Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 28-42 MADDELER VE EK


AİLE HEKİMLİĞİUYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1-27 MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ
 


ALTINCI BÖLÜM
Kullanılacak Belgeler
 

Sevk evrakı, reçete düzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi

MADDE 28 (1) Aile hekimi, hastasının ikinci ve üçüncübasamak sağlık hizmeti veren bir kuruluşa başvurmasına gerek olup olmadığına karar verir. Gerek görülmesi halinde hastayıda bilgilendirerek sevk eder ve hastasına verilen sağlık hizmetini geri bildirim vasıtasıile izler.
(2) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi işlem altyapısıKurum tarafından oluşturulmak kaydıyla; ikinci ve üçüncübasamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilen veya bu kuruluşlara doğrudan müracaat eden kişilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilir.
(3) Gebe ve bebek tespiti ile takipleri, aşıuygulaması, doğum ve bildirimi zorunlu hastalıklar gibi durumlar ilgili aile hekimine iletilmek üzere hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşu tarafından müdürlüğe en geçbeşişgünüiçerisinde bildirilir. Bu bildirimi yapmayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(4) Birinci basamakta resmîreçete yazılmasıve kişilerin sağlık durumuyla ilgili rapor tanziminde aile hekimi yetkilidir. Ancak olağanüstüdurumlar, acil durumlar ile toplum sağlığınıtehdit eden ve koruyucu amaçlıilaçkullanımını(kemoproflaksi) gerektiren bulaşıcıve salgın hastalık hallerinde özel durum belirtilmek suretiyle toplum sağlığımerkezi hekimleri de resmîreçete düzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.
(5) Ölüm belgesi, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaasıile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenerek ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.
(6) Aile hekimi, hastasınıbir üst basamağa sevk ederken ilgili forma sevk gerekçelerini, yapılan tetkik sonuçlarınıve hastanın temel sağlık bilgilerini yazmak zorundadır.
(7) Hasta sevk evrakı, reçete, rapor, bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili formlar ve diğer kullanılacak belge örnekleri Kurum tarafından belirlenir. Aile hekimince düzenlenen bu belgeler kişinin yazılıveya elektronik dosyasına kaydedilir. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

Yetkilendirilmişaile hekimleri
MADDE 29 (1) Kurum dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmişaile hekimliği hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Kurumun öngördüğüeğitimleri almalarışartıile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine, valiliğin uygun görüşüve Kurumun onayıile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlıolmak kaydıyla, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartlarıve teknik donanımısağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmişaile hekimleri Kurum tarafından belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmişaile hekimi, aile hekiminin yaptığıişve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmişaile hekimine de kişi kaydıyapılır.
(2) Yetkilendirilmişaile hekimi, aile hekimliği görevi dışında kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine tabidir.
(3) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmişaile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde görev yapan öğretim elemanlarıkendi görev ve sorumluluk alanlarıdışında da kişi kaydıyapabilirler.
(4) Yetkilendirilmişaile hekiminden hizmet alanların aile hekimi seçme hakkısaklıdır.
(5) Aile hekimliği yetkisi verilmemişolanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

YEDİNCİBÖLÜM
Kayıtların Tutulmasıve Denetim
Tutulacak kayıtlar
MADDE 30 (1) Aile hekimlerinin kullandığıbasılıveya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyalarıile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmîkayıt ve evrak niteliğindedir.
(2) Kayıtlıkişi sayısı, yapılan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta sayısı, kodlarıile birlikte konulan teşhisler, reçete içeriği, aşılama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve çocuk izlemi, üreme sağlığıve bulaşıcıhastalıklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafından belirlenen benzeri veriler evrak kayıt kriterlerine göre belirli aralıklarla düzenli olarak basılıveya elektronik ortamda Kuruma bildirilir.
(3) Aile hekimlerinin ve aile sağlığıelemanlarının kendileri ile ilgili kayıtlarımüdürlükte tutulur.
Kayıtların tutulma şekli ve muhafazası
MADDE 31 (1) Aile hekimi kendisine kayıtlıkişilerin kişisel sağlık dosyalarınıtutmakla yükümlüdür. Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti aile hekiminin sorumluluğundadır.
(2) Denetim sırasında talep edilmesi halinde, aile hekimi hasta haklarına riayet etmek suretiyle kendisine kayıtlıkişilerin dosyalarınıgöstermek zorundadır.
(3) Kişi, kendisi ile ilgili tutulan kayıtların bir nüshasınıaile hekiminden talep edebilir.
(4) Aile hekimlerinin, lisans haklarıBakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımıkullanmalarışarttır.
(5) Aile hekimleri, bakmakla yükümlüolduğu vatandaşlara ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin ilgili mevzuatıçerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür.
(6) Herhangi bir vatandaşa ait kişisel veriler ile kişisel sağlık verileri, müdürlük ya da Bakanlık ve Kurum haricindeki herhangi bir kayıt ortamında (bilgisayar, hard disk, cd, dvd, yazılıdoküman gibi) yüklenici firma tarafından kaydedilemez. Bu durumun tespiti halinde bu yazılımın kullanımıiptal edilir.
(7) Aile hekimliği bilgi sistemi ekranlarında hiçbir surette kişi, ürün ya da hizmet reklamına yer verilemez, hiçbir ürün ya da hizmetin satışıve satışınıteşvik edici yönlendirmeler yapılamaz.
Kayıtların devri
MADDE 32 (1) Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlıkişilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığıdurumlarda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri bölgesindeki toplum sağlığımerkezine teslim eder. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığımerkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.
Denetim
MADDE 33 (1) Aile sağlığımerkezi, aile hekimleri ve aile sağlığıelemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkîidare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığıdoğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacıda görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formlarıile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği UygulamasıKapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir .
SEKİZİNCİBÖLÜM
Eğitim Aile SağlığıMerkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimine
İlişkin Usul ve Esaslar
Eğitim aile sağlığımerkezi ve eğitim aile hekimliği birimi
MADDE 34 (1) Aile hekimliği saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile Kurum arasında sözleşme yapılarak öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle eğitim kurumlarıtarafından eğitim aile sağlığımerkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilir. Bunların açılacağıyer, eğitim kurumunun talebi, müdürlüğün uygun görüşüve Kurumun onayıile belirlenir. Birim sayılarıher bir asistan sayısıesas alınarak belirlenir ve Kurumca onaylanır. Eğitim kurumunda asistan sayısının fazla olmasıhalinde, müdürlüğün uygun görüşüve Kurumun onayıile aynıeğitim kurumuna bağlıbirden fazla eğitim aile sağlığımerkezi açabilir. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
(2) Eğitim aile sağlığımerkezinde; eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği uzmanlık eğitimi gören bir veya birden fazla asistan tarafından aile hekimliği hizmeti verilir. Asistanların rotasyon süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarına göre belirlenir.
(3) Eğitim aile sağlığımerkezindeki asistan ve aile sağlığıelemanıile ayrıca sözleşme yapılmaz.
(4) Eğitim kurumu, ihtiyaçhalinde eğitim aile sağlığımerkezlerinde verilen sağlık hizmetlerine yardımcıolmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için personel çalıştırır.
(5) Boşalan veya yeni açılacak aile hekimliği birimleri eğitim kurumunun talebi üzerine yerleştirme esaslarıdikkate alınmaksızın asgari altıaydan önce asistanın birimden ayrılmayacağıtaahhüdüile birlikte eğitim aile hekimliği birimi olarak birinci fıkradaki usule göre eğitim kurumlarına tahsis edilebilir.
(6) Eğitim aile sağlığımerkezinin, sağlık hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine uygun olması, hizmeti sunan ve kullananların memnuniyetini sağlaması, fonksiyonel ve yapısal olarak belirlenen asgari şartlarısağlamasıve hizmetten yararlanacakların kolayca ulaşabilecekleri yerde olmasıesastır.
(7) Eğitim aile hekimliği birimleri çalışma bölgesi içinde olmak kaydıyla bu maddedeki hususlara bağlıkalınarak eğitim kurumunun teklifi, müdürlüğün uygun görüşüve valiliğin onayıile hizmet için verilen mekân değiştirebilirler. Bu değişiklik 5 işgünüiçerisinde Kuruma bildirilir. Eğitim aile sağlığımerkezlerine Kurum tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde isim verilir .
(8) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde yapılan eğitimlerin hizmette aksamaya meydan vermeyecek şekilde planlanmasıve uygulanmasıgerekir.
Eğitim aile sağlığımerkezinin işletilmesi
MADDE 35 (1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde verilen aile hekimliği hizmetleri, eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda verilir. Eğitici, eğitim aile sağlığımerkezinin işletilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir.
Eğitim aile sağlığımerkezinin fiziki şartlarıve teknik donanımı
MADDE 36 (1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği birimi bu Yönetmelikteki diğer aile sağlığımerkezleri için öngörülen fiziki şartlar ve teknik donanımlara ilişkin hükümlere tabidir.
(2) Asistanlarının eğitim ihtiyaçlarıiçin eğitim salonu/asistan odası, eğitici odası, eğitim laboratuvar odasıeğitim kurumunca sağlanır.
(3) Eğitim aile sağlığımerkezinin, eğitim kurumunun kampüs alanıdışında planlanmasıdurumunda eğitim laboratuvar odası, eğitim ihtiyaçlarıiçin mikroskop, lam, lamel, santrifüj cihazıve benzeri malzemeler bulundurulur.

Çalışma saatleri, izin ve denetim
MADDE 37 (1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde görev yapan asistan, eğitici ve aile sağlığıelemanlarıizinler, disiplin işlemleri ve kazançgetirici faaliyet yasağıbakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.
(2) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde eğitim kurumu tarafından eğitici, asistan ve aile sağlığıelemanıolarak görevlendirilen personel tam gün esasına göre çalışırlar. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartlarıda dikkate alınmak suretiyle çalıştığıbölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Çalışılan günler ve saatler eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.
Tetkik ve tahlil işlemleri
MADDE 38 (1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde kayıtlıkişiler için gereken tetkik, teşhis ve görüntüleme hizmetleri eğitim kurumunca verilir. Eğitim aile sağlığımerkezlerinde laboratuvar hizmetinin verilmesi zorunlu olup müstakil olarak hizmet verilen eğitim aile sağlığımerkezlerinde görüntüleme hizmeti de verilebilir. Eğitim kurumunun talebi halinde bu hizmetler müdürlük aracılığıile de temin edilebilir.
Diğer hususlar
MADDE 39 (1) Eğitici ve asistanlar, bu Yönetmelikteki aile hekimlerinin, eğitim kurumunca görevlendirilen aile sağlığıelemanlarıise bu Yönetmelikteki aile sağlığıelemanlarının, yetkilerine sahip olup görev ve sorumluluklarıile yükümlüdürler.
(2) Eğitim aile sağlığımerkezlerinde eğitici, asistan ve aile sağlığıelemanlarının göreve başlayışlarıve ayrılışlarıeğitim kurumu sorumluluğunda yapılır. Personel hareketleri bir ay öncesinden Kuruma bildirilir.
(3) Eğitici, asistan ve aile sağlığıelemanları; hizmet kalite standartlarının yükseltilmesinin sağlanmasıiçin Kurumca belirlenen birinci aşama eğitiminden muaftır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 (1) 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer mevzuatta, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine yapılmışolan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmışsayılır.
Açılmışaile sağlığımerkezlerinin durumu
GEÇİCİMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan aile sağlığımerkezleri bina şartlarıve fizik mekânlarıbakımından 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari fiziki şartlara uygun hale getirilmek zorundadır. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
İdari görevden ayrılmasıuygun görülmeyenler
GEÇİCİMADDE 2 (1) İl sağlık müdürü, müdür yardımcısıve şube müdürüolarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmalarıve yerleştirilme hakkıelde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmalarıBakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalmasıveya yeni pozisyon açılmasıhalinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.
Yürürlük
MADDE 41 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.
 
EK-1
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GİDERİ OLARAK YAPILACAK KATKILARIN TESPİTİNDE KULLANILMAK ÜZERE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMASI
  STANDART D Grubu C Grubu B Grubu A Grubu  
1 Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.     + +  
2 Muayene odası asgari 14 m2'dir.       +  
3 Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır. + + + +  
4 Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2'dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir). + + + +  
5 Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır ).   + + + *
6 Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" planlanır).     + + *
7 Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmakta ve kayıtları elektronik ortamda tutulmaktadır.     + +  
8 Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar ve benzerleri) bulunmaktadır.       +  
9 Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır.       +  
10 Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır. + + + +  
11 Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).   + + +  
12 Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 11 nci satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır.       +  
13 Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır.     + +  
14 Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmaktadır.       +  
15 Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır. + + + +  
16 Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.       +  
 
(*) Tek hekimin çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde 5 ve 6 ncı satırda belirtilen odalar birlikte kullanılabilir.

GENEL KÜLTÜR