Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
             “c) Eşik değer: 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenen ilan ve davet süreleri ve kuralları ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere hizmet alımları için  Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri,”
             “ı) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,” 
             “i) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) İdare, ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak EKAP’ta gerçekleştirilir.”
MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ön yeterlik dokümanının satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İhale kaydı, ihale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması
MADDE 13 –(1) İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.
(2) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.
(3) İdare, ihale ve ön yeterlik dokümanını, 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının, ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.
(4) İdare, ihale ve ön yeterlik dokümanını, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlar.
(5) İhale veya ön yeterlik dokümanının, Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir. Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.”
MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır:”
MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, ön yeterlik dokümanının satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için ön yeterlilik dokümanının idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İhale dokümanı, ön yeterlik sonucu yeterli bulunarak kısa listeye alınan bütün adaylara davet mektubu ekinde gönderilir.
“Ön Yeterlik Dokümanının, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda doküman bedeli ödenmez.”
MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki  fıkra eklenmiştir. 
“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”
MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan standart formlardan; “Standart Form-KİK001.0/D İhale Onay Belgesi”, “Standart Form-KİK002.1/D Ön Yeterlik İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.3/D Düzeltme İlanı” standart formları ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke ekteki “Standart Form- KİK003.1/D Ekap Üzerinden e-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form” eklenmiştir.
MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamenin 4.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.
“4.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.
a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer:................................................        
b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/
c) Ön yeterlik dokümanının satın alınabileceği yer:.......................................................        
ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):...............................................        
e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli4:......................................................”
MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ön yeterlik dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya başvuru mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamenin 8.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ön yeterlik dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.5.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
MADDE 16 –Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 maddesinin (12) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12 (1) İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ve sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördüğü ihalede, aşağıdaki metne yer verecektir:
“7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
(2) İdare, yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılımına açık ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda, aşağıdaki metne yer verecektir:
“7.2.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”
(3) İdare, yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılımına açık ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:
“7.2.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ...........(rakam ve yazıyla)....................... oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin  %......... ......................(yukarıdaki oranın aynısı yazılacaktır).eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””
MADDE 17 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 8 inci madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 8 –(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 18 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
YönetmeliğinYayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
YönetmelikteDeğişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 10/1/2010 27458
3- 4/3/2010 27511
 

 
Ekleri için tıklayınız

GENEL KÜLTÜR