Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19/02/2014


 

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 118/7/1997tarihli ve 23053 mükerrer sayılıResmîGazete’de yayımlanan KarayollarıTrafik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İl trafik komisyonları, belediye sınırlarıiçinden geçen devlet ve il yollarıile ilgili hususlarda KarayollarıGenel Müdürlüğünün görüşünüalır.”
MADDE 2AynıYönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile aynıfıkranın (a) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
“Araçların tescil işlemleri; araçsahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşlarıile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin müracaatlarıüzerine aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılır:”
“a) Araçların tescilleri, tescil edilen araçlara ait araçtescil belgesinin ve motorlu araçtrafik belgesinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımıve ilgililerine elden veya posta aracılığıile teslimi işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğüveya bağlıtrafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Posta yoluyla teslim edilecek belgelerin gönderileceği adres ve teslim işlemlerine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”
“i) Ambulans ve acil sağlık araçlarının tescillerinde il sağlık müdürlüğünce düzenlenecek ambulans/acil sağlık aracıuygunluk yazısının ibraz edilmesi zorunludur. Ambulans ve acil sağlık araçlarına ait bilgiler, Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda verilebilir.”
“m) Trafikten çekme olarak tescili talep edilen araçlar hariçolmak üzere, satış, devir veya başka nedenlerle araçların tescil plakalarının değiştirilmesinin talebi halinde, malik adına zorunlu mali sorumluluk sigortasıbulunmasıve muayene süresinin bitmemişolmasızorunludur.”
MADDE 3 AynıYönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası, onbirinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralıalt bendi ile onikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tescil işleminin yapılabilmesi için sahiplik belgesi, uygunluk belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortasıpoliçesi ve özel tüketim vergisi ödeme belgesinin aslının ibraz edilmesi zorunludur. Ancak bu belgelere ait bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğünce ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıile gerçek veya diğer özel hukuk tüzel kişilerinin elektronik verileri üzerinden alınabilmesi veya teyidi halinde, ibraz zorunluluğu aranmayabilir.”
“2) Araçların ilk tescilleri, ibrazımecburi belgelerin gösterilerek üzerindeki bilgilerin tam, okunaklı, örneğine uygun olarak doldurulmuş, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “AraçTrafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”(ek-1) veya işlemi yapan trafik tescil kuruluşunca elektronik ortamda düzenlenen araçtescil işlem formlarının (ek-43/A, ek-43/B) trafik tescil şube veya bürolarında yetkili memurun önünde imzalanmasısuretiyle yapılır.”
“Emniyet Genel Müdürlüğü, araçimal veya ithal edenler ile yetki verilenler tarafından araçtesciline ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili düzenleme yapmaya, zorunluluk getirmeye ve yapılan işlemlerin, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığınıdenetlemeye yetkilidir.”
MADDE 4 AynıYönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Resmi araçların satışveya devirleri ait olduklarıkurum veya kuruluşların tabi olduklarımevzuata göre; diğer araçların her çeşit satışve devirleri ise satışveya devri yapılacak araçtan dolayımotorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezasıve trafik idari para cezası, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılıKarayollarıGenel MüdürlüğüKuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılıKarayollarıGenel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezalarıile geçişücreti borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satışve/veya devri kısıtlayıcıherhangi bir tedbir veya kayıt bulunmamasıve trafikten çekilmişveya çekilecek araçlar hariçolmak üzere geçerli bir araçmuayenesi bulunmasıhalinde, araçsahibi adına düzenlenmişaraçtescil belgesi veya tescile ilişkin geçici belge esas alınarak, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılmasıhalinde ise trafik tescil kayıtlarıesas alınarak noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satışve devirler geçersizdir.”
MADDE 5 AynıYönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Noterler tarafından yapılan satışveya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araçtescil belgesi düzenlenir. Trafikten çekilmişveya çekilecek araçlar hariçolmak üzere, araçtescil belgesinin düzenlenebilmesi için yeni malik adına geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmasızorunludur.”
MADDE 6 AynıYönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Müracaat sırasında dilekçeye, ilgili vergi dairesinden alınmışmotorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılıKarayollarıGenel MüdürlüğüKuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 6001 sayılıKanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezalarıile geçişücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi ile araçtescil belgesi, motorlu araçtrafik belgesi ve tescil plakalarıeklenir. Trafikten çekilecek araçtan dolayıyukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazızorunluluğu aranmaz.”
MADDE 7 AynıYönetmeliğin 44 üncümaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Her iki tescil plakasının çalınmasıveya kaybolmasıhalinde, aracın kayıtlıolduğu trafik tescil kuruluşunca veya araçsahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra numarasıverilir. Mevzuat gereği bir adet tescil plakasıbulunan araçların plakasının kaybolmasıhalinde de bu hükümler uygulanır. Çalınmasıveya kaybolmasınedeniyle başka sıra numarasıile değiştirilen tescil plaka sıra numaralarının sistemde ne kadar süre ile tutulacağına ve bu plakaların tekrar verilmesine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”
MADDE 8 AynıYönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tescili için müracaat edilmiş, ancak tescil kuruluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayıtescil işlemleri tamamlanmamışaraçlar için dilekçe ile başvurmalarıhalinde sahiplerine;
a) Mali sorumluluk sigortasıyaptırmışolması,
b) Özel tüketim vergisinin ödenmişolması,
c) Teknik muayenelerinin yapılmışbulunması,
şartıile yedi gün için geçerli olmak üzere “B”SınıfıGeçici Trafik Belgesi verilir. Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz. Sürenin bitiminde “B”SınıfıGeçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır.” . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
MADDE 9 AynıYönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 55 Tescil plakalarında; il kod numarasından sonra ikili harf üçlürakam, tekli harf dörtlürakam ve üçlüharf ikili rakam ile ikili harf dörtlürakam, tekli harf beşli rakam ve üçlüharf üçlürakamdan oluşan harf ve rakam gruplarıbulunur.
Tescil plaka numarası, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek listelerdeki il kod numaraları, harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre tahsis edilir.
Her plakada, il kod numarasından önce gelmek üzere (ek:12/V)’tegösterilen ve ülkemizin uluslararasıtanıtım işaretini taşıyan ve 56 ncı madde ile belirlenen renge uygun nitelikleri haiz(TR) rumuzu bulunur. (TR) rumuzu, 4x10 cm’lik mavi bir dikdörtgen kutu içine yerleşmişreflektif tabakanın imalat aşamasında işlenmiş, fiziksel veya kimyasal yolla plakaya zarar vermeden çıkarılamayacak niteliktedir.
Plaka numarası;
a) 237 sayılıTaşıt Kanununun (2) sayılıcetvelinde makam hizmetlerine tahsis edilen araçlar ile emniyet araçlarına A-AA-AAA harf,
b) Diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilerin araçlarına CC, CD, CG ve CM harf,
c) Çeşitli nedenlerle yurdumuzda bulunan yabancıkişilerin araçlarına, “MA”dan“MZ”yekadar harf,
ç) Geçici trafik belgesi alınan araçlardan tecrübe ve gösterisi yapılacak olanlara takılmak üzere (T), diğerlerine (G) harf ve dörtlürakam,
d) Geçici gümrük plakalarına GMR harf ve üçlürakam,
gruplarındanplaka sıra numarasıverilir.
Gerekli görülen yerlerde, ticari amaçla çalışan araçlara trafik komisyonlarından karar almak şartıyla belirlenecek harf gruplarından plaka verilebilir.”
MADDE 10 AynıYönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralıalt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) İl emniyet müdürünün teklifi, valinin onayıile her ilçeye nüfus ve araçyoğunluğu dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve gruplarından yeterli miktarda plaka sıra numarasıverilir.”
MADDE 11 AynıYönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 61 Tescile tabi araçlarda, tanıtımlarına yarayan şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmasızorunludur. Emniyet Genel Müdürlüğühizmetlerinde toplumsal olaylara müdahale ve terörle mücadelede kullanılmak üzere tasarlanmışve imal edilmişözel maksatlıaraçların trafik tescil belgelerine motor seri numarasıyazılmaksızın, araçşasi numaralarına göre trafik kayıt tescil işlemleri yapılır.
Araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüşveya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmişveya tahrip edilmişolmasıveya çalınan bir araca ait motor ve/veya şasi numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit edilmesi halinde, aracın orijinal motor ve/veya şasi numarasımotor veya şasinin uygun yerine vurdurulur ve trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenir.
Aracın şasi ve/veya motorunun araca ait olmadığının tespit edilmesi halinde, değişikliğin belgelendirilmesi ve teknik uygunluğunun sağlanmasışartıyla, trafik tescil kuruluşlarınca yeni bir numara verilir. Verilen numaraların vurulduğu yer, trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenir. Trafik tescil kuruluşunca verilen numaralar (ek-37)’deki deftere kaydedilerek, araçdosyası, bilgisayar kayıtları, araçtescil belgesi ve motorlu araçtrafik belgesine işlenir.
Aracın şasi ve/veya motorunun orijinal olmasına rağmen üzerinde numara bulunmamasıveya imalatçısıtarafından sehven hatalıvurulmuşolmasıhalinde, orijinal numaraların tescil kayıtlarındaki numaralar ile aynıolmasıkaydıyla, doğru numaralar imalatçının/ithalatçının yetkilendirdiği kişi veya kurum tarafından vurulur ve ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirilir. İmalatçıya ulaşılamamasıhalinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Motor ve şasi numarasınıveren ana imalatçının aracısevk etmeden önce yaptığıtadilat ve değişiklikler bu kapsamda değildir. Araçüreticileri hatalıkarakterleri veya şasi numarasının tamamının üzerine X işareti vurarak iptal eder ve doğru karakteri veya doğru şasi numarasınıhatalıkarakterin/şasi numarasının altına veya üstüne vurur. Bu kapsamda yaptıklarıdeğişiklikleri bir kayıt tutanağıile birlikte tüketiciye, ayrıca talep edilmesi halinde muayene ve trafik tescil kuruluşlarına da bildirirler.
Aracın şasi ve/veya motoruna yeni bir numara verilmesi işleminin aracın kayıtlıolduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılmasıhalinde, buna ilişkin belgelerin tasdikli birer sureti dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlıolduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir.
İlgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde üretilmiş, montajıyapılmışveya ithal edilmişve trafik tescil şube veya bürolarında tescile tabi araçların şasi numarası, motor numarasıve teknik özellik bilgileri ile aracıtanımlamaya yarayan ünite numara bilgileri imalatçıve ithalatçılarıtarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne verilir. Veri paylaşımıve bilgilerin gönderilme esaslarıile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”
MADDE 12 AynıYönetmeliğin 73 üncümaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Zapt edildiği halde henüz müsaderesine veya tasfiyesine karar verilmemişolan ve işlemleri devam eden araçların, sahibine yediemin olarak teslim edilmemişolmasışartıyla tescil kayıtlarızapt tarihi itibariyle geçici olarak silinir ve ilgili vergi dairesine onbeş işgünüiçinde bildirilir. Yargılama veya diğer işlemlerin sonucuna göre yeniden işlem tesis edilir.”
MADDE 13 AynıYönetmeliğin 97 nci maddesi başlığıile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcımaddeler etkisi altında araçsürme yasağı
MADDE 97 Uyuşturucu veya uyarıcımaddeleri almışolan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı0.20 promilin üstünde olan diğer araçsürücülerinin karayolunda araçsürmeleri yasaktır.
Trafik görevlilerince sürücüler her zaman alkol kontrolüne tabi tutulabilirler. Uyuşturucu veya uyarıcımadde kontrolüise durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde yapılır.
Trafik görevlilerince sürücülerin alkol oranlarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Sürücülerin alkol oranlarının tespitinde; tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasınıgösterir çıktıverebilen ve kalibrasyon ayarıyapılmışteknik cihazlar kullanılır.
b) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollüolarak araçkullandığıtespit edilen sürücüye 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen miktarlarda idari para cezasıverilerek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beşyıl içinde sürücübelgeleri birinci defasında altıay, ikinci defasında iki yıl, üçveya üçten fazlasında ise her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.
c) Teknik cihaz kullanılmasınıkabul etmeyen sürücüye 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezasıverilir ve sürücübelgesi iki yıl süreyle geri alınır.
ç) Yasal sınırların üzerinde alkollüolarak araçkullandığıtespit edilen sürücüler ile teknik cihaz kullanılmasınıkabul etmeyen ve bu nedenle hakkında işlem yapılan sürücüler araçkullanmaktan men edilir.
d) Yapılan tespit sonucunda 1,00 promilin üzerinde alkollüolduğu tespit edilen ve 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılıTürk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncüfıkrasıhükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.
e) 1,00 promilin altında alkollüolmasına rağmen, alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araçsevk ve idare edemeyecek durumda olduğu tutanakla tespit edilen sürücü, hakkında ayrıca 5237 sayılıTürk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncüfıkrasıhükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.
f) Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar ölçüm yapılmaz, yapılan işlemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılıKabahatler Kanununun 27 nci maddesi kapsamında ilgili mahkemelere yapılır.
Trafik görevlilerince sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanıp kullanmadığının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanıp kullanmadığısolunum havası, tükürük veya benzeri biyolojik örnekler üzerinden teknik cihazla tespit edilir.
b) Yapılan ölçüm sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıtespit edilen sürücüye her defasında 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesininsekizinci fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezasıverilerek, sürücübelgesi beşyıl süreyle geçici olarak geri alınır ve bu sürücü, hakkında ayrıca 5237 sayılıTürk Ceza Kanunu hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.
c) Teknik cihaz kullanılmasınıkabul etmeyen sürücüye 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezasıverilerek sürücübelgesi iki yıl süreyle geri alınır ve sürücü, 5271 sayılıCeza Muhakemesi Kanunu kapsamında tespit yaptırılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir. Mahalli zabıta tarafından Cumhuriyet savcısının talimatına göre tespit işlemleri yaptırılır. Yapılan tespit sonucunda uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıtespit edilenler hakkında ayrıca trafik görevlilerince 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezasıverilerek sürücübelgesi beşyıl süreyle geri alınır.
ç) Uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığından şüphe edilen ancak teknik cihaz bulunmamasınedeniyle trafik görevlilerince ölçüm yapılamayan sürücü5271 sayılıCeza Muhakemesi Kanunu kapsamında tespit yaptırılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir. Mahalli zabıta tarafından Cumhuriyet savcısının talimatına göre tespit işlemleri yaptırılır. Yapılan tespit sonucunda uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıtespit edilenlere ayrıca trafik zabıtasınca 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezasıverilerek sürücübelgesi beşyıl süreyle geri alınır.
d) Uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıtespit edilen sürücüler ile teknik cihaz bulunmamasıya da trafik görevlilerince ölçüm yapılmasının kabul edilmemesi nedenleriyle mahalli zabıtaya teslim edilen sürücüler araçkullanmaktan men edilir.
Yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalar ya da trafik görevlilerince el konulan maddi hasarlıtrafik kazasına karışan sürücülerin alkol oranlarıile durumundan şüphe edilen sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanıp kullanmadıklarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanıp kullanmadığıya da alkolün kandaki miktarınıtespit amacıyla, kollukça ikinci ve üçüncüfıkraların (a) bentlerinde belirtilen teknik cihazlar kullanılır.
b) Yaralanma veya ölümle sonuçlanan ya da trafik görevlilerince el konulan maddi hasarlıtrafik kazasına karışarak teknik cihazla alkol ve uyuşturucu ya da uyarıcımadde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik ölçüm yapılmasına izin vermeyen sürücülere 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezasıverilerek sürücübelgesi iki yıl süreyle geri alınır. Ölçüm yapılmasına izin vermeyen ya da yapılan ölçüm sonucuna itiraz eden sürücülerle ilgili olarak;
1)Yaralanma veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarında sürücünün alkol ve uyuşturucu ya da uyarıcımadde kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılmasıamacıyla, sürücümahalli zabıta tarafından Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlısağlık kuruluşlarına götürülür ve uyuşturucu veya uyarıcımadde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler aldırılır. Yapılan tespit sonucunda uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıya da alkollüolduğu anlaşılanlar hakkında ayrıca 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin eylemine uygun fıkrasından işlem yapılır.
2) Trafik görevlilerince el konulan maddi hasarlıtrafik kazalarında sürücünün alkol ve uyuşturucu ya da uyarıcımadde kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılmasıamacıyla, Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek sürücütrafik görevlileri tarafından en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlısağlık kuruluşlarına götürülür ve uyuşturucu veya uyarıcımadde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler aldırılır. Yapılan tespit sonucunda uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıya da alkollüolduğu anlaşılanlar hakkında ayrıca 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin eylemine uygun fıkrasından işlem yapılır.
3) Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilerek tespitin sağlık kuruluşlarında yaptırılmasıhalinde, her iki tespit arasındaki süre, teknik cihazla ölçüm yapılmasına izin verilmemesi halinde ise kaza saati ile sağlık kuruluşunda yapılan tespit saati arasındaki süre göz önünde bulundurularak sağlık kuruluşunda yapılan tespit sonucuna ilk ölçümüyapan trafik kuruluşu tarafından her bir saat için 0,15 promil eklenmek suretiyle alkol oranıbelirlenir ve çıkan sonuca göre işlem tesis edilir.
c) Trafik kazasısonucunda sürücünün ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmışolmasıhâlinde, sevk edildiği sağlık kuruluşunda vücudundan kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınarak alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcımadde kullanıp kullanmadığıtespit edilir. Yapılan tespit sonucunda uyuşturucu veya uyarıcımadde kullandığıya da alkollüolduğu anlaşılanlar hakkında ayrıca eylemine uygun 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinin ilgili fıkrasına göre işlem yapılır.
ç) 0,50 promilin üzerinde alkollüolduğu tespit edilen hususi otomobil sürücüleri ile 0,20 promilin üzerinde alkollüolduğu tespit edilen diğer araçsürücüleri, trafik kazasına sebebiyet vermeleri halinde haklarında 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesine istinaden yapılacak işleme müteakip ayrıca 5237 sayılıTürk Ceza Kanununa göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.
Bu madde kapsamında geçici olarak geri alınan sürücübelgelerinin iade edilmesi için 2918 sayılıKanunun 48 inci maddesinde belirtilen geri alma sürelerinin dolmuşolması, bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tahsil edilmişolmasıve gerekli diğer şartların sağlanmışolmasızorunludur.
Geçici olarak geri alınan sürücübelgesinin teslim edilebilmesi için 2918 sayılıKanun hükümlerine göre verilmişidari para cezalarının tahsil edildiğine dair bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle alınabilmesi halinde belge ibrazızorunluluğu aranmaz.”
MADDE 14 AynıYönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Hız sınırlayıcıcihaz,
N2 ve N3 sınıfıkamyon ve çekiciler ile M2 ve M3 sınıfıminibüs ve otobüslerde hız sınırlayıcıcihaz bulundurulmasıve kullanılmasızorunludur. Buhükümaşağıda belirtilen motorlu araçlarıkapsamaz:
1) Kamu düzeninden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat TeşkilatıMüsteşarlığı, silahlıkuvvetler, sivil savunma, yangın ve diğer acil servis hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlar.
2) Yapısıitibariyle hızı99 km/s’i aşmayan N2 ve N3 sınıfıkamyon ve çekiciler ile 110 km/s’i aşmayan M2 ve M3 sınıfıminibüs ve otobüsler.
3) Karayolunda bilimsel amaçlıdeney yapmak üzere kullanılan motorlu araçlar.
4) Şehir içinde sadece kamu hizmetinde kullanılan motorlu araçlar.”
MADDE 15 AynıYönetmeliğin 100 üncümaddesinin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hız sınırlayıcıcihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımıyapılmaksızın M2 ve M3 sınıfıotobüs ve minibüslerde hız sınırıayarlaması110 km/s, N2 ve N3 sınıfıkamyon ve çekicilerde ise 99 km/s’tir. Bu araçlar şehir içi yollarda ise diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uymak zorundadırlar.”
“Römorklu veya yarırömorklu araçlarda (Römork takmışLTT ile tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar hariç) en çok hız sınırıaynıcins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km daha düşüktür.”
“İl ve ilçe trafik komisyonlarıile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içinden geçen bölünmüşdevlet ve il yollarıile belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığıbölünmüşkarayollarında araçcinsleri için ayrıayrı olmak üzere hız sınırlarını32 km/s’e, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüşkarayollarında ise 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir. Yerleşim yeri içinden geçen ve KarayollarıGenel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yollarında yapılacak hız artırımlarında, KarayollarıGenel Müdürlüğünden yola ilişkin alınmasıgerekli tedbirler ile yolun işletim hızına ilişkin bilgiler alınarak göz önünde bulundurulur.”
MADDE 16 AynıYönetmeliğin 101 inci maddesinin üçüncüve dokuzuncu fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İki yönlükarayolunda geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığışartlar dolayısıyla, bu Yönetmeliğin aynıcins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarınıaşan taşıt sürücülerine 2918 sayılıKanunun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz.”
“Bu madde hükümlerine uymayanlara, Kanunun eylemine uyan 51 veya 52 nci maddesine göre işlem yapılır.”
MADDE 17 AynıYönetmeliğin 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 125 2918 sayılıKanun vebu Yönetmelik hükümlerine aykırılığından dolayıtrafikten men edilen veya muhafaza altına alınmasıgereken araçlar ile araçsürmekten men edilecek sürücülerle ilgili olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:
a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınmasıgereken araçlar korunamayacak yerlere bırakılamaz.
b) Trafikten men edilecek veya muhafaza altına alınacak aracın yerleşim yeri dışında bulunmasıhalinde, aracın en yakın yerleşim birimine götürülmesi sağlanarak men veya muhafaza işlemi burada gerçekleştirilir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasıbulunmayan araçlar trafikten men edilecekleri yere kadar çekici/kurtarıcımarifetiyle, bunun mümkün olmamasıhalinde karayolunda sürülerek götürülebilir. Karayolunda sürülmeye elverişli olmayan araçların trafikten men edilecekleri veya muhafaza altına alınacaklarıyere götürülmesi çekici/kurtarıcıaraçlarımarifetiyle yapılır. Bu işlemlere dair masraflar araçsahibi, işleteni veya sürücüsütarafından karşılanır.
c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar bu hususta bir tutanak düzenlenmek suretiyle yetkilendirilmişotoparka teslim edilir.
ç) Araçların otoparka teslimi ve otoparktan çıkışısırasında tescil kayıtlarısorgulanır ve kaydında çalıntı, yakalama ve benzeri şerhler bulunanlar hakkında gerekli işlemler yapılır.
d) İlgili kayıtlarından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerli olduğu tespit edilen araçlar için sigorta poliçesi ibraz zorunluluğu aranmaz.
e) 2918 sayılıKanun ve bu Yönetmelikte belirtilen ihlalleri dolayısıyla trafikten men edilen, ancak bu madde kapsamında geçici olarak trafiğe çıkışizni verilebilmesi için gerekli şartlarıtaşıyan araçlar ile eksiklikleri denetim noktasında giderilen araçlar, trafikten men tutanağına gerekli şerh düşülerek otoparka götürülmeksizin denetim mahallinde sahibine, işletenine veya sürücüsüne teslim edilir.
f) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar hakkında yapılacak işve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir:
1) 2918 sayılıKanunun 20 ve 25 inci maddelerine istinaden trafikten men edilen araçların, tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakasıalınmadan trafiğe çıkışına izin verilmez.
2) 2918 sayılıKanunun 23 üncümaddesi gereğince araçtescil belgesi ve/veya motorlu araçtrafik belgesi araçüzerinde bulunmayan ve tescil kayıtlarından gerekli bilgileri tespit edilemeyen araçlar ile tescil plakasıüzerinde ve uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.
3) 2918 sayılıKanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının;
- (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
- (b) bendine aykırılığın tespiti halinde, Kanunda öngörülen cezai müeyyideler uygulanır. Ancak azami yüklüağırlığın % 20’den fazla aşılmasıhalinde, yüküuygun hale getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (c) bendine aykırılığın tespiti halinde, yüküdingil ağırlıklarına uygun hale getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (d) bendine aykırılığın tespiti halinde, yüküuygun duruma getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (e) bendine aykırılığın tespiti halinde, gerekli izin ve tedbirler alınıncaya kadar araçtrafikten men edilir.
- (f) bendine aykırılığın tespiti halinde, KarayollarıGenel Müdürlüğünden alınacak “Özel Yük Taşıma İzin Belgesi”ibraz edilinceye veya ilgili kayıtlardan tespit edilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (g) bendine aykırıyükleme yapıldığının tespiti halinde, yüküUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçüve Usuller ile Tartıve Boyut Ölçüm ToleranslarıHakkında Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun hale getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir. Yük üzerine veya araçdışına yolcu bindirilmişolmasıhalinde, bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
- (h) bendine aykırılığın tespiti halinde, yüküuygun duruma getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (i) bendine aykırılığın tespiti halinde, yüküuygun duruma getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (j) bendine aykırılığın tespiti halinde, yüküuygun duruma getirilinceye kadar araçtrafikten men edilir.
- (k) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu Yönetmeliğin 133 üncümaddesinde belirtilen koşullar sağlanıncaya kadar aracın seyrine izin verilmez.
4) 2918 sayılıKanunun 91 inci maddesi gereğince, zorunlu mali sorumluluk sigortasıbulunmadan karayoluna çıkan araçlar trafikten men edilir. Bu madde kapsamında trafikten men edilen araçların sigortasının yapıldığının ilgili kayıtlarından tespit edilmesi veya sigorta poliçesinin ibrazıhalinde trafiğe çıkışına izin verilir.
5) 2918 sayılıKanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden trafikten men edilen araçlar, gerekli şartlarısağlamışolsalar dahi 15 günlük süre dolmadan, aynımaddenin 3 üncüfıkrasına istinadentrafikten men edilen araçlar ise 60 günlük süre dolmadan trafiğe çıkarılamaz.
6) 53 üncümaddeye istinaden, özürlülere ait yurt dışından ithal edilmişolan özel tertibatlıaraçların bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkalarıtarafından kullanıldığının tespiti halinde; araçtrafikten men edilerek gerekli yasal işlemler yapılmak üzere bu hususta düzenlenecek bir tutanakla ilgili gümrük birimine teslimi sağlanır.
7) 128 inci madde gereğince yüksüz olarak karayolunda trafiğe çıkışı, KarayollarıGenel Müdürlüğünden alınacak özel izin belgesine tabi olan tescilli veya tescilsiz araçların, izinsiz olarak karayoluna çıkmalarıhalinde, KarayollarıGenel Müdürlüğünden alınacak “Özel İzin Belgesi”ibraz edilinceye veya ilgili kayıtlardan tespit edilinceye kadar trafikten men edilir.
8) 2918 sayılıKanunun 21 inci maddesine istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için “C”geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcımarifetiyle götürülmek istenmesi halinde iseİzin Belgesi (ek-33/A) tanzim edilmek suretiyle araçsahibine veya işletenine teslim edilir.
9) 2918 sayılıKanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri amacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33)”düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartlarısağlamadığıveya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulunduklarıyerde gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
10) 2918 sayılıKanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden işlem yapılan araçlardan, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırıolarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulunduklarıyerde bu işlemlerin mümkün olmamasıhalinde, gerekli şartların sağlanmasıamacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33)”düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartlarısağlamadığıtespit edilen araçlar trafikten men edilir ve gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafiğe çıkarılmalarına izin verilmez.
11) 2918 sayılıKanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılıklarınedeniyle trafikten men edilen araçlara, gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri amacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33)”düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartlarısağlamadığıveya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulunduklarıyerde gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
12) 2918 sayılıKanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlar ile (b) bendinde sayılan diğer bozukluk veya eksiklikleri olan araçlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33)düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartlarısağlamadığıveya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulunduklarıyerde gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararmasıile günün aydınlanmasıarasındaki zamanda geçici olarak trafiğe çıkışizni verilmez. Bu süre içerisinde trafikten men edilen ancak denetim mahallinde eksikliğini gideremeyen araçlar çekici/kurtarıcımarifetiyle çekilmek suretiyle trafikten men edilir. Bu işlemlere dair sorumluluk ve masraflar araçsahibi, işleteni veya sürücüsütarafından karşılanır.
13) 2918 sayılıKanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartlarısağlamadığıveya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulunduklarıyerde gerekli şartlarısağlamalarıveya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
14) 2918 sayılıKanunun 32 nci maddesi gereğince trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Bu süre sonunda gerekli şartlarısağlamadığıtespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcımarifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir ve kayıtlarına gerekli şerh düşülür.
15) 2918 sayılıKanunun 34 üncümaddesi gereğince trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkışİzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir ve araçkayıtlarına gerekli şerh düşülür. Bu süre sonunda gerekli şartlarısağlamadığıtespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcımarifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir ve kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Muayenesinin yaptırılmadığının üçveya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezasıuygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcımarifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir ve kayıtlarına gerekli şerh düşülür.
g) 2918 sayılıKanunun 36, 39, 48, 49 ve 118 inci maddeleri gereğince sürücülerin araçsürmekten men edilmesi halinde araç; sahibine, işletenine veya bu kişilerin uygun görmesi ile araçcinsi için geçerli sürücübelgesi olan bir başka sürücüye teslim edilir. Aksi halde araçilgili kişi teslim alıncaya kadar muhafaza altına alınır.
ğ) İlgili diğer kanunlar kapsamında trafikten men edilen ya da tescil kayıtlarındaki şerhler veya kısıtlamalar nedeniyle yakalanan araçlar, trafikten men veya yakalama işlemini talep eden kurum veya kuruluştarafından belirlenen yerlere, herhangi bir yer belirlenmemişise yediemin otoparklara, bunların da bulunmamasıhalinde ise 122 nci maddede belirtilen park yerlerinde ilgililer tarafından teslim alınıncaya kadar muhafaza altına alınır.”
MADDE 18 AynıYönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynıfıkranın (d) bendinin (2) numaralıalt bendinin ikinci paragrafıile (l) bendi yürürlükten kaldırılmışve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“m) Karayolu güzergâhlarıüzerinde kışhizmetleri amacıile seyreden, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruma ait araçlarla kurum adına çalışan araçlar hizmetin gereği beraber veya ayrıayrı çalıştırdıklarıtuz serici, ön-yan kar bıçağı, kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla azami genişlikleri bu fıkranın (a) bendinde verilen ölçüleri geçebileceği gibi, saatte 70 km/s hızıgeçmemeleri kaydıyla azami yüklüağırlıklarının üzerinde yükleme yapılabilir.”
“Araçların yüklenmesine ilişkin ölçüve usuller, ağırlık ve boyut kontrolüusul ve esaslarıile tartıtoleranslarıkonusunda Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçüve Usuller ile Tartıve Boyut Ölçüm ToleranslarıHakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 19 AynıYönetmeliğin 150 nci maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sürücüve yolcular için, nicelik ve nitelikleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılıcetvelde ve KarayollarıTrafik Kanununa göre çıkarılan diğer yönetmeliklerde gösterilen koruyucu tertibatlardan;
a) Üçtekerlekli yük motosikletleri hariç, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığıve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı,
b) M1 sınıfıotomobillerin, M1G ve N1G sınıfıarazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfıkamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfıminibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılıcetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"nin bulundurulmasıve kullanılmasızorunludur. Yalnız araçdururken kullanılan koltuklar ile ayakta da yolcu taşıyan M2 ve M3 kategorisi Sınıf A ve Sınıf I otobüslerde, koltuklarda, emniyet kemeri bulundurulmasızorunlu değildir. Ancak;
1) Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığıyapan M2 ve M3 sınıfıminibüs ve otobüsler (umum servis araçlarıhariç) ile dolmuşotomobillerindeki yolcular,
2) Geri gitme veya park yerlerinde 25 km/s. geçmeyen hızla seyreden sürücüler,
3) Ambulanslarda sürücüve yanındaki oturma yeri dışında kalan ve hasta veya yaralıya müdahale nedeniyle özel pozisyonlarda bulunan görevliler,
emniyetkemeri kullanmak zorunda değildir.”
MADDE 20 AynıYönetmeliğin 152 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (5) numaralıalt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5) Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum veya kuruluşuna ait olması(Sağlık Bakanlığına ait ambulans ve acil sağlık araçlarıhariç),”
MADDE 21AynıYönetmeliğin;
a) 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir”ibaresi “ü町eklinde,
b) 119 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “olması”ibaresi “olmasa”şeklinde,
c) Ek-1’indeki “AraçTrafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”nun “B) TESCİL BİLGİLERİ”bölümünün “Kullanım Amacı”kısmında bulunan “Belediye”ibaresi “Resmi ticari”şeklinde,
ç) “1 SAYILI CETVEL”in “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT”bölümünün “Taşıt”kısmında yer alan; “N3 sınıfıkamyon ve çekiciler ile azami ağırlığı10 tonu aşan M3 sınıfıotobüslerde”ifadesi “N2 ve N3 sınıfıkamyon ve çekiciler ile M2 ve M3 sınıfıminibüs ve otobüslerde”şeklinde,
d) “1 SAYILI CETVEL”in “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT”bölümünde yer alan; “Motorlu bisiklet ve motosiklet (Sürücüsübir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)”ibaresi “Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsübir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)”şeklinde,
e) “1 SAYILI CETVEL”in “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT”bölümünün römork, yarırömork ve traktör römorklarıiçin geri yansıtıcılışeridi düzenleyen kısmındaki “Römork, yarırömork ve traktör römorklarına yan taraflarınıçevreletecek şekilde 5 ile 10 cm. genişliğinde sarırenkte ECE R 104 Regülasyonuna uygun geri yansıtıcılışerit takılır.”ibaresi “Römork, yarırömork ve traktör römorklarında ECE R 104 onayına sahip, 2007/35/AT veya ECE R 48’e göre araçüzerine yerleştirilmişgeri yansıtıcılışerit takılır.”şeklinde,
f) Ek:10/Arka’nın “1.“B”Geçici Trafik Belgesi:”bölümünde yer alan; “Tescili yapılmamışveya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamışaraçların sürülmesi için 30 gün süreyle geçerli olmak üzere verilir.”ibaresi “Tescili için müracaat edilmiş, ancak tescil kuruluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayıtescil işlemleri tamamlanmamışaraçların sürülmesi için yedi gün süreyle geçerli olmak üzere verilir.”şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 22AynıYönetmeliğin ekinde yer alan ek-14 ekteki şekilde değiştirilmişve ek-33’ten sonra gelmek üzere ekteki ek-33/A eklenmiştir.
MADDE 23 AynıYönetmeliğin ek-35’inde yer alan “Sürücülere Uygulanacak Ceza PuanıCetveli”nin son satırıyürürlükten kaldırılmışve aynıcetvele “53/1-d”satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

53/2 Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek 20
 

MADDE 24 AynıYönetmeliğin;
a) 134 üncümaddesi,
b) Ekinde yer alan ek:14/A, ek:14/B, ek:14/C, ek:14/A-1, ek:14/B-1, ek:14/C-1, ek:14/A-2, ek:14/B-2, ek:14/C-2,
c) Ek:34 ve ek:34/Arka,
yürürlüktenkaldırılmıştır.
MADDE 25 Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile 24 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yayımıtarihinden üçay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımıtarihinde,
yürürlüğegirer.
MADDE 26 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarıbirlikte yürütür.


Ek-14

VİLAYET İSİMLERİNİN SIRAYA GÖRE DİZİLMESİYLE ALDIKLARI SIRA
NUMARALARINI GÖSTERİR CETVEL


01 ADANA 28 GİRESUN 55 SAMSUN
02 ADIYAMAN 29 GÜMÜŞHANE 56 SİİRT
03 AFYONKARAHİSAR 30 HAKKARİ 57 SİNOP
04 AĞRI 31 HATAY 58 SİVAS
05 AMASYA 32 ISPARTA 59 TEKİRDAĞ
06 ANKARA 33 MERSİN 60 TOKAT
07 ANTALYA 34 İSTANBUL 61 TRABZON
08 ARTVİN 35 İZMİR 62 TUNCELİ
09 AYDIN 36 KARS 63 ŞANLIURFA
10 BALIKESİR 37 KASTAMONU 64 UŞAK
11 BİLECİK 38 KAYSERİ 65 VAN
12 BİNGÖL 39 KIRKLARELİ 66 YOZGAT
13 BİTLİS 40 KIRŞEHİR 67 ZONGULDAK
14 BOLU 41 KOCAELİ 68 AKSARAY
15 BURDUR 42 KONYA 69 BAYBURT
13 BURSA 43 KÜTAHYA 70 KARAMAN
17 ÇANAKKALE 44 MALATYA 71 KIRIKKALE
18 ÇANKIRI 45 MANİSA 72 BATMAN
19 ÇORUM 46 KAHRAMANMARAŞ 73 ŞIRNAK
20 DENİZLİ 47 MARDİN 74 BARTIN
21 DİYARBAKIR 48 MUĞLA 75 ARDAHAN
22 EDİRNE 49 MUŞ 76 IĞDIR
23 ELAZIĞ 50 NEVŞEHİR 77 YALOVA
24 ERZİNCAN 51 NİĞDE 78 KARABÜK
25 ERZURUM 52 ORDU 79 KİLİS
26 ESKİŞEHİR 53 RİZE 80 OSMANİYE
27 GAZİANTEP 54 SAKARYA 81 DÜZCE
     
 

1- Bu liste 81 il’e göre hazırlanmıştır.
2- Bu listedeki il’lerden herhangi birinin ismi değiştirilse de numarası değiştirilmeyecektir.
3- Bu listedeki isimlerden herhangi birinin Vilayet adı kaldırılsa o numara boş olarak kalacaktır.
4- Bu listede olmayıp yeniden il olacak yerlere alfabetik sıraya bakılmaksızın 81’den sonraki sayılar verilecektir.

Ek - 33/A İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL KÜLTÜR