Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM
Genel Esaslar ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesine İlişkin Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; üretim lisansısahibi tüzel kişilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 5346 sayılıYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlıKullanımına İlişkin Kanun kapsamında işletilecek YEK Destekleme Mekanizmasının kuruluşu ve işleyişini düzenlemek amacıyla kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkileri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılıYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlıKullanımına İlişkin Kanunun 5, 6, 6/A, 6/B ve 11 inci maddeleri ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılıElektrik PiyasasıKanununun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Biyokütle: Organik atıkların yanısıra bitkisel yağatıkları, tarımsal hasat artıklarıdâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları,
b) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazıdâhil), dalga, akıntıenerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbeşkilometrekarenin altında olan veya pompaj depolamalıhidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını,
c) Çöp gazı: Çöp dâhil diğer atıklardan enerji elde edilmesi amacıyla üretilen gazı,
ç) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik PiyasasıDengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,
d) Fatura dönemi: DUY ile belirlenen fatura dönemini,
e) Gün öncesi fiyatı: Gün öncesi planlama kapsamında belirlenen sistem marjinal fiyatlarınıya da gün öncesi piyasasında belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarını,
f) Hibrit tesis: Birisi bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere iki veya daha fazla enerji kaynağınıkullanarak elektrik enerjisi üreten tesisi,
g) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,
ğ) Jeotermal kaynak: Yerkabuğundaki doğal ısınedeniyle sıcaklığısürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları,
h) Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
ı) Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programı(KGÜP): Bir uzlaştırmaya esas veriş-çekişbiriminin bağlıolduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine ve gün öncesi dengeleme sonucuna bağlıolarak bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim ya da tüketim değerlerini,
i) Kurum: Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumunu,
j) LÜY: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği,
k) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin kendi bölgesinde, LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesislerinde ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını,
l) Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞbünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlıolarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden sorumlu merkezi,
m) Ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYO): Tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan tedarikçilerin ödemekle yükümlü olacağıtutarın hesaplanmasında kullanılacak olan, her bir tedarikçinin tüketicilerine sattığı elektrik enerjisi miktarının, bu tedarikçilerin tamamının tüketicilere sattığıtoplam elektrik enerjisi miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanan oranı,
n) Ödeme yükümlülüğü tutarı (ÖYT): Her bir tedarikçi için ödeme yükümlülüğü oranı(ÖYO) dikkate alınarak PMUM tarafından tahsil edilecek tutarı,
o) Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM): TEİAŞ bünyesinde yer alan, görev ve sorumluluklarıKanun’da ve ilgili mevzuatta belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesi piyasasıve uzlaştırma işve işlemlerini yapmakla görevli ve yetkili birimi,
ö) Piyasa yönetim sistemi (PYS): Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Piyasa İşletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcılarıve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan ve küçük istemci yapısında çalışan uygulamaları,
p) Sistem marjinal fiyatı(SMF): Dengeleme güç piyasası kapsamında, dengeleme amacıyla iletim sistemi kısıtlarıdikkate alınmaksızın; sistemin enerji açığınıgidermek için yük aldırılan dengeleme birimlerine uygulanan, kabul edilen en yüksek saatlik yük alma teklif fiyatınıveya sistemin enerji fazlasını gidermek için yük attırılan dengeleme birimlerine uygulanan, kabul edilen en düşük saatlik yük atma teklif fiyatını,
r) Tedarikçi: Elektrik piyasasında serbest ve/veya serbest olmayan tüketicilere elektrik enerjisi satışıyapan üretim şirketleri, OSB üretim lisansısahipleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satışşirketleri ve perakende satışlisansına sahip şirketleri,
s) Uzlaştırmaya esas veriş-çekişbirimi (UEVÇB): Her bir piyasa katılımcısına ilişkin uzlaştırma hesaplamalarının yapılabilmesi amacıyla, piyasa katılımcılarıtarafından tanımlanarak PYS aracılığıyla kaydıyapılan aktif elektrik enerjisi üreten ya da tüketen birimleri,
ş) YEK Destekleme Mekanizması(YEKDEM): Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansısahibi tüzel kişilerin bizzat ve LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulunduklarıperakende satışlisansısahibi dağıtım şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslarıiçeren destekleme mekanizmasını,
t) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
u) YEK toplam bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olan tüzel kişilerin her biri tarafından iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı ile nihai YEK listesindeki fiyatların çarpılması suretiyle, enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasıolarak hesaplanan bedellerin toplamını,
ü) YEKBED: YEK Bedelini,
v) YEKDEM katılımcısı: YEKDEM’e tabi olan her bir lisanslı üretim tesisi veya perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerini,
y) Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEKBEL): Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin ulusal piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından verilen belgeyi,
z) Yenilenebilir enerji kaynakları(YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazıdâhil), dalga, akıntıenerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamışdiğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

YEK belgesi
MADDE 4 (1) YEK belgesi;
a) Lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin ulusal ve/veya uluslararasıpiyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi,
b) Lisansı kapsamındaki üretim tesisinde bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanılması,
c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması
amaçlarıyla verilir.
(2) Üretim lisansısahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi ile YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEKBEL) olarak lisans süresince geçerlidir.
(3) Kurum, her yıl Nisan ayında, lisansıYEKBEL olarak geçerli lisans sahiplerini, emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda kaynak türünün belirlenmesi ve takibi amacıyla lisans bazında yenilenebilir enerji kaynağından üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi miktarını, hibrit tesisler bakımından yenilenebilir enerji kaynağından yapılan üretim miktarınıKurum internet sayfasında duyurur.
(4) Hibrit tesisler bakımından;
a) Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi miktarı, YEK Kanunu’nun 6 ncımaddesinin beşinci fıkrasıuyarınca Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde,
b) Güneş enerjisi hariç yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi ise bu Yönetmeliğe göre Kurumca çıkarılacak tebliğhükümleri çerçevesinde
tespit edilir.

İKİNCİBÖLÜM
YEK Destekleme Mekanizmasına Kayıt Esasları

YEK destekleme mekanizması
MADDE 5 (1) YEK Destekleme Mekanizması(YEKDEM);
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansısahibi tüzel kişilerin kayıt olmak suretiyle faydalanabileceği YEK Kanunu’na ekli I ve II sayılıCetveller uyarınca belirlenecek fiyatları,
b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin bölgesinde bulunduklarıperakende satışlisansısahibi dağıtım şirketi aracılığıyla faydalanacaklarıYEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları,
c) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansısahibi tüzel kişiler ile LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin yararlanabileceği süreleri,
ç) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları
kapsayan destekleme mekanizmasıdır.
(2) YEKDEM, PMUM tarafından takvim yılıbazında işletilir. YEKDEM’e bir takvim yılıiçin tabi olan üretim lisansısahipleri, uygulamaya dahil olduklarıtakvim yılıiçerisinde YEKDEM’den çıkamaz.LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişiler uygulama dışına çıkamaz.

YEKDEM’ekayıt başvuruları
MADDE 6 (1) Üretim lisansı, bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olup YEK belgesi olarak da geçerli olan lisans sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim tarihine kadar EK-1 Başvuru Dilekçesiyle Kuruma başvuru yapar. Başvuru, hibrit tesisler bakımından bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilen miktarı, diğerleri için lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamınıkapsar.
(2) Muafiyetli üretim miktarınısatın almakla yükümlü olan perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri, bölgelerindeki muafiyetli üretim miktarıiçin 31 Ekim tarihine kadar EK-2 başvuru dilekçesi ile YEKDEM’e kayıt olmak için Kuruma başvurmak zorundadır.
(3) YEKDEM’e kayıt olmak isteyen üretim lisansısahipleri ile bölgelerindeki muafiyetli üretim miktarıiçin YEKDEM’e başvuru yapacak perakende satışlisansısahibi dağıtım şirketleri başvuru dilekçesi ekinde bu Yönetmelikte ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre alınacak Kurul kararı ile belirlenecek ekleri sunar.

YEKDEM kayıt başvurularına itirazlar ve itirazların sonuçlandırılması
MADDE 7 (1) 6 ncımaddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler inceleme ve değerlendirmeye alınır ve bu Yönetmelikte öngörülen bilgileri havi ön YEK listesi, 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Elektrik PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Kasım ayının ilk on günü içerisinde Kurum internet sayfasında ilan edilir.
(2) İlan edilen ön YEK listesindeki başvurulara ve/veya bilgilere;
a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali nedeniyle,
b) İlgili lisans sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi ve/veya varsa eksikliklerin giderilmesi amacıyla,
yazılıolarak beşgün içerisinde gerekçeleriyle birlikte itirazda bulunulabilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan itirazlar Kurum tarafından incelenerek Kasım ayının 25’i itibariyle sonuçlandırılır.

YEK destekleme mekanizmasıbaşvurularının sonuçlandırılması
MADDE 8 (1) 6 ncımadde kapsamındaki başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınan tüzel kişilerden bir sonraki takvim yılında YEKDEM’den yararlanabilecek olanları havi nihai YEK listesi, 7 nci ve 9 uncu madde hükümleri dikkate alınarak 30 Kasım tarihine kadar sonuçlandırılır. Nihai YEK listesi Kurul kararıile belirlenecek örneğe uygun düzenlenerek Kurum internet sayfasında duyurulur ve PMUM’a bildirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanacak nihai YEK listesinde;
a) Kaynak türlerine göre YEKDEM’e tabi olan üretim lisansısahiplerine ait tesislerin işletmeye giriş tarihleri, yıllık elektrik enerjisi üretim kapasiteleri ve yıllık üretim programına ilişkin bilgiler,
b) Dağıtım bölgesi bazında muafiyetli üretim miktarına ilişkin kaynak bazında ve toplam olarak öngörülecek bilgiler,
yer alır.
(3) YEKDEM’e esas üretim dönemi, her takvim yılının birinci günü başlar ve son günü itibarıyla nihayet bulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEK Destekleme Mekanizmasının İşleyişine İlişkin Hükümler

YEKDEM’den yararlanabilecekler
MADDE 9 (1) Lisansıkapsamındaki üretim tesisi bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olup 18/5/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmişveya girecek olan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tesislerinin işletmeye giriştarihinden itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den yararlanabilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapanların üretim tesislerinin, başvuru tarihi itibariyle işletmeye girmiş olmasıve YEKDEM’e kayıt amacıyla Kuruma yapacaklarıbaşvurunun bu Yönetmelik hükümlerine göre kabul edilmesi gerekir.
(3) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik enerjisi muafiyetli üretim miktarıkapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler, tesislerinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle, bölgesinde bulunduklarıperakende satışlisansısahibi dağıtım şirketleri aracılığıyla YEKDEM’den yararlanır.
(4) YEKDEM’den yararlanacaklar için öngörülen süreler; tesisleri işletmedeki üretim lisansısahipleri için tesisin işletmeye girdiği tarihten, henüz işletmeye girmemişolanlar için işletmeye gireceği tarihten itibaren başlar.

YEKDEM kapsamındaki kayıtlar
MADDE 10 (1) PMUM, YEKDEM kapsamındaki enerjinin uzlaştırılmasıiçin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yürütebilmek amacıyla DUY hükümleri uyarınca PMUM nezdinde kayıtlıbir YEKDEM portföyü oluşturur.
(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen nihai YEK listesinde yer alan lisanslı üretim tesislerine ilişkin DUY kapsamındaki UEVÇB ve sayaç kayıtları, PMUM’un oluşturacağıYEKDEM portföyü altında yer alacak şekilde güncellenir. Kayıt bulunmamasıhalinde, YEKDEM portföyü altında DUY hükümleri uyarınca UEVÇB ve sayaç kaydıyapılır.
(3) LÜY hükümleri uyarınca dağıtım sistemine verilecek muafiyetli üretim miktarı için perakende satışlisansısahibi dağıtım şirketleri adına, kaynak bazında, YEKDEM portföyü altına DUY hükümleri uyarınca UEVÇB ve sayaç kaydıyapılır.

YEKDEM kapsamındaki enerji üretim tahminleri
MADDE 11 (1) Üretim lisansısahibi her bir YEKDEM katılımcısı saatlik üretim tahminlerini her bir gün için, önceki gün saat 09:00 itibariyle MYTM tarafından belirlenecek şekle uygun olarak MYTM’ye bildirir.
(2) Muafiyetli üretim miktarıiçin YEKDEM katılımcısıolan perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri kendi dağıtım sistemleri içindeki OSB ve serbest bölgelerde yerleşik yenilenebilir enerji kaynaklarından LÜY kapsamında üretim yapan tesisler de dahil, muafiyetli üretim miktarına ilişkin kaynak bazında saatlik tahminlerini kaynak bazında tanımlanmışher bir UEVÇB için toplam olarak, her bir gün için, önceki gün saat 09:00 itibariyle MYTM tarafından belirlenecek şekle uygun olarak MYTM’ye bildirir.
(3) MYTM, birinci ve ikinci fıkralar uyarınca kendisine bildirilmiş olan üretim tahminlerinden faydalanarak ve/veya kendi geliştirdiği tahmin yöntemlerine dayanarak her gün bir gün sonrasıiçin UEVÇB bazında saatlik üretim tahmini yapar ve söz konusu tahminleri KGÜP olarak dikkate alır. MYTM, gerekli olması halinde YEKDEM katılımcılarından tahminlere esas olacak verileri talep edebilir. UEVÇB bazında yapılan saatlik üretim tahminleri PMUM’a YEKDEM bölgesel/ulusal toplam saatlik üretim tahmini şeklinde sunulur.
(4) MYTM, üçüncü fıkra kapsamında hesapladığıYEKDEM bölgesel/ulusal toplam saatlik üretim tahminini aynıgün içerisinde saat 10:30’a kadar PMUM’a PYS üzerinden bildirir. PMUM, YEKDEM bölgesel/ulusal toplam üretim tahminini PYS aracılığıyla saat 11:00’a kadar yayımlar.

YEKDEM kapsamında enerjinin satın alınması ve uzlaştırılması
MADDE 12 (1) YEKDEM kapsamında iletim ve/veya dağıtım sistemine verileceği MYTM tarafından bildirilen ve tedarikçiler tarafından satın alınacağıkabul edilen tahmini enerji miktarı, YEKDEM portföyü altında PMUM tarafından gün öncesi piyasasında fiyattan bağımsız teklif olarak değerlendirilmek üzere her gün saat 11:30’a kadar sistem satış teklifi olarak PYS aracılığıyla bildirilir.
(2) Tedarikçiler nam ve hesabına YEKDEM portföyü altında PMUM tarafından birinci fıkra kapsamında satışıyapılan enerjiye ilişkin tutar, 16 ncı madde uyarınca hesaplanan YEKDEM portföy geliri olarak tedarikçilere ÖYO oranında aylık bazda paylaştırılır.

YEK toplam bedelinin hesaplanması
MADDE 13 (1) YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK toplam bedeli (YEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:Bu formülde geçen;
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),
LÜYTOB: Her bir fatura dönemi için “j”dağıtım şirketi tarafından bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli (TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısıolan üretim lisansısahibi tüzel kişiye ait b uzlaştırmaya esas veriş-çekişbiriminin, u uzlaştırma dönemine ait Uzlaştırmaya Esas VerişMiktarını(MWh),
YEKFi: iYEKDEM katılımcısıolan üretim lisansısahibine uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları cent/kWh),
KURu: Her bir uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alışkurunu(TL/ABD Doları)
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait uzlaştırmaya esas veriş-çekişbirimi sayısını,
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
m: YEKDEM katılımcısıolan dağıtım şirketlerinin sayısını,
ifade eder.
(2) Her bir YEKDEM katılımcısına uygulanacak fiyat, YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyat ile YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde belirlenen fiyatlardan yararlanarak Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılacak Yönetmeliğe göre hesaplanmışyerli ürün destek fiyatının toplanmasısuretiyle elde edilir. Bu fiyat nihai YEK listesinde her bir YEKDEM katılımcısıiçin ayrıayrı gösterilir.

Ödeme yükümlülüğü oranının hesaplanması
MADDE 14 (1) Bir fatura döneminde, i tedarikçisi için ödeme yükümlülüğü oranı(ÖYO) aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
ÖYO i: Bir fatura döneminde i tedarikçisinin YEKDEM uyarınca ödeme yükümlülüğü oranını(%),
UEÇMi,b,u: DUY ilgili madde uyarınca hesaplanan, i tedarikçisi adına kayıtlıb uzlaştırmaya esas veriş-çekişbiriminin, u uzlaştırma dönemi için, tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekişmiktarını(MWh),
n: Bir fatura dönemine ilişkin i tedarikçisi adına kayıtlıpiyasa katılımcısına ait uzlaştırmaya esas veriş-çekişbirimi sayısını,
m: Bir fatura dönemine ilişkin toplam uzlaştırmaya esas veriş-çekişbirimi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
ifade eder.

Ödeme yükümlülüğü tutarının hesaplanması
MADDE 15 (1) Her bir tedarikçiden PMUM tarafından aylık bazda tahsil edilecek ödeme yükümlülüğü tutarı(ÖYT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranıdikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
ÖYTi = YEKTOB X ÖYOi(3)
Bu formülde geçen;
ÖYTi: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisi tarafından ödenecek tutarı(TL),
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),
ÖYOi:Her bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını(%),
ifade eder.

YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması
MADDE 16 (1) YEKDEM portföyünün uzlaştırılmasından elde edilen gelir aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YPG: Her bir fatura dönemi için YEKDEM portföyünün uzlaştırılmasından elde edilen geliri (TL),
SGÖFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Gün Öncesi Fiyatını(TL/MWh),
YEKSSMt,u: YEKDEM kapsamında PMUM tarafından gün öncesi dengeleme kapsamında fiyattan bağımsız teklif olarak değerlendirilen ve t teklif bölgesi için, u uzlaştırma dönemine ait tekliften dolayı gerçekleştirilen sistem satış miktarını(MWh),
l: t teklif bölgesi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
ifade eder.
(2) YEKDEM portföy gelirinden faiz geliri elde edilmesi halinde bu miktar her fatura dönemi bazında YEKDEM portföy gelirine eklenir.
(3) Her bir tedarikçiye PMUM tarafından ödenecek YEKDEM portföy geliri tutarı (YPGT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranıdikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
YPGTi = YPG X ÖYOi (5)
Bu formülde geçen;
YPGTi: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisine ödenecek YEKDEM portföy geliri tutarını, (TL),
YPG : Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM portföy gelirini (TL),
ÖYOi: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını, (%),
ifade eder.

YEKDEM portföyü enerji dengesizlik miktarının hesaplanması
MADDE 17 (1)YEKDEM katılımcılarının toplam enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki yer alan formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
UEVMi,t,b,u : i YEKDEM katılımcısının t teklif bölgesinde, b uzlaştırmaya esas verişçekişbiriminin,u uzlaştırma dönemindeki uzlaştırmaya esas verişmiktarını(MWh),
YEKSSMt,u: YEKDEM kapsamında PMUM tarafından gün öncesi dengeleme kapsamında fiyattan bağımsız teklif olarak değerlendirilen ve t teklif bölgesi için, u uzlaştırma dönemine ait tekliften dolayı gerçekleştirilen sistem satış miktarını(MWh),
n: YEKDEM katılımcılarına ait uzlaştırmaya esas çekişbirimi sayısını,
a: YEKDEM katılımcısayısını,
ifade eder.

YEKDEM portföyü enerji dengesizlik tutarının hesaplanmasıve paylaştırılması
MADDE 18 (1) YEKDEM portföyünün uzlaştırılmasından elde edilen enerji dengesizlik tutarı (YEKEDT) aşağıda yer alan formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YEKEDT: Her bir fatura dönemi için YEKDEM portföyüne ilişkin enerji dengesizlik tutarını(TL),
SMFt,u: Dengeleme güç piyasasıkapsamındaki u uzlaştırma döneminde yer aldığıt teklif bölgesi için hesaplanan Sistem Marjinal Fiyatını (TL/MWh),
YEKEDMt,u: PMUM tarafından t teklif bölgesi için u uzlaştırma döneminde, Gün Öncesi Dengeleme kapsamında tüm tedarikçiler adına satılan enerji ile ilgili uzlaştırma döneminde YEKDEM katılımcılarının toplam Uzlaştırmaya Esas VerişMiktarıarasındaki fark sebebiyle hesaplanan dengesizlik miktarını (MWh),
l: t teklif bölgesi sayısını
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
ifade eder.
(2) Her bir tedarikçinin YEKDEM kapsamındaki enerji dengesizlik tutarı (YEKEDT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı(ÖYO) dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır;
YEKEDTi = YEKEDT X ÖYOi(8)
Bu formülde geçen;
YEKEDTi: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisine ödenecek YEK enerji dengesizlik tutarını, (TL),
YEKEDT : Herbir fatura dönemi için hesaplanan toplam YEK enerji dengesizlik tutarını(TL),
ÖYOi: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını, (%),
ifade eder.

YEK bedellerinin hesaplanması
MADDE 19 (1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslıüretim tesisi için lisans sahibine ödenecek YEK bedeli (YEKBEDi) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Her bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek YEK bedelini (TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısına ait b uzlaştırmaya esas veriş-çekişbiriminin, u uzlaştırma dönemine ait Uzlaştırmaya Esas VerişMiktarını(MWh),
YEKFi: i YEKDEM katılımcısına uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları cent/kWh),
KURu: Her bir uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alışkurunu(TL/ABD Doları)
M : İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
n: YEKDEM katılımcılarına ait uzlaştırmaya esas veriş-çekişbirimi sayısını,
ifade eder.
(2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler nam ve hesabına YEKDEM katılımcısıolan her bir perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine ödenecek YEK bedeli (YEKBEDj) kendilerince LÜY ilgili hükümlerine göre hesaplanmışolan ve 13 üncü madde uyarınca YEKTOB hesabında kullanılan LÜYTOB değeridir.

YEKDEM’eilişkin aylık süreç
MADDE 20 (1) TEİAŞveya ilgili dağıtım şirketi tarafından YEKDEM katılımcısılisanslıüretim tesisleri bazında okunan verişdeğerleri ile dağıtım şirketleri tarafından okunarak kaynak bazında toplanan muafiyetli üretim miktarı DUY’da yer alan ilgili maddeler uyarınca PYS üzerinden PMUM’a bildirilir.
(2) Üretim lisansısahibi her bir YEKDEM katılımcısına ödenecek bedel PMUM tarafından; muafiyetli üretime ilişkin ödenecek toplam bedel ise ilgili perakende satış lisansısahibi dağıtım şirketleri tarafından LÜY ilgili hükümleri uyarınca hesaplanır.
(3) İlgili dağıtım şirketi tarafından hesaplanan toplam bedelin PMUM’a PYS üzerinden bildirilmesini müteakip PMUM 13 üncü madde uyarınca YEKTOB hesabınıgerçekleştirir.
(4) Bu bedel, YEKDEM katılımcılarına ilişkin uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığıyla yayımlanmasınımüteakip her bir YEKDEM katılımcısı tarafından DUY hükümleri uyarınca PMUM’a ayrıca faturalanır.
(5) İkinci fıkra kapsamında her bir YEKDEM katılımcısı için belirlenen YEK bedellerinin toplanmasısuretiyle hesaplanan YEKTOB, tedarikçilere 14 üncü madde uyarınca hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranında aylık bazda paylaştırılarak, her bir tedarikçi için ödeme yükümlülüğü tutarıbelirlenir.
(6) 12 nci madde uyarınca gün öncesi piyasasına sunulan sistem satış teklifleri ile uzlaştırmaya esas verişmiktarıarasındaki farkın, ilgili saat için geçerli SMF değeriyle çarpılmasısuretiyle elde edilen tutar, YEKDEM kapsamında enerji dengesizlik tutarıolarak değerlendirilir ve bu tutar tedarikçilere 14 üncü madde uyarınca hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranında 18 inci madde hükümleri kapsamında hesaplanarak aylık bazda paylaştırılır ve her bir tedarikçiye ilişkin enerji dengesizlik tutarıbelirlenir.
(7) YEKDEM kapsamında her bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM portföy geliri, ödeme yükümlülüğü tutarı, enerji dengesizlik tutarı ve geçmişe dönük düzeltme tutarı tedarikçilere DUY hükümleri uyarınca YEKDEM’e ilişkin uzlaştırma bildirimi olarak yayınlanır. Bu bedel, PMUM tarafından DUY ilgili hükümlerinde öngörülen sürece uygun biçimde tedarikçilere fatura olarak gönderilir.

Teminatlar
MADDE 21 (1) PMUM, tedarikçilerin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca hesaplanan ödeme yükümlülüğü tutarlarına ilişkin mükellefiyetlerini yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde DUY hükümlerine göre tahsil edilen teminatlarını kullanabilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca tedarikçilerin nakit teminatlarının kullanılmasıveya diğer teminatlarının nakde çevrilerek kullanılmasıhalinde ilgililer, kullanılan teminatlarını ilgili DUY hükümlerinde öngörülen miktarlara tamamlamak ve/veya güncellemekle yükümlüdür.

İtirazlar, faturalama ve ödemelere ilişkin süreç
MADDE 22 (1) Faturalama, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, itirazlar ve düzeltmelere ilişkin süreçler için DUY hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YEKDEM Kapsamında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 23 (1) PMUM, bu Yönetmelikte öngörülen işve işlemleri tarafsızlık ve titizlik esaslarına göre yapmak ve YEKDEM’i belirlenen sürede kurarak işler hale getirmekle yükümlüdür.
(2) PMUM, tedarikçilerin ve YEKDEM katılımcılarının bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini ayrıhesaplarda tutar ve izler.

YEKDEM katılımcılarının yükümlülükleri
MADDE 24 (1) Her bir YEKDEM katılımcısılisansıkapsamındaki tesiste gerçekleşen tüm üretimi ancak YEKDEM kapsamında değerlendirir; bu miktar PMUM tarafından oluşturulacak YEKDEM portföyü dışında herhangi bir şekilde ticarete konu edilemez.
(2) YEKDEM katılımcısılisans sahibi basiretli tacir olan tüzel kişiler ile üretimleri muafiyetli üretim miktarıkapsamındaki lisanssız üreticiler, YEKDEM’e tabi olduğu sürece, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve iyiniyet esaslarına göre faaliyet yürütmekle yükümlüdür.
(3) YEKDEM katılımcıları;
a) YEKDEM’e tabi tesisi ile PMUM tarafından oluşturulacak YEKDEM portföyü dışında herhangi bir dengeden sorumlu gruba katılamaz.
b) YEKDEM’e tabi olduklarıyıl içinde 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Elektrik PiyasasıYan Hizmetler Yönetmeliğinde öngörülen primer ve sekonder frekans kontrolüne katılım ile DUY hükümlerinde öngörülen dengeleme güç piyasasına katılıma ilişkin yükümlülükler ve piyasa işletim ücretinden muaftır.
(4) Perakende satış lisansısahibi dağıtım şirketleri satın aldıklarımuafiyetli üretim miktarınıikili anlaşmalar ve/veya tarife kapsamında satamaz, ancak YEKDEM kapsamında değerlendirir.
(5) YEKDEM katılımcısı üretim lisansısahiplerinin ilgili fatura dönemi içerisindeki net tüketimleri dolayısıyla düşecekleri dengesizlik tutarına, uzlaştırma bildiriminde yer verilir ve PMUM tarafından kendilerine fatura edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul
MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruma yapılan başvurularda başvuru sahibinin yanıltıcıbilgi ve/veya belge verdiğinin/düzenlediğinin tespiti halinde lisans sahibi tüzel kişi bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz, ödenmiş tutarlar geri alınır ve Kanun’un 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

Bildirimler ve tebligat
MADDE 26 (1) YEKDEM katılımcılarıve tedarikçiler DUY uyarınca işletilen PYS’ye erişim sağlayabilmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde düzenlenen işve işlemlerle ilgili bildirim ve tebligatlar için PYS kullanılır. Ancak PYS’nin işler halde olmamasıdurumunda bildirim ve tebligatlar sırasıyla faks, e-posta ve telefon aracılığıyla gerçekleştirilir. Faks, e-posta veya telefon aracılığıyla yapılan bildirimler en kısa sürede PYS’ye aktarılır.
(2) Bu Yönetmelikte düzenlendiği halde birinci fıkra kapsamıdışında kalan işve işlemlerle ilgili bildirim ve tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılıTebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 (1) 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 28 (1) 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmışsayılır.

2011 yılıbaşvuruları
GEÇİCİMADDE 1 (1) YEKDEM’e 2011 yılında tabi olmak isteyenler 6 ncı maddede öngörülen başvuruyu bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımınıtakip eden bir ay içerisinde yapmak zorundadır.
(2) YEKDEM’e 2011 yılında tabi olmak isteyenler için 7 ve 8 inci maddelerde öngörülen işve işlemler, birinci fıkrada öngörülen bir aylık sürenin bitimini takip eden bir ay içerisinde yapılır.

YEK destekleme mekanizmasının başlangıç tarihi
GEÇİCİMADDE 2 (1) PMUM, 1 Aralık 2011 tarihi itibari ile YEKDEM mekanizmasını işletecek şekilde gerekli hazırlıklarıtamamlamakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Başkanıyürütür.


EK-1
BAŞVURU DİLEKÇESİ

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Elektrik PiyasasıDairesi Başkanlığı)


……………………………… numaralı üretim lisansıkapsamında 4628 sayılıKanun ve 5346 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuatıkapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmekteyiz. Lisans kapsamındaki üretimimizin 20…. Yılı için YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına alınmasıiçin başvuru yapmaktayız.

Başvurumuzun kabulünü ve lisans kapsamındaki üretimimizin YEKDEM kapsamında değerlendirilmesi için gereğini tensiplerinize arz ederiz.

Ek*:
Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılacak Yönetmeliğe göre hesaplanmışyerli ürün destek fiyatınıgösteren belge.


Lisans sahibini temsile yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
(varsa) Kaşe
Tarih
Tüzel kişinin lisans numarası:
Tüzel kişinin ticaret unvanı:
Ödeme yapılacak Banka ve IBAN:
Telefon:
Faks:
e-posta:


* İlgili mevzuat uyarınca bu dilekçeye eklenecek diğer belgeler kayıt düşülmeksizin ekte sıralanır.
EK-2

BAŞVURU DİLEKÇESİ

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Elektrik PiyasasıDairesi Başkanlığı)


…………………numaralıperakende satışlisansıkapsamında faaliyet yürüttüğümüz dağıtım bölgesinde 4628 sayılıKanun ve 5346 sayılıKanunun ilgili hükümleri ile ilgili mevzuatı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız üreticiler nam ve hesabına, bu kapsamdaki üretimin 20…. Yılı için YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına alınmasıiçin başvuru yapmaktayız.

Başvurumuzun kabulünü ve lisans kapsamındaki üretimimizin YEKDEM kapsamında değerlendirilmesi için gereğini tensiplerinize arz ederiz.


Lisans sahibini temsile yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
(varsa) Kaşe
Tarih

Tüzel kişinin lisans numarası:
Tüzel kişinin ticaret unvanı:
Ödeme yapılacak Banka ve IBAN:
Telefon:
Faks:
e-posta:
Not: İlgili mevzuat uyarınca bu dilekçeye eklenecek belgeler kayıt düşülmeksizin ekte sıralanır.

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER