Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


YÖNETMELİK 1-31 MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 


BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisanslı Büroların Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 32 – (1) Lisans belgesini alan lisanslı mühendisin, kuruluş için yemin etmesi, ilgili mevzuatlar uyarınca işyerini kurması, büro tescilini Odaya yaptırması ve büro kaşesini İdareden alması gerekir.

Yemin işlemleri

MADDE 33 – (1) Lisanslı mühendis, görevine fiilen başlamadan önce sulh hukuk mahkemesinde, görevini doğru, tarafsız, bilim ve tekniğe uygun olarak yürüteceğine, Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile etik kurallara aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder.

(2) Mahkemece düzenlenen yemin tutanağının onaylı birer örneği; lisanslı büroda, ilgili kadastro müdürlüğünde ve İdarede saklanır.

İşyerinin büro tescili

MADDE 34 – (1) Lisanslı mühendis, işyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesini, lisans belgesi ve yemin tutanağının birer örneğini Odaya vererek, kurduğu işyeri adresinde fiilen göreve başlamadan önce büro tescilini Odaya yaptırır.

İmza sirküleri ve büro kaşesi

MADDE 35 – (1) Lisanslı mühendis, fiilen görevine başlamadan önce, imza sirkülerinin noter onaylı suretini İdareye ve ilgili kadastro müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bu işlem, imza yetkisi devredilen mühendis hakkında da geçerlidir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti "T.C." kısaltmasını, büronun kurulduğu il ve ilçeyi, lisans numarasını, lisans sahibinin adı ve soyadını ve "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu" ibarelerini içeren lisanslı büro kaşesi İdarece yaptırılır.

(3) Lisanslı mühendis, mahkeme yemin tutanağını, oda tescil belgesinin Oda veya İdare tarafından onaylanmış örneğini, imza sirkülerini dilekçesine ekleyerek, büro kaşesini almak için İdareye başvurur. İdare, bir hafta içinde lisanslı mühendise büro kaşesini belirlenen döner sermaye ücreti karşılığı zimmetle verir.

Çalışmaya başlama

MADDE 36 – (1) Lisanslı mühendis, lisans belgesini aldığı tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamak zorundadır. Bu sürede çalışmaya başlamayanların lisans belgesi iptal edilir.

(2) Lisanslı mühendis çalışmaya başladığını ve işyeri adresini bir yazıyla mülki amirliklere ve kadastro müdürlüğüne ve oda temsilciliğine bildirir. Usulüne uygun olarak bildirim yapılmadığı ve İdarece belirlenen esaslara uyulduğuna ilişkin ilgili kadastro müdürlüğünce uygun görüş verilmediği sürece lisanslı büro çalışmaya başlayamaz.

Görev ve yetkileri

MADDE 37 – (1) Lisanslı büro, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolünde görevli ve yetkilidir.

(2) Lisanslı büro kurulan yerin belirlenmiş yetki sınırı içerisinde, büronun çalışmaya başladığı tarihten itibaren, kadastro teknik hizmetleri bu bürolarca yapılır.

Sorumluluk

MADDE 38 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tâbi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tâbi olanların ise yapımından lisanslı mühendis sorumludur.

(2) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, Kanunla kadastro teknik hizmetlerini yapmakla yetkilendirilenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi (c) fıkrasına göre ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.

(3) Lisanslı mühendisler ve çalışanları yaptıkları işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, meslekten ayrılsalar bile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince ilgilisi dışındakilere açıklayamazlar ve yaptıkları hizmet dışında kullanamazlar ve doğacak zararlardan sorumludurlar.

Hizmet yükümlülüğü ve davranış ilkeleri

MADDE 39 – (1) Lisanslı büro, yetki alanı sınırları içerisinde, çalışmaya başladığı tarih itibariyle, kadastro teknik hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Lisanslı mühendis, görevlerinin gerektirdiği itibar ve güveni hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla gösterir. Görevi ile ilgili olarak hiç kimseye haksız kazanç sağlayamaz. Kanun ve bu Yönetmelikte getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yükümlülük altına giremez.

Yapılan işlerin kayıt zorunluluğu

MADDE 40 – (1) Lisanslı mühendisler, başvuruları ve yaptıkları işleri başvuru günü ve saati ile kayıt altına almak zorundadır.

(2) Lisanslı bürolar, malî mevzuat gereği tutacakları kayıt ve defterler dışında ayrıca;

a) Gelen evrak defteri,

b) Giden evrak defteri,

c) Kadastro teknik hizmetleri kayıt defteri,

ç) Sözleşme dosyası,

d) Personel dosyası,

e) Donanım dosyası,

f) Teftiş ve denetim defteri ve dosyası,

g) Sicil dosyası,

tutmak zorundadırlar.

(3) Bu madde kapsamında belirtilen defterlerin şekil, standart ve içeriği İdarece kullanılmakta olan kayıt ve defterlerden yararlanmak suretiyle belirlenir. Ayrıca bu defterler elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda tutulan defterler her yılın ilk haftası ciltlenerek arşivlenir.

(4) Tutulacak dosya ve defterler arşiv mevzuatı uyarınca saklanır.

Bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması

MADDE 41 – (1) Lisanslı mühendislerin yerine getirmekte oldukları hizmet için gerekli olan bilgi ve belge talepleri, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince karşılanır.

Lisanslı büroların hizmet ücretleri

MADDE 42 – (1) Lisanslı büroların, kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarifeleri ilk kez belirleme dışında, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde İdare tarafından odanın da görüşü alınarak belirlenir ve ilan edilir. Lisanslı bürolar belirlenen ücret tarifesine göre ücret alırlar.

(2) Ücret tarifesinin belirlenmesinde; işin yapım maliyeti ve kâr marjı dikkate alınır. Ücret tarifesinin belirlenmesinde ulaşım giderleri dikkate alınmaz. Ulaşım için araç kullanılması gereken durumlarda, ulaşım aracı ilgilisince temin edilir.

(3) Lisanslı bürolar, yeni yıla ait hizmet ücretleri yayınlanıncaya kadar aldıkları ve yapacakları işler için mevcut ücret tarifesini uygular ve fiyat farkı almaz.

(4) Lisanslı büroların işi alma tarihleri sözleşme yaptıkları tarihtir.

Çalışma saatleri zorunluluğu, adres bildirimi ve değişikliği

MADDE 43 – (1) Lisanslı büroların, resmî çalışma saatleri içerisinde hizmete açık bulundurulması zorunludur.

(2) Lisanslı mühendis, işyeri adresini ve değişikliğini ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tescil ettirmek ve bildirmekle yükümlüdür.

Tabela asma zorunluluğu

MADDE 44 – (1) Lisanslı bürolar, işyerinin bulunduğu binada ve kolaylıkla görülebilecek uygun bir yere, adı, soyadı ile verilen lisanstaki unvanını taşıyan bir tabelayı asmak zorundadır. Tabelaya yalnızca bu Yönetmelikte belirlenen işler yazılabilir.

İş kabulü

MADDE 45 – (1) Lisanslı bürolar, görevleri kapsamındaki işleri kabul etmek ve hukukî ve teknik bir engel olmadıkça işlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(2) Talep edilen işi, mevzuatına uygun olarak gecikmeye meydan vermeden zorunlu haller dışında hizmet ücretleri ile beraber yayınlanan azamî iş bitirme süreleri içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Hizmetlerin yapım esasları

MADDE 46 – (1) Lisanslı bürolar, yerine getirdiği hizmetlerde, yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

(2) Ayrıca, lisanslı mühendis Odanın da katılımıyla İdarenin düzenleyeceği meslek içi eğitim, kurs ve seminerlere iki yıl içinde en az bir kez katılmak zorundadır.

Sicillerin tutulması

MADDE 47 – (1) İdare, lisans verdiği her lisanslı mühendis için bir sicil dosyası oluşturur. Bu dosyada; lisans, sicil, yetki alanı, yemin ve adres bilgileri ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer belgeler bulundurulur. Ayrıca, lisanslı büronun denetim raporları ve sonuçlarını içeren denetim dosyası oluşturulur.

Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi

MADDE 48 – (1) Lisanslı bürolar, çalışmaları sonucu üretecekleri bilgi ve belgeleri, kadastro müdürlüklerince uygulanan arşiv mevzuatı çerçevesinde arşivlemekle yükümlüdürler.

(2) Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlüğüne verilir.

Tip sözleşme ve matbu evraklar

MADDE 49 – (1) Lisanslı bürolar; hizmet verdikleri taşınmaz sahipleri veya vekilleri ile sözleşme yaparlar. Bunun için, içeriği İdare tarafından belirlenerek Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce bastırılan ya da İdarenin resmi internet sitesinden alınabilecek "Tip Sözleşme" yi kullanırlar. Bu konudaki uygulamalar İdare tarafından belirlenir.

(2) Lisanslı bürolarca kullanılacak diğer matbu evrakların şekil, standart ve içeriği, İdare tarafından belirlenir. Bu belgeler; şekil, standart ve içeriğine uygun olarak İdarenin sağladığı elektronik ortamda hazırlanarak kullanılabilir.

(3) İş sözleşmelerine ait bilgileri içerir EK-2 form doldurularak, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında, kadastro müdürlüğü ve oda temsilciliğine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Disiplin ve Yasaklar

Denetim

MADDE 50 – (1) Lisanslı büro faaliyetlerinin denetimi, yılda en az bir kez, İdarenin görevlendireceği denetime yetkili kılınan personel tarafından yapılır.

(2) Denetimin kapsamı, büroların faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konulardır.

(3) Lisanslı büro personeli, denetim elemanının isteklerine uygun olarak bütün belge, defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır.

(4) Denetime tâbi olanlar, denetim elemanlarınca sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Denetlenen büro yetkilisi, denetim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için denetim görevlilerine uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadır.

(5) Denetime ilişkin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında İdarece belirlenen esaslara uyulur.

(6) Denetimlerde tespit edilen hata, eksiklik ve olumsuzluklar lisans sahibine denetim elemanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Lisans sahibi bu eleştirilere ilişkin olarak belge ve gerekçeleri ile birlikte on beş gün içerisinde İdareye yazılı itirazda bulunabilir. İdare tarafından denetim raporu ile buna ilişkin lisanslı büronun itirazı birlikte değerlendirilerek karara bağlanır. Bu karar, gereği için denetlenen lisanslı büroya yazılı olarak bildirilir. Bu raporlarda belirtilen ve tenkit edilen hususlar hakkında gereğinin yapıldığına dair yazılı bilgi, 30 gün içerisinde lisanslı büro tarafından İdareye verilir. Daha sonra yapılacak denetimlerde önceki denetim raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı da kontrol edilir.

(7) Denetim sonuçlarının ve itirazların İdarece değerlendirilmesi sonucunda, eksiklikler ve olumsuzlukların niteliği ve tekrarı durumlarına göre 51 inci maddede öngörülen uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezaları verilebilir.

(8) Tüm denetim sonuçları, lisans sahibince ve İdarece denetim dosyalarında saklanır.

Denetime tabi hususlar ve uygulanacak disiplin cezaları

MADDE 51 – (1) İdare, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını 50 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. İdarenin denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Lisansın geçici iptali.

ç) Lisansın sürekli iptali.

(2) Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve/veya hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.

d) Tabelanın İdarenin belirlediği biçimde olmaması ve/veya asılı bulundurulmaması.

e) Asgari büro mekanı, asgarî donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.

f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.

g) İdarece düzenlenen eğitimlere katılınmaması.

ğ) Reklâm yasağına uyulmaması.

(3) Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

b) İdare görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması.

c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunması.

ç) Kayıt dışı iş alması ve işlem yapması.

d) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranması.

e) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, hizmet binası içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurmak ve asmak.

(4) Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre Lisanslı Mühendisin faaliyetlerinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisansın geçici iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olanların lisansları bir yıl,

b) Kullanılmış teminatların öngörülen sürede tamamlanmaması veya teminatların öngörülen sürede yenilenmemesi durumunda lisansları teminatın yenilenmesine kadar,

c) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olanların lisansları men süresi kadar,

ç) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendi veya üçüncü kişi/kişilere çıkar sağlayanların lisansları 1 ila 3 yıl,

d) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlerin düzenledikleri belgenin mahiyetine göre lisansları 6 ay ila 2 yıl,

e) Lisanslı büro çalışma mekânlarında bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında işlem yapılması durumunda lisansları 1 yıl,

iptal edilir.

(5) Lisansın sürekli iptali: Bir daha Lisanslı Mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.

b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.

c) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi.

ç) Kontrol, denetim ve incelemeyi engellemek.

(6) Uyarma ve kınama cezası suçlarından ceza almış Lisanslı mühendisler, aynı suçu tekrar işlemeleri halinde bir üst ceza ile cezalandırılırlar.

(7) İdari para cezası: Lisanslı mühendise bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmesidir. İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Tutulması gerekli kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulmaması.

b) Hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılmasında İdarece belirlenen usullere uyulmaması.

c) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi.

ç) Hizmetle ilgili idarece belirlenen ücret tarifesine uyulmaması.

d) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.

Disiplin işlemleri ve savunma hakkı

MADDE 52 – (1) Lisanslı mühendisin veya lisanslı mühendis adına imza yetkisini devralanın savunması alınmadan bu Yönetmelikte belirtilen cezalar verilemez. Lisanslı mühendisten, hakkında isnat edilen eylemle ilgili tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin eylemi ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması istenenler avukatı aracılığı ile savunma yapabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak ve lehine olan hususları ileri sürmek kapsamında soruşturma dosyası içeriği ve muhafaza altına alınmış delillerden İdarece uygun görülen belgeleri inceleyebilir, ilgili bütün tutanak ve belge örneklerini harçsız olarak alabilirler.

(3) 51 inci maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; altı ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(4) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

(5) Disiplin cezaları lisanslı Mühendisin sicil dosyasına işlenir. Lisansın sürekli iptali cezasından başka bir disiplin cezası ile tecziye edilen lisanslı mühendis uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra idareye başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Yasaklar

MADDE 53 – (1) İdareden ayrılanlar, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.

(2) Lisanslı mühendisler, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mekân, Personel ve Donanım

Büro mekânı

MADDE 54 – (1) Lisanslı büroların faaliyetlerini yürütecekleri mekânlar; yönetim, aktif çalışma ortamı, bekleme salonu, arşiv, depo, tuvalet ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunabilecekleri en az brüt ikiyüz metrekare olan sıhhî bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenir. Zorunlu olan asgari büro mekan metrekaresinin artırılmasına karar vermeye İdare yetkilidir.

(2) Lisanslı büro çalışma mekânlarında, bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında iş yapılamaz.

Bulundurulması zorunlu asgarî donanım

MADDE 55 – (1) Lisanslı büroların, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, en az birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı, bunların ek donanımları, bu Yönetmelik kapsamında yapacakları işlere ilişkin meslek alanı yazılım programları, teknik araç gereçleri ve telefon, faks gibi asgarî büro donanımlarını bulundurmaları gerekir.

Bulundurulması zorunlu asgarî personel

MADDE 56 – (1) Lisanslı bürolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, lisans sahibi dışında en az bir mühendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az iki kişi çalıştırmakla yükümlüdür.

(2) Lisanslı büroda görev yapan personel, ihaleli işlerdeki personel listesinde gösterilemez ve lisanslı büro yetki alanı dışındaki işler ile bu Yönetmelikte belirtilen görevler dışında çalıştırılamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen çalıştırılması zorunlu olan personel sayısının artırılması veya azaltılması konularında karar vermeye İdare yetkilidir.

Lisanslı bürolarda çalıştırılacak personelin niteliği

MADDE 57 – (1) Lisanslı bürolarda çalışacak personelin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

c) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğini vermesi,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan personel, lisanslı bürolarda çalıştırılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkisinin Devri

İmza yetkisinin devri

MADDE 58 – (1) Lisanslı mühendis, görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla, imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda çalışan ve meslek alanında en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli mühendise devreder. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

(2) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın bir sureti, lisanslı büro dosyasına konulur; diğerleri, ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu belgede, yetkili mühendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.

(3) Lisanslı mühendisin, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler imza yetkisi devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(4) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, üçüncü fıkrada belirtilen yerlere gönderilir.

(5) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek mühendisin 33 üncü madde uyarınca yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Lisansın İptal Edilmesi ve Lisanslı Mühendislerin Yer Değiştirmesi

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 59 – (1) Lisans;

a) Lisans sahibinin iptal isteği,

b) Bu Yönetmelikte veya Kanunda belirtilen lisans alabilme şartlarından birinin kaybedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) 51 inci madde kapsamında sürekli iptal cezası verilmesi,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde geçerli ve kabul edilebilir özre dayanmaksızın lisans belgesinin teslim alınmaması, çalışmaya başlanmaması veya fiilen görevinin başında bulunmaması,

d) Lisans sahibinin ölümü

hallerinde İdarece iptal edilir.

(2) Lisansı iptal edilenler, arşiv belgelerini ilgili kadastro müdürlüğüne devreder.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri dışında lisansı iptal edilenler, yapılacak lisans sınavlarına giremezler.

Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 60 – (1) Lisansın geçici iptali durumunda, lisanslı büronun yetki sahasındaki kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro veya ilgili kadastro müdürlüğü tarafından yapılır. Lisansın sürekli iptali durumunda da, yetki sahasında yeni bir lisanslı büro kuruluncaya kadar kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro veya ilgili kadastro müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Geçici veya sürekli lisans iptallerinde İdare; kadastro teknik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yetkilendirmeyi yaparak ilgili lisanslı büroya bildirir. Bu bildirim üzerine lisans sahibi yetkisini kullanır. Yetkili kılınan lisans sahibi; kadastro müdürlüğüne, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezine, valiliğe veya kaymakamlığa durumu bildirir.

(3) Lisansın sürekli iptali veya geçiş suretiyle bir yerin boşalması ya da işlem hacmindeki artış nedeniyle ilâve lisanslı büro açılması hallerinde, geçerli yedeklik hakları devam edenlere ve fiilen çalışan lisanslı mühendislere İdarece duyuruda bulunulur ve sınav başarı sıralamasına göre yerleştirmeler yapılır. Bu kişiler, bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde bürosunu kurar ve görevine başlar. Yerleştirilen lisanslı mühendis çalışmaya başladığında, o yer için verilmiş yetkilendirme başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(4) Tercih yapılmayan yerler için bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde İdarece yapılacak sınav ile yerleştirmeler yapılır.

Lisanslı mühendislerin yer değiştirmesi

MADDE 61 – (1) Geçiş suretiyle lisanslı büro kurulacak yerler ve başvuruya dair aranacak şartlar, başvuruların kabul tarihinden en az on beş iş günü öncesinde İdarenin resmi internet sitesinde ilân edilir.

(2) Bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet veren lisanslı mühendisler, Ek-3’teki Yer Değiştirme Talep Formu ile boşalan, boş kalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak suretiyle lisanslı büro kurmak için başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde geçiş için en fazla üç yer belirtilir ve başvurular İdare tarafından değerlendirilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla sınav puanı, mühendislikte geçirilen hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi değerlendirilir.

(4) Başvurusu kabul edilen lisanslı mühendise, o yer lisansının verilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen işlem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisans belgesi yazılmak suretiyle Lisans belgesi ve yeni büro kaşesi İdarece verilir.

(5) Geçiş yapan lisanslı mühendisten boşalan yere, aynı usûl ile geçiş yapılabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapılan işlerin izlenmesi ve yetkili birim

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki;

a) Lisanslı büro dosyalarının tutulması ve arşivlenmesi,

b) Hizmet katılım payı, lisans belge ücreti, sınav ücreti, tazminat ve idarî para cezalarının izlenmesi,

c) Büro faaliyetlerinin denetimi sonucu düzenlenen raporların değerlendirilerek gereğinin tespiti, talimata bağlanması ve izlenmesi,

ç) Disiplin soruşturması sonuçlarının izlenmesi,

d) Eğitim programı ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,

görevleri ile benzer iş ve işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik ile; 5/5/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Ek-1 Lisans Belgesi
Ek-2 Sözleşme Takip Formu
Ek-3 Atanma Yer Değiştirme Formu

 

 YÖNETMELİK 1-31 MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 

GENEL KÜLTÜR