Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1-42 MADDELER

Kamu İhale Kurumundan:
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –4/3/2009 tarihli ve 27159  mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“c) Eşik değer: 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenen ilan ve davet ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere mal alımları için Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri,”
“h) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan  güvenli elektronik imzayı,”
“ı) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,”
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.
“(11) İdare, ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı,  dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak EKAP’ta gerçekleştirir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.”
“(3) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.”
MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.”
MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır:”
MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “İhale ve ön yeterlik dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” olarak değiştirilmiş,  aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilmez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının  EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış  doküman yerine, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış doküman satılabilir.”
“Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman bedeli ödenmez.”
MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde  ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”
MADDE 10  –Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“(2) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle teklifler değerlendirilir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise bu değerlendirme, teklif fiyatının, son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle yapılır.”
MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması
MADDE 61 –(1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
(2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
(3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.
(4) Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.
(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.
(6) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur.”
“b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilir.”
“d) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan ihalelerde de istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir.”
“(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden isteklidir. İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”
MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “dördüncü” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan standart formlardan “Standart Form- KİK001.0/M İhale Onay Belgesi”, “Standart Form- KİK002.1/M Açık İhale Usulü İlan Formu”, “Standart Form- KİK002.2/M Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu”, “Standart Form- KİK002.3/M 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu”, “Standart Form- KİK002.4/M 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu”, “Standart Form – KİK002.6/M Düzeltme İlanı Formu”, “Standart Form – KİK0015.2/M Götürü Bedel Teklif Mektubu”,  “Standart Form – KİK0015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubu”, “Standart Form – KİK019.0/M İhale Komisyonu Kararı”, “Standart Form –KİK018.0/M Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatları Fiyat Dışı Unsurlarla ve/veya Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajıyla Değerlendirme Tutanağı”, ekteki şekilde değiştirilmiş; “Standart Form – KİK00.4.0/M”’den sonra gelmek üzere ekteki “Standart Form – KİK004.1/M EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form” eklenmiştir.
MADDE 16 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve aynı maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:........................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:...................................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):............................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4..................................................................”
“3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.”
“Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 18 –Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7. 1. maddesinin (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce  sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,”
MADDE 19 –  Aynı Yönetmeliğin EK 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“16(1) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgelerin istenildiği ihalede aşağıdaki cümle, madde metninin sonuna eklenecektir:
“İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”
(2) İhaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve  teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin internet çıktısının sunulmasına yönelik olarak madde metninin sonuna aşağıdaki cümle eklenerek düzenleme yapılabilir.
“Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:
a)…
b)…”
(3) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler ile kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve  teyidi yapılabilen belgelerin birlikte istendiği ihalede de, (2) numaralı seçenek kullanılarak her belge belirtilerek bu belgelerin internet çıktısının sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılabilir.”
MADDE 20 –Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin başlığı “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı20 ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması21” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (20) ile (21) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 8.2.  ve 8.2.1. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“20İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.”
b) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini  sunması zorunludur.”
c) “8.1.  Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.”
ç) “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
21İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya eşik değerin üzerindeki ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.”
b) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
MADDE 21 –  Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesinin (28) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
MADDE 22 –Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3 maddesinin başlığı “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin  (36) numaralı dipnotu da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“36(1)Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmayan ihalede, “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.
(2) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalede aşağıdaki metne yer verilecektir:
“35.3.1. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.””
MADDE 23 –  Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4. maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“37(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:
“35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.””
MADDE 24 –Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.5. maddesinin (38) numaralı dipnotunun (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1. maddesi ve aynı maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.1. – Ön yeterlik ve ihale  dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3
a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer:………………………………
b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:   
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği yer:
ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):………………………………
d) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):…....................................................
e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli:4…………………………………..
f) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:5……………………………………….”
“3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.”
“Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya başvuru mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE  27 –  Aynı Yönetmeliğin Ek 3’ünde  yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1. maddesinin (19) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“19(1) Adayın ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgelerin istenildiği ihalede aşağıdaki cümle, madde metninin sonuna eklenecektir:
“Adayın ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”
(2) İhaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve  teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin internet çıktısının sunulmasına yönelik olarak madde metninin sonuna aşağıdaki cümle eklenerek düzenleme yapılabilir.
“Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:
a)…
b)…”
(3) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler ile kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve  teyidi yapılabilen belgelerin birlikte istendiği ihalede de, (2) numaralı seçenek kullanılarak her belge belirtilerek bu belgelerin internet çıktısının sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılabilir.”
MADDE 28  –Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi ve aynı maddenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.3 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:........................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:...................................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):............................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:4..................................................................”
“3Teknik şartnamenin EKAP’a yüklenememesi halinde 4.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.”
“Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.””
MADDE 29 –Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.”
MADDE 30 –Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,”
MADDE  31 – Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinin (12) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12(1) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgelerin istenildiği ihalede aşağıdaki cümle, madde metninin sonuna eklenecektir:
“İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”
(2) İhaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve  teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin internet çıktısının sunulmasına yönelik olarak madde metninin sonuna aşağıdaki cümle eklenerek düzenleme yapılabilir.
“Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:
a)…
b)…”
(3) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler ile kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve  teyidi yapılabilen belgelerin birlikte istendiği ihalede de, (2) numaralı seçenek kullanılarak her belge belirtilerek bu belgelerin internet çıktısının sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılabilir.”
MADDE 32 –  Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin başlığı  “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı15 ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması16” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (15) ile (16) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 8.2.  ve 8.2.1. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“15İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.”
b) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini  sunması zorunludur.”
c) “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.”
ç) “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
“16İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya eşik değerin üzerindeki ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır”
b) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
MADDE 33 –Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesinin (23) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
MADDE 34  – Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.3 maddesinin başlığı “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin  (31) numaralı dipnotu da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“31(1)Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmayan ihalede, “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.
(2) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalede aşağıdaki metne yer verilecektir:
“35.3.1. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.”
MADDE 35  – Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4. maddesinin (32) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“32(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:
“35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”
MADDE 36 –Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.5. maddesinin (33) numaralı dipnotunun  (1) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle tekliflerin değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.”
MADDE 37 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,”
MADDE 38 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“16(1) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgelerin istenildiği ihalede aşağıdaki cümle, madde metninin sonuna eklenecektir:
“İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”
(2) İhaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve  teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin internet çıktısının sunulmasına yönelik olarak madde metninin sonuna aşağıdaki cümle eklenerek düzenleme yapılabilir.
“Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:
a)…
b)…”
(3) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler ile kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve  teyidi yapılabilen belgelerin birlikte istendiği ihalede de, (2) numaralı seçenek kullanılarak her belge belirtilerek bu belgelerin internet çıktısının sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılabilir.”
MADDE 39 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin başlığı “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı20 ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması21” olarak değiştirilmiş,  aynı maddenin (20) ile (21) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 8.2. ve 8.2.1. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“20İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.”
b) “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini  sunması zorunludur.”
c) “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.”
ç) “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
“21İdare, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya eşik değerin üzerindeki ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır”
b) “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % ….(rakam ve yazıyla) oranında  fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.””
MADDE 40 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b),(c),(f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesinin (28) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İdare; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyor ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimlerini bu maddede düzenleyecektir.”
MADDE 41 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b),(c),(f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.3. maddesinin başlığı “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin (36) numaralı dipnotu da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“36(1) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmayan ihalede, “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.
(2) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalede aşağıdaki metne yer verilecektir:
“36.3.1. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.””
MADDE 42 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b),(c),(f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.4. maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“37(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:
a) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 36.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 36.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:
“36.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.””
DEVAMI İÇİN (43-56 MADDELER) AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
http://www.marbleport.com/madencilik-kulturu/236/mal-alimi-ihaleleri-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-43-56-maddeler

GENEL KÜLTÜR