Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

6082 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİVE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6082                                                                                             Kabul Tarihi: 25/11/2010
             MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılıAskerlik Kanununun 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Muvazzaflık hizmeti esnasında anne, baba, kardeş, eşveya çocuğu vefat eden erbaşve erlere, talepleri üzerine asgari tugay/alay ve eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığıile Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) birlik komutanlığının onayıile birinci fıkrada yazılıizinlere ek olarak 10 gün izin verilir. Bu izin süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır.”
             MADDE 2 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılıYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğütakdirde bir bakan aracılığıile kullanabilir."
             MADDE 3 351 sayılıKanunun 2 nci maddesinde yer alan “Kurumun amacı;”ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde ve dışında”ibaresi eklenmiştir.
             MADDE 4 351 sayılıKanunun 4 üncümaddesi başlığıile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Genel Kurul ve görevleri
             MADDE 4 –Genel Kurul; Başbakan veya Kurumun bağlıolduğu Bakan, Milli Eğitim BakanlığıMüsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanıve Yükseköğretim Genel Müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürüve Genel Müdür Yardımcıları, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskanve Sağlık Bakanlıklarından, Devlet Planlama Teşkilatıile Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından birer temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanıveya görevlendirecekleri birer temsilci ile yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci temsilcisinden oluşur.
             Başbakan veya Kurumun bağlıolduğu Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır.
             Genel Kurul, iki yılda bir başkanın daveti üzerine kasım veya aralık aylarıiçinde toplanarak gündemdeki işleri görüşür. Genel Kurulun toplantıyeter sayısıüye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, Başbakan veya Kurumun bağlıolduğu Bakan tarafından olağanüstütoplantıya çağrılabilir.
             Genel Kurulun görevleri şunlardır:
             a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konularıgörüşmek, genel politika ve uygulamaya ilişkin ilkeler konusunda görüşbildirmek,
             b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek."
             MADDE 5 351 sayılıKanunun 7 nci maddesi başlığıile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Yönetim Kurulu ve görevleri
             MADDE 7 –Yönetim Kurulu; Başbakan veya Kurumun bağlıolduğu Bakan ve Maliye Bakanıtarafından belirlenecek en az daire başkanıdüzeyinde birer üye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Genel Kurulca Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek; iki rektör veya öğretim üyesi, bir öğrenci temsilcisi ve bir diğer kurum temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur.
             Seçimle gelen üyelerin her biri için birer yedek üye seçilir.
             Yönetim Kurulu üyeleri kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve ayda en az bir kere toplanır.
             Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri veya görevlendirilmeleri mümkündür.
             İstifa, emeklilik, başka bir göreve atanma gibi sebeplerle asli görevlerinden ayrılan veya özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.
             Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin herhangi bir nedenle iki yıldan önce sona ermesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yedeği görev yapar. Diğer üyelerin görevlerinin sona ermesi halinde ise, ilgili bakanlık tarafından bir ay içinde belirlenecek yeni üye, eski üyenin kalan görev süresi kadar görevini yapar.
             Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine her ay için (20000) gösterge rakamının memur maaşkatsayısıile çarpımısonucu bulunacak miktarda huzur hakkıödenir. Memuriyet mahalli dışından Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılıHarcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.
             Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
             a) Yurt yapımıve geliştirilmesine ait Genel Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini incelemek ve görüşbildirmek,
             b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin kıstaslarıbelirlemek,
             c) Yönetmelik taslaklarınıinceleyip, Başbakan veya Kurumun bağlıolduğu Bakan onayına sunmak üzere karara bağlamak,
             ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu adına taşınmaz satın alınması, satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkıve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi, beşyıla kadar taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreşve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi hususlarında yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak,
             d) Kanun ve yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
             Yönetim Kurulu, sınırlarınıve süresini açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmınıGenel Müdüre devredebilir.
             Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarıyönetmelikle düzenlenir."
             MADDE 6 351 sayılıKanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Genel Müdürlüğün yurtdışında kuracağıyurtlarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlükçe önerilen personel, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılıDışişleri Bakanlığının Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncıfıkrasına göre uzman müşavir olarak atanır.”
             MADDE 7 351 sayılıKanunun 14 üncümaddesinde yer alan “memleket içinde”ibaresi çıkarılmıştır.
             MADDE 8 351 sayılıKanunun 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncüve beşinci fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmişve sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
             “Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğüöğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstüeğitim yapmasıhalinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığıkadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.
             Borçlunun, Kuruma müracaatıesnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmamasıhalinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”
             “Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığıkadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.”
“Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır.”
             MADDE 9 351 sayılıKanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binasıve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılıToplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.
             Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.
             Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait taşınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılıgeçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkıtesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taşınmazların üst hakkısüresince amacıdışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığıve Başbakanlık veya Kurumun bağlıolduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulur.
             Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak üst hakkıtesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususlarıdikkate alınır.
             Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.
             Bu maddenin yedinci fıkrasıkapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlıolmak kaydıyla, Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlüişve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılıDamga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılıHarçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.
             Bu maddenin yedinci fıkrasıkapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılıKamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır.
             Bu maddenin yedinci fıkrasıkapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamıve diğer hususlar Başbakanlık veya Kurumun bağlıolduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığıile Devlet Planlama Teşkilatıve Hazine Müsteşarlıklarıtarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıile yürürlüğe konulur." 
             MADDE 10 351 sayılıKanunun 41 inci maddesinin sonuna “ve haczedilemez”ibaresi eklenmiştir.
             MADDE 11 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında kullanılan ekli (1) sayılılistede yer alan kadrolar iptal edilmiş, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli (2) ve (3) sayılılistelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılıGenel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılıcetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
             MADDE 12 351 sayılıKanunun 5, 6, 8, 13 ve 43 üncümaddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılıMilli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 13 351 sayılıKanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
             "EK MADDE 1 –Bu Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun işve işlemlerine ilişkin diğer mevzuatta Milli Eğitim Bakanlığına yapılmışolan atıflar Başbakanlığa veya Kurumun bağlıolduğu Bakanlığa; Milli Eğitim Bakanına yapılmışolan atıflar ise, Başbakana veya Kurumun bağlıolduğu Bakana yapılmışsayılır."
             MADDE 14 351 sayılıKanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
             "GEÇİCİMADDE 5 –Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geçdört ay içerisinde Genel Kurul olağanüstütoplanır. Bu toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun teşkili sağlanır. Bu şekilde oluşan Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine devam eder. OlağanüstüGenel Kurul toplantısınıtakip eden iki yıl sonraki Kasım veya Aralık aylarıiçerisinde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısıyapılır.
             Bu Kanuna göre teşkil edecek Yönetim Kurulu ilk toplantısınıyapıncaya kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.
             GEÇİCİMADDE 6 –Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanıhenüz başlamamışolanlar, bu borçlarınıkredi aldıklarısürede, kredi ödeme zamanıbaşlayıp borçtaksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarınıkalan taksit süresinin iki katısürede öderler.”
             MADDE 15 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılıYükseköğretim KurumlarıTeşkilatıKanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
             "Şifa Üniversitesi
             EK MADDE 133 –İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
             a) Tıp Fakültesinden,
             b) DişHekimliği Fakültesinden,
             c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
             ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Avrasya Üniversitesi
             EK MADDE 134 –Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfıtarafından 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlıolarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
             ç) YabancıDiller Yüksekokulundan,
             d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur."
             MADDE 16 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme UygulamalarıHakkında Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendinde yer alan “ile mahalli idarelere”ibaresi “ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarıve mahalli idarelere”şeklinde değiştirilmiştir.
             MADDE 17 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılıYüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yurt içinde”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dışında”ibaresi eklenmiştir.
             MADDE 18 5102 sayılıKanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşıöğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi halinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilir.”
             MADDE 19 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılıÖzel Öğretim KurumlarıKanununun 3 üncümaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “10/7/2004tarihli ve 5216 sayılıBüyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılıBelediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılıİl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarınıkapsamaz. Özel öğretim kurumlarımevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatıBakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.”
             MADDE 20 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılıTarım ve Kırsal KalkınmayıDestekleme Kurumu Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncümaddesinin dördüncüfıkrasında geçen “31/12/2010”tarihi “31/12/2012”olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 21 Bu Kanun yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 22 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9/12/2010
 
(1) SAYILI LİSTE
         
KURUMU:T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT :MERKEZ
         
İPTAL EDİLEN KADROLAR
         
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO
ADEDİ
TOPLAM ADEDİ
GİH PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI 1 1 1
GİH BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 1 1 1
  TOPLAM   2 2
                 
 
 
 
 
(2) SAYILI LİSTE
 
KURUMU :T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT: MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
 
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST
KADRO
ADEDİ
TOPLAM ADEDİ
GİH DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI 1 1 1
GİH İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANI 1 1 1
GİH İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANI 1 1 1
GİH EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI 1 1 1
GİH BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI 1 1 1
GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 8 8
GİH ŞEF 3 15 15
GİH UZMAN 1 5 5
GİH PROGRAMCI 7 4 4
GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 13 13
GİH VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 7 90 90
THS MÜHENDİS 6 13 13
THS MATEMATİKÇİ 6 1 1
YHS DAĞITICI 6 3 3
                                           TOPLAM 157 157
 
 
(3)     SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
KURUMU :T.C BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ   VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT: TAŞRA
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH YURT MÜDÜRÜ 1 11   11
GİH YURT MÜDÜRÜ 2 10   10
GİH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 1 20   20
GİH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 2 25   25
GİH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 3 25   25
GİH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 4 10   10
GİH YURT YÖNETİM MEMURU 5 50   50
GİH YURT YÖNETİM MEMURU 6 100   100
GİH YURT YÖNETİM MEMURU 7 300   300
GİH YURT YÖNETİM MEMURU 8 250   250
GİH YURT YÖNETİM MEMURU 9 100   100
GİH SANTRAL MEMURU 5 15   15
GİH SANTRAL MEMURU 6 15   15
GİH SANTRAL MEMURU 7 15   15
GİH SANTRAL MEMURU 8 15   15
GİH SANTRAL MEMURU 9 40   40
GİH SANTRAL MEMURU 10 40   40
GİH ŞOFÖR 6 20   20
GİH ŞOFÖR 7 20   20
GİH ŞOFÖR 8 20   20
GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 2   2
GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 2   2
GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 5   5
GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 16   16
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 3 10   10
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 4 10   10
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 5 20   20
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 6 20   20
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 7 10   10
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 8 10   10
GİH VERİ HAZ. KONT. İŞL. 9 40   40
SHS PSİKOLOG 7 6   6
SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 7 80   80
SHS DİYETİSYEN 7 21   21
YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 7 10   10
YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 8 15   15
YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 9 25   25
YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 10 50   50
        TOPLAM     1453

GENEL KÜLTÜR