Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
          Karar Sayısı : 2012/2962

             Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 16/3/2012 tarihli ve 995 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (c) bendinde yer alan “(Ek-1) haritada” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiştir.
b) (h) bendine “Teftiş Kurulu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Özel Güvenlik Denetleme” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M. koruma müdürlüklerini” ibaresi “Trafik Araştırma Merkezini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve hizmet süreleri gösterilmiştir.”

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13-Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.
Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18-Atamalar, emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler dışında her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.
İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir.”

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “(Ek-2)'deki cetvelde” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin en az iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.”

MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.”

MADDE 8-Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci bölge görev sırası gelen personelden, yerinde kalması veya atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan fazla olamaz.
Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.”

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri

MADDE 36-Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.”

MADDE 10-Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1-Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.
Kursu başarı ile bitirenler, resmi rakamlara göre merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.
Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.
Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.
İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.
İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.”

MADDE 11-Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Hizmet Süresi Değişikliği
EK MADDE 3-Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.

Hizmet Bölgesi Değişikliği
EK MADDE 4-Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmet bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar.
Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 13-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4-Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil numarası küçük olan personel esas alınır.”

MADDE 14-Aynı Yönetmeliğin eki ek-1 sayılı harita ve ek-2 sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvel eklenmiştir.

MADDE 15-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16-Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 Eki için tıklayınız.

GENEL KÜLTÜR