Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

6114 SAYILI ÖSYM ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11-21 MADDELER

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 11 (1) 2547 sayılıKanunun;
a) 6 ncımaddesinde yer alan “, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi”ibaresi ile 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı,”ibaresi madde metninden çıkarılmış,
b) 10 uncu maddesinin başlığı“Kaynak aktarımı”şeklinde değiştirilmişve anılan maddede yer alan “Kuruluş, işleyişve görevleri:”ibaresi madde metninden çıkarılmışve anılan ibareyi takip eden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncıve yedinci fıkralar yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrada yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin önceki yıldan devreden finansman fazlasının”ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının bir önceki yıla ait bütçe geliri ile bütçe gideri farkının”olarak değiştirilmiş,
c) 45 inci maddesinde yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi”ibareleri “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı”olarak değiştirilmiş,
ç) 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (3) numaralıbendi yürürlükten kaldırılmış,
d) Ek 18 inci maddesinin üçüncüfıkrasının (f) bendinde yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince”ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca”olarak değiştirilmiştir.
(2) 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılıYükseköğretim Üst Kuruluşlarıile Yükseköğretim Kurumlarının İdari TeşkilatıHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ila 24 üncümaddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 657 sayılıKanuna;
a) 36 ncımaddesinin “Ortak Hükümler”başlıklıbölümünün (A) fıkrasının (11) numaralıbendine “YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları,”ibaresi ve “YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,”ibaresi,
b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar”fıkrasının “A-Özel Hizmet Tazminatı”bendinin (h) alt bendine “YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,”ibaresi,
c) Eki (1) sayılıEk Gösterge Cetvelinin “I –Genel İdare Hizmetleri Sınıfı”bölümünün (h) bendine “YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,”ibaresi,
eklenmiştir.
(4) Ekli (1) sayılılistede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılıcetvele “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı”bölümüolarak eklenmiştir. Ekli (2) sayılılistede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılıcetvelin Yükseköğretim Kuruluna ait bölümüne eklenmiştir. 
(5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına ihdas edilmişkadrolardan boşolanlar iptal edilmişve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ekinden çıkarılmıştır.
(6) 5018 sayılıKanunun 10 uncu maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurulu,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,”ibaresi eklenmiş, anılan Kanunun eki (II) sayılıcetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri”bölümünde yer alan “2 –Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi”ibaresi yerine “2 –Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı”ibaresi eklenmiştir.
(7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncümaddesinin birinci fıkrasına “YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,”ibaresi eklenmişve geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(8) Mevzuatta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yapılan atıflar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine yapılan atıflar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemine yapılmışsayılır.
Geçişhükümleri
GEÇİCİMADDE 1 (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kullanımında bulunan taşınırlar ile her türlühak, borçve yükümlülükler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilir. Tapuda Yükseköğretim Kurulu adına kayıtlıolup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince fiilen kullanılan taşınmazlar tapuda Başkanlık adına resen tescil edilir. Hazineye ait olup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine tahsis edilen taşınmazlar ise Başkanlığa tahsis edilmişsayılır.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında bulunan; Genel Sekreter, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü, Planlama ve Mali İşler Müdürü, Sınav Hizmetleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri sona ermişve kadrolarıiptal edilmiştir. Bunlar herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kuruluna ekli (2) sayılıliste ile ihdas edilen Araştırmacıkadrolarına atanmışsayılır. Bu şekilde atanmışsayılanların atandıklarıkadroların aylık, ek gösterge, her türlüzam ve tazminatlar ile diğer mali haklar toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlıolarak en son ayda almakta olduklarıaylık, ek gösterge, her türlüzam ve tazminatlar ile diğer mali haklar toplamının net tutarından az olmasıhâlinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıklarıkadroda kaldıklarısürece, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlıunvan değişikliği yapanlar ile başka kurum ve kuruluşlara geçenlere fark tazminatıödenmesine son verilir.
(3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ikinci fıkrada yer alamayan kadrolarında görev yapan  personeli, kadroları  ile birlikte; 657 sayılıKanunun 4 üncümaddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel de pozisyonlarıile birlikte Yükseköğretim Kuruluna devredilmiştir. Bunların kadro ve pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kurulu adına vize edilmişsayılır. Söz konusu personel, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının talebi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşüile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ihtiyaçduyulan hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu fıkraya göre Yükseköğretim Kuruluna devredilen kadro ve pozisyonlardan herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmişsayılır.
(4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarından boşolanlar, hiçbir işleme tabi tutulmaksızın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına vize edilmişsayılır.
(5) Bir defaya mahsus olmak üzere; mesleğe özel yarışma sınavıile girmişve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavısonunda 657 sayılıKanunun 36 ncımaddesinin “Ortak Hükümler”başlıklıbölümünün (A) fıkrasının (11) numaralıbendinde belirtilen kadrolara atanmışolanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanlarından, kırk yaşından gün almamışolmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıolabilmek için öngörülen yabancıdil şartınıtaşımak kaydıyla, bu Kanunun yayımıtarihinden itibaren bir yıl içinde Başkan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıolarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısıyirmiyi geçemez.
(6) Bu Kanunun yayımıtarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlıolmaksızın boşkadrolarda unvan, dolu ve boşkadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(7) Bir defaya mahsus olmak üzere; kırk yaşından gün almamışolan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıolabilmek için öngörülen yabancıdil şartınıtaşıyan ikinci ve üçüncüfıkrada belirtilen personel, bu Kanunun yayımıtarihinden itibaren altıay içinde Başkanlık tarafından yapılacak yeterlilik sınavında başarılıolmalarışartıyla, başarısıralamasıdikkate alınarak;
a) Bu Kanunun yayımıtarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadro ve pozisyonlarında beşyıldan az hizmeti bulunanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısıkadrolarına,
b) Bu Kanunun yayımıtarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadro ve pozisyonlarında beşyıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıkadrolarına,
Başkan tarafından atanabilir. Bu fıkraya göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısıkadrolarına atananlar hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıkadrolarına atananlar iki yıl içinde Başkanlık tarafından belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdür. Tezi, Başkanlık tarafından başarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenlerin atamalarıiptal edilir. Bu fıkraya göre atanacakların sayısıonu geçemez. Yeterlilik sınavına ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir.
(8) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler en geçbir yıl içinde yapılır. Bu süre içerisinde yapılacak sınavlar hakkında mevcut mevzuat hükümleri uygulanır. Kurumun hizmet birimleri, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam ederler.
MADDE 12 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılıYükseköğretim KurumlarıTeşkilatıKanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“İstanbul Gelişim Üniversitesi
EK MADDE 135 –İstanbul’da Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuşbulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
EK MADDE 136 –Alanya’da Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) Turizm Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
ç) YabancıDiller Yüksekokulundan,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Üsküdar Üniversitesi
EK MADDE 137 –İstanbul’da İnsani Değerler ve Ruh SağlığıVakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Üsküdar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) İletişim Fakültesinden,
d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
e) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Bursa Orhangazi Üniversitesi
EK MADDE 138 –Bursa’da UludağKültür Sağlık ve Eğitim Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bursa Orhangazi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Tasarım Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
EK MADDE 139 –Ankara’da Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Hava Kurumu Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İşletme Fakültesinden,
ç) Hava Ulaştırma Fakültesinden,
d) İzmir Hava Ulaştırma Fakültesinden,
e) Havacılık Meslek Yüksekokulundan,
f) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulundan,
g) Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Ankara Bilge Üniversitesi
EK MADDE 140 –Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfıile Türkiye Devlet Hastaneleri Vakfıtarafından müştereken 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Bilge Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Spor Bilimleri Fakültesinden,
ç) YabancıDiller Yüksekokulundan,
d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
e) Meslek Yüksekokulundan,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Altın Koza Üniversitesi
EK MADDE 141 –Ankara’da Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Altın Koza Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) İletişim Fakültesinden,
b) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
c) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,
ç) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Gedik Üniversitesi     
EK MADDE 142 –İstanbul’da Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gedik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Spor Bilimleri Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden,
d) Turizm Fakültesinden,
e) YabancıDiller Yüksekokulundan,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
h) 15/3/2010 tarihli ve 2010/232 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile kurulmuşbulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.”
MADDE 13 2809 sayılıKanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 40 –Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrencileri ile öğretim elemanlarıve mal varlığıGelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfıtarafından bu maddeyi ihdas eden Kanunla İstanbul’da kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilir.
GEÇİCİMADDE 41 –Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile öğretim elemanlarıve Gedik Meslek Yüksekokulunun mal varlığıGedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfıtarafından bu Kanunla İstanbul’da kurulan Gedik Üniversitesine devredilir.”
MADDE 14 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılıPolis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlıokul mezunları”ibaresi “lise ve dengi okullarıbitirenler”şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılıYüksek Öğretim Personel Kanununa ekli “EK GÖSTERGE CETVELİ”nin “d) YardımcıDoçentler”sırasında yer alan “3-5”ibaresi “1-5”olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 14 –2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 34 üncüve 2914 sayılıYükseköğretim Personel Kanununun 16 ncımaddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancıuyruklu öğretim elemanısayısıdolu öğretim elemanıkadrosu sayısının % 2’sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancıuyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumlarıitibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılmasıve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.”
MADDE 17 2547 sayılıKanunun 58 inci maddesinin; (b) fıkrasında yer alan “ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumlarıiçin asgari yüzde 25'i, diğer yükseköğretim kurumlarıiçin ise asgari yüzde 15'i,”ibaresi “sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarıiçin asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumlarıiçin asgari yüzde 30’u, diğer yükseköğretim kurumlarıiçin ise asgari yüzde 15'i,”şeklinde; “yüzde 50'sine kadar”ibaresi “yüzde 75’ine kadar”şeklinde; aynıfıkranın ikinci paragrafında yer alan “yüzde 5’i”ibaresi “en az yüzde 5’i”şeklinde değiştirilmiş; (c) fıkrasının (1) numaralıbendinde yer alan “makam”ibaresinden önce gelmek üzere “28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılıKanunun geçici 3 üncümaddesinin beşinci fıkrasıuyarınca ödenen tazminat dahil,”ibaresi, (2) numaralıbendinde yer alan “657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa”ibaresinden önce gelmek üzere “Diğer öğretim elemanlarına ve”ibaresi eklenmiş; “diğerleri”ibaresi “diğer öğretim elemanlarıile diğer personel”şeklinde değiştirilmiş; (d) fıkrasında yer alan “kurumlarında üretilen”ibaresi “kurumlarıile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarıile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen”şeklinde değiştirilmiş; (e) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “hizmeti veren”ibaresinden önce gelmek üzere “veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlıolarak aylara bölünerek”ibaresi eklenmiş, fıkranın ikinci paragrafının sonuna “Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkanlarınıkullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranıuygulanır.”cümlesi eklenmiş; (f) fıkrasının üçüncüparagrafında yer alan “(c), (d) ve (e)”ibaresi “(c) ve (d)”şeklinde ve (h) fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılmasıesastır. Yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesi zorunludur.
Yapılacak ek ödemenin oranlarıile bu ödemelerin esas ve usulleri; yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartlarıve kriterleri, personelin kadro ve görev unvanı, görev yeri, çalışma şartlarıve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansıve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkıunsurlarıesas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüüzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte belirlenen temel ilkeler çerçevesinde üniversite yönetim kurullarıgerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp ve dişhekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dâhil) görev yapan personele bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncümaddesi uyarınca kadro ve görev unvanıveya pozisyon unvanıitibarıyla belirlenmişolan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncümaddesinin üçüncüfıkrasıhükmüuygulanmaz.”
MADDE 18 78 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 15 –Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönüÜniversitesi, Kafkas Üniversitesi,  Kahramanmaraş  Sütçü  İmam Üniversitesi,  Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve UludağÜniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) sayılılistede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlıcetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.”
MADDE 19 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 13 –Akdeniz Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, KahramanmaraşSütçüİmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (4) sayılılistede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlıcetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.”
             Yürürlük   
             MADDE 20 (1) Bu Kanun yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 21 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2/3/2011

 CETVEL VE LİSTELERİ AŞAĞIDAKİ LİNKTE BULABİLİRSİNİZ
KANUN

Genel Kültür