Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857
YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“k) Jeotermal kaynaklıteknolojik sera: Jeolojik yapıya bağlıolarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığısürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimişmadde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısıile ısıtılarak elde edilen su, buhar ve gazlarıkullanarak sulama, gübreleme, iklimlendirme ve bakım gibi faaliyetlerini sürdüren seraları,”
MADDE 2 AynıYönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralıalt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynıbende aşağıdaki (7), (8) ve (9) numaralıalt bentler ile aynıfıkranın sonuna aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
“6) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaçduyulan yerlerin tahsis amacıdeğişikliği talebinde, söz konusu yerin afet bölgesi ilan edildiğine ve Doğal Afet Sigortalarıkapsamında olduğuna dair belge, vaziyet planıve Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler.”
“7) Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu’nun talebi üzerine, 20/2/2001 tarihli ve            4628 sayılıElektrik PiyasasıKanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılıDoğal Gaz PiyasasıKanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılıPetrol PiyasasıKanunu hükümlerine göre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasasıfaaliyetleri için gerekli bulunan mera, yaylak ve kışlakların zorunlu hallerde, ilgili müdürlük veya Genel Müdürlükten yatırım projesi, gerekçeli rapor, lisans, talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmişvaziyet planı, ÇED raporu gerektiren yatırımlar için ÇED raporu, komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile tahsis amacıdeğişikliği yapılabilir.
Geri dönüşümlüyatırımlarda çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatın yatırılmasıve sözleşmenin imzalanmışolmasıgerekir.”
“8) Jeotermal kaynaklıteknolojik seralar için ihtiyaçduyulan yerlerin tahsis amacıdeğişikliği taleplerinde mera, yaylak ve kışlaklarda bulunan jeotermal kaynakların ve jeotermal kaynakların bulunduğu aynıparselde bu kaynakların kullanılacağıteknolojik seralar ile bu alanların dışında bulunan jeotermal kaynağın,  teknolojik seralara taşınmasıveya iletilmesi için ihtiyaçduyulan yerlerin, zorunlu hallerde, ilgili müdürlük veya Genel Müdürlükten gerekçeli rapor, jeotermal kaynak kullanım izni veya ruhsat, talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmişvaziyet planı, ÇED raporu, koruma alanlarıetüt raporu, jeotermal akışkanın kullanım sonrasınasıl uzaklaştırılacağına ilişkin belge, fizibilite raporu ile komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile tahsis amacıdeğişikliği yapılabilir.
Geri dönüşümlüyatırımlarda çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatın yatırılmasıve sözleşmenin imzalanmışolmasıgerekir.”
“9) Komisyon, köy ve belediyelerde küçük parçalımeraların toplulaştırma projelerini yaptırabilir veya uygulatabilir.
Toplulaştırma projeleri, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılıSulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılıToprak Koruma ve Arazi KullanımıKanunu ve 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılıKöye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun kapsamında yapılacak toplulaştırma için ihtiyaçduyulan yerlerde Bakanlar Kurulu kararı, 1/5000 ölçekli harita veya bu haritanın olmadığıdurumlarda 1/25000 ölçekli harita,  toplulaştırma yapılacak alanların eski ve yeni durumlarınıgösterir paftalar ve Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile birlikte toplulaştırma Bakanlıktan talep edilir. Bakanlıkça uygun görülen talepler, uygulanmak üzere valiliğe gönderilir.”
“f) Denetim
Yatırım yapan kişi ve kuruluşlar, tahsis amacıdeğişikliği talebine uygun olarak yatırım yaptığınıKomisyonuna bildirir. Teknik ekip, yatırımın amaca uygun olarak yapılıp yapılmadığınıdenetler. Geri dönüşüm sözleşmesi imzalanan yatırımlar, yatırımcının bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun çalışıp çalışmadığınıtespit etmek amacıyla yılda bir kere teminatın yenilenmesinden bir ay önce il müdürlüklerince denetlenir.”
MADDE 3 AynıYönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.
Tahsis amacında değişiklik
EK MADDE 1 4342 sayılıMera Kanununun geçici 3 üncümaddesine göre yapılacak olan tahsis amacı değişikliği talepleri, il müdürlüklerine yapılır.”
MADDE 4 Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER