Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 43-56 MADDELER

MADDE 43 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b),(c),(f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.5. maddesinin (38) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
MADDE 44  – Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve aynı maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:........................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:...................................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):............................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4..................................................................”
“3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.”
“Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
MADDE 45  –Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 46  –Aynı Yönetmeliğin 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,”
MADDE 47  –Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“16(1) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgelerin istenildiği ihalede aşağıdaki cümle, madde metninin sonuna eklenecektir:
“İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”
(2) İhaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve  teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin internet çıktısının sunulmasına yönelik olarak madde metninin sonuna aşağıdaki cümle eklenerek düzenleme yapılabilir.
“Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:
a)…
b)…”
(3) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler ile kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve  teyidi yapılabilen belgelerin birlikte istendiği ihalede de, (2) numaralı seçenek kullanılarak her belge belirtilerek bu belgelerin internet çıktısının sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılabilir.”
MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin başlığı “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı20 ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması21” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (20) ile (21) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 8.2. ve 8.2.1. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“20İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.”
b) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini  sunması zorunludur.”
c) “8.1.  Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.”
ç) “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
“21İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya eşik değerin üzerindeki ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır”
b) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. ””
MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25 inci maddesinin (28) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
MADDE 50 –Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3. maddesinin başlığı “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin  (36) numaralı dipnotu da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“36(1)Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmayan ihalede, “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.
(2) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalede aşağıdaki metne yer verilecektir:
“40.3.1. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.””
MADDE 51 –Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.4. maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“37(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 40.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 40.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1)  İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:
“40.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.””
MADDE 52 –Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.5. maddesinin (38) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
MADDE 53 –Aynı Yönetmeliğin Ek 7’sinde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 12.2.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12.2.1. Ödemeye esas para birimi …[Para birimi cinsi veya para birimleri cinsleri yazılacaktır.]’dir.”
MADDE 54 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ilanı veya duyurusu  yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 55 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 56 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 4/3/2010 27511
 
 
Ekleri için tıklayınız.
 

GENEL KÜLTÜR