Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (18-33 MADDELER)18. ÖLÇME SİSTEMİ

18.1. AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması halinde iki ölçme sistemi tesis edilecektir. Bu ölçme sistemlerinden biri tesis ile dağıtım sistemi arasındaki enerji alış-verişini ölçecek biçimde çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik, diğeri ise üretim tesisinde üretilen enerjiyi ölçecek biçimde tesis edilir.

18.2. AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde olmaması halinde ölçme sistemi, üretim tesisi ile dağıtım sistemi arasındaki enerji alış-verişini ölçecek biçimde tesis edilir.

18.3. YG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesislerinde ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.

18.4. Sayaçlar dağıtım şirketinin erişebileceği yerlere tesis edilir.

18.5. Sayaç yerleri 18.1, 18.2, 18.3 ve 18.4’e uygun olarak belirlenerek projesine işlenir.

18.6. Gerek duyması halinde dağıtım şirketi sayaç yerini nihai olarak belirler ve ölçme sistemi buna uygun biçimde tesis edilir.

18.7. Üretim tesisinin kabulü aşamasında, ölçü sistemi dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından kontrol edilerek mühürlenir ve kayıt altına alınır.

18.8. Tesis edilen sayaçlar, ölçme ve haberleşme izleme sisteminin bir parçası olabilir.

19. SİSTEME BAĞLANTI ONAYI VE DEVREYE ALMA ŞARTLARI

19.1. Üretim tesisinin kabulü Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde 7/5/ 1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

19.2. Üretim tesisi şebeke ile paralele girdiğinde meydana getirdiği gerilim dalgalanması %3,3’ü aşmamalı ve EK-1.4’te verilen fliker değerlerinin aşılmasına yol açacak fliker etkisi oluşturmamalıdır.

19.3. 500 kW’a kadar senkron jeneratörler için paralele girme senkronlama cihazı ile yapılacaktır. Senkronlama cihazının gerilim toleransı ΔU±%10Un, frekans toleransı Δf ± 0,5 Hz, faz açısı toleransı Δφ ± 10 değerlerinde olmalıdır. 500 kW’dan büyük ünitelerin dağıtım barası veya dağıtım sistemi ile senkronize olması için gerekli şartlar bağlantı anlaşmasında düzenlenir.

19.4. Kendinden uyartımlı asenkron jeneratörler için senkron jeneratörlerin devreye alınma şartları geçerlidir. Şebekeden uyartımlı asenkron jeneratörler, senkron devir sayısının %95 - %105 aralığında devreye girmelidir.

19.5. Şebeke ile paralele girmeden önce temel gerilimi kendisi üreten evirici esaslı bağlantı sistemleri için senkron jeneratörlerin devreye alınma şartları geçerlidir.

20. İŞLETME

20.1. Üretim tesisinin koruma, bağlantı ve diğer kısımları üretim tesisinin işletmecisi tarafından periyodik (teçhizatın özelliğine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık) olarak kontrol edilmeli ve tutanak altına alınmalıdır. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak kontrollerde dikkate alınmak üzere, söz konusu tutanaklara tarih sırası verilmesi ve bu sıraya göre tutanakların dağıtım şirketine iletilmesi zorunludur. Tutanakların bir nüshası da işletme sahibinde kalacaktır.

20.2. Dağıtım şirketi istediği zaman santralın bağlantı ekipmanı, koruma düzenekleri ve diğer kısımlarının kontrolünü talep edebilir. Dağıtım şirketi şebekede kısa devre akımının artması gibi önemli değişiklikler yapması halinde veya mevcut paralel işletimle ilgili etkiler konusunda üretim tesisi sahibine önceden bilgi verecektir.

20.3. Üretim tesisi, can ve mal emniyetinin sağlanması için, kısa devre arızası veya dağıtım sisteminin enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminden izole hale gelmeli ve şebekeye enerji vermemelidir. Dağıtım şebekesinin bir bölümünü içerecek şekilde adalanmaya müsaade edilmez. Bu durumda bağlantı noktası itibari ile şebekeden izole hale gelen üretim tesisi, bağlantı noktasının kullanıcı tarafında kalan bölümlerini şebekeden bağımsız olarak besleyebilir.

20.4. Üretim tesisi sahibi şebeke işletmeciliği açısından zorunlu hallerde üretim tesisinin bağlantısını şebekeden ayırmakla yükümlüdür. Bu gibi hallerde dağıtım şirketi de üretim tesisini her zaman erişime açık olan ayırma düzeni veya varsa uzaktan kontrol sistemi ile şebekeden ayırabilir. Üretim tesisi anlaşma gücünün üzerinde çalıştırılamaz. Üretim tesisinin, anlaşma gücünün üzerinde çalıştığı tespit edilirse dağıtım şirketi aynı yetkiyi kullanır.

20.5. 20.3 ve/veya 20.4 hükümlerine göre şebekeden ayrılan üretim tesisi, şebekeden ayrılmasına sebep olan zorunlu hallerin makul sürede giderilmesinden itibaren dağıtım şirketince en kısa sürede yapılacak bildirim üzerine tekrar devreye alınır.

20.6. Dağıtım şirketi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki dağıtım sisteminin durumuna göre işletme koşulları dışına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etkisinin azaltılması için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir. Aksi takdirde bu Tebliğ’in 32.5 maddesindeki yaptırımlar uygulanır.

20.7. Üretim tesisi sahibi; tesis kurulu gücün artırılması, azaltılması, koruma düzeninin değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği veya başka değişiklikler yapmak isterse dağıtım şirketine önceden başvurarak Yönetmelik ve bu Tebliğ’de öngörülen usullere göre izin alacaktır.

20.8. 20.7 hükmü kapsamında tesiste kurulu güç artışı yapılması halinde imzalanan bağlantı anlaşması tadil edilir ve tesis sahibinden yeniden bağlantı bedeli tahsil edilir. Ancak güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri bakımından kurulu güç artışı bir yıl içinde 5 kW’ı aşmamış ise bedel tahsil edilmez.

21. TEKNİK SORUMLULUK

21.1. Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Gerçek veya tüzel kişi bu kapsamda;

21.1.1. AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar,

21.1.2. YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince,

ilgili teknik mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür.

21.2. İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak teçhiz edilmesi ve işletilmesinden ve söz konusu mevzuatlara aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.

22. ENERJİNİN TÜKETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

22.1. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi kuracak kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır.

22.2. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi kuracak kişilerden;

22.2.1. Kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi eşzamanlı üretmeleri esastır. Kojenerasyon tesislerinden sisteme verilen ancak üretim yapan kişi tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerji miktarı için destek ödemesi veya başka ad altında bir ödeme yapılmaz.

22.2.1.1. Kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler kojenerasyon tesisinde üretip, üretim tesisi ile aynı yerde bulunan tüketim tesisinde tüketemedikleri enerji miktarını uhdelerindeki, üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketebilirler. Bu durumda dahi tüketimleri kadar enerjiyi eşzamanlı üreterek sisteme vermeleri esastır. Bu durumdaki kişiler üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan ancak uhdelerindeki tüketim tesislerinde tükettikleri enerji miktarı için ayrıca dağıtım sistem kullanım bedeli de öderler.

22.2.2. Mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi eşzamanlı üretmeleri esastır. Mikro kojenerasyon tesislerinden sisteme verilen ancak üretim yapan gerçek kişi tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerji miktarı için destek ödemesi veya başka ad altında bir ödeme yapılmaz. Ancak ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımlar ve/veya bedeller uygulanabilir/tahakkuk ettirilebilir.

22.2.3. Mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi eşzamanlı üretmeleri esastır. Mikro kojenerasyon tesislerinden sisteme verilen ancak üretim yapan tüzel kişi tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin birim kWh miktarı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de belirlenen en düşük teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.

22.2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi eşzamanlı üretmeleri esastır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin birim kWh miktarı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de kaynak bazında belirlenen teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.

22.2.4.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ile aynı yerde bulunan tüketim tesisinde tüketemedikleri enerji miktarını uhdelerindeki, üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketebilirler. Bu durumda dahi tüketimleri kadar enerjiyi eşzamanlı üreterek sisteme vermeleri esastır. Bu durumdaki kişiler üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan ancak uhdelerindeki tüketim tesislerinde tükettikleri enerji miktarı için ayrıca dağıtım sistem kullanım bedeli de öderler.

23. ÜRETİLEN ENERJİNİN TESPİT EDİLMESİ

23.1. Dağıtım şirketi Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisini;

23.1.1. Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması halinde üretim tesisinin dağıtım sistemi ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 18.1 hükmüne göre tesis edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verileriyle belirlenir. Ayrıca bu verilerin sıhhati üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla Yönetmeliğin 18.3 hükmüne göre tesis edilen sayaçtan elde edilen günlük bazdaki verilerle kontrol edilir.

23.1.2. Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisinin dağıtım sistemi ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 18.2 hükmüne göre tesis edilen sayaç verilerine göre belirler.

24. İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ

24.1. Dağıtım şirketi Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını;

24.1.1. Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması halinde üretim tesisinin dağıtım sistemi ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 18.1 hükmüne göre tesis edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verilerine göre belirleyecektir. Belirleme yapılırken üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla Yönetmeliğin 18.3 hükmüne göre tesis edilen sayaç verileri de dikkate alınır. Bu işlem sırasında günlük toplam veriş ve günlük toplam çekiş miktarları karşılaştırılır ve günlük miktarların mahsuplaştırması yapılır. Veriş miktarının fazla olması halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak kaydedilir. Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan tüketiciler için günlük üretim ve tüketim değerlerinin mahsuplaştırılması günlük toplam yerine üç zaman esası üzerinden yapılır. Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan üreticiler için günlük üretim ve tüketim değerlerinin mahsuplaştırılması günlük toplam değerleri yerine üç zaman esası üzerinden yapılır.

24.1.2. Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması ve ayrıca üretim tesisini uhdesinde bulunduran kişinin uhdesinde üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisi ya da tesisleri bulunması halinde ise 22.2 hükmüne göre belirlenecek günlük fazla veriş miktarı ile tüketim tesisinin günlük çekiş miktarları ya da tesislerinin günlük çekiş miktarlarıyla karşılaştırılarak belirleme yapılır. 22.2 hükmüne göre bulunan günlük veriş miktarı ile üretim tesisini uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki tüketim tesisi ya da tesislerinin günlük toplam çekiş miktarları karşılaştırılır ve veriş miktarının fazla olması halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarları olarak not edilir. Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir. Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan üreticiler için günlük üretim ve tüketim değerlerinin mahsuplaştırılması günlük toplam değerleri yerine üç zaman esası üzerinden yapılır.

24.1.3. Aynı kişinin uhdesindeki, üretim tesisi ile aynı yerde olmayan tüketim tesislerinin çekiş miktarları için hesaplanacak dağıtım sistem kullanım bedeli hesabı 22.2’de açıklanan işlemlerden ayrıca yapılır.

24.1.4. Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisinin dağıtım sistemi ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 18.2 hükmüne göre tesis edilen saatlik sayaç verileri ile tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla tesis edilmiş saatlik veri sağlayan sayaç verileri karşılaştırılarak günlük bazda belirleme yapılır. Tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla tesis edilmiş sayacın saatlik veri sağlayamaması halinde DUY hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak elde edilen saatlik tüketim verileri kullanılacaktır. Her iki durumda da ihtiyaç fazlası enerjinin tespitinde günlük toplam veriş ve günlük toplam çekiş miktarları dikkate alınacaktır.

24.1.5. Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisini uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki birden fazla tüketim tesisinin tüketim verileri saatlik bazda toplanarak üretim verileri ile 22.2.1 ve 22.2.4 hükümlerine uygun karşılaştırma yapılacaktır. Bu durumda dahi ihtiyaç fazlası enerji miktarının tespitinde günlük toplam veriş ve çekiş miktarları esas alınacaktır.

24.2. 23.1 hükmünde dağıtım şirketi için tanımlanan iş ve işlemler bir OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından kendi bölgesinde kurulu üretim tesisi/tesisleri ve tüketim tesisi/tesisleri için aynen yapılır ve bulunacak günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı bu enerjiyi satın almakla yükümlü dağıtım şirketine bildirilir.

24.3. OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji sadece OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesisinde/tesislerinde tüketilebilir. Buna göre;

24.3.1. OSB dağıtım lisansı sahibi OSB şebekesine bağlı bir üretim tesisinde üretilerek sisteme enerji verilebilmesi için OSB dağıtım şebekesine bağlı en az bir tüketim tesisi bulunması zorunludur.

24.3.2. OSB dağıtım lisansı sahibi OSB, lisansı kapsamındaki şebekeye bağlı bir üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarını 24.1 hükümlerine göre belirler ve 24.2 hükümlerine göre ilişik olduğu dağıtım şirketine bildirir. Dağıtım şirketi kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası enerji miktarını ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak not eder.

24.4. Dağıtım şirketi, 24.1, 24.2, 24.3 hükümlerine göre belirlediği ihtiyaç fazlası enerji miktarlarından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi sahibi üreticiler için belirlenen miktarları PMUM’a takip eden ayın 4’üne kadar kaynak bazında, saatlik bazda günlük ve aylık toplam şeklinde ayrı ayrı bildirir.

24.5. Özel trafolu müşteri konumunda olup tüketime esas ölçü sistemi AG tarafında olan kullanıcılarda trafo kaybı ilgili mevzuata göre üretim ve tüketim için ayrı ayrı dikkate alınır.

24.6. OSB dağıtım şebekesi dışında kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesisinde/tesislerinde de tüketilebilir. Bu durumda OSB dağıtım lisansı sahibi OSB her ayın ilgili tarihinde tüketim değerlerini günlük bazda ilişik olduğu dağıtım şirketine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde tüketim değeri sıfır kabul edilir ve ortaya çıkacak zararlar OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından tazmin edilir.

25. İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

25.1. 25.1. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi 24.1, 24.2, 24.3 hükümlerine göre belirlenen ihtiyaç fazlası enerji miktarını üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle satın almakla yükümlüdür.

25.2. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji miktarından;

25.2.1. Tüzel kişilerce mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan kısmını perakende satış tarifesi kapsamında elektrik tedarik ettiği müşterilerine sattığı elektrik içinde değerlendirir.

25.2.2. Gerçek ya da tüzel kişilerce yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan kısmını ise kendisi üreterek sisteme vermiş kabul edilir. Bu miktar enerji YEKDEM kapsamında işleme alınır.

25.3. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim yapan/yapacak üreticiler kendi ürettikleri/üretecekleri enerjinin kendi uhdelerindeki tesislerde tüketilmeyen/tüketilemeyen kısmı için ikili anlaşma yapamazlar.

25.4. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri ile gerçek ya da tüzel kişilerce kurulan kojenerasyon tesislerinin işletilmesi esnasında, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji, ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı için PMUM ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından ödeme yapılmaz.

25.5. Bir tüketim tesisi için farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda söz konusu miktar için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de öngörülen en düşük destek bedeli ödemeye esas alınır.

25.6. Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir veya daha fazla üretim tesisi ile bir mikro kojenerasyon tesisinin birlikte kurulması halinde ve bu tesisleri uhdesinde bulunduran kişinin tüzel kişi olması halinde, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda söz konusu miktar için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de öngörülen en düşük destek bedeli ödemeye esas alınır.

25.7. Bir tüketim tesisi için kojenerasyon tesisine ilaveten mikro kojenerasyon ve/veya yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda söz konusu miktar ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı için PMUM ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından ödeme yapılmaz.

26. İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ MİKTARININ SATIN ALINMASI

26.1. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi 25.2.1 hükümlerine göre satın aldığı ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de belirlenen en düşük teşvik miktarını öder. Ödeme Türk Lirası üzerinden yapılır. Cetvel I’de belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır. Ödemenin yapılabilmesi için;

26.1.1. Dağıtım şirketi her bir üretici için belirlediği günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük fiyatın o günkü TL karşılığı ile çarparak yapılacak ödemeyi belirler.

26.1.2. 26.1.1 hükmü kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün içerisinde, dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kişiye bildirir.

26.1.3. İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen faturanın dağıtım şirketine Tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.

26.2. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi 25.2.2 hükümlerine göre satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de kaynak bazında belirlenen teşvik miktarını öder. Ödeme Türk Lirası üzerinden yapılır. Cetvel I’de belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır. Ödemenin yapılabilmesi için;

26.2.1. Dağıtım şirketince her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarı YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyatın TL karşılığı ile çarpılarak yapılacak günlük ödeme miktarı belirlenir,

26.2.2. Dağıtım şirketince her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarı ile YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenerek dağıtım şirketine bildirilmiş olan destek fiyatıyla çarpılarak yapılacak aksam destek bedeli belirlenir,

26.2.2.1. Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla üretim tesisi kurulması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir üretim tesisinden sisteme verilen günlük ihtiyaç fazlası enerji için 26.2.2. hükümleri ayrı ayrı uygulanarak bulunur.

26.2.3. 26.2.1 ve/veya 26.2.2 hükümlerine göre bulunan bedeller toplanarak ilgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödeme bulunur,

26.2.4. 26.2.3 hükmüne göre her bir üretici için bulunana bedeller kaynak bazında toplanarak kaynak bazında yapılacak ödeme belirlenir,

26.2.5. 26.2.4 hükmüne göre bulunan kaynak bazında belirlenmiş ödeme miktarları toplanarak ilgili fatura dönemi için PMUM’a bildirilecek lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedel (LÜYTOB) belirlenir,

26.2.6. 26.2.5 uyarınca bulunan LÜYTOB miktarı PMUM’a piyasa yönetim sistemi üzerinden her ayın ilk altı günü içerisinde bildirilir,

26.2.7. PMUM tarafından kendisine yapılan ödeme ilgili üreticilere 26.2.3 hükümlerine göre belirlenen miktarda ödenir.

26.3. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi, 26.2.5 hükmüne göre PMUM’a bildirdiği bedelin kendisine eksik ödenmesi halinde 26.2.7 kapsamındaki ödemeleri her bir kişi için aynı oranda eksik yapar. PMUM’un önceki fatura dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura döneminde fazla ödeme şeklinde yapması halinde fazla kısım eksik ödeme yapılan üreticilere payları oranında ödenir.

26.4. Dağıtım şirketinin 26.3 hükmünde belirlenen istisna dışında, ödemede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

27. İTİRAZLAR

27.1. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, Yönetmeliğin 19 uncu, 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri, bu Tebliğ’in 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde dağıtım şirketi ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından yapılacağı belirlenen iş ve işlemlere, işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren, işlem bildirilmese bile ödemenin yapıldığı ve/veya tüketim faturasının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç işgünü içerisinde itiraz edebilir.

27.2. Dağıtım ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi, itiraz tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraza konu işlemi yeniden inceleyerek gerekmesi halinde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.

27.3. Ödemeye esas miktarların ve bedelin değişmesi halinde fark bir sonraki fatura döneminde düzeltilir.

28. TÜKETİM BİRLEŞTİRME

28.1. Aynı tarife grubundaki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilir. Bir dağıtım bölgesinde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinin tüketimleri OSB dağıtım şebekesi içindeki bir tüketim tesisi ile birleştirilemez. Ancak OSB dağıtım şebekesi içinde ve dışında tüketimi olan bir gerçek ya da tüzel kişi üretim tesisini OSB dağıtım şebekesi dışında kurmak kaydıyla birden çok tüketim tesisinin tüketimlerini birleştirebilir. Tüketim birleştiren kişiler kojenerasyon tesisi ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kuramaz. Birleştirilen tüketime yönelik Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. Bir gerçek ve/veya tüzel kişinin tüketim birleştirme talebinde tüketimlerinin aynı tarife grubunda olması hükmü aranmaz.

28.2. Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi içinde olması gerekir.

28.3. Tüketimlerini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler aynı yıl içinde uygulamadan ayrılamazlar. Başka bir kişinin tüketim birleştirenlere katılabilmesi ancak her yılın ilk gününden itibaren başlamak kaydıyla mümkündür. Bu durumda tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasına katmak isteyen kişilere ilişkin başvurularının yetkili kişi tarafından yılbaşından en az iki ay önce, tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasından çıkarmak isteyenlere ilişkin başvurunun ise yetkili kişi tarafından yılbaşından en az bir ay önce dağıtım şirketine ulaştırılması gerekir.

28.4. Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirir.

28.5. Tüketim birleştirme dağıtım şirketine yapılacak yazılı bir başvuru ile yapılır. Yazılı başvuru ekinde tüketimi birleştirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yıllık tüketim verileri dağıtım şirketine sunulur.

28.6. Yönetmelik ve bu Tebliğ’in uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi sayılır.

28.7. Yönetmelik ve bu Tebliğ’in uygulanması amacıyla, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi tüketimlerini birleştiren kişilerin aralarında yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır.

28.8. Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.

28.9. Yönetmelik ve bu Tebliğ’in uygulanması sürecinde tüketimini birleştiren kişiler tüketimlerini birleştirmekten ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözer. Hiçbir anlaşmazlık dağıtım şirketine ve/veya perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine yöneltilemez.

28.10. Bu maddenin diğer hükümlerinin uygulanmasında sorun oluştuğunda dağıtım şirketi üretim tesisini sistemden ayırabilir.

29. LİSANSSIZ ÜRETİCİLERE ÜRETİM KAYNAK BELGESİ VERİLMESİ

29.1. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak amacıyla dağıtım şirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarını imzalayan ve dağıtım sistemine YG’den bağlanan üreticilere, talep etmeleri halinde, önceki yıl içinde üreterek sisteme verdikleri toplam elektrik enerjisi miktarını gösteren, Yönetmelik EK-4’e uygun, bir yıl süreli Üretim Kaynak Belgesi, söz konusu miktarın emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması amacıyla, dağıtım şirketince verilir.

29.2. Üretim kaynak belgesi için dağıtım şirketine yazılı başvuru yapılır. Başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

29.2.1. Lisanssız üretim bağlantı ve sistem kulanım anlaşmalarının tarih ve varsa sayıları,

29.2.2. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketince önceki yıl içinde Yönetmelik 18.1 hükmüne göre tesis edilen sayaçtan okunan üretim bilgilerine ilişkin belgeler,

29.3. Dağıtım şirketi 29.1 hükümlerine uygun kişilerin yetkili temsilcilerince yapılmış başvuru üzerine Yönetmelik 18.1 hükümlerine uygun olarak tesis edilmiş sayaçtan okuduğu verileri bir araya getirerek yıllık üretim rakamını belirler ve bu rakam için Yönetmelik EK-4’e uygun Üretim Kaynak Belgesini düzenleyerek başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru sahibine teslime hazır eder. Üretim Kaynak Belgesini almaya hak kazananlar başvurunun 28 inci günü dağıtım şirketinin illerdeki ilan panolarında ve internet sitesinde ilan edilir ve başvuru sahibinin yetkili temsilcisine, başvuru üzerine, teslim edilir.

30. ÜRETİM TESİSLERİNİN İŞLETMEYE GİRMESİ

30.1. Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine göre dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;

30.1.1. YG seviyesinden bağlanacak hidroelektrik üretim tesislerinde üç yıl,

30.1.2. YG seviyesinden bağlanacak hidroelektrik dışındaki üretim tesislerinde iki yıl,

30.1.3. AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,

içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile su kullanım hakkı izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

31. BİLGİLERİN TOPLANMASI

31.1. Dağıtım şirketleri, bölgelerinde bulunan Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenlere ilişkin kurulu güç, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, üretim teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer kıstaslara uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunar.

32. YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR

32.1. Dağıtım şirketleri, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz.

32.2. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamına giren üretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme birimi olamaz ve uygulamalara katılamazlar.

32.3. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz.

32.4. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınarak YEKDEM kapsamında satılması ile bu Yönetmelik kapsamında tüzel kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınarak perakende satış tarifesi yoluyla satılması 32.3 hükmünün istisnasıdır.

32.5. Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketi tarafından yazılı olarak ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.

33. DİĞER HÜKÜMLER

33.1. Üretim yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, üretim tesisinin kurulması için gerekli olan her türlü izin, ruhsat, onay ve benzeri belgeyi almakla yükümlüdür.

33.2. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlı üretim tesislerinden beslenen ve üretim tesisi ile aynı yerde olan tüketim tesisleri için emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.

33.3. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce bir sonraki yıl içinde tahsil edilebilecek başvuru bedeli her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir.

33.4. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim ücreti her yıl için önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar Kurul kararıyla belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır.

33.5. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde adı geçen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin, ithalat tarihi baz alınarak, en fazla önceki beş takvim yılında üretilmiş olması zorunludur.

33.6. 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlarda 5346 sayılı YEK Kanunu’nun 6/A maddesi uyarınca kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin kurulmasında kamu yararı bulunup bulunmadığına Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki yer tahsisine ilişkin başvuru üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığınca karar verilebilir.

33.7. Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması ve tüketim tesisinin, müşterilerin ortak kullanımında bulunan hat veya müştemilatı ve/veya dağıtım tesislerine irtibatlı olması halinde, üretim tesisi sahibinin sistem kullanım ve bağlantı anlaşması talebi, AG seviyesinden bağlanan binaların bağlantı kabloları hariç, ortak kullanım haline gelecek olan dağıtım tesislerinin devralınmasından sonra karşılanır.

Ekleri için tıklayınız.

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER