Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ 37-61 MADDELERYEDİNCİ BÖLÜM

Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe göre görevlendirdiği onaylanmış kuruluşları Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

Görevlendirmeden sorumlu mercii

MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların görevlendirilmesinden, görevlendirilen kuruluşların Komisyon’a bildiriminden, onaylanmış kuruluşların 41 inci maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

Bakanlığın onaylanmış kuruluşları görevlendirmede takip edeceği usul ve esaslar

MADDE 39 – (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş görevlendirme, gözetim ve denetimini gerçekleştirmekle sorumlu birimi bu faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlara uyar.

a) Onaylanmış kuruluşlar ile herhangi bir çıkar ilişkisine girmez.

b) Bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.

c) Performansın değişmezliğinin doğrulanması ve değerlendirmesi sürecinde onaylanmış kuruluşların bildirimi ile ilgili her türlü karar değerlendirme işlemini sürdüren personelin dışındaki yetkili kişilerce verilir.

ç) Onaylanmış kuruluşlarca yürütülen faaliyetleri veya ticarî veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin etmez.

d) Elde edilen bilginin gizliliğini sağlar.

e) Görevlerinin gereklerini yerine getirmek üzere bünyesinde yeterli sayıda personel bulundurur.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 40 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, bildirimi ve denetlenmesine ilişkin ulusal yöntemleri ve bunlara ilişkin yapılan her türlü değişikliği Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler .

MADDE 41 – (1) Onaylanmış kuruluş, bildirim için aşağıdaki gereklilikleri sağlar.

a) Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.

b) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olur. Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemelerinin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

c) Onaylanmış kuruluş ve bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü taraf görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli;

1) Değerlendirilen yapı malzemelerini tasarlayan, imal eden, satın alan, tedarik eden, monte eden, kullanan, bakım ve onarımını yapan veya sahibi olan kişilerden ve bunların yetkili temsilcilerinden olamaz. Bu durum değerlendirmesi yapılmış yapı malzemelerinin şahsi amaçla veya onaylanmış kuruluş faaliyetleri için kullanımını engellemez.

2) Değerlendirilen yapı malzemelerinin tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, monte edilmesinde, kullanımında veya bakımında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetleri yürüten tarafların temsilcisi olamaz. Onaylanmış kuruluş, bildiriminin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle müşavirlik hizmetleri için geçerlidir. Onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi yapmış olduğu değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.

ç) Onaylanmış kuruluş ve personeli, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile yerine getirmeli ve varmış olduğu hükümler veya yürüttüğü değerlendirme veya doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin menfaatleri olan kişilerden veya zümrelerden kaynaklı en başta malî olmak üzere her türlü baskı ve teşvikten bağımsızdır.

d) Onaylanmış kuruluşun, bildirim kapsamı ile ilgili olarak Ek-5’e göre görevlendirildiği performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde, bu görevleri bizzat veya sorumluluk kendisinde olmak kaydı ile, kendi adına başka bir kuruluş yürütse bile, onaylanmış kuruluş olarak tüm görevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Her bir performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi ve yapı malzemelerinin her tipi veya kategorisi, temel karakteristikler ve bildiriminin yapıldığı alanlardaki görevleri yürütmek için onaylanmış kuruluşun;

1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun kapsamda tecrübeye sahip gerekli personele,

2) Yürütülen performans değerlendirmesine ilişkin yöntemleri açıklayan ve bunların şeffaflığını ve tekrar uygulanabilirliğini garanti eden gerekli tarifnameye ve onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ve diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun yöntemlere ve politikalara,

3) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemlere,

4) Uygun biçimde bildirimi yapılmış olan faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idarî görevleri yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman veya hizmete erişim hakkına,

sahip olması gerekir .

e) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin yapıldığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu personelinin;

1) Onaylanmış kuruluşun bildirim kapsamı dâhilinde, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecindeki onaylanmış kuruluş görevlerinin tümünü kapsayan teknik ve mesleki eğitimi almış,

2) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri ile ilgili gerekleri karşılayan yeterli bilgiye ve bu faaliyetleri yürütmek üzere gerekli uzmanlık vasıflarına sahip,

3) İlgili uyumlaştırılmış standartlar ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini kavrayabilecek bilgiye sahip,

4) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterlilikte,

olması gerekir.

f) Onaylanmış kuruluş, kendisinin, üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin tarafsızlığını garanti eder. Onaylanmış kuruluşun üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

g) Onaylanmış kuruluş yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri kapsamında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır.

ğ) Onaylanmış kuruluş personeli, yetkili idari merciler ile ilişkili olan işler haricinde, Ek-5’e göre görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili hakları saklıdır.

h) Onaylanmış kuruluşlar, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için 51 inci madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder.

Uygunluk karinesi

MADDE 42 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde referans numarası yayımlanmış ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konan kriterler 41 inci maddede ortaya konan gerekleri kapsıyorsa ve onaylanmış kuruluş da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşun 41 inci maddedeki gerekleri sağladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 43 – (1) Onaylanmış kuruluş, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 41 inci maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-5’e göre yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması

MADDE 44 – (1) İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler de var ise, onaylanmış kuruluşlar performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 için Ek-5’te bahsedilen testleri yapmaya veya kendi denetimi altında, üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanını kullanarak yaptırmaya karar verebilir. Bu tür testleri yürütecek onaylanmış kuruluşlar, kendi akredite test laboratuvarları dışında başka bir laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetkilendirilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birinci fıkrada belirtilen testler yapılmadan önce, test metotlarına ilişkin gereklerin karşılandığını teyit eder. Aynı zamanda test ekipmanının gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasından, ölçümlerin izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da sorumludur.

Bildirim başvurusu

MADDE 45 – (1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecini yürütmek üzere onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri karşıladığını gösteren belgeler, yürütülen faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve doğrulama yöntemleri ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenen akreditasyon belgesi veya bunun yerine geçerli gerekçelerin varlığı hâlinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanıt ve belgeler Bakanlığa teslim edilir.

Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası

MADDE 46 – (1) Bakanlık, sadece 41 inci maddede sayılan vasıfları haiz kuruluşların bildirimini Komisyona yapar.

(2) Bildirim, yürütülecek faaliyetlerin her türlü detayını, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname referansını ve Ek-5’te ortaya konan sistem ile ilgili olarak kuruluşun yetkili olduğu temel karakteristikleri ihtiva eder. Ancak, Ek-5’in 3 üncü maddesinde belirtilen durumlarda, uyumlaştırılmış teknik şartname referansına gerek yoktur.

(3) Kuruluş, bildiriminin yapılması ve bildirim tarihi itibarıyla 2 hafta içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye ülkelerden itiraz gelmemesi durumunda Komisyon tarafından kimlik numarasının verilmesini müteakip, Bakanlıkça görevlendirildiklerine dair bir tebliğin yayımlanması üzerine faaliyetlerine başlayabilir. Sadece bu kuruluşlar, bu Yönetmeliğin ve 3 üncü maddesinde belirtilen 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğünün amaçları çerçevesinde faaliyet gösterebilen onaylanmış kuruluşlar olarak addedilir. Onaylanmış kuruluş birden fazla mevzuat kapsamında bildirilse dahi kuruluş tek bir kimlik numarası alır.

(4) Bildirim ile ilgili olarak sonradan meydana gelecek her türlü değişiklik Bakanlıkça Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 47 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 41 inci maddede belirtilen gerekleri karşılayamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirlemiş veya bu konuda bilgilendirilmiş ise, bahsi geçen gerekleri karşılamak veya yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin önemi ile orantılı olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine göre bildirimi sınırlandırır, askıya alır veya iptal eder. Bakanlık, konu hakkında Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin iptali, sınırlandırılması, askıya alınması veya durdurulması hâlinde veya kuruluş kendi isteğiyle faaliyetlerine son verdiğinde Bakanlık, bu kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu dosyaların gerektiğinde bildirim ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi

MADDE 48 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların gerekli koşulları karşılamaya devam edip etmediğini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini ve faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun sürdürüp sürdürmediğini izler ve denetler.

(2) Bakanlık, talep edildiğinde, görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun bildirimine esas olan veya yeterliliğinin idamesine ilişkin tüm bilgileri, Komisyona iletir.

(3) Bakanlık, inceleme sürecinde elde edilen önemli bilgilerin gizlilik içerisinde işleme konulmasını temin eder.

(4) Komisyon veya Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usul takip edilir. Bakanlık, gerekli bilgi ve belgeleri Ekonomi Bakanlığı’na iletir, ilgili taraflarla gerekli işbirliğini tesis eder ve gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri

MADDE 49 – (1) Onaylanmış kuruluşlar faaliyetlerini, Ek-5’te belirtilen performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine uygun olarak yürütür.

(2) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması süreci, imalâtçı tarafından şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş faaliyetlerini, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmi ve özelliği ile bu Yönetmeliğe göre ürün için gerekli görülen zorluk derecesini ve inşaat işlerinde istenen bütün temel gereklerin yerine getirilmesinde ürünün oynadığı rolü dikkate alarak yürütür.

(3) Onaylanmış kuruluş, üretim tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç denetimi sürecinde, imalâtçının ürünün performansının değişmezliğini sağlamadığını tespit ederse, imalâtçıdan gerekli düzeltici tedbiri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar imalâtçıya belge düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, bir yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin doğrulanması amaçlı denetimi sırasında malzemenin tip ürün ile aynı performansı sağlamadığını tespit ederse, imalâtçıdan gerekli her türlü düzeltici tedbiri almasını ister ve gereken hallerde ürüne ilişkin belgeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Düzeltici tedbirler alınmadığı veya alınan tedbirler istenen etkiyi göstermediği takdirde, onaylanmış kuruluş, duruma göre her türlü belgeyi kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin mükellefiyetleri

MADDE 50 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler hakkında,

b) Bildirimin kapsamına veya şartlarına etki eden her türlü durum hakkında,

c) Yürütülmekte olan performansın değişmezliğini değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebi hakkında,

ç) Talep edildiğinde, sınır ötesi faaliyetlerini ve yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren her türlü faaliyetleri ve bildirimleri kapsamında yürütülen performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine göre sürdürülen onaylanmış kuruluş görevleri hakkında,

Bakanlığı bilgilendirir .

(2) Onaylanmış Kuruluşlar, kendileriyle aynı uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamındaki ürünler için ve benzer performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri için görevlendirilmiş diğer kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve istendiği takdirde olumlu sonuçlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetlerine ilişkin bilgi verirler.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça görevlendirilmiş ve onaylanmış kuruluşlar, kendi aralarında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere bir yapılanma oluşturabilirler. Onaylanmış kuruluşlar; Komisyonca oluşturulmuş onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya yetkili bir temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlar ve bu katılım ile ilgili tüm giderleri karşılar. Bu kapsamda yapılan çalışma ve faaliyetlere ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yetkili kuruluş

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesinde yetkili kuruluş Bakanlıktır. Bakanlık bu denetim faaliyetini ve idari yaptırımları taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri eliyle gerçekleştirir. Bakanlık merkez teşkilatının piyasa gözetimi, denetimi ve yaptırım yetkisi saklıdır.

Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler

MADDE 53 – (1) Bakanlık 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi uyarınca harekete geçtiği takdirde veya bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan veya hakkında Avrupa Teknik Değerlendirmesi oluşturulmuş bir yapı malzemesinin beyan edilen performansı sağlayamadığı ve bu Yönetmelik kapsamındaki yapı işleri için temel gerekleri karşılamasında risk oluşturduğunda, Bakanlık, söz konusu ürüne ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri kapsayan bir değerlendirmede bulunur. İlgili iktisadi işletmeler, Bakanlık ile gerektiği şekilde işbirliği yapar. Bakanlık, yapılan inceleme sonucunda yapı malzemesinin bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirmediğine karar verir ise, derhal ilgili iktisadi işletmeden verilen süre içerisinde malzemenin, ilgili gerekler ve özellikle beyan edilen performans ile uyumlu hale getirilmesini, gereken tüm düzeltici tedbirlerin alınmasını veya riskin türüne göre ürünün geri çekilmesini veyahut piyasadan toplatılmasını ister. Bu tedbirlerin alınması, mevzuata aykırılığın giderilmesi, Bakanlıkça süre verilmiş olması veya belgelendirme için ilgili kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Bakanlık, varsa ilgili onaylanmış kuruluşu konuya ilişkin olarak bilgilendirir  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını değerlendirdiğinde Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmelerden almasını istediği tedbirler hakkında bilgilendirir.

(3) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm yapı malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletme, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirleri almadığı takdirde Bakanlık, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya sınırlanması veya yapı malzemesinin piyasadan toplatılması veya geri çekilmesi için her türlü tedbiri alır. Bu işlemler sebebiyle yapılan masraf ilgili iktisadi işletmece tazmin edilir. Bakanlık Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri söz konusu tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, var olan bütün detayları, özellikle uygunsuz yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan verileri, yapı malzemesinin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun mahiyetini ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve niteliği yanında ilgili iktisadi işletmece öne sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık özellikle, uygunsuzluğun;

a) Malzemenin beyan edilen performansı veya bu Yönetmelikte belirtilen yapı işleri için temel gerekleri karşılayamamasına,

b) Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya özel teknik belgelendirmedeki eksikliklere,

bağlı olup olmadığını belirtir.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili yapı malzemesinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin ulaşmasından itibaren on beş iş günü içerisinde Komisyon veya bir Avrupa Birliği üyesi ülkeden, ilgili yapı malzemesi hakkında alınan tedbire dair hiçbir itiraz ulaşmazsa bu tedbir geçerli sayılır.

(8) Bakanlık, herhangi bir gecikme olmadan ilgili yapı malzemesine dair ürünün piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Korunma usulü

MADDE 54 – (1) 53 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler sonrasında Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir tedbire karşı herhangi bir itiraz olursa ve Komisyon tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse, Bakanlık uygunsuz ürünün piyasadan çekilmesi için gerekli tedbirleri alır ve Komisyonu konuyla ilgili bilgilendirir. Komisyon tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde sağlık ve güvenlik açısından riskli yapı malzemeleri

MADDE 55 – (1) 53 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme yapıldığında, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen, yapı malzemesinin insan sağlığı ve güvenliği veya kamu yararını koruma açısından yapı işleri için temel gerekleri yerine getirmesinde bir risk arz ettiği tespit edilirse; Bakanlık, ürün piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre, ürünün geri çekilmesi veya ürünün makul bir süre içerisinde piyasadan toplatılması şeklinde olmak üzere, ürünün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm yapı malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu tedbirler konusunda Komisyonu ve diğer Avrupa Birliği üye ülkelerini en kısa zamanda bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme, mevcut bütün detayları, özellikle ilgili yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan verileri, malzemenin menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

(4) Komisyon, ilgili iktisadi işletme ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile derhal istişarede bulunarak alınan ulusal tedbire ilişkin değerlendirmesini yapar ve değerlendirme sonucuna istinaden alınan tedbirin haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına dair kararını verir veya gerekirse uygun tedbirleri önerir.

Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk .

MADDE 56 – (1) 53 üncü maddede belirtilen hususlar saklı kalmak şartı ile Bakanlık;

a) CE işaretlemesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerin ihlal edilerek konulması,

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, CE işaretlemesinin gerektiği halde iliştirilmemesi,

c) 7 nci maddede belirtilen durumlar hariç, gerektiği halde, 6 ncı madde uyarınca, performans beyanının hazırlanmaması,

ç) Performans beyanının 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddelere uygun şekilde hazırlanmaması,

d) Teknik dosyanın tamamlanmamış olması veya hiç bulunmaması,

hallerinden birinin tespitinde, ilgili iktisadi işletmeden uygunsuzluğun giderilmesini ister.

(2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulunmasının kısıtlanması veya yasaklanması için her türlü tedbiri alır veya piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesini temin eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapı Daimi Komitesi

MADDE 57 – (1) Bakanlık, Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan Yapı Daimi Komitesi toplantılarına katılır. Bakanlık, Yapı Daimi Komitesine katılan temsilcilerinin görevlerini, özellikle CE işaretinin edinilmesine ilişkin hususlarla ilgili çıkar çatışmasını engelleyecek şekilde yürütmesini sağlar  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Komisyon ile irtibat

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık ile Komisyon ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri bu Yönetmeliğe uygun kabul edilir.

(2) İmalâtçılar, 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun biçimde düzenlenen uygunluk belgesi veya uygunluk beyanını esas alarak performans beyanı düzenleyebilir.

(3) 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun biçimde yayımlanmış bulunan Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları, Avrupa Değerlendirme Esası olarak kullanılabilir.

(4) İmalâtçılar ve ithalâtçılar 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) çerçevesinde hazırlanan Avrupa Teknik Onaylarını, onayların geçerlilik süresi boyunca Avrupa Teknik Değerlendirmesi olarak kullanabilirler.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür . 

10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete  Sayı : 28703


EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL KÜLTÜR