Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857
YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaçve kapsam
             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılıKamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacaklarıihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu AlımlarıPlatformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.
             Dayanak
             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılıKanunun 53 üncümaddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılıKanunun 4 üncümaddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tanımların yanında;
             a) Atom saati: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsütarafından zamanıen az hatayla ölçmek üzere kullanılan saati,
             b) e-anahtar: Şifreleme ve/veya şifre açma verisini,
             c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmışteklifi,
             ç) EKİB: 4734 sayılıKanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyarınca ihalelere ilişkin ilanların yayımlandığıKurum tarafından çıkarılan Elektronik Kamu İhale Bültenini,
             d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgasıve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan ve 5070 sayılıKanunda tanımlanan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,
             e) İKN: EKAP üzerinden kaydıyapılan her bir ihaleye verilen ihale kayıt numarasını,
             f) Kullanıcı: Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli işve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmişkişiyi,
             g) Platform Sorumlusu: İdareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcıoluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı,
             ğ) Uygulama Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılımükerrer ResmîGazete’de yayımlanan Mal Alımıİhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Hizmet Alımıİhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Danışmanlık Hizmet Alımıİhaleleri Uygulama Yönetmeliğini ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,
             h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığıve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-imzayla doğrulanan kaydı,
             ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
İhalelerde UyulmasıZorunlu Hususlar ile Bildirim ve Tebligatlar
             İhalelerde uyulmasızorunlu hususlar
             MADDE 4 (1) İhale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilir:
             a) İhtiyaçraporunun hazırlanması.
             b) İhale kaydının yapılmasıve İKN alınması.
             c) İhtiyaçraporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi.
             ç) Teknik şartnamenin yüklenmesi.
             d) Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması.
             e) Doküman satın alanların ve indirenlerin kaydı.
             f) İlan işlemlerinin yapılması.
             g) Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması.
             ğ) İhale komisyonu oluşturma işlemleri.
             h) Başvuru ve tekliflerin kaydı.
             ı) Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı.
             i) Teyit işlemleri.
             j) Sonuçbildirim işlemleri.
             k) İhale iptal işleminin kaydı.
             (2) Sadece açık ihale usulüile yapılan mal alımıihalelerinde teklifler elektronik ortamda alınabilir. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.
             (3) İdareler ile tekliflerin elektronik ortamda alınacağıihalelere katılmak veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcıadıve kendi oluşturduklarışifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmamasıve kullanıcıların tanımlanmasıişlemlerinden idareler ve EKAP’a kayıtlıgerçek ve tüzel kişiler sorumludur.
             (4) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcıadıve şifresi”ve/veya e-imza kullanılır. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılmasızorunludur. e-imza sahibinin, Kurum ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirildiği bildirilen kişi olmasıgerekir.
             (5) EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemler EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde, bu kayıtlar esas alınır. e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.
             (6) İdareler, EKAP’a kayıtlıgerçek ve tüzel kişiler ile Kurum arasındaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ilişkin her türlübilgi ve belge alışverişinin güvenliği, gizliliği ve kişisel verilerin korunmasıKurum tarafından sağlanır. İhale sürecinde idareler tarafından aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacıile sınırlıolarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncükişilere aktarılamaz. İdareler ve EKAP’a kayıtlıgerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında EKAP’ta kullanılmak üzere oluşturacaklarıbilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.
             (7) Aday ve isteklilere ait, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden sorgulanır. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP’a aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz. Katılım ve yeterlik değerlendirmesi için istenen belgelerden hangilerinin sunulmasının zorunlu olmadığıilan ve dokümanda belirtilir.
             Bildirim ve tebligat esasları
             MADDE 5 (1) Tekliflerin elektronik ortamda alındığıihalelerde gerçek ve tüzel kişilere yapılacak bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğtarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.
             (2) İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz ve EKAP üzerinden yazışma yapılamaz. Ancak, idarece dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler idareye faksla bildirilebilir.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
İdareler ve İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAPa Kaydı
             İdarelerin EKAPa kaydı
             MADDE 6 (1) İdarelerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile idare arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde idare adına EKAP’ta yer alan işve işlemleri yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu idare tarafından belirlenir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmişolan etkinleştirme bağlantısınıkullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcıadıve şifresi ile girişyaparak EKAP üzerinden idarenin diğer kullanıcılarınıbelirler, kaydeder ve yetkilendirir.
             (2) İdarenin adı, kurumsal kodu ve bütçe yapısına ilişkin bilgiler dışında protokolde yer alan bilgilerde değişiklik olmasıhalinde, bu değişiklikler EKAP üzerinden idare kaydıgüncellenmek suretiyle Kuruma bildirilir. EKAP üzerinden güncellenemeyen bilgilere ilişkin değişiklik talepleri idare tarafından Kuruma yazıile iletilir.
             İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAPa kaydı
             MADDE 7 (1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan işve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmişolan etkinleştirme bağlantısınıkullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcıadıve şifresi ile girişyaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcılarıbelirler, kaydeder ve yetkilendirir.
             (2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulmasızorunludur:
             a) Gerçek kişi olmasıhalinde;
             1) Kayıtlıolduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığıyılda alınmış, odaya kayıtlıolduğunu gösterir belgenin aslıveya noter onaylısureti,
             2) Noter onaylıimza beyannamesi,
             3) Protokol vekil tarafından imzalanmışise, vekil adına düzenlenmişnoter onaylıvekâletname ile vekilin noter onaylıimza beyannamesi,
             4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylıvekâletname ile noter onaylıimza beyannamesi.
             b) Tüzel kişi olmasıhalinde;
             1) İlgili mevzuatıgereği kayıtlıolduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığıyılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belgenin aslıveya noter onaylısureti,
             2) Tüzel kişiliğin noter onaylıimza sirküleri,
             3) Protokol vekil tarafından imzalanmışise, vekil adına düzenlenmişnoter onaylıvekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
             4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylıvekâletname ile noter onaylıimza beyannamesi.
             (3) Vergi kimlik numarasıdışında protokolde yer alan bilgilerdeki değişiklikler EKAP üzerinden güncelleme yapılmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde değişiklik olmasıhalinde, yeni belgeler meydana gelen değişikliği takip eden on beşgün içerisinde Kuruma sunulur.
             (4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlüişlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmalarızorunludur.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
İhale Hazırlık İşlemleri
             Yaklaşık maliyet
             MADDE 8 (1) EKAP üzerinden yapılan ihalelerde idarece hazırlanan yaklaşık maliyet EKAP’a kaydedilir ve yaklaşık maliyetin açıklanmasıaşamasına kadar şifreli olarak tutulur.
             İhtiyaçraporu
             MADDE 9 (1) İdare tarafından, ihale sürecindeki diğer işlemler gerçekleştirilmeden önce ihale konusu mal veya hizmet alımıya da yapım işinin niteliğinin, türünün ve miktarının, ihalede kısmi teklife izin verilmesi halinde kısımlarının, gerekli hallerde işkalemlerinin tanımlandığıihtiyaçraporu EKAP üzerinden hazırlanır.
             İhale kaydıve İKN alınması
             MADDE 10 (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce EKAP üzerinden idare tarafından ihale kaydıyapılır. İhale kaydıyapılan her bir ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra EKAP üzerinden yapılacak ihale ile ilgili bütün işlemlerde bu numara kullanılır.
             (2) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydıön ilan hazırlanmadan önce yapılır.
             Doküman hazırlanması
             MADDE 11 (1) İdare tarafından, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanıEKAP üzerinden hazırlanır ve kayıt altına alınır.
             (2) Yabancıisteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de doküman hazırlanabilir. Bu durumda, sadece Türkçe doküman EKAP üzerinden hazırlanır. Yabancıdilde hazırlanan doküman ise idare tarafından EKAP’a yüklenir.
             İdari şartname, ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısıve çerçeve anlaşma tasarısı
             MADDE 12 (1) İdare tarafından idari şartname ve/veya ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı, alımın türüve uygulanacak ihale usulüne göre ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve tip sözleşme tasarısıesas alınarak EKAP üzerinden hazırlanır. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağıaçık ihale usulüile ihale edilen mal alımıihalelerinde Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulüile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda AlınacağıMal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”esas alınır.
             (2) Mal ve hizmet alımıihalelerinde, Kurumun uygun görüşüalınmak kaydıyla, istekliler tarafından hazırlanmasımutat olan sözleşmeler kullanılabilir. Uygun görüşalınan mutat sözleşme örneği Kurum tarafından kabul edilen elektronik formata uygun olarak EKAP’a yüklenir ve ihale dokümanıiçerisinde yer alır.
             (3) İdare tarafından çerçeve anlaşma ihalesi yapılmasıdurumunda, çerçeve anlaşma tasarısı, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip çerçeve anlaşma esas alınarak, EKAP üzerinden hazırlanır.
             (4) Çerçeve anlaşma ihalesi yapılmasıdurumunda, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözleşme, EKAP üzerinden hazırlanır.
             (5) Çerçeve anlaşmanın yapılmasından sonra, ilgili çerçeve anlaşma kapsamında alım yapacak olan idare tarafından münferit sözleşme tasarısı, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözleşme esas alınarak, EKAP üzerinden hazırlanır ve teklif vermeye davet edilen çerçeve anlaşmaya taraf isteklilere teklif vermeye davet yazısıekinde gönderilir veya bu istekliler tarafından e-imza kullanılarak EKAP üzerinden indirilir.
             Teknik şartnameler
             MADDE 13 (1) Teknik şartnameler, Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen esaslara göre idareler tarafından hazırlanarak Kurumun belirlediği elektronik formatta EKAP’a yüklenir. Ancak, yüklenecek teknik şartname Kurum tarafından izin verilen büyüklükten fazla olamaz. EKAP’a yüklenmek istenen teknik şartnamenin izin verilenden büyük olmasıhalinde, yükleme yapılmadan bu durum belirtilerek EKAP’taki teknik şartname bölümüonaylanır. Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi durumunda Kanunun 13 üncümaddesinde belirtilen beşgünlük ilan süresi indiriminden yararlanılamaz. Ayrıca, doküman e-imza kullanılarak indirilemez. Teknik şartnamenin, önceden EKAP üzerinden yüklenmişolmasına rağmen, zeyilname yapılmasınedeniyle izin verilen büyüklüğüaşmasıdurumunda, ön yeterlik son başvuru ve/veya ihale tarihi beşgünden az olmamak üzere Kanunun 29 uncu maddesine göre ertelenir. Bu durumda, düzenlenen zeyilname, dokümanısatın alanlara ve e-imza ile indirenlere posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığıelden tebliğedilir.
             (2) Teknik şartnamenin izin verilen büyüklüğüaşmasıveya Kurumun belirlediği elektronik formata uygun olmamasınedeniyle EKAP üzerinden yüklenememesi durumunda; ihale ilanının EKİB’de yayımlanabilmesi için, ilgili uygulama yönetmelikleri uyarınca CD ortamına aktarılan dokümanın (teknik şartname dahil) Kuruma gönderilmesi veya teknik şartnamenin Kurum tarafından duyurulan internet adresi üzerine yüklenmesi gereklidir.
             İhale komisyonunun kurulmasıve çalışma esasları
             MADDE 14 (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncımaddesi gereğince, ihale ilanıveya ön yeterlik ilanıya da davet tarihini izleyen en geçüçgün içinde ihale komisyonunu oluşturur.
             (2) İhale yetkilisi tarafından yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu başkan ve üyeleri, görevlendirildikleri ihaleyle sınırlıolarak birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde idare tarafından EKAP’ta tanımlanır. Her bir ihale komisyonu üyesine EKAP üzerinden görevli olduklarıihaleyle ilgili bilgilere ve ihale ve/veya ön yeterlik dokümanına erişim yetkisi verilir.
BEŞİNCİBÖLÜM
İlanlar ile Dokümana İlişkin Hususlar
             İlanlar
             MADDE 15 (1) İhale ve ön yeterlik ilanı, iptal ilanı, düzeltme ilanı, sonuçilanıKanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre EKAP üzerinden hazırlanır.
             Dokümanın görülmesi, satın alınmasıve EKAP üzerinden indirilmesi
             MADDE 16 (1) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik dokümanıve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfasıonaylanmışörneğinin idareden satın alınmasıveya EKAP üzerinden EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan “EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanıİndirilmesine İlişkin Form”EKAP üzerinden düzenlenir.
             (2) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağıihalelerde, EKAP’a kayıtlıgerçek veya tüzel kişilerin, ihale dokümanınıe-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1’de yer alan “Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığıİhalelerde EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Doküman İndirilmesine İlişkin Form”EKAP üzerinden düzenlenir.
             (3) Teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman e-imza kullanılarak indirilemez. Bu durumda ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfasıonaylanmışörneğinin idareden satın alınmasızorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağıve teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, dokümanın idarece her sayfasıonaylanmışörneğinin Ek-1’de yer alan “Doküman Satın Alındığına İlişkin Form”ile idareden satın alınmasızorunludur.
             (4) Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda doküman satın alınmışsayılır ve doküman bedeli ödenmez.
             (5) İdarece satışıyapılan dokümanın EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olmasızorunludur. Dokümanlar arasında farklılık bulunmasıhalinde EKAP’ta hazırlanan doküman esas alınır.
             (6) Birinci ve üçüncüfıkra uyarınca doküman, uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, iadeli taahhütlüposta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilir.
             Dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması
             MADDE 17 (1) İhale veya ön yeterlik dokümanında, ilgili uygulama yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak değişiklik yapılmasıgerekirse, bu değişikliklere ilişkin zeyilname aynıgün EKAP’a kaydedilir ve daha önceden dokümanısatın alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığıihalelerde ise zeyilname, e-imza kullanarak dokümanıindirmişolan gerçek ve tüzel kişilere EKAP üzerinden gönderilir.
             (2) Tekliflerin elektronik ortamda alındığıihalelerde zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-teklifi silmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirirler.
             (3) İhale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaçduyulan hususlarla ilgili olarak, Kanunun 29 uncu maddesine göre açıklama yapılmasıhalinde; yapılan açıklamalar aynıgün EKAP’a kaydedilir. Yapılan açıklama, daha önceden dokümanısatın alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığıihalelerde ise yapılan açıklama, e-imza kullanarak dokümanıindirmişolan gerçek ve tüzel kişilere EKAP üzerinden gönderilir.
             Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılmasıve değerlendirilmesi
             MADDE 18 (1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelikteki hükümlere göre başvuruların ve tekliflerin alınması, açılmasıve değerlendirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler EKAP’a kaydedilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığıİhalelerde
e-tekliflerin Hazırlanması, Sunulması, Açılmasıve Değerlendirilmesi
             e-tekliflerin hazırlanmasıve sunulması
             MADDE 19 (1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanmasımümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağıyönünde düzenleme yapılır.
             (2) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamıtarafından e-imza ile imzalanmasızorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmışe-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma zamanına kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmamasısağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağıtarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Bu tarih ve saate kadar e-anahtarlarıgönderilmeyen teklifler değerlendirme dışıbırakılır.
             (3) e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı5070 sayılıElektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgasıile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.
             (4) EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya olağanüstüdurumlar nedeniyle EKAP’a erişimin uzun süreli sağlanamamasından dolayıihale tarih ve saatine kadar e-tekliflerin EKAP’a iletilemediğinin ve/veya tekliflerin açılma tarih ve saatinde e-tekliflerin açılamadığının idare tarafından Kuruma bildirilmesi veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurum ihale tarih ve saatini ve/veya tekliflerin açılma tarih ve saatini en fazla beşişgünüerteleyebilir. Erteleme yapılmasıdurumunda ihalenin ertelendiği EKAP üzerinden idare ile isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP’a erişimin sağlanamamasıdurumunda idare tarafından ihale iptal edilir.
             (5) Mal alımıihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim alınmasıve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme idari şartnamede yapılır. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulmasıyönünde düzenleme yapılamaz. Teslim alınan numune için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshasıistekliye verilir.
             Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler
             MADDE 20 (1) Banka referans mektubu Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”imzalamışolan bankalardan elektronik ortamda alınabilir. Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1’de yer alan “Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu”banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgiler, banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılır. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.
             (2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda alınmayan banka referans mektuplarıbilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.
             Geçici teminatlar
             MADDE 21 (1) Kanunun 34 üncümaddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.
             (2) Geçici teminat mektuplarıKurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”imzalamışolan bankalardan elektronik ortamda alınır. Elektronik ortamda geçici teminat mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu”banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler, banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılır. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.
             (3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.
             İhale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
             MADDE 22 (1) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağıihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce iptal edilmesi durumunda e-teklifler ve bunlara ilişkin e-anahtarlar iptali izleyen iki işgünüiçerisinde idare tarafından EKAP üzerinden silinir.
             e-tekliflerin açılması
             MADDE 23 (1) e-teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarihini izleyen ilk işgünüihale saatiyle aynısaatte istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olmasıveya virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı”düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaçteklif verilmişolduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığıve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığıkontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrasıuyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünükarşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatlarıve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak”hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısıihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
             e-tekliflerin değerlendirilmesi
             MADDE 24 (1) e-tekliflerin açılmasıve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.
             (2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncümadde uyarınca e-teklifinin açılamadığıveya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığıtespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışıbırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır.
             (3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklüolan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
             (4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışıbırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.
             (5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmamasınedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulmasıgereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamışolmasıhalinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışıbırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasınıdeğiştirecek nitelikte olmamasıkaydıyla, bilgi eksikliği bulunmasıhalinde idare tarafından bilgilerin tamamlanmasıistenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanmasıiçin iki işgününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncüfıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışıbırakılır.
             (6) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”hazırlanır ve bir çıktısıalınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.
YEDİNCİBÖLÜM
İhalenin Sonuçlandırılması
             İhalenin karara bağlanması, onaylanmasıveya iptal edilmesi
             MADDE 25 (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlıteklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İhale komisyonu kararıtutanağı”düzenlenir. İhale komisyonu kararının bir çıktısıalınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.
             (2) İhale kararıihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlıikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklıolup olmadığıEKAP üzerinden teyit edilir ve buna ilişkin belge ihale komisyon kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklıolduğunun anlaşılmasıdurumunda ihale yetkilisince ihale kararıonaylanmaz ve ihale iptal edilir.
             (3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geçbeşişgünüiçinde ihale kararınıonaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanmasıhalinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Onay ve iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır.
             Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması
             MADDE 26 (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığıgünüizleyen en geçüçgün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da aynışekilde bildirim yapılır.
             (2) İlgili uygulama yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncüfıkrasında belirtilen ihale dışıbırakılma durumlarında olmadığınıgösteren belgelerden elektronik ortamda EKAP üzerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik ortamda alındığıihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci fıkrası, 20 nci maddenin ikinci fıkrasıve 21 inci maddenin üçüncüfıkrasıuyarınca bilgisayarda taratılarak sunulan belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulur.
             (3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği halde ikinci fıkrada belirtilen belgeleri sunmamasıveya Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırıhususlar içermesi halinde ihale dışıbırakılarak geçici teminatlarıgelir kaydedilir. İkinci fıkrada belirtilen belgeleri sunmayan istekli hakkında ayrıca Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.
             (4) Sözleşmenin imzalanacağıtarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık teyidi yapılır.
             (5) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamamasıhalinde idare, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlıikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, üçüncüve dördüncüfıkradaki esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.
             (6) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra EKAP’ta kayıt altına alınır ve EKİB’de yayımlanır.
SEKİZİNCİBÖLÜM
Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin Özel Hükümler
             Çerçeve anlaşma işlemleri
             MADDE 27 (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde; tekliflerin açılmasıve değerlendirilmesi, geçici teminata ilişkin hükümler dışında 23 üncüve 24 üncümaddelere göre yapıldıktan sonra ekonomik açıdan en avantajlıtekliften başlanarak listeye alınacak istekliler üçten az olmamak üzere belirlenerek EKAP’a kaydedilir.
             (2) Liste oluşturulduktan sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara bağlanır, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.
             (3) Kesinleşen ihale kararıisteklilere bildirilir ve listeye alınan istekliler anlaşmaya davet edilir.
             (4) Çerçeve anlaşma imzalanmasından önce ve çerçeve anlaşmanın imzalanmasında idare ve çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerce yapılacak işlemler ilgili uygulama yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.
             (5) İhale sonuçilanı, anlaşma imzalanmasından sonra EKİB’de yayımlanır.
             (6) Çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilere ilişkin bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.
             Münferit sözleşme işlemleri
             MADDE 28 (1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasıdurumunda öncelikle anlaşmaya taraf olan idare tarafından EKAP üzerinde münferit sözleşme tasarısıhazırlanır.
             (2) EKAP üzerinde çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yasaklılık durumlarısorgulanır. Yasaklıolmadığıanlaşılan istekliler sürelere ilişkin ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yazısıekinde münferit sözleşme tasarısına yer verilir.
             (3) Münferit sözleşmeye ilişkin alınan tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlıteklifin belirlenmesinde, ilgili uygulama yönetmeliğinin münferit sözleşmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
             (4) Ekonomik açıdan en avantajlıteklif belirlendikten sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara bağlanır, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir. Kesinleşen ihale kararıisteklilere bildirilir.
             (5) Münferit sözleşme sonuçilanısözleşme imzalanmasından sonra EKAP üzerinde kayıt altına alınır ve EKİB’de yayımlanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
             MADDE 29 (1) EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale sürecine ilişkin işlemlerle ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenleme yapılmayan hususlarda ilgili uygulama yönetmelikleri esas alınır.
             Uygulanmayacak hükümler
             MADDE 30 (1) EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale sürecine ilişkin işlemlerde uygulama yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırıhükümleri uygulanmaz.
             Yürürlük
             MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 32 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanıyürütür.
 
E K L E R
EK-2 İHALE İDARİ ŞARTNAME
EK-101 İHALE İLANI
EK-102 İHALE EKAP DOKÜMAN İNDİRME FORMU
EK-103 DOKÜMAN SATIN ALMA FORMU
EK-104 AÇILAMAYAN TEKLİF TUTANAĞI
EK-105 TEKLİF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI
EK-106 UYGUN OLMAYAN BELGE TUTANAĞI
EK-107 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
EK-108 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
EK-109 İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN FİYATLAR TUTANAĞI
EK-110 İHALE KOMİSYONU KARARI
EK-111 KESİNLEŞEN İHALE KARAR BİLDİRİMİ
EK-112 İHALE İPTAL BİLDİRİMİ-1
EK-113 İHALE İPTAL BİLDİRİMİ-2
EK-114 SÖZLEŞMEYE DAVET
EK-115 BANKA REFERANS MEKTUBU
EK-116 GEÇİCİ TEMİNAT BİLGİLERİ

GENEL KÜLTÜR