Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

6114 SAYILI "ÖSYM" ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 1-10 MADDELER

 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİBAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİHAKKINDA KANUN
Kanun No. 6114                                                                                              Kabul Tarihi: 17/2/2011
BİRİNCİBÖLÜM
Amaçve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkileri ile Başkanlık tarafından yapılacak her türlüsınav ve yerleştirmeler ve bu sınavlarda görev alanların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Aday: Başkanlıkça yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak kazanmak amacıyla başvuran kişiyi,
b) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,
c) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ç) Değerlendirme: Ölçme sonucu ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye tâbi tutularak, adayların elde edilen sonuçlara göre sıralanmasını,
d) Eşdeğer sınav: Başkanlık tarafından aynıveya farklızamanlarda farklısorularla yapılan, ancak adaylara sağladığıhaklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu kararıile belirlenen birden fazla sınavı,
e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulmasıgereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan basılıveya elektronik ortamdaki bilgi paketini,
f) Ölçme: Belirlenmişusul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin, sorulara verdikleri cevapların puanlanmasısuretiyle tespit edilmesi işlemlerini,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Sınav: Belirlenen usul ve esaslara göre adaylara yazılıveya sözlüolarak soru sorma ve verilen cevaplar ile yaptırılan uygulamalarıkayıt altına alma işlemlerini,
h) Sınav koordinatörlüğü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için Devlet üniversiteleri ile ihtiyaçduyulmasıhâlinde kamu veya özel kurum ve kuruluşlarıile yurt dışıtemsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan koordinatörlükleri,
ı) Yerleştirme: Değerlendirme sonucunda oluşan puanlar, tercihler, önceden belirlenen kontenjan ve şartlar dikkate alınarak adayların yükseköğretim kurumlarına veya ilgili kurum ve kuruluşlara yerleştirilme işlemlerini,
i) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler ile Teşkilat Yapısı
Kuruluş, görev ve yetkiler
MADDE 3 (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur.
(2) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstüöğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararasıher türlübilim, yetenek veya yabancıdil sınavlarıile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavlarıve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlıolarak yapmak.
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlüölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak.
ç) Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek.
d) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
e) Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.
f) Sınav yapılacak merkezleri oluşturmak, sınav hizmetlerini yapacak kişileri belirlemek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.
g) Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek.
ğ) Gerekli hâllerde sınavlarıertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak.
h) Faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararasıgelişmeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararasıkurumlarla işbirliği yapmak.
ı) Sınav sonuçlarınıanaliz etmek ve sonuçlarıkamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarınıilgili kurum veya kuruluşlara basılıveya elektronik ortamda iletmek.
i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak.
(3) Başkanlık, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Başkanlığın yürüttüğüişve işlemlerin yerine getirilmesinde, Başkanlık çalışanlarıve görevlendirilen diğer uygulayıcıbirimlere sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemez.
(4) Başkanlık, sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaçduyduğu aşamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik ve işgücühizmetleri satın alabilir. Sınav hizmetleriyle sınırlıkalmak üzere bu mal ve hizmetlerin temininde, Başkanlık tarafından gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılıKamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Söz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşüalınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Başkan, Başkan yardımcılarıve Yönetim Kurulu  
MADDE 4 (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Başkanlığın amaçve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
(2) Başkan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulunun önereceği üçaday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır. Süresi dolan Başkan, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Başkan ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan yardımcılarının yaşhaddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir. Görev süresi biten Başkan, yeni Başkan atanıncaya kadar görevine devam eder.
(3) Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Başkanlık görevi süresince, Başkanın kadrosuyla ilgili özlük haklarıdevam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Başkan, başka bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner.
(4) Görev süresi dolmadan Başkanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli şartlarıtaşımadığıya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmîsağlık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde, Başkan görev süresi dolmadan atandığıusule göre görevden alınabilir.
(5) Başkan, kendisine yardımcıolmak üzere, en az biri Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlıolmak üzere iki Başkan yardımcısıatar. Üçüncüfıkra hükmüDevlet üniversitelerinde görevli Başkan yardımcısıhakkında da uygulanır.
(6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa tâbi olanlar arasından atanan Başkan yardımcılarında, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma ve en az on yıllık memuriyetinin bulunmasışartlarıaranır. Bunlar, Başkan yardımcılığısüresince kurumlarından aylıksız izinli sayılır; Başkan yardımcılığısüresince bunların memuriyetle ilgili özlük haklarıdevam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfileri başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılanlar, bir ay içinde önceki kurumlarında mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Bunların Başkan yardımcılığında geçen süreleri makam tazminatıile temsil veya görev tazminatıödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve bunlar emeklilik yönünden bakanlık genel müdür yardımcısıiçin belirlenmişolan ek gösterge, makam tazminatıile temsil veya görev tazminatından aynıusul ve esaslara göre yararlandırılır.
(7) Başkan sınırlarınıyazılıolarak açıkça belirlemek şartıyla, görev ve yetkilerinden bir bölümünüBaşkan yardımcılarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
(8) Başkanlığın karar organıolan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcılarıdâhil yedi üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulunun, Başkan ve Başkan yardımcılarıdışındaki üyeleri;
a) Milli Eğitim Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden,
b) Yükseköğretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden,
c) Devlet Personel Başkanlığından en az Başkan yardımcısıdüzeyinde bir temsilciden,
ç) Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir temsilciden,
oluşur.
(9) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Başkan ve Başkan yardımcılarıdışındaki üyelerin aslîgörevleri devam eder.
(10) Sekizinci fıkraya göre görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmalarıhâlinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erer. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilir.
(11) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sınav sorularının hazırlanmasıveya sınavların yapılmasıiçin gerekli görevlileri belirlemek ve komisyonlarıoluşturmak.
b) Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak.
c) Yükseköğretim Kurulunun öngördüğüsınavlarıaksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri karşılamak üzere, Başkanlığın yıllık işprogramınıoluşturmak.
ç) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluşitibarıyla tespit etmek.
d) Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermek.
e) Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek.
f) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlıolarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısıhakkında kararlar almak.
g) Başkanlığın görev alanına giren diğer konular arasından Başkan tarafından gündeme alınanlarıgörüşüp karara bağlamak.
(12) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısıüzerine ve Başkanın oluşturduğu gündemle en az beşüye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olmasıhâlinde, Başkanın oyu yönünde karar alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini yazılıolarak belirtirler.
Başkanlık teşkilatı
MADDE 5 (1) Başkanlık, merkez teşkilatıile doğrudan Başkanlığa bağlıtemsilciliklerden oluşur. Temsilciliklerin açılacağıyer ve sayılarıYönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı.
b) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c) YabancıDil SınavlarıDaire Başkanlığı.
ç) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı.
d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
e) Hukuk Müşavirliği.
f) İnsan Kaynaklarıve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
(3) Başkanlıkta doğrudan Başkana bağlıveya daire başkanlıklarıaltında, daimi ve geçici çalışma gruplarıoluşturulabilir.
(4) Başkanlık hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak sorularıhazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak; soru havuzu oluşturmak; soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ve yeni sınav veya soru türleri üzerine araştırmalar yapmak; yeni yöntem ve teknolojiler konusunda sınav süreçlerinde görev alanlara gerekli hizmet içi eğitimi vermek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
b) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı: Ön lisans, lisans ve lisansüstüöğretim ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilişkin sınav hizmetlerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek; kamu kurum ve kuruluşlarıveya özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekîsınav hizmetlerinin yapılması, sınava ilişkin değerlendirme ve sonuçbelgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
c) YabancıDil SınavlarıDaire Başkanlığı: Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında mevzuatta öngörülen sınavlar başta olmak üzere, ihtiyaçduyulan alanlarda ve dillerde yabancıdil bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik sınav sorularının hazırlanmasıveya hazırlatılması, bu sınavlara ilişkin diğer hizmetlerin yapılması, sonuçbelgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ç) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı: Başkanlığın yazılım ve donanım altyapısıile ilgili tüm işleri, bilgi güvenliğini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
e) Hukuk Müşavirliği: Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüşbildirmek; Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıklarıönleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcıolmak; adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde Başkanlığıtemsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği davalarıtakip ve koordine etmek; Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanlarıile ilgili hukuki çalışmalar yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
f) İnsan Kaynaklarıve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Başkanlığın insan gücüplanlamasıve personel politikasıyla ilgili çalışmalarıyapmak; personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulmasıile ilgili tekliflerde bulunmak; Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve sağlıkla ilgili işlerini yapmak; Başkanlığın eğitim planınıhazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarınıdüzenlemek ve uygulamak; Başkanlığın tamamına ilişkin olarak ihtiyaçduyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek; Başkanlık kütüphane ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel rejimi ve mali hükümler
MADDE 6 (1) Başkan ve Devlet üniversitelerinde görevli  öğretim  üyeleri arasından atanan Başkan yardımcılarıdışındaki Başkanlık personeli, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa tâbidir ve Başkan tarafından atanır.
(2) Başkana, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları; Başkan yardımcılarına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımlarıgeçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Başkan ve Başkan yardımcılarıtam zamanlıgörev yapar ve görevleri süresince, lisansüstüeğitim faaliyetleri hariç, başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli işgöremez.
(3) Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere, her bir toplantıiçin (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıile çarpımısonucunda bulunacak miktarda huzur hakkıödenir.
(4) Başkanlıkta, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısıile doğrudan Başkanlığa bağlıtemsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen Şube Müdürükadrolarına atananlar, kadrolarıkarşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılıKanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasıhakkındaki hükümlerine bağlıolmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak personele, bu Kanuna ekli (1) sayılıcetvelde unvanlarıitibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıklarıgünlerle orantılıolarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, ocak, nisan, temmuz, ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmalarısonucu emsallerine göre başarılıçalışmalar yaptıklarıtespit edilenlere, Başkanın onayıile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
(5) Başkanlıkta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısıistihdam edilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılıKanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte, yüksekokul veya bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmışyabancıyükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Uzman yardımcılığına girişsınavının yapıldığıyılın ocak ayının ilk günüitibarıyla otuz yaşınıdoldurmamışolmak.
c) Meslek ve yabancıdil konularında yapılacak sınavlarda başarılıolmak.
(6) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığına atananlar en az üçyıl fiilen çalışmak, her yıl olumlu sicil almak, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancıdili Kamu Personeli YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunan bir seviyede bildiğini belgelemek ve ÖSYM’nin faaliyet alanına giren konularda hazırladıklarıözgün bir tezi jüri önünde başarıile savunmak kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıklarıtez kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmalarıveya yeni bir tez hazırlamalarıiçin, bir yılıaşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlilik sınavında başarılıolanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıolarak atanır. Sınavda başarılıolamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığıhâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkınıkullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkıverilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıklarıtezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarıgösteremeyen veya sınav hakkınıkullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısıunvanınıkaybeder ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavıile çalışma usul ve esaslarıBaşkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(7) Başkanlıkta daire başkanıolarak atanabilmek için 657 sayılıKanunda öngörülen şartların yanısıra, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına atanmak için öngörülen eğitim ve yabancıdil şartlarının da taşınmasıgerekir.
(8) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenler ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılıDevlet Personel BaşkanlığıKuruluşve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlardan Başkanlıkta görevlendirilenlere, aslîgörevlerine ait aylık ve her türlüdiğer ödemeler ile mali ve sosyal haklarıödenmeye devam olunur. Bu şekilde görevlendirilenlere, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıile çarpımısonucu bulunacak miktarıgeçmeyecek tutarda her ay ilave ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarıile usul ve esaslarıBakanlar Kurulu kararıile belirlenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı10’u geçemez.
(9) Başkanlıkta 657 sayılıKanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlıkalmaksızın sözleşme ile yerli veya yabancıuzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalısayılır. Bu personelin atama usul ve esaslarıile personele ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanına ödenen bir aylık ortalama net tutarıaşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacak uzman sayısı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanıve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısıkadro sayısının üçte birini aşamaz. Bunların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlarıiçin aranan eğitim ve yabancıdil şartlarınıtaşımasışarttır. Kamu Personeli YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavıveya bu sınava denk kabul edilen uluslararasıgeçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancıdiller için, ilgili dilde en az üçyıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasıalmışolmak ya da o dilin resmîdil olarak konuşulduğu ülke resmîmakamlarıtarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılıolmak gerekir.
(10) Bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınmasıdurumunda yüklenici özel hukuk tüzel kişilerinin ilgili personeli, göreve getirilmeden önce imzalayacaklarıbir gizlilik sözleşmesi ile görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncükişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Başkanlıkla ve Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırlarıve bunlara ait belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncükişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
(11) Başkanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme bağlanarak karşıtaraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin avukatlara dağıtımıhakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılıDevlet DavalarınıİntaçEden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
(12) Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımıve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılıGenel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
(13) Başkanlıkça; yurt içinde ve yurt dışında soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere,  sınav soru  havuzunda yer  alacak  soruların hazırlanmasında katkısıolanlara, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluşturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumlularıile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalıdönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin tutarıile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri, sınavın yerinin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıile tespit edilir. Bu fıkrada yer alan hükümler, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezîsınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşlarıile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır. Başkan ve Başkan yardımcıları, kadrolarıkarşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılanlar ile sekizinci fıkraya göre görevlendirilenlere sınav ücreti ödenmez. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığıve Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkılarınedeniyle ayrıca sınav ücreti ödenmez.
(14) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığıtarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında MillîEğitim Bakanlığına bağlıokul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerce, her bir başvuru kaydıiçin adaylardan alınacak başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmet bedeli, okulların ve koordinatörlüklerin sınav hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere koordinatörlük ile okul ve kurum müdürlüklerinin bağlıolduğu il veya ilçe millîeğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmet bedellerinin tahsiline ve söz konusu tutarların harcanmasına ilişkin usul ve esaslar MillîEğitim Bakanlığıve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığıarasında imzalanacak protokolle, koordinatörlüklere ilişkin usul ve esaslar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Maliye Bakanlığının görüşüalınarak belirlenir. Bu harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir.
(15) Başkan, Başkan yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilenler, Başkanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kurslarıveya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylıilişkiye giremez. Bunların eşleri, çocuklarıile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kurslarıveya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarıdışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylıilişkiye giremez.
(16) ÖSYM’nin gelirleri şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışısınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri karşılığında alınacak ücretler.
b) Yayın ve telif haklarından alınan ücretler.
c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.
ç) Başkanlığa yapılacak her türlübağış, yardım ve vasiyetler.
d) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Diğer gelirler.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Sınavlara İlişkin Hükümler
Temel ilkeler
MADDE 7 (1) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılır.
(2) Sınavlar, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralanmasınısağlamak amacıyla, sıralama sınavlarıveya adaylarıbelirlenen asgarîyetenek ve yeterlilikleri taşıyıp taşımadıklarına göre gruplandıran seviye tespit sınavlarıbiçiminde yapılabilir.
(3) Sınavlar; basılıveya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynıanda sorulduğu eşzamanlıolarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynıya da farklızamanlarda, farklısoruların adayın verdiği cevaplara göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da yapılabilir. İhtiyaçve imkânlara göre hangi sınav türünün uygulanacağına Yönetim Kurulu karar verir.
(4) Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtlarıile basılıortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgarîon yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtlarıise iki yıl sonra imha edilebilir.
(5) Sınavlarla ilgili her türlüaçıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğhükmündedir.
(6) Başkanlık tarafından farklızamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığıyabancıdil sınavlarının uluslararasıyabancıdil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalıolarak, Yönetim Kurulu kararıile belirlenir.
(7) Yükseköğretim ile ilgili sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(8) Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulmasıve şifrelenmesi, basılıveya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanmasıhususlarına ve sınav türlerine ilişkin usul ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uymasıgereken hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(9) Özel kurumların taleplerine yönelik sınavlar, Yönetim Kurulunun yapacağıdüzenlemeler ile gerçekleştirilir.
Sınav merkezleri, görevliler, sonuçlara itiraz
MADDE 8 (1) Sınav hizmetleri; merkez teşkilatı, doğrudan merkeze bağlıtemsilcilikler ile sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlüklerinin çalışma usul ve esasları, bu birimlerde görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi, görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler ve bu personelin görevleri, birimlerin teknik altyapılarının oluşturulması, cari ve diğer giderlerinin ödenmesi ile yurt dışında yapılan sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(2) Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlıDevlet veya özel ilk ve orta öğretim kurumlarıile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav yapmaya uygun mekânları, gerektiğinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ihtiyaçduyulmasıhâlinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir.
(4) Adayların sınav sonuçlarına itirazları, ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan Başkanlığa yapılır. İtirazlarla ilgili işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Başkanlık kayıtlarıesas alınır.
(5) Başvuru merkezleri ve koordinatörlüklere, sınav hizmetlerini yürütmek için süre şartıaranmaksızın taşınır, büro ve tüketim malzemesi verilebilir.
Sınav güvenliği
MADDE 9 (1) Sınav sorularıile bunlarıhazırlamakla görevlendirilmişolan kişilerin kimlikleri gizli tutulur. Başkanlık, gizliliğin sağlanmasıiçin gerekli bütün tedbirleri alır ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapar. Soru havuzundaki sorular hiçbir koşul altında kısmen ya da tamamen üçüncüşahıslara verilmez. Adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarda soru havuzuna erişim için Bakanlar Kurulunun izni gereklidir.
(2) Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabilir. 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılıBilgi Edinme HakkıKanunu hükümleri saklıdır.
(3) Soruların hazırlanmasıda dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdür.
(4) Sınavlarda güvenliğin sağlanmasıamacıyla, sınavların yapıldığıbinalarda sınav öncesinde ve sınav esnasında sinyal karıştırıcıve benzeri diğer cihazlar kullanılabilir.
(5) Sınav güvenliğinin sağlanmasıamacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığıbinaya girme hakkına sahip olan diğer kişilerin üstünüve eşyasınıteknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişkoşullarıyönetmelikle düzenlenir.
(6) Görevli olmasısebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.
Ceza hükümleri
MADDE 10 (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırıolarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayıgerektiren başka bir suçoluşturmadığıtakdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beşyıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntünakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkısağlayan,
c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayıgerektiren başka bir suçoluşturmadığıtakdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarınıadayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayıgerektiren başka bir suçoluşturmadığıtakdirde, üçyıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararıile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığıtarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavıiptal edilenlerin, iptal kararıverilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalıolarak bir kamu görevine atanmışveya sair bir hak iktisap etmişolmasıhâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncüve dördüncüfıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarıoranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgügüvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmişolmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava girişyasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.
(8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılıolarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılıMemurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin YargılanmasıHakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararıvermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.
DEVAMI 11-21. MADDELER  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
http://www.marbleport.com/madencilik-kulturu/230/6114-sayili-osym-olcme-secme-ve-yerlestirme-merkezi-baskanliginin-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-11-21-maddeler

GENEL KÜLTÜR