Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.                  
             “b) Eşik değer: 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenen ilan ve davet süreleri ve kuralları ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere hizmet alımları için Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri,”
             “g) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı, 
             ğ) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
             “(11) İdare, ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak EKAP’ta gerçekleştirir.”
             MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             “(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.
             (3) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci,12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır:”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
             “(1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış doküman satılabilir.”
“Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman bedeli ödenmez.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”
             MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.”
             MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle teklifler değerlendirilir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise bu değerlendirme, teklif fiyatının, son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle yapılır.”
             MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan standart formlardan; “Standart Form-KİK001.0/H İhale Onay Belgesi”, “Standart Form-KİK002.1/H Açık İhale Usulü İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.2/H Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İlan Formu”, “Standart Form-KİK002.3/H 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu”, “Standart Form-KİK002.4/H 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu”, “Standart Form-KİK002.6/H Düzeltme İlanı Formu” ve “Standart Form-KİK002.7/H İhale İptal İlanı Formu” ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke, “Standart Form-KİK00.4.0/H Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”dan sonra gelmek üzere ekteki “Standart Form-KİK004.1/H EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form” eklenmiştir.
             MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 
             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:...........................................................................
             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.....................................................................
             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.............................................................
             d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4..................................................................”
             “3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesinin (26) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) İdare, yerli ve yabancı isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimini veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
             MADDE 18 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3. maddesinin (36) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
              MADDE 19 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4. maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “37(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülmüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
             (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.”
             (3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””
             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.
             “4.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç ihale dokümanı) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.
             a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer:…………………………..           
             b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:3https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
             c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği yer:………………………. 
             ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):…………………………...       
             d) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): …………………………………    
             e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli:4...................................................  
             f) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:5……………………………………….”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya başvuru mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
             MADDE 22 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
             MADDE 23 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “4.1.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 
             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:...........................................................................
             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.....................................................................
             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.............................................................
             d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4..................................................................”
             “3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
             MADDE 24 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
             MADDE 25 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
             MADDE 26 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesinin (21) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) İdare, yerli ve yabancı isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimini veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
             MADDE 27 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3. maddesinin (31) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
             MADDE 28 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4. maddesinin (32) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “32(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülmüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”
             (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.”
             (3)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % .....................(rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””
             MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
             MADDE 30 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesinin (26) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) İdare, yerli ve yabancı isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimini veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
             MADDE 31 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.3. maddesinin (36) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
             (2) Tekliflerin sadece Türk Lirası olarak verilmesinin öngörülmesi halinde bu madde boş bırakılacaktır.”
             MADDE 32 –Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.4. maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “37(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülmüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “36.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”
             (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “36.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ................... (rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır."
             (3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “36.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ................... (rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.””
             MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve bu maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 
             a) İhale dokümanının görülebileceği yer:...........................................................................
             b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
             c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.....................................................................
             ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.............................................................
             d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4..................................................................”
             “3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
             “Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
             MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
             MADDE 35 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.”
             MADDE 36 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25 inci maddesinin (26) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) İdare, yerli ve yabancı isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimini veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
             MADDE 37 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3. maddesinin (36) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
             MADDE 38 –Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.4. maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “37(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülmüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “40.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”
             (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “40.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ................... (rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır."
             (3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülüyorsa madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
             “40.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ................... (rakam ve yazıyla) .................. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.”
             MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 8’inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             “Üyelerinin tamamı belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin, belediyelerin ve savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren idarelerin yapacağı hizmet alımları hariç olmak üzere; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanıldığı işlerde, yüklenici, idare tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, ihale dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun internet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığıyla ve kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. Söz konusu personelin seçimi, bu Şartnamede yer alan, idarenin ve kontrol teşkilatının konuyla ilgili denetim yetkisini düzenleyen hükümler saklı kalmak kaydıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yükleniciye aittir.
             İşin devamı süresince yüklenicinin yukarıda belirtilen hususlara uyup uymadığı izlenecek ve gerekli görülürse yükleniciden, çalıştırdığı personeli Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağladığını belgelemesi istenecektir. Personelin kısmen veya tamamen yukarıda belirtilen şekilde sağlanamadığı hallerde, yüklenici, gerekçesini belirtmek suretiyle bu hususu mümkün olan en kısa sürede idareye yazılı olarak bildirecektir.”
             MADDE 40 –  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “Başlamış olan ihaleler
             GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
             MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 42 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
 
YönetmeliğinYayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
YönetmelikteDeğişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 10/1/2010 27458
3- 4/3/2010 27511
4- 16/12/2010 27787
 
 
Ekleri için tıklayınız.

GENEL KÜLTÜR