Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİMADENCİLER DİKKAT ! YENİ ORMAN İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. ORMAN KANUNU'NUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine ait usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine ait iş ve işlemleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Ağaçlandırma bedeli: Orman sayılan alanda izin verilmesi sonucu bu yerlerin ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılığı olarak alınan bedeli,
             b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, şantiye tesisi, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,
             c) Arama döneminde üretim ve satış izin belgesi: Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin 1/10’una kadar üretim ve satışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
             ç) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,
             d) Arazi izin bedeli: Verilecek izinlerin bulunduğu arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge dikkate alınarak orman idaresince tespit edilecek bedeli,
             e) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
             f) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
             g) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,
             ğ) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,
             h) Deflatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca her yıl belirlenen cari fiyatları sabit fiyatlara çeviren dönüştürme katsayısını,
             ı) Ek Devlet hakkı: Madencilik faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına rastlaması halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince % 30 fazla alınan Devlet hakkını,
             i) Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin ekolojik özellikleri nedeniyle yalnızca Türkiye’nin belirli bir bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren türlerin bulunduğu alanlar ile uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve koordinatları Bakanlıkça belirlenen orman alanlarını,
             j) Gen koruma alanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal ortamında veya doğal ortamı dışında korumak amacıyla koordinatları Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,
             k) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,
             l) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
             m) Hammadde üretim izin belgesi: Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
             n) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya bir teknik elemandan oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,
             o) İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları: İnşaat öncesi arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ile konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların yapımı, yıkımı, yenileme ve tadilatı esnasında ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde içermeyen atık ve toprağı,
             ö) İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
             p) İşletme ruhsatı: Bir alanda bulunan maden ile ilgili işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,
             r) İzin: Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre orman sayılan alanda Bakanlıkça amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilecek kesin izin ve muvafakatı,
             s) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,
             ş) Muhafaza ormanı: Orman Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamına alınan yerleri,
             t) Orman içi dinlenme yeri: Ormanların sosyal ve kültürel fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak amacıyla, orman sayılan alanda rekreasyonel ve estetik kaynak değerlere sahip, Orman Kanununun 25 inci maddesine göre orman mesire yerleri olarak ayrılan ve yönetilen koordinatları belirli alanları,
             u) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
             ü) Ormancılık bürosu: Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık bürolarını,
             v) Ön izin: Kullanma izni verilmeden önce; ÇED belgesini, izin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması için Bakanlıkça verilen izni,
             y) Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,
             z) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın rehabilitesi amacı ile hazırlanacak projeyi,
             aa) Rehabilite: İzinli sahada, izin süresi başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesi, doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini,
             bb) Ruhsat: Arama ruhsatı, işletme ruhsatı veya sertifikayı,
             cc) Satış bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,
             çç) Sertifika: Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
             dd) Taahhüt senedi: İzin sahibinin, Bakanlığa karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi, iznin devamı ve sonucunda yapması gerekli işlerin üstlenildiğini gösterir belgeyi,
             ee) Teminat: Taahhüt senedi hükümlerine uygun çalışmayı temin amacıyla alınan değeri,
             ff) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında hazır beton ve asfalt üretimi yapılan tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık bertaraf tesislerini,
             gg) Tohum meşceresi: Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum üretmek amacıyla koordinatları Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,
             ğğ) Toprak dolgu bedeli: Madencilik faaliyetinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarını rehabilite ederek ağaçlandırmaya hazır hale getirmek maksadıyla; inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğindeki şartlara uyularak dökülmesi için orman idaresince tespit edilen bedeli,
             hh) Toprak dolgu projesi: Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alanın rehabilite maksatlı orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu dolgu sonrası rehabilite işlemini de içeren projeyi,
             ıı) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen üretici fiyat endeksini,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Maden Arama İşlemleri
             Kazı gerektirmeyen maden arama izni
             MADDE 5 – (1) Ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen arama yapacak ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını belirten yazısına;
             a) Ruhsatını,
             b) Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını,
             dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.
             (2) Bölge müdürlüğü müracaatın bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine aynı gün iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince birinci fıkrada yer alan arama faaliyetlerinde bulunabilir.
             Kazı gerektiren maden arama izni
             MADDE 6 – (1) Ruhsat alanında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale gerektiren yöntemlerle belirli bir alanda arama yapılmak istenilmesi halinde ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını belirten yazısına,
             a) Ruhsatını,
             b) 1/25000 ölçekli haritasını,
             c) Meşcere haritasını,
             ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
             d) Koordinat özet çizelgesini,
             e) Orman kadastro haritasını,
             f) ÇED belgesini,
             g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,
             dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.
             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.
             (3) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır. İzin sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
             (4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
             Alınacak bedeller
             MADDE 7 –(1) Ruhsat alanında yapılacak kazı gerektiren arama izninden;
             a) Ağaçlandırma bedeli,            
             b) Arazi izin bedeli,
             alınır.
             (2) Ancak, kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden İşletme İşlemleri
             Maden işletme izni
             MADDE 8 – (1) İşletme ruhsatı, sertifika sahibi ile Maden Kanununun 17 nci maddesi gereği arama döneminde üretim yapılmak istenilmesi halinde arama ruhsatı sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve işleteceği madenin adını belirten yazısına,
             a) Ruhsatını,
             b) 1/25000 ölçekli haritasını,
             c) Meşcere haritasını,
             ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
             d) Koordinat özet çizelgesini,
             e) Orman kadastro haritasını,
             f) ÇED belgesini,
             g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,
             ğ) Rehabilitasyon projesini,
             dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.
             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen alanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.
             (3) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır. İzne konu alanı kapsayan onaylı işletme izin belgesi veya arama döneminde üretim ve satış izin belgesinin orman idaresine verilmesinden sonra izin alanının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
             (4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
             Alınacak bedeller
             MADDE 9 – (1) Ruhsat alanında yapılacak maden işletme izninden;
             a) Ağaçlandırma bedeli,
             b) Aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının beş hektarı geçmesi halinde, sadece geçen kısım için arazi izin bedeli,
             alınır.
             (2) Ayrıca, aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının beş hektara kadar olan kısmı için ek Devlet hakkı alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maden Tesis ve Altyapı Tesisi İşlemleri
             Maden tesis ve altyapı tesis izni
             MADDE 10 –(1) Madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman sayılan alanda yapılması zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat alanı bitişiğinde de izin verilebilir.
             (2) Ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü, kuracağı tesisin ve/veya altyapı tesisinin adını ve işleyeceği madenin adını belirten yazısına,
             a) Ruhsatını,
             b) 1/25000 ölçekli haritasını,
             c) Meşcere haritasını,
             ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
             d) Koordinat özet çizelgesini,
             e) Orman kadastro haritasını,
             f) ÇED belgesini,
             g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,
             ğ) Rehabilitasyon projesini,
             h) Avan projesini,
             dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.
             (3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesis ve altyapı tesislerinin Devlet ormanlarında yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunu da içeren bedelli izin raporu düzenlenir.
             (4) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak tesis veya altyapı tesis izni verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınarak, izin alanının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
             (5) Bir ruhsat alanında tesis ve/veya altyapı tesis izni verilebilmesi için o ruhsat alanında maden arama, hammadde üretim izni veya maden işletme izninin alınmış olması şartı aranır.
             (6) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
             Alınacak bedeller
             MADDE 11 –(1) Ruhsata dayalı yapılacak tesis veya altyapı tesis izinlerinden;
             a) Ağaçlandırma bedeli,
             b) Arazi izin bedeli,
             alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hammadde Üretim İşlemleri
             Hammadde üretim izni
             MADDE 12 –(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman sayılan alanda bu amaçla yapılacak işletme faaliyetleri, tesis ve altyapı tesislerine bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.
             (2) Hammadde üretim izin belgesi ile yapılacak madencilik faaliyetleri için rehabilitasyon projesi istenir.
             (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hammadde üretim izin belgeleri ile Devlet ormanlarında yapacakları madencilik faaliyetlerinden bedel alınmaz.
             (4) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Karayolları Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi ile yapacağı madencilik faaliyetleri için verilen izinlerinden bedel alınmaz.
             (5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı taşra birimleri ile Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bağlı olduğu Bakanlık veya Genel Müdürlüğe verilmiş sayılır. Bu izinlerden de üçüncü fıkra kapsamında bedel alınmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Devir, Temdit ve İptal İşlemleri
             Devir işlemleri
             MADDE 13 –(1) Ruhsatın Maden Kanunu hükümlerine göre devir edilmesi halinde, yeni ruhsat sahipleri adına, verilen izinlerin devri devir alanın noterden resen düzenlenmiş taahhüt senedi ve teminat vermesi kaydı ile izin veren merciin onayı ile olur.
             (2) Eski izin sahibinin ruhsatı devrettiğini orman idaresine yazılı olarak bildirdiği veya ruhsatın devredildiğinin orman idaresince resen tespit edildiği hallerde bölge müdürlüğünce ruhsatı devralana yazılı olarak bir ay içinde o ruhsata bağlı olarak orman idaresince verilmiş izinleri devralması için tebligat yapılır. Verilen sürede izinlerin devir alınmaması halinde, izinler iptal edilir.
             (3) Bu işlemler tamamlanana kadar eski izin sahibinin yükümlülükleri devam eder.
             Temdit işlemleri
             MADDE 14 – (1) İzin sahibinin mevcut ya da ilgili kanun hükümlerine göre temdit edilmiş ruhsatla, izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaatı halinde önceki iznin bitim tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre izin yenilenebilir.
             (2) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona erdiği izinlerle ilgili olarak; İzin sahibinin, izin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsatla müracaat edememesi halinde, ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatı halinde, mevcut taahhüt senedi hükümlerine göre izin süresinin bitim tarihinden itibaren dokuz ay süreyle izin ve sorumlulukları devam eder. Bu süre sonuna kadar temdit edilmiş ruhsatı ibraz etmeyenlerin izinleri iptal edilir.
             İptal işlemleri
             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri;
             a) Hak sahibinin vazgeçmesi,
             b) Ruhsatın iptali,
             c) İzin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,
             ç) Verilen izinlerin maksadı dışında kullanılması,
             d) ÇED belgesinin veya izin verilen alanla ilgili olarak diğer kanunlar uyarınca alınan görüş, belge ve muvafakatların iptal edilmesi halinde,
             Bakanlıkça iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
             (2) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmesi için ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği veya rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri iptal edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Rehabiliteİşlemleri
             Rehabilitasyon projesi
             MADDE 16 –(1) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinlerinde Ek-1’de yer alan rehabilitasyon projesi düzenlenir.
             (2) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate alınarak ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenir. İzin sahibince rehabilitasyon projesinin uygulanacağı taahhüt edilir.
             (3) Rehabilitasyon projelerinin; rehabilite işlemi için madencilik faaliyeti öncesi izin alanı içerisinde koordinatları belirli alanlarda depolanmış madencilik faaliyeti yapılan alana ait yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının madencilik faaliyetinin bitmesini takiben taşınarak rehabilite maksatlı kullanımı hariç, izin alanı dışından toprak veya malzeme naklini içermemesi gerekir.
             (4) Pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için alınacak önlemler rehabilitasyon projesinde ayrıca düzenlenir.
             (5) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası içerisinde Ek-1’de yer alan formattaki bilgilerin yer alması, hazırlayanlar arasında orman mühendisi veya orman yüksek mühendisinin bulunması, dışarıdan toprak ve malzeme nakli içermemesi halinde rehabilitasyon projesi istenmez.
             (6) Rehabilitasyon projesi Bakanlıkça izin verilen alanlar için yapılır. İlave talep edilen izinler için, mevcut izinleri de kapsayan revize rehabilitasyon projesi düzenlenir. İzin sürecinde rehabilitasyon projesinde meydana gelebilecek değişiklikler için yeni rehabilitasyon projesi verilir. Temdit edilecek izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.
             (7) Rehabilitasyon projesinde, madencilik faaliyeti yapılacak alanda yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının depolanacağı yerler, izin alanı içerisinde koordinatları ile birlikte ayrıca gösterilir.
             (8) Aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak talep edilen maden işletme, maden tesis ve altyapı tesislerini kapsayan tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.
             Rehabilite
             MADDE 17 – (1) İzin sahibi, madencilik faaliyetleri yaptığı alanları taahhüt senedi hükümlerine ve rehabilitasyon projesine göre rehabilite etmek zorundadır. Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte rehabilite bitirilemezse bölge müdürlüğünce üç ay ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir.
             (2) İzin sahibince rehabilite işleminin yapılmaması halinde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar Maden Kanununun 32 nci maddesi gereğince alınan çevre ile uyum teminatından karşılanır. Teminatın yeterli olmaması durumunda eksik kalan masraflar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre izin sahibinden tahsil edilir.
             (3) İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın oniki ay içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek orman sayılan alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan tesis veya altyapı tesislerini orman idaresi ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak sabit kıymetlerine alabilir. Aksi takdirde orman sayılan alanın dışına taşıyarak, yapılan masrafları izin sahibinden tahsil eder. Ancak pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için bu hüküm uygulanmayarak 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri de izin sahibince yerine getirilir.
             (4) İzin sahibi her yıl haziran ayının sonuna kadar madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu tarafından veya bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisince onaylı teknik raporu verir.
             (5) Kazı gerektiren maden arama izinlerinde, izin sahibince yapılmış olan maden arama faaliyetleri ile bozulan alanın izin öncesi topoğrafik yapı ile uyumlu hale getirilmesi izin sahibinden istenir. Bu işlemin izin sahibince yapılmaması halinde orman idaresince yapılarak, yapılan masraflar izin sahibinden tahsil edilir. Ayrıca rehabilitasyon projesi istenmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
RehabiliteyeHazırlık Maksatlı Dolgu İzni İşlemleri
             Dolgu yapılacak alanın tespiti ve izin öncesi işlemler
             MADDE 18 – (1) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alan, rehabiliteye hazırlık maksadıyla orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için izne konu edilebilir.
             (2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu izni için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir.
             (3) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alan hakkında koordinatları ile birlikte bölge müdürlüğünce Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü istenir.
             (4) Ayrıca, orman idaresi rehabiliteye hazırlık maksadıyla dolgu işlemini kendisi yapabileceği gibi genel hükümler çerçevesinde de yaptırabilir.
             Ön izin
             MADDE 19 –(1) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde orman idaresine teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alanın rehabiliteye hazırlık maksadıyla orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için kesin izin verilmeden önce; ÇED belgesi, izin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması için Bakanlıkça bedelli ön izin verilir.
             (2) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe belediyeleri izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü belirten talep yazılarına;
             a) Belediye meclis kararını,
             b) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.
             (3) Belediyece yapılan talep üzerine oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak bedelli ön izin raporu düzenlenir.
             (4) Bakanlıkça uygun görülenlere yirmidört ay süreli ön izin verilir. Ön izin verildiği ilgili belediyeye bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi alınır, yer teslimi yapılmaz. Ön izin süresince ön izin verilen alanda hiçbir faaliyete müsaade edilmez. Talep halinde oniki ay ek süre verilebilir.
             Ön izin süresi içerisinde yapılacak işler
             MADDE 20 – (1) Ön izin sahibi belediye ön izin süresi içerisinde talep yazılarına;
             a) 1/25000 ölçekli haritasını,
             b) Meşcere haritasını,
             c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
             ç) Koordinat özet çizelgesini,
             d) Orman kadastro haritasını,
             e) ÇED belgesini,
             f) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,
             g) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu ve orman idaresinin kabul edeceği toprak dolgu projesini,
             ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder.
             (2) Ayrıca, ön izin sahibince ön izin süresi içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması zorunludur.
             (3) Toprak dolgu projeleri ormancılık büroları tarafından düzenlenir, oluşturulan heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.
             Ön iznin sona ermesi
             MADDE 21 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya 20 nci maddedeki belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde iptal edilerek, ilgili belediyeye bildirilir.
             Kesin izin
             MADDE 22 – (1) Ön izin sahibi, 20 nci maddede belirtilen belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp bölge müdürlüğüne vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge müdürlüğü, yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından gerekli incelemeler yapılarak, bedelli kesin izin raporu düzenlenir.
             (2) Bakanlıkça uygun görülenlere beş yıla kadar kesin izin verilir.
             (3) Verilen izinlerden, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınarak saha teslimi yapılır.
             (4) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedelleri yatırmak, onaylı taahhüt senedi vermek zorundadır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
             (5) Ayrıca, zorunluluk halinde yol, şantiye binası, kantar ve enerji nakil hattına da izin süresi kadar bedelli izin verilebilir.
             (6) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin izin süresinde tamamlanamaması halinde, verilen izin bir defaya mahsus kesin izin süresi kadar uzatılabilir.
             (7) İzin sahibi her yıl haziran ayının sonuna kadar rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemlerinin safahatı hakkında halihazır durumunu gösterir haritası ile birlikte bölge müdürlüğüne teknik rapor verir.
             (8) İzin alanı ile ilgili her türlü sorumluluk izin sahibine aittir. İzin alanının etrafı izin sahibince ihata edilerek, gerekli uyarı ve ikaz levhaları konulur.
             (9) İzin sahibi kendisine verilen rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.
             Alınacak bedeller
             MADDE 23 – (1) Büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerince yapılacak dolgu ile rehabilite işlemi izinlerinden;        
             a) Ağaçlandırma bedeli,
             b) Arazi izin bedeli,
             c) Toprak dolgu bedeli,
             alınır.
             Rehabiliteyehazırlık amaçlı dolgu izin işlemlerinde kısıtlamalar ve yasaklar
             MADDE 24 –(1) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları haricinde malzeme dökülmesi yasaktır.
             (2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı atıkların dökülmesi yasaktır.
             (3) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara ikinci fıkrada yasaklanan maddelerin dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak yasal işlem yapılır, atıklar taşıttırılır. İzin iptal edilir.
             (4) Dolum alanının nihai üst kotlarından şakülü olarak aşağı doğru en az beş metrelik kısım sadece toprak ile doldurur.
             (5) Dolgu sonrası nihai kotları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu projesindeki kotlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi durdurularak, fazla dökülen miktar taşıttırılır. İzin iptal edilir.
             (6) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması halinde izin sahibi uyarılarak üç ay süre verilir. Verilen sürede eksikler giderilmediği takdirde izin iptal edilir. Taahhüt senedi hükümlerine üç kez uyulmaması halinde verilen izin iptal edilir.YÖNETMELİĞİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ >>>>>http://www.marbleport.com/madenkulturu-orman-kanununun-16-nci-maddesinin-uygulama-yonetmeligi-devami-154.html

Marbleport: Türkiye’nin Doğal Yapı Taşları Maden ve Mermer Portalı

  Maden kanunu, doğal kaynaklar, yönetmelikler, duyurular, bakanlık, meclis,eğitim , mermer firmaları, kobi, kosgeb, teknoloji, bilişim, ekonomi, maden haberleri, faydalı linkler, maden ruhsatı alımı, üretim, eleman alımı,mesleki eğitim, ekonomi, ithalat ihracat, ihale, liman, gümrük, iş ilanları ve daha fazlası

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER