Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ EKLER


Ek-1 .
Yapı İşleri İçin Temel Gerekler .
Yapı işleri, bir bütün olarak ve bu işlerin ayrı bölümleri içerisinde özellikle işin yaşam döngüsü boyunca insanların sağlığını ve güvenliğini göz önüne alarak kullanım amacına uygun olmalıdır. Yapı işleri, ekonomik açıdan makul bir kullanım süresi için, düzenli bakım yapılma koşulu ile yapı işlerinin temel gereklerini karşılamalıdır.
(1) Mekanik dayanım ve stabilite
Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
a) Yapılan işin tamamı veya bir kısmı göçmemelidir.
b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar oluşmamalıdır.
c) Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonucunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat ya da tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmemelidir.
ç) Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmemelidir.
(2) Yangın durumunda emniyet
Yapı işleri yangın çıkması durumunda aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir:
a) İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
b) Yapı işleri içinde yangın ve dumanın oluşması ve yayılması sınırlı olmalıdır.
c) Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır.
ç) Yapı sakinlerinin binayı emniyetli bir şekilde terk edebilmesi veya başka yollarla kurtarılabilmesi sağlanmalıdır.
d) Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.
(3) Hijyen, sağlık ve çevre
Yapı işleri, özellikle aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, yaşam döngüsü boyunca yapımı sırasında çalışan işçilerin, ikamet eden sakinlerin veya çevresindekilerin hijyen veya sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek ve tüm yaşam döngüsü ve sonrasında yapımı, kullanımı, yıkımı süresince iklime ve çevre kalitesine önemli derecede etkisi olmayacak şekilde aşağıdaki gibi tasarlanmalı ve yapılmalıdır:
a) Zehirli gaz salımı olmamalıdır.
b) İç ortama veya dış havaya tehlikeli parçacık, uçucu organik bileşikler (VOC), sera gazları ve tehlikeli madde salınımı olmamalıdır.
c) Tehlikeli radyasyon yayılmamalıdır.
ç) Yer altı sularına, deniz sularına, yeryüzü sularına ve toprağa tehlikeli maddeler sızmamalıdır.
d) İçme sularına tehlikeli maddeler veya içme suyu üzerinde başka olumsuz etkisi olan maddeler sızmamalıdır.
e) Atık su boşaltmada ve baca gazlarının salınımı ya da katı veya sıvı atıkların bertarafında hata olmamalıdır.
f) Yapı işlerinin bazı kısımlarında veya iç mahallerin yüzeylerinde rutubet oluşmamalıdır.
(4) Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik
Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması ve patlama sonucu yaralanma ve hırsızlık gibi kabul edilebilir düzeyde olmayan kaza ve hasar risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Özellikle yapı işleri engelliler için erişilebilir olacak şekilde ve engelli bireylerin kullanımını göz önüne alınarak tasarlanmalı ve yapılmalıdır  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(5) Gürültüye karşı koruma
Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevresindeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
(6) Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası
Yapı işleri ve bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet şartları dikkate alınarak daha az enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Ayrıca yapı işlerinin yapımı ve sökümü sırasında mümkün olduğunca az enerji kullanılmak suretiyle enerji verimliliği sağlanmalıdır.
(7) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
Yapı işleri,doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliği ve aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalı, yapılmalı ve yıkılmalıdır:
a) Yapı işlerinin malzemeleri ve bölümleri yıkımdan sonra yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmalıdır.
b) Yapı işleri dayanıklı olmalıdır.
c) Yapı işlerinde çevreye uyumlu ham madde ve ikincil maddeler kullanılmalıdır.

Ek-2 .
Avrupa Değerlendirme Esasının Kabul Edilmesi
(1) Avrupa Teknik Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Talep
İmalatçı bir yapı malzemesi için teknik değerlendirme kuruluşuna, Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin talepte bulunduğunda ve imalâtçı ile teknik değerlendirme kuruluşunun ticarî gizlilik ve güvenirlilik anlaşması imzaladığı durumda, imalâtçı aksi şekilde karar almadıkça, malzemeyi, malzemenin kendisi tarafından öngörülen kullanımını ve uygulamak istediği fabrika üretim kontrolüne ilişkin detayları içeren teknik dosyayı, sorumlu teknik değerlendirme kuruluşuna verir.
(2) Sözleşme
Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yapı malzemeleri için, teknik dosyanın kuruluşa ulaşmasından sonraki bir ay içerisinde, Avrupa Teknik Değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi için imalâtçı ve sorumlu teknik değerlendirme kuruluşu arasında, Avrupa Değerlendirme Esasının hazırlanması için gerekli çalışma programını tanımlayan ve aşağıdakileri de içeren sözleşme akdedilir:
– Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği içerisinde yürütülecek işin organizasyonu,
– Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği içerisinden söz konusu malzeme alanı için kurulacak çalışma grubunun yapısı,
– Teknik değerlendirme kuruluşlarının koordinasyonu.
(3) Çalışma Programı
İmalâtçıyla sözleşme akdinden sonra, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, Avrupa Değerlendirme Esasının hazırlanması için çalışma programı, programın yürütülmesi ile ilgili takvim ve değerlendirme planı hakkında Komisyonu bilgilendirir. Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin talebin kuruluşa ulaşmasını takip eden üç ay içerisinde bu iletişim gerçekleştirilir.
(4) Avrupa Değerlendirme Esası Taslağı
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, sorumlu teknik değerlendirme kuruluşu tarafından koordine edilen çalışma grubu aracılığıyla Avrupa Değerlendirme Esası taslağını tamamlar ve çalışma programının Komisyona iletildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili taraflara bu taslağı iletir.
(5) Komisyonun Katılımı
Çalışma programının yürütülmesiyle ilgili tüm faaliyetlere Komisyondan bir temsilci gözlemci olarak katılabilir.
(6) Uzatma ve gecikme
Bu Ek’in 1 ilâ 4 üncü fıkralarında belirtilen zaman dilimleri ile bağlantılı olan herhangi bir gecikme, çalışma grubu tarafından Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine ve Komisyona rapor edilir.
Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi için sürenin uzatılması uygun görülürse, özellikle yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili sisteme ilişkin Komisyon kararının bulunmaması halinde veya yeni test metodunun geliştirilmesi ihtiyacına bakılarak, bu süre Komisyon tarafından uzatılır.
(7) Avrupa Değerlendirme Esasının kabulü ve tadiller
Sorumlu teknik değerlendirme kuruluşunun, Avrupa Değerlendirme Esasına ilişkin taslağını, on beş iş günü içerisinde incelenmek ve görüş bildirilmek üzere imalâtçıya iletmesinden sonra, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği;
a) İmalatçının bir görüşü varsa bunun ne şekilde dikkate alındığına ilişkin imalâtçıyı bilgilendirir,
b) Avrupa Değerlendirme Esası taslağını kabul eder,
c) Taslağın bir kopyasını Komisyona gönderir.
Komisyon, Avrupa Değerlendirme Esası taslağının kendisine ulaşmasından itibaren on beş iş günü içerisinde taslakla ilgili görüşlerini, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine bildirirse, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği kendisine tanınan yorum yapma imkânını takiben, taslağı gereğince tadil eder ve kabul edilen Avrupa Değerlendirme Esasının birer nüshasını imalâtçıya ve Komisyona iletir  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(8) Nihai Avrupa Değerlendirme Esasının Yayımlanması
Kabul edilen bir Avrupa Değerlendirme Esasına dayanılarak, sorumlu teknik değerlendirme kuruluşu tarafından ilk Avrupa Teknik Değerlendirmesinin verilmesinden sonra elde edilen tecrübelere göre, gerekiyorsa söz konusu Avrupa Değerlendirme Esası düzeltilir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, nihai Avrupa Değerlendirme Esasını kabul eder ve başlığının Birliğin bütün resmi dillerinde yapılmış çevirisi ile birlikte bir kopyasını referansının yayımlanması için Komisyona gönderir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, malzemenin CE işareti alması ile beraber, Avrupa Değerlendirme Esasını elektronik ortam vasıtasıyla erişime hazır bulundurur.

Ek-3 .
Performans Beyanı
No:………….
(1) Ürün tipi kimlik kodu: ………………………………………………………………………………………….
(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)
.………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz).………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen.):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
(7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:
………………………………….…………..[mevcut ise onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası] tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem ………….[sistem] altında……………………………………[Ek-5’te belirtilen onaylanmış kuruluşların görevlerinin tanımı] uygulanarak, …………………………………….[performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama raporlarından ilgili olan] düzenlenmiştir.
(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:
……………………….……………………..[Teknik Değerlendirme Kuruluşunun adı ve kimlik numarası]tarafınca[AvrupaDeğerlendirme Esası referans numarası] dayanılarak hazırlanan………….[Avrupa Teknik Değerlendirmesi referans numarası] performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem ………….[sistem] altında ..……………………………….……[Ek-5’te belirtilen onaylanmış kuruluşların görevlerinin tanımı] uygulanarak…………………………… [performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama raporlarından ilgili olan] düzenlenmiştir.
(9) Beyan edilen performans

Temel karakteristikler
Temel karakteristikler
(Bakınız Not 1)
Performans
(Bakınız Not 2)
Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
(Bakınız Not 3)
     
     
 
Tabloya ait notlar:
(Not 1) Sütun 1, bu Ek’in üçüncü fıkrasında belirtilen kulanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.
(Not 2) Sütun 1’de listelenen ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin gereklerine uygun olan her bir temel karakteristik için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan edilen performansı içerir. Performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır.
(Not 3) Sütun 1’de listelenen her temel karakteristik için sütun 3;
a) İlgili uyumlaştırılmış standarda ve tarihine atıf ve gerektiğinde kullanılan özel ya da uygun teknik belgenin referans numarası veya
b) Mevcut ise, ilgili Avrupa Değerlendirme Esası ve tarihine atıf ve kullanılan Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarasını
içerir.

Bu Yönetmeliğin 35 inci veya 36 ncı maddeleri uyarınca özel teknik belgelerin kullanıldığı durumda, ürünün uyduğu gerekler:
…………………………………………………………………………………………....................... .
…………………………………………………………………………………………....................... .

(10) Bu Ek’in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek’in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek’in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

  …….…………[İsim ve görevi]
…………[Düzenlenen yer ve tarih]
…………………………[İmza]
 


Ek-4 .
Malzeme Alanları ve Teknik Değerlendirme Kuruluşlarında Bulunması Gereken Vasıflar

Tablo1- Malzeme Alanları
Alan kodu Malzeme alanı
1 ÖNDÖKÜMLÜ NORMAL / HAFİF / OTOKLAV GÖZENEKLİ BETON MALZEMELER
2 KAPILAR, PENCERELER, PANJURLAR, BÜYÜK KAPILAR VE İLGİLİ BİNA AKSAMI
3 MEMBRANLAR, SIVI UYGULAMALAR VE TAKIM MALZEMELER DAHİL (SU VE / VEYA SUBUHARI KONTROLÜ İÇİN)
4 ISI YALITIM MALZEMELERİ, KOMPOZİT YALITIM TAKIM MALZEMELERİ / SİSTEMLERİ
5 YAPISAL TAŞIYICILAR. YAPISAL BAĞLANTILAR İÇİN PİMLER
6 BACALAR, BACA KANALLARI VE ÖZEL MALZEMELER
7 ALÇITAŞI MALZEMELER
8 JEOTEKSTİL, JEOMEMBRAN VE İLGİLİ MALZEMELER
9 GİYDİRME CEPHE / KAPLAMA/ YAPISAL MACUNLU CAMLAMALAR
10 SABİT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (YANGIN ALARMI / DEDEKTÖRÜ, SABİT YANGIN SÖNDÜRME, YANGIN VE DUMAN KONTROLÜ VE PATLAMA ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER.)
11 SIHHİ TESİSAT GEREÇLERİ
12 DOLAŞIM ALANLARI İÇİN YOL İŞARETLEME MALZEMELERİ: YOL DONANIMLARI
13 YAPISAL AHŞAP MALZEMELER / ELEMANLAR VE İLGİLİ AKSAMLAR
14 AHŞAP ESASLI LEVHALAR VE ELEMANLAR
15 ÇİMENTO, YAPI KİRECİ VE DİĞER SU BAZLI BAĞLAYICILAR
16 BETON İÇİN DONATI VE ÖNGERME ÇELİKLERİ (VE İLGİLİ AKSAM), ARDGERME TAKIM MALZEMELERİ
17 KAGİRBİRİM UYGULAMALARI VE İLGİLİ ÜRÜNLER. KAGİR BİRİMLER, HARÇLAR, İLGİLİ AKSAM
18 ATIK SU MÜHENDİSLİĞİ MALZEMELERİ
19 YER DÖŞEMELERİ
20 YAPISAL METAL MALZEMELER VE İLGİLİ AKSAMLAR
21 İÇ-DIŞ DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI. İÇ MEKAN BÖLME TAKIM MALZEMELERİ.
22 ÇATI KAPLAMALARI, ÇATI IŞIKLIKLARI, ÇATI PENCERELERİ VE İLGİLİ DİĞER AKSAM, ÇATI TAKIM MALZEMELERİ
23 YOL YAPIM MALZEMELERİ
24 AGREGALAR
25 YAPISAL YAPIŞTIRICILAR
26 BETONA İLİŞKİN MALZEMELER, HARÇ VE SIVALAR
27 MEKÂN ISITICI ALETLER
28 İNSAN TÜKETİMİ İÇİN KULLANILAN SU İLE TEMAS ETMEYEN BORULAR-TANKLAR VE İLGİLİ AKSAM
29 İNSAN TÜKETİMİ İÇİN KULLANILAN SU İLE TEMAS EDEN YAPI MALZEMELERİ
30 DÜZ CAM, PROFİLLİ CAM VE CAM BLOK MALZEMELER
31 GÜÇ, KONTROL VE İLETİŞİM KABLOLARI
32 BAĞLANTILAR İÇİN YAPISAL MACUN
33 MONTAJ AKSESUARLARI
34 YAPI TAKIM MALZEMELERİ, BİRİMLERİ, PREFABRİK ELEMANLAR
35 YANGINI DURDURUCU, YANGINI HAPSEDİCİ VE YANGIN KORUYUCU MALZEMELER, YANGIN GECİKTİRİCİ MALZEMELER .

Tablo 2- Teknik Değerlendirme Kuruluşlarında Bulunması Gereken Vasıflar
YETKİNLİK YETKİNLİĞİN AÇIKLAMASI ŞARTLAR
1 . Risk analizi yapma Performansı hakkında hazırlanmış teknik bilginin olmadığı yenilikçi yapı malzemelerinin yapı işlerine monte edilmesi sonrasında oluşabilecek risk ve olası faydaların tanımlanması, Teknik Değerlendirme Kuruluşu ulusal mevzuata göre kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.
Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemesi ile ilgili paydaşlardan ve her türlü çıkar grubundan bağımsızdır.
Buna ilaveten, Teknik Değerlendirme Kuruluşu personeli aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:
(a) Objektif olma ve doğru teknik karar verebilme,
(b) Görevlendirileceği ürün alanlarıyla ilgili yürürlükteki yapı mevzuatı hükümleri ve diğer gerekler hakkında detaylı bilgiye sahip olma,
(c) İnşaat uygulamalarıyla ilgili genel bilgiye ve görevlendirileceği ürün alanlarında detaylı teknik bilgiye sahip olma,
(ç) İlgili inşaat sürecinin teknik yönleri ve riskleri hakkında detaylı bilgiye sahip olma,
(d) Görevlendirileceği malzeme alanlarında, mevcut uyumlaştırılmış standartlar ve test metotları hakkında detaylı bilgiye sahip olma,
(e) Gerekli lisan bilgisine sahip olma.
Teknik Değerlendirme Kuruluşunun personeline vereceği ücretler, yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu tür değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenemez.
2 . Teknik kriterleri
belirleme
Risk analiz sonuçlarının,ilgili ulusal gereklerin karşılanabilmesi için yapı malzemesinin performans ve davranışının değerlendirilmesinde kullanılacak şekilde teknik kriterlere dönüştürülmesi,
Bu kriterlerin yapı malzemesinin olası kullanıcıları olarak yapım sürecine katılanlara (imalâtçılar, tasarımcılar, müteahhitler, uygulayıcılar) sunulması,
3 . Değerlendirme metotlarını belirleme Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performans değerlendirmesinde, güncel düzenlemeler dikkate alınarak uygun metotların (testler ve hesaplamalar)tasarlanması ve doğrulanması,
4. Fabrika üretim kontrolünü belirleme Üretim süreci boyunca malzemenin değişmezliğini sağlayan uygun tedbirleri tanımlamak için söz konusu malzemenin üretim sürecinin anlaşılması ve değerlendirilmesi, Teknik Değerlendirme Kuruluşu, fabrika üretim kontrolü ile ilgili olarak ürün karakteristikleri ve üretim süreçleri arasındaki ilişkiye dair yeterli bilgiye sahip personel istihdam etmelidir.
 
5. Ürün
değerlendirme
Uyumlaştırılmış kriterlere karşılık gelen uyumlaştırılmış metotlara göre yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performansın değerlendirilmesi, Teknik Değerlendirme Kuruluşu, bu Tablonun birinci, ikinci ve üçüncü satırlarında listelenmiş şartlara ek olarak, görevlendirileceği malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performans değerlendirmesini yapmaya yarayangerekli araç ve ekipmana erişmekle yükümlüdür.
6. Genel yönetim Aynı yönetim metotları kullanmak suretiyle tutarlılık, güvenilirlik, tarafsızlık ve izlenebilirliğin sağlanması, Teknik Değerlendirme Kuruluşu:
(a) Yönetim sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteren bir kayda,
(b) Kendi içerisinde ve ticari ilişki kurduğu iş ortakları arasındaki hassas bilgilerin gizliliğini sağlayacak yöntemlere ve politikaya,
(c) İlgili tüm dokümanların kaydı, izlenebilirliği, bakımı ve arşivlenmesini sağlamak için bir doküman kontrol sistemine,
(ç) Yönetim metotlarına uyulduğunun düzenli olarak gözetimini sağlayabilecek bir iç denetim ve yönetim değerlendirme mekanizmasına,
(d) İtiraz ve şikâyetleri objektif olarak ele alan bir yönteme,
sahipolmalıdır.
       

GENEL KÜLTÜR