Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI YÖNETMELİĞİ 31-44 MADDELER


Taşıma kontrol merkezi

MADDE 31 –(1) I. sınıf nükleer maddelerin herhangi bir taşıma türüyle taşınması sırasında geçici bir TKM oluşturulur. TKM herhangi bir tehdit durumunda dahi fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde seçilir.

(2) TKM’de güvenilirliği önceden tespit edilmiş personel görevlendirilir.

(3) Gönderici, taşıma aracı, eşlik eden araçlar ve TKM arasında iki yollu sesli iletişim sistemi kurmak ve bu sistem yanı sıra bir diğer emniyetli yedek ve farklı iletişim sistemi de oluşturmakla yükümlüdür.

Nükleer maddelerin uluslararası taşınması

MADDE 32 –(1) Nükleer maddelerin uluslararası taşınmasında alınacak fiziksel koruma önlemleri ile ilgili sorumluluklar gönderici ve alıcı arasında yapılacak sözleşme veya anlaşma ile belirlenir. Bu sözleşme veya anlaşmalarda fiziksel koruma sorumluluğunun devredileceği nokta açık olarak belirtilir.

(2) Gönderici, taşıma hazırlıklarını uluslararası bir taşıma gerçekleştirmeden önce alıcı ülkenin ve transit ülke ya da ülkelerin fiziksel koruma mevzuatlarına uygun olacak şekilde yapmakla yükümlüdür.

(3) Nükleer maddelerin uluslararası taşınmasında alıcı ülke ve bütün transit ülkelerin;

a) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesine taraf olması veya

b) Fiziksel koruma düzenlemelerini garanti altına alan bir resmi anlaşma yapmış olması veya

c) Fiziksel koruma düzenlemelerini uluslararası kabul edilebilir kılavuzlara göre yaptıklarını resmi olarak beyan etmesi veya

ç) Nükleer maddenin taşınması için uygun fiziksel koruma önlemlerini içeren bir lisans veya izin verme sistemine sahip olması,

gerekmektedir.

III. sınıf nükleer maddelerin taşınmasında alınması gereken önlemler

MADDE 33 – (1) III. sınıf nükleer maddeler taşınırken nükleer maddelerin taşınmasına yönelik olarak 28, 29, 30 ve 32 nci maddelerde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki önlemler alınır.

a) Gönderici ve alıcının anlaşması ile araç veya yük konteynerleri kilitlenir ve mühürlenir.

b) Yükleme ve taşıma öncesinde sabotaj ihtimaline karşı yük aracında ayrıntılı bir arama yapılır.

c) Alıcı malı teslim alırken kilit ve mühürlerin bütünlüğünü kontrol etmek ve malı zaman geçirmeksizin kabul etmek, malın teslim alındığını veya makul bir süre geçtikten sonra malın yerine ulaşmadığını göndericiye bildirmekle yükümlüdür.

II. sınıf nükleer maddelerin taşınmasında alınması gereken önlemler

MADDE 34 –(1) II. sınıf nükleer maddeler taşınırken nükleer maddelerin taşınmasına yönelik olarak 28, 29, 30, 32 ve 33 üncü maddelerde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki önlemler alınır.

a) Nükleer güvenlik hususları aksini zorlamadıkça II. sınıf nükleer madde bulunduran paketler kapalı, kilitli ve mühürlü olan araç, kompartıman veya yük konteynerlerinde taşınır. 2000 kg’dan daha ağır paketler kilitli ve mühürlü olmak kaydıyla açık araçlarda da taşınabilir. Paket nükleer güvenlik hususlarına bağlı olarak araca veya yük konteynerine sabitlenir.

b) Gönderici, taşıma başlamadan önce paket, araç, kompartıman veya yük konteynerindeki kilit ve mühürlerin bütünlüğünü ve sağlamlığını garanti altına almak için kontrol etmekle yükümlüdür.

c) Gönderici, taşıma sırasındaki sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde içeren ve Kurum tarafından onaylanmış fiziksel koruma planında yer alan yazılı acil durum eylem planını fiziksel korumadan sorumlu personele vermekle yükümlüdür.

ç) Alıcı, gönderici, taşıyıcı ve Kurum arasında uygun ve güvenli iletişim koşulları sağlanır.

I. sınıf nükleer maddelerin taşınmasında alınması gereken önlemler

MADDE 35 –(1) I. sınıf nükleer maddeler taşınırken nükleer maddelerin taşınmasına yönelik olarak 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddelerde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki önlemler alınır.

a) Nükleer madde hırsızlığını veya sabotajı önlemek üzere eğitilmiş ve uygun şekilde silahlı olarak donatılmış koruma görevlileri bütün taşımalara eşlik eder. Gerektiğinde saldırıya karşılık vermek üzere yeterli sayıda, eğitimli ve uygun şekilde silahlı olarak donatılmış kişilerden oluşan ayrı bir ekip oluşturulur. Koruma görevlileri paketlerin kilitli olduğu taşıma bölümlerini devamlı ve etkin bir şekilde özellikle de taşıma aracı hareket halinde değilken izler.

b) Denizyolu ile yapılan taşıma sadece bu iş için tahsis edilmiş bir taşıma gemisiyle ve taşınan madde kilitlenmiş ve mühürlenmiş bir konteyner içerisinde olacak şekilde gerçekleştirilir. Denizyolu ile yapılan taşımaya;

1) Türk kara sularında bir limandan diğer bir limana intikali esnasında,

2) Türk kara sularına girişinden itibaren limana intikal edene kadar,

3) Türk limanlarında yapılacak olan tahmil-tahliye faaliyetleri süresince,

4) Türk kara sularından çıkana kadar,

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından koruma ve refakat görevi icra edilir.

c) Demiryolu ile yapılan taşıma sadece yük treniyle ve özel olarak tahsis edilmiş bir vagonla yapılır. Eşlik eden korumalar taşınan yüke en yakın vagonda seyahat eder.

ç) Havayolu ile yapılan taşıma tek yükü taşınan nükleer madde olan kargo amaçlı hava taşıtlarıyla yapılır.

d) Karayolu ile yapılan taşımalarda; . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları

1) Her bir taşıma için Kurum tarafından onaylanmış, özellikle saldırılara karşı koyacak şekilde yapılmış ve gerektiğinde aracı hareket ettirilemez hale getirici bir cihazla donatılmış ve sinyal karıştırma sistemi ile takviye edilmiş araçlar kullanılır.

2) Her bir yük aracında taşıma sırasında en az bir koruma görevlisi bulunması zorunludur. Ayrıca her bir yük aracına bir veya daha fazla koruma görevlisi taşıyan en az bir araç eşlik eder.

3) Eğer taşıma bir günde tamamlanamayacaksa, aracın Kurum tarafından onaylanmış bir bekleme yerinde kalabilmesi için gerekli ön hazırlıklar yapılır. Bu tür konaklamalar sırasında yük aracı kilitli ve koruma altındaki bir binada ya da etrafı çevrili bir yerde park halinde hareket ettirilemez biçimde tutulur.

4) Yük aracı, ona eşlik eden araç ya da araçlar ve TKM arasındaki iki yollu iletişimin yanı sıra yük aracı ve ona eşlik eden araç ya da araçlar arasında da iki yollu iletişim imkanları sağlanır. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Tatbikatlar ve Yaptırımlar

Denetim

MADDE 36 –(1) Nükleer tesisler ile nükleer madde bulundurulan, kullanılan ve depolanan yerler bu Yönetmelik kapsamında Kurum denetimine tabidir.

(2) Denetimlerde Kurum tarafından onaylanan güncel fiziksel koruma programına uygun fiziksel koruma sisteminin kurulduğu ve uygulandığı kontrol edilir.

(3) Denetimler gerekli tüm kayıtlar ve dokümantasyonun gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini, gözetim, izleme ve tetkik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, istendiğinde fiili muayene ve ölçüm yapılmasını veya yaptırılmasını, tesis yönetimi ve personeliyle görüşülmesini ve fiziksel koruma sistemi ile ilgili diğer faaliyetleri kapsar.

(4) Kurum yapacağı denetimleri denetlenenlere önceden bildirmekle yükümlü değildir. Denetimler resmi tatil günleri de dahil olmak üzere haberli veya habersiz olarak herhangi bir zamanda yapılabilir.

(5) Kurum denetimler sonucunda fiziksel koruma uygulamalarında yetersizlikler tespit ettiğinde bir süre belirleyerek düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini talep eder ve bu taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip eder. Gerekli düzeltici faaliyetler verilen süre içerisinde gerçekleştirilmezse Kurum yaptırım uygular.

(6) Nükleer tesis denetimleri Kurum tarafından hazırlanan bir denetim programına uygun olarak gerçekleştirilir. Kurum her takvim yılında en az bir kere olmak üzere denetim gerçekleştirir. Ardışık iki denetimin arası 14 aydan fazla olamaz.

Kurum denetçilerinin yetkileri

MADDE 37 – (1) Kurum denetçileri haberli veya habersiz olarak denetim yapmak, denetim için ilgili tesislere veya yerlere girmek, faaliyetleri yerinde denetlemek, gerekli gördükleri kişilerle görüşmek, gerekli gördükleri hususlarda soruşturma yapmak, idari ve teknik önlemler alınmasını talep etmek, her türlü belge ve kayıtları istemek, incelemek veya inceletmek, herhangi bir numuneyi almak, aldırmak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmek, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, muayene ve test yapmak veya yaptırmak, verilen yetki çerçevesinde görsel veya yazılı kayıt tutmak ve gerektiğinde yerel mülki idare amirinden yardım istemek yetkisine sahiptir.

(2) Denetçiler olağanüstü bir durum tespit ettiklerinde yetkilendirilen kişiden doğrudan önlem talep etme yetkisine sahiptir.

Denetlenenlerin yükümlülükleri

MADDE 38 – (1) Yetkilendirilen kişi, Kurum denetçilerinin görevlerini serbestçe, zamanında ve uygun şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli tüm kolaylıkları sağlamakla, gerekli tüm kayıt ve belgeleri sunmakla, gerekli tüm idari tedbirleri almakla, Kurum denetçileri tarafından kendilerinden talep edilen hususları yerine getirmekle, önlemleri zamanında ve eksiksiz olarak almakla ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

İç denetim

MADDE 39 –(1) Yetkilendirilen kişi, fiziksel koruma programı, prosedürler ve koruma görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin olaylara zamanında karşılık verme yeteneklerinin tespiti amacıyla fiziksel koruma sistemini her altı ayda bir denetlemekle, her bir denetim için iç denetim raporu hazırlamakla ve bu raporları kayıt altında tutmakla yükümlüdür.

(2) Yetkilendirilen kişi, iç denetim sırasında tesisin fiziksel koruma sisteminde yetersizlikler bulunduğu veya fiziksel koruma programında belirlenen önlemlerin uygulanmadığının tespit edilmesi durumunda derhal düzeltici faaliyetler gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(3) Yetkilendirilen kişi, iç denetim raporları, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler ile alınan önlemlere ilişkin raporları bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde “Çok Gizli” gizlilik derecesi ile Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Tatbikatlar

MADDE 40 –(1) Yetkilendirilen kişi, fiziksel koruma sisteminin güvenilirlik ve etkinliğinin, uygulanacak prosedürlerin yeterliliğinin ve koruma görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin olaylara zamanında karşılık verme ve görev paylaşımlarının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla yılda en az bir defa tatbikat gerçekleştirmekle ve tatbikatlarla ilgili sonuç raporlarını “Çok Gizli” gizlilik derecesi ile Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Yaptırımlar

MADDE 41 –(1) Kurum denetçileri tarafından tesisin fiziksel korunmasında uygunsuzluk tespit edildiği durumlarda Kurumun talep ettiği düzeltici faaliyetler verilen süre içerisinde gerçekleştirilmezse Kurum, tesisin işletme lisansını veya yetkilendirilen kişinin yetki belgesini geçici ya da sürekli olarak iptal edebilir ve tesiste bulunan nükleer maddelere geçici veya sürekli olarak el koyabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 –(1) 20/7/1979 tarihli ve 16702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunma Önlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak TET belirlenir ve Kurum tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirme için başvuran kişilere bildirilir.

(2) Yetkilendirilen kişiler TET kendilerine bildirildikten itibaren on iki ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen tüm hususları içeren güncellenmiş fiziksel koruma programlarını “Çok Gizli” gizlilik derecesi ile Kurumun onayına sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 43 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Ek-1

TABLO: NÜKLEER MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları

 

Madde

Biçim

Nükleer Maddenin Sınıfı

   

I

II

III

Plütonyuma

Işınlanmamış veya az ışınlanmışb

2 kg veya daha fazla

500 g dan fazla ve

2 kg dan az

15 g dan fazla ve 500 g veya daha az

Uranyum-235

Işınlanmamış veya az

ışınlanmış b

%20 veya daha fazla zenginleştirilmiş uranyum

5 kg veya daha fazla

1 kg dan fazla ve

5 kg dan az

15 g dan fazla ve

1 kg veya daha az

Işınlanmamış veya az

ışınlanmış b

%10 veya daha fazla ve %20 den daha az zenginleştirilmiş uranyum

-

10 kg veya daha fazla

1 kg dan fazla ve

10 kg dan az

Işınlanmamış veya az

ışınlanmış b

Doğal uranyumdan fazla %10 dan az zenginleştirilmiş

uranyum

-

-

10 kg veya daha fazla

Uranyum-233

Işınlanmamış veya az

ışınlanmış b

2 kg veya daha fazla

500 g dan fazla ve

2 kg dan az

15 g dan fazla ve 500 g veya daha az

Işınlanmış Yakıt

   

Tüketilmiş veya doğal uranyum, toryum veya düşük zenginlikli yakıt (fisil içeriği %10’dan az)

 

 

a) Plütonyum-238 içeriği %80 veya daha az olan plütonyum.

b) Reaktörde ışınlanmamış nükleer maddeler ile reaktörde ışınlanmış ancak zırhlama olmaksızın bir metre uzaklıkta 1 Gy/saat (100 rad/saat) değerine eşit veya daha az radyasyon doz hızına sahip maddeler.

Not: Bu Tablo bu Yönetmelikten bağımsız olarak yorumlanamaz.

GENEL KÜLTÜR