Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

6337 SAYILI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TAM METNİ

KANUN

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6337               Kabul Tarihi: 29/6/2012

 

MADDE 1 – 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “laboratuvar, belgelendirme ve muayene ve hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla,” ibaresi “uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla,” şeklinde değiştirilmiş, maddeye “tüzel kişiliği haiz,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kâr amacı gütmeyen,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 4457 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

a) “Belgelendirme: Ürün/hizmet, laboratuvar, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetlerini,” ibaresi “Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,”,

b) “Belgelendirme Kuruluşu: Belirlenen standartlara veya teknik düzenlemelere uygunluğun belgelendirmesini yapan kuruluşu,” ibaresi “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,”,

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 4457 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkemizde uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti sunan tek kuruluş olarak Kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kıstas ve tedbirleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, yürürlükten kaldırmak ve ilgili önlemleri almak .

b) Akredite edilmek üzere başvuran kuruluşların ilgili standartlara ve ölçütlere göre denetimini yapmak ve bu denetim sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemek, akreditasyonun kapsamını değiştirmek, gerektiğinde akreditasyonu askıya almak veya iptal etmek ve akredite edilen kurum ve kuruluşlar arasında Kurumun görev alanına giren konularda iş birliğini sağlamak. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

c) Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri, ülkelerin akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve iş birliğinde bulunmak.

ç) Akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini korumak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında, akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, görev alanına giren konularda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak.

e) Kurum faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak.

f) İyi laboratuvar uygulamaları konusunda ulusal izleme otoritesi olarak hizmet vermek.

g) Faaliyet alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek .

Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez.

Kurum, uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürüten kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bir bakanlık veya kamu kurumu ile ilişkilendirilemez.”

MADDE 4 – 4457 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Danışma Kurulu,”

MADDE 5 – 4457 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu, görevleri, toplantı usul ve esasları

MADDE 5- Danışma Kurulu;

a) Avrupa Birliği Bakanlığından dört; Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üçer; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığından ikişer; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulundan birer temsilci,

b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki; en fazla üyeye sahip ilk üç sanayi, ticaret ile sanayi ve ticaret odalarından birer ve bunların dışında her coğrafi bölgeden eksik üyeler mevcut odalardan karşılanmak kaydıyla en fazla üyeye sahip varsa ticaret odasından bir, varsa sanayi odasından bir, varsa sanayi ve ticaret odasından bir olmak üzere toplam üçer temsilci; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile en fazla üyeye sahip ilk iki tüketici örgütünden birer temsilci; en fazla üyeye sahip ilk iki uygunluk değerlendirme kuruluşları derneğinden ikişer temsilci,

olmak üzere üç yıllığına görev alacak doksan üyeden oluşur. İhtiyaç görülmesi halinde, Yönetim Kurulunca bu fıkrada sayılanların dışında ilgili görülen kuruluşlardan Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilir.

Üyeliği düşen temsilcinin yerine bağlı olduğu kuruluş tarafından otuz gün içerisinde yeni temsilci görevlendirilir.

Danışma Kurulu, her yıl nisan ve ekim aylarında olmak üzere en az iki kez toplanır. Toplantı çağrısı Yönetim Kurulunca yapılır. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.

Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. Kararlar, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin her birinden ayrı ayrıolmak üzere, toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır .

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak.

b) Kurumun yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek, yıllık çalışma programının hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak.

c) Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyelerde bulunmak.

ç) Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak.

d) Kurumun tarafsızlığının korunmasını teminen Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.”

MADDE 6 – 4457 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, görev ve yetkileri, toplantı usul ve esasları

MADDE 8- Yönetim Kurulu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan Danışma Kurulu üyeleri içerisinden Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atanacak üçer üye ve Genel Sekreter ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından (a) ve (b) bentlerinin her birinden üçer yedek üye belirlenir.

Herhangi bir kuruluştan birden fazla temsilci Yönetim Kurulunda yer alamaz.

Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların karar alıcı mercileri ile birinci dereceden kan ve sıhrî hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar, Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların temsilcileri Yönetim Kurulunda yer alamaz.

Genel Sekreter dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha atanabilir.

Başkan ve başkan yardımcısı, biri 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden diğeri ise (b) bendinden olmak şartıyla, Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atanır. Genel Sekreter dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumun sürekli personeli değildir. Yönetim Kurulunun alacağı kararlar Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

Genel Sekreterin Yönetim Kurulu toplantılarına katılamadığı hallerde Genel Sekreterin yetkilendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı oy hakkı olmaksızın toplantıya katılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımaları,

b) Akreditasyon veya uygunluk değerlendirmesi alanlarında bilgi sahibi olmaları,

c) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğrenim kurumundan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmaları,

ç) Kamu ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları,

şarttır.

Kurum, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, onun yokluğunda ise Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan ilgili gruba ait yedek üyeler arasından Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atama yapılır.

Yönetim Kurulunun toplantı usul ve esasları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu üzerine, Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

b) Başkanın bulunmadığı hâllerde toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Hem Başkan hem de Başkan Yardımcısının bulunmadığı hâllerde Yönetim Kurulu toplanamaz.

c) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinden eşit sayıda temsilci katılması şartı ile dörttür. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın, Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.

ç) Yönetim Kurulu toplantıları, aksi karar alınmadıkça Kurum merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak, akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak.

b) Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan çalışma programını onaylamak, bütçe teklifini Kurumun ilgili olduğu Bakanlığa sunmak.

c) Kurumun görevleri ile ilgili konularda inceleme, araştırma, soruşturma ve proje yaptırmak, bu amaçla mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek, ihtiyaç duyulması hâlinde belirlenecek bilirkişilerden hizmet satın almak ve bilirkişi komiteleri oluşturmak.

ç) Kurumca verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri tespit etmek.

d) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, yaptırılması, satılması ve kiralanması konularında izin vermek.

e) Genel Sekreterlikçe hazırlanan yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve benzeri düzenlemeleri görüşüp karara bağlamak ve bunlardan 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun uyarınca gerekli olanlarının Resmî Gazetede yayımlanmasını sağlamak.

f) Genel Sekreterin teklifi üzerine ekli (1) sayılı cetvelde yer alan toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, kadro unvanlarının değiştirilmesi ile boş kadroların iptali hakkında karar vermek.

g) Yurt içinde ve yurt dışında, akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırmaya ve iç ve dış kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılmasına karar vermek.

ğ) Akreditasyona yönelik kararlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

h) Akreditasyon kararı ve karar alma sürecini izlemek ve gerekli gördüğü takdirde Kurum içinde denetim yapmak veya yaptırmak.

ı) Şikayet ve itirazları değerlendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemek.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanmasına karar vermek, akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, Kurumun görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olunmasına ve Kurumun bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine karar vermek.

Yönetim Kurulu, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını Genel Sekretere devredebilir.

Genel Sekreter dışındaki Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarda aylık huzur hakkı ödenir.”

MADDE 7 – 4457 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Sekreterlik, Genel Sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 12- Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Kurum personelinden oluşur. Genel Sekretere yardımcı olmak üzere üç Genel Sekreter Yardımcısı ile sayısı üçü geçmemek üzere Genel Sekreterlik Müşaviri atanabilir. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarında 8 inci maddenin üçüncü ve yedinci fıkralarında öngörülen şartlara ilave olarak İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birisini iyi derecede bilmek şartı aranır.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili kuruluşlar arasında akreditasyon konusunda koordinasyonu sağlamak.

b) Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Akreditasyona yönelik kararlara ilişkin usul ve esasları belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve onaylanan bu usul ve esaslar çerçevesinde işlemleri sonuçlandırmak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

d) Şikâyet ve itirazları değerlendirmeye yönelik usul ve esasları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Personelin yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması, artırılması ve sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.

f) Kadroların hizmet birimlerine dağılımını yapmak.

g) Yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve benzeri düzenlemeleri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Çalışma programı ile bütçenin hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Sekreter, gerektiğinde sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir.”

MADDE 8 – 4457 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet birimleri

MADDE 14- Kurumun hizmet birimleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı: Ürün, hizmet ve muayene alanındaki akreditasyon başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yapar, akredite edilen kuruluşları izler ve kontrol eder, ürün, hizmet ve muayene belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu konusunda görüş almak üzere teknik ve bilirkişi komitelerini oluşturur, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.

b) Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı: Laboratuvarların akreditasyon başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yapar, akredite edilen kuruluşları izler ve kontrol eder, laboratuvarların akreditasyonu konusunda görüş almak üzere teknik ve bilirkişi komitelerini oluşturur, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.

c) Sistem Akreditasyon Başkanlığı: Yönetim sistemi belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyon başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yapar, akredite edilen kuruluşları izler ve kontrol eder, bu kuruluşların akreditasyonu konusunda görüş almak üzere teknik ve bilirkişi komitelerini oluşturur, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.

ç) Personel Akreditasyon Başkanlığı: Personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yapar, akredite edilen kuruluşları izler ve kontrol eder, bu kuruluşların akreditasyonu konusunda görüş almak üzere teknik ve bilirkişi komitelerini oluşturur, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.

d) Hukuk Müşavirliği: 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler ile Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.

e) Yönetim Hizmetleri Başkanlığı: Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar, Kurum personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütür, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işleri ile temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütür, Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür, Kurumun genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür, Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür, Kurumun yürürlüğe koyacağı düzenleyici işlem çalışmalarında Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sunar, akreditasyon alanında bütün taraflarla yapılan sözleşmelerin gereklerini yerine getirir, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar.”

MADDE 9 – 4457 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları

MADDE 20- Bu Kanun ve ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görev ve hizmetler, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda sözleşmeyle sürekli istihdam edilen Akreditasyon Uzmanları ve Akreditasyon Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli ile diğer kadrolarda bulunan personel eliyle yürütülür. Akreditasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Akreditasyon Uzmanlığına atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Genel Sekreter müşterek kararla; Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterlik Müşavirleri ve hizmet birimlerinin başkanları Başbakan onayıyla; diğer Genel Sekreterlik personeli Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atanır. Başbakan ve Kurumun ilgili olduğu Bakan, atama yetkisini devredebilir.

Kurum kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartlar ile yönetmelikle belirlenen özel şartlar aranır.

Kurumda istihdam edilecek personelin kadro unvanları ile kadro sayıları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Kurum personeline, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurum personeli emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.”

MADDE 10 – 4457 sayılı Kanunun;

a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Akredite edilen kuruluşların yıl içinde akredite olduğu kapsamda düzenleyeceği belge başına alınacak kullanım ücreti veya bu kuruluşların yıl içinde akreditasyon faaliyetleri karşılığında elde ettikleri brüt gelirlerin yüzde birini aşmamak üzere alınacak pay,”

b) 21 inci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın (a) bendine göre alınacak akreditasyon kullanım ücreti veya paylar, Yönetim Kurulu tarafından sektörün özelliği de dikkate alınarak her mali yıl başında hazırlanan ve Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından onaylanan tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 11 – 4457 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir.

Kurumun, bu Kanun kapsamında elde ettiği gelirler kurumlar vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintilere şümulü yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeline suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı devlet memurları hakkında tatbik edilen cezalar uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12 – 4457 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulunun görevi sona erer ve bu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Danışma Kurulu toplanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkan, Müdür, Uzman, Teknik Uzman, Uzman Yardımcısı, İdari Şef ve Teknik Şef kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısıve Başkan kadrolarında bulunanlar ekli (2) sayılıcetvel ile ihdas edilen Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına; Müdür, Uzman, Teknik Uzman ve Teknik Şef kadrolarında bulunanlar Akreditasyon Uzmanı kadrolarına; Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrolarına hâlen bulundukları dereceleri ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. İdari Şef kadrolarında bulunanlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde durumlarına uygun idari personel kadrolarına atanırlar. Bu fıkra ile ihdas edilen Genel Sekreterlik Müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkrada belirtilenler, alındıkları göreve atama yapılıncaya kadar eski görevleri ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmeye devam ederler. Bunlardan Genel Sekreterlik Müşaviri, Akreditasyon Uzmanı ve Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlar sırasıyla, 15/1/2012 tarihinde Birim Başkanı, Uzman ve Uzman Yardımcıları için öngörülmüş olan mali ve sosyal haklardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

İkinci fıkraya göre Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanların yeterlik sınavları ve Akreditasyon Uzmanlığına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

İkinci fıkrayla kadro unvanları değişenler ile yeni bir kadroya atananlara, yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla mali haklar kapsamında ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı dâhil değişik adlar altında yapılan ödemelerin toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen mali haklar kapsamında ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı dâhil değişik adlar altında yapılan ödemelerin toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atanmış sayıldıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödemesine son verilir.

15/1/2012 tarihinde Kurum kadrolarında görev yapan personel hakkında, anılan tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunur. Uygulanmasına devam olunan hükümlere göre ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı da dâhil olmak üzere hesaplanan toplam ödemenin bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan toplam ödemeden düşük olduğu durumda ilgililerin ödemeleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır.” . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

MADDE 13 – 4457 sayılı Kanunun eki kadro cetveli, ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve Kanuna ekte yer alan (2) sayılı cetvel ilave edilmiştir.

MADDE 14 – 4457 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin;

a) Beşinci fıkrasına “yeterli sayıda uzman,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

b) Onikinci fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rehberler hariç olmak üzere Merkezde her ne şekilde olursa olsun istihdam edilecek personel sayısı ikiyüzyirmiden fazla, uzman ve uzman yardımcısı sayısı ise yüzotuzdan az olamaz.”

c) Ondördüncü fıkrasına “Planlama Uzmanları için” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, uzman yardımcılarına Planlama Uzman Yardımcıları için” ibaresi ve aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Merkezde istihdam edilecek uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile uzmanlığa atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin (a) bendi 1/1/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/7/2012

(1) SAYILI CETVEL

 

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

Genel Sekreter

1

Genel Sekreter Yardımcısı

3

Genel Sekreterlik Müşaviri

3

Başkan

5

Hukuk Müşaviri

2

Müdür

6

Akreditasyon Uzmanı

118

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

35

İdari Personel

25

TOPLAM

198

 

(2) SAYILI CETVEL

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

Genel Sekreterlik Müşaviri

6

TOPLAM

6

 

 

 

GENEL KÜLTÜR