Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

6225 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

26 Nisan 2011Tarihinde 27916 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6225 Sayılı kanun
  BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6225                                                                                                  Kabul Tarihi: 6/4/2011
             MADDE 1 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılıİl Özel İdaresi Kanununun 6 ncımaddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığıhalde, aktarıldığımali yılıtakip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağıanlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayıile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynıveya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatıçerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.”
             MADDE 2 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılıSağlık Bakanlığına BağlıSağlık Kurumlarıile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncümaddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.
             “ı) Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşlarının 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılıGelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması, uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetlerini,
             i) Diğer hizmetleri,”
             MADDE 3 209 sayılıKanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
             “EK MADDE 4 −Bu Kanuna tabi döner sermayeli işletmelerin her türlüişve işlemlerinden dolayıMaliye Hazinesi, Sağlık Bakanlığı, valilikler veya ilgili kurum ve kuruluşlar taraf gösterilmek suretiyle açılan veya açılacak adli ve idari davalar ile icra işlerinin vekil sıfatıyla takibi döner sermaye kadrolarında istihdam edilen avukatlar tarafından yapılır.
             Döner sermayeli işletmelerin her türlüişve işlemlerinden dolayıdöner sermayeli işletmenin harcama yetkilisinin onayıolmadıkça hiçbir dava açılamaz ve hiçbir icra takibi yapılamaz. Maddi veya hukuki sebeplerle dava açılmasında ve icra takibinde fayda umulmayan işlerde harcama yetkilisi tarafından mucip sebepleri gösterilmek suretiyle verilecek mütalaa derhal Sağlık Bakanlığına bildirilerek, alınacak emir ve talimata göre hareket olunur.
             Harcama yetkilileri ve avukatlar müddetli işlerde hakkın düşmesini önleyecek tedbirleri almakla mükelleftirler.
             Tutarı120.000 Türk Lirasına kadar (120.000 Türk Lirasıdahil) bir alacak veya bu kıymetteki bir hak veya menfaat dava ve icra yoluyla takip edilmekte iken takibata devam etmekte veya takibin aleyhe neticelenmesi halinde yüksek dereceli mahkeme veya mercie müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri gösteren mütalaasıve harcama yetkilisinin teklifi üzerine takipten vazgeçme emri vermeye valiler yetkilidir. Valiler tarafından vazgeçme teklifleri reddolunduğu ve harcama yetkilisince teklifte ısrar edildiği takdirde keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir. Valinin tasvip etmediği dava ve icra takiplerinden vazgeçmeye Sağlık Bakanlığıyetkilidir. İlçelerde miktar veya kıymeti 55.000 Türk Lirasına kadar (55.000 Türk Lirasıdahil) olan işlerde bu yetkiler harcama yetkilisinin teklifi üzerine kaymakamlar tarafından kullanılır. Kaymakamların kabul etmedikleri teklifte harcama yetkilisi ısrar ederse valinin vereceği karar kesindir.
             Tutarı500.000 Türk Lirasına kadar (500.000 Türk Lirasıdahil) bir hakkın veya menfaatin terk edilmesini gerektiren ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde tetkik olunmasınıistemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçmeye Sağlık BakanlığıHukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Sağlık Bakanıyetkilidir.
             Döner sermaye işletmelerini ilgilendiren ve mahkemelere, hakeme veya icraya intikal etmişolan işlerin sulh yoluyla hallinde menfaat görüldüğütakdirde, Sağlık BakanlığıHukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine 500.000 Türk Lirasına kadar (500.000 Türk Lirasıdahil) bir hakkın tanınmasıveya menfaatin terk edilmesini gerektiren anlaşmalar yapmaya Sağlık Bakanıyetkilidir.
             Bir sözleşme mevcut olsun veya olmasın henüz yargımercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemişbulunan hukuki ihtilafların sulh yoluyla hallinde menfaat görüldüğütakdirde Sağlık BakanlığıHukuk Müşavirinin mütalaasına istinaden 500.000 Türk Lirasına kadar (500.000 Türk Lirasıdahil) bir hakkın tanınmasıveya menfaatin terk edilmesini gerektiren anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapmaya Sağlık Bakanıyetkilidir.
             Konusu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığıanlaşılan veya döner sermayeli işletmeye ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, tutarı120.000 Türk Lirasıve daha az olduğu takdirde, bu maddenin dördüncüfıkrasındaki usul dairesinde ve 120.000 Türk Lirasından fazla olduğu takdirde Sağlık Bakanlığınca iptal edilerek dava ve icra kayıtlarıterkin olunur.
             Bu kabil işler hakkında verilen kararlara karşıyüksek dereceli mahkemeye müracaattan vazgeçilmesi de yukarıdaki hükümlere tabidir.
             Bu maddede belirtilen parasal sınırlar, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilir.
             Mahkemelerce hükme bağlanarak karşıtaraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımıhakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılıDevlet DavalarınıİntaçEden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
             Bu maddede belirtilen dava ve icra işlerinin takibi, idarece ihtiyaçduyulmasıhalinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılıKamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki doğrudan temin usulüyle hizmet satın alma yoluyla da yaptırılabilir.”
             MADDE 4 209 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 5 −Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine avukatlarıtarafından takip edilen dava ve icra dosyalarıSağlık Bakanlığıve Maliye Bakanlığıtarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde döner sermayeli işletmelere devredilir.
             Dosya devirleri gerçekleştirilinceye kadar bu işlere ilişkin olarak Hazine avukatlarıtarafından yapılan işlemler döner sermayeli işletmeler adına yapılmışsayılır.”
             MADDE 5 209 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 6 −Vakıf üniversiteleri hariçolmak üzere üniversiteler ile Sağlık Bakanlığıve diğer kamu idarelerine bağlısağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlüolduğu halde ödeme gücübulunmadığıtespit edilenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmemişhizmet bedelleri, fer'ileri ile birlikte terkin edilir.
             Sağlık Bakanlığına bağlısağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatıkapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar tahsil edilememişalacak tutarlarının % 50’sinin bu Kanunun yayımıtarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmıfer’ileriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı250 Türk Lirasıve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 250 Türk Lirasının altında olmasıhalinde 250 Türk Lirasıterkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.
             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlıhastanelere gönderilen hastaların tedavi bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar ödenmemişolanlar terkin edilir.
             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
             MADDE 6 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılıKatma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralıfıkrasının (d) bendinde yer alan “kiralanmasıişlemleri”ibaresi “kiralanmasıişlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlıhastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağıGelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanmasıişlemleri”şeklinde değiştirilmiştir.
             MADDE 7 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılıKurumlar Vergisi Kanununun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içinde yer alan “mal ve hizmet satışları”ibaresi “mal ve hizmet satışlarıile Sağlık Bakanlığına bağlıhastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağıGelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanmasıişlemleri”şeklinde değiştirilmiştir.
             MADDE 8 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılıSağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
             “EK MADDE 10 −Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmışolsa dahi ilaçve terkipleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için, Sağlık Bakanlığından izin alınmasının yanında;
             a) Araştırmanın, öncelikle insan dışıdeney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmışolması,
             b) İnsan dışıdeney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasınıgerekli kılması,
             c) Araştırmanın, insan sağlığıüzerinde öngörülebilir zararlıve kalıcıbir etki bırakmaması,
             ç) Araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acıverici yöntemlerin uygulanmaması,
             d) Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığıüzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,
             e) Üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçlarıhakkında yeterli bilgilendirmeye dayalıolarak yazılırızasının olmasıve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlıbulunmaması,
             f) Yapılacak araştırmayıilgili etik kurulun uygun görmesi,
             şarttır.
             Belirtilen araştırmalar, üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklıbir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlıonaylanmışaraştırma-geliştirme merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Sağlık Bakanlığıeğitim ve araştırma hastaneleri tarafından yapılabilir.
             Bu araştırmalarda, bireyin haklarıve sağlığının korunmasıherşeyin üstünde tutulur.
             Üzerinde araştırma yapılacak veya yapılan gönüllü, muvafakatini araştırmanın her aşamasında ve hiçbir şarta bağlıolmaksızın geri alabilir.
             Sigorta teminatıdışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamının sağlanmasıiçin gönüllüye herhangi bir ikna edici teşvik veya malîteklifte bulunulamaz. Ancak, gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflar ile sağlıklıgönüllülerin çalışma günükaybından doğan gelir azalmasıaraştırma bütçesinde belirtilir ve bu bütçeden karşılanır.
             Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yayımlanmasıdurumunda gönüllünün kimlik bilgileri açıklanamaz.
             Sağlık Bakanlığı, araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığınıtespit ederse klinik araştırmayıderhal durdurur. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılmasıveyahut gönüllüsağlığının tehlikeye girmesi hallerinde doğrudan araştırma sonlandırılır.
             Sağlık Bakanlığınca, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık güvenliği ve esenliğinin korunmasınısağlamak ve klinik araştırmalarıetik yönden değerlendirmek amacıyla etik kurullar; klinik araştırmalarla ilgili konularda Bakanlığa görüşbildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu teşkil olunur.
             Etik kurullar, en az biri sağlık mesleği mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mesleği mensubu olacak şekilde, en az yedi ve en çok onbeşüyeden oluşturulur. Etik kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Mazeretsiz olarak üst üste üçtoplantıya veya aralıklıolarak beştoplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.
             Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu ise; Sağlık BakanlığıMüsteşarıveya uygun göreceği bir Müsteşar yardımcısının başkanlığında tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden Bakanlıkça seçilen uzmanlığınıalmışveya doktorasınıyapmışüçer kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçıile Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. İhtiyaçduyulmasıhalinde Kurul ilgili uzmanlardan görüşalabilir veya Kurula davet ederek dinleyebilir. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Mazeretsiz olarak üst üste üçtoplantıya veya aralıklıolarak beştoplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.
             Etik kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
             İnsanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına dair usul ve esaslar, Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun ve klinik araştırma alanlarına göre etik kurulların teşkili, görevleri, çalışma usul ve esaslarıSağlık Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle tespit olunur.”
             MADDE 9 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılıTababet ve ŞuabatıSan’atlarının Tarzıİcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
             “EK MADDE 13 −a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamalarıiçeren klinik psikoloji yüksek lisansıveya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorasıyapan sağlık meslek mensubudur.
             Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalıölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararasıteşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlıolarak psikoterapi uygulamalarınıgerçekleştirir.
             Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalıeğitim almışve yeterliliğini belgelemişpsikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler.
             Uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
             b) Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.
             Fizyoterapist, hastalık durumlarıdışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalıkoruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıtabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmışveya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almışuzman tabiplerin kendi uzmanlık alanlarıile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlıolarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılmasıveya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamalarıyapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir.
             c) Odyolog; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansıveya doktorasıyapan, sağlıklıbireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlıolarak işitme, denge bozukluklarınıtespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazlarıbelirleyen sağlık meslek mensubudur.
             ç) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklıbireyler için sağlıklıbeslenme programlarıbelirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarınıdüzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programlarıhazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.
             d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuşyutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.
             e) Podolog; meslek yüksekokullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunmasıve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlıolarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.
             f) Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine bağlıolarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.
             g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıtabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasıiçin gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.
             ğ) Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun; bireyin sağlık durumu veya ölüm sebebi hakkında bilgi edinmek amacıyla tıbbi analiz öncesi hazırlıklarıyapan, laboratuvar araçve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarınıyapan sağlık teknikeridir.
             Tıbbi laboratuvar teknisyeni; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun; tıbbi analiz öncesi hazırlıklarıyapan, laboratuvar araçve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarınıyapan sağlık teknisyenidir.
             h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntüelde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir.
             ı) Ağız ve dişsağlığıteknikeri; meslek yüksekokullarının ağız ve dişsağlığıprogramından mezun; hasta muayenesinde diştabibine yardımcıolan, tedavi malzemelerinin hazırlanmasıve kullanıma hazır halde tutulmasınısağlayan sağlık teknikeridir.
             i) Dişprotez teknikeri; meslek yüksekokullarının dişprotez programından mezun; diştabibi tarafından alınan ölçüüzerine, çene ve yüz protezlerini, ortodontik cihazlarıyapan ve onaran sağlık teknikeridir.
             j) Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi protez ve ortez programlarından mezun; kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunmasıve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanacak yardımcıcihazlarıve aletleri tasarlayan, kullanıma hazır hale getiren, onarımınıyapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan sağlık teknisyeni/teknikeridir.
             k) Ameliyathane teknikeri; meslek yüksekokullarının ameliyathane hizmetleri programından mezun; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasıve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik işve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeridir.
             l) Adli tıp teknikeri; meslek yüksekokullarının adli tıp programından mezun; kişilerin adlîmuayenesinde, insan bedeninden örnek alınmasında, otopside ve adli raporların yazılmasında tabibe yardımcıolan sağlık teknikeridir.
             m) Odyometri teknikeri; meslek yüksekokullarının odyometri programından mezun; endikasyonu belirlenmişhastalara ilgili ekipmanıkullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık teknikeridir.
             n) Diyaliz teknikeri; meslek yüksekokullarının diyaliz programından mezun; tabibin yönlendirmesine göre hastaya diyaliz uygulamalarınıyapan sağlık teknikeridir.
             o) Fizyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıveya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcıolan sağlık teknikeridir.
             ö) Perfüzyonist; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışıkan dolaşımınıyöneten sağlık meslek mensubudur.
             p) Radyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının radyoterapi programından mezun; tabibin hazırladığıışın tedavi programınıhastaya uygulayan sağlık teknikeridir.
             r) Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçlarıeczacıgözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir.
             s) İşve uğraşıterapisti (Ergoterapist); işve uğraşıterapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklıkişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programlarıplanlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlıolarak bireylerin günlük yaşam, işve üretkenlik, boşzaman aktivitelerine katılımınıartırmak, sağlık durumlarınıiyileştirmek, özürlülüğüönlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımıartırmak için gerekli işve uğraşıterapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.
             ş) İşve uğraşıteknikeri (Ergoterapi teknikeri); meslek yüksekokullarının işve uğraşıterapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlıolarak, uzman tabip veya işve uğraşıterapisti gözetiminde işve uğraşıterapisi programınıuygulayan sağlık teknikeridir.
             t) Elektronörofizyoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının elektronörofizyoloji bölümünden mezun, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman tabibe yardım eden ve tabibin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.
             u) Mamografi teknikeri; meslek yüksekokullarının mamografi teknikerliği bölümünden mezun; mamogramların kanser açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yaparak radyoloji uzmanının karar vermesi için değerlendirmesine hazır hale getiren, gerektiğinde mamografi çekimlerini yapan sağlık teknikeridir.
             Tabipler ve diştabipleri dışındaki sağlık meslek mensuplarıhastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz. Sağlık meslek mensuplarının işve görev ayrıntılarıile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde çalışma şartları, işve görev tanımları; sertifikalıeğitime ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
             Tabiplerce veya tabiplerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından uygulanmak şartıyla insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcıtedavi yöntemlerinin alanları, tanımları, şartlarıve uygulama usul ve esaslarıSağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
             Diplomasıveya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanıtakınanlar bir yıldan üçyıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezasıile cezalandırılır.”
             MADDE 10 1219 sayılıKanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
             “EK MADDE 14 −Tıpta uzmanlık ana dallarıile eğitim süreleri EK–1 sayılıçizelgede; diştabipliğinde uzmanlık ana dallarıile eğitim süreleri EK–2 sayılıçizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlıana dallarıve eğitim süreleri de EK–3 sayılıçizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararıüzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.
             Tıpta ve diştabipliğinde ana uzmanlık dalıeğitimlerine, merkezi olarak yapılacak tıpta ve diştabipliğinde uzmanlık sınavlarıile girilir. Yan dal uzmanlık eğitimlerine ve EK-1 sayılıçizelgenin 3 üncüsütununda belirtilen uzmanların ikinci uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık sınavıile olur.
             Uzmanlık dallarının eğitim müfredatlarıve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanlarıile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”
             MADDE 11 1219 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 7 −Bu maddenin yayımıtarihi itibarıyla, sağlık kuruluşlarında psikolojinin sertifikalıtıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığınıve yeterli tecrübeyi kazandığınıbelgeleyen psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılıolmak kaydıyla çalıştığıve tecrübe kazandığıtıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışıkan dolaşımıişlemini en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esaslarıSağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılıolanlar perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir.
             3308 sayılıMesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamışolanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.
             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ağız ve dişteknikerliğine ilişkin işve işlemleri en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esaslarıSağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılıolanlar ağız ve dişsağlığıteknikeri yetkisiyle çalışabilir.
             Bu maddenin yayımıtarihi itibarıyla elde edilmişolan meslek unvanlarıve ilgili alanlarda mesleki eğitimlerine başlamışolanların haklarısaklıdır. Bunların görev, yetki ve sorumluluklarıSağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
             Bu Kanunun ek 13 üncümaddesinde ve bu maddede öngörülen yönetmelikler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut ikincil düzenlemelerin bu Kanuna aykırıolmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
             Bu Kanunun ek 13 üncümaddesi ile tanımlanan sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri mesleklerinden herhangi birine ait işve işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre gerekli eğitimleri alarak yürütmekte olanların bu haklarısaklıdır.
             Bu madde gereğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar bir yıl içerisinde yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalarına devam edebilir.”
             MADDE 12 1219 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 8 −Bu Kanunun ek 14 üncümaddesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamışveya bir uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmişolanların haklarısaklıdır.
             Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dalında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılıeğitim kurumlarında olmak üzere altıyıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmışbulunanlar, yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıklarıeğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmışbilimsel yayınlarınıibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvurularıdeğerlendirir. Çalışmalarıyeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla diştabipliğinde uzmanlık dalıolarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmışolanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamışolanlardan eğitimlerini başarıile bitirenlere uzmanlık belgesi verilir.
             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
             a) Göğüs Hastalıklarıana dalına bağlıAlerji Hastalıklarıyan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerine İmmünoloji ve Alerji Hastalıklarıadıaltında devam ederler.
             b) Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji ve Göğüs Hastalıklarıana dallarına bağlıAlerjik Hastalıklar, Alerjik Göğüs Hastalıklarıya da Alerji Hastalıklarıadıyla uzmanlık belgesi almışolanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde İmmünoloji ve Alerji Hastalıklarıalanında yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek başvurmalarıve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunmasıhalinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıklarıolarak değiştirilir.
             c) Enfeksiyon Hastalıklarıadıyla uzmanlık belgesi alanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde başvurmalarıhalinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık eğitimlerine devam edenlerin eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.
             ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almışolanların bu iki alanda yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde başvurmalarıve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunmasıhalinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adıaltında devam ederler.
             d) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almışolanların bu iki alanda yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde başvurmalarıve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunmasıhalinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıklarıolarak değiştirilir. Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıklarıadıaltında devam ederler.
             e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İşve Meslek Hastalıkları, Çocuk Metabolizma Hastalıklarıve El Cerrahisi yan dallarında, bağlıana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında beşyıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmışbulunanlar, yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıklarıeğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmışbilimsel yayınlarınıibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvurularıdeğerlendirir. Çalışmalarıyeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.”
             MADDE 13 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılıEleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasıile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasıaşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             “Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanunundaki hükümler çerçevesinde başhekim, başhekim yardımcısıve başhemşire olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevlerinden dolayıbaşkaca bir ücret ödenmez.”
             MADDE 14 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılıSağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17/B maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             “d) Sağlık Bakanlığının ihtiyaçduyduğu her türlütesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisleri, düzenlenecek protokol esaslarıçerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak; bunların bedelini, Sağlık Bakanlığıbütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, döner sermaye gelirlerinden, Sağlık Bakanlığına tahsisli veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarıüzerindeki yapılarla birlikte devrederek ödemek.”
             “Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.
             Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan binalardan, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından fonksiyonellik ve/veya onarım-tadilat maliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucunda yıkımının uygun olduğuna karar verilen binalar yıkılabilir. Yıkım kararıverecek komisyonun teşkili ile çalışma esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”
             MADDE 15 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılıSeriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya LaboratuvarlarıKanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Bu Kanuna göre laboratuvar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılıusul uyarınca izin alınıncaya kadar mahallîmülkîamir tarafından kapatılır. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlar veya izinle açmışolduklarılaboratuvarlarınıyetkisi olmayanlara terk edenler iki yıldan beşyıla kadar hapis ve bin güne kadar adlîpara cezasıile cezalandırılır.”
             MADDE 16 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu MalîYönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 19 −2008-2015 yıllarıarasında, orman yangınlarıile havadan mücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığıtarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracıkiralanmasında, sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığıtarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava ve deniz aracıkiralanmasında, ülkemizde aşıve biyolojik ürün üretimini sağlayacak ileri teknoloji transferine yönelik aşıve biyolojik ürün temininde ve ileri teknoloji ürünüyüksek maliyetli tıbbi cihaz temininde bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üçyıllık süre yedi yıla kadar uygulanır.”
             MADDE 17 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılıSosyal Güvenlik Kurumu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
             “EK MADDE 3 −Hakkında inceleme, soruşturma, teftişişlemi devam edenler ile örnekleme için tespit edilen sağlık hizmet sunucularıtarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler hariçolmak üzere sağlık hizmet sunucularından temin edilen hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgelerden incelemesi tamamlanarak bütçeye gider kaydedilenler, ödemenin yapıldığımali yılıizleyen beşinci yıldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakkında inceleme, soruşturma, teftişişlemi devam eden sağlık hizmet sunucularıtarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler ise inceleme, soruşturma, teftişişlemi tamamlandıktan sonra yargısüreci söz konusu değilse imha edilir.”
             MADDE 18 5502 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 9 −Hakkında inceleme, soruşturma, teftişişlemi devam edenler ile örnekleme için tespit edilen sağlık hizmet sunucularıtarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler hariçolmak üzere sağlık hizmet sunucularından temin edilen hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgelerden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar incelemesi tamamlanarak bütçeye gider kaydedilenler, ödemenin yapıldığımali yılıizleyen beşinci yıldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakkında inceleme, soruşturma, teftişişlemi devam eden sağlık hizmet sunucularıtarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler ise inceleme, soruşturma, teftişişlemi tamamlandıktan sonra yargısüreci söz konusu değilse imha edilir.”
             MADDE 19 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılıGümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİMADDE 12 −Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununda belirtilen genel ve özel şartlarıtaşımalarıkaydıyla, Müsteşarlık tarafından belirlenecek alan veya bölümlerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarıile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Kurum tarafından belirlenecek alan ve puan türlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavıbaşarısırasına göre tespit edilecek 2000 kişi, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan veya naklen atamaya ilişkin kadro sayısıkısıtlamalarına tabi olmaksızın, bu Kanunda öngörülen usul ve esaslara göre Kurum tarafından belirlenecek kadrolara atanırlar.
             Bu amaçla, ekli (1) sayılılistede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılıGenel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılıcetvelin Gümrük Müsteşarlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”
             MADDE 20 Ekli (2) sayılılistede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılıGenel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılıcetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
             GEÇİCİMADDE 1 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılıYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin mülga (ç) bendi kapsamında ve mülga 29 uncu maddesi uyarınca yapılmasıgereken ödemelerden Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne olan ve bu Kanunun yayımlandığıtarih itibarıyla ödenmemişbulunan asli ve fer’i tüm borçlarıterkin edilir.
             Birinci fıkrada belirtilen alacaklara ilişkin olarak yargımercilerinde bulunan davalardan feragat edilir ve feragat nedeniyle mahkemece yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez; verilmişolan kararlar üzerine ayrıca herhangi bir işlem yapılmaz.
             MADDE 21 Bu Kanun yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 22 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                                                                               25/4/2011
 
6225 SAYILI KANUN'UN EKLERİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
http://www.marbleport.com/madencilik-kulturu/247/6225-sayili-kanunun-ekleri

GENEL KÜLTÜR