Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEVAMIMADENCİLER DİKKAT ! YENİ ORMAN İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. ORMAN KANUNU'NUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEVAMI
DOKUZUNCU BÖLÜM
Muhafaza Ormanlarında Ruhsat İşlemleri
             Müracaat
             MADDE 25 –(1) Muhafaza ormanlarında ruhsat talebinde bulunmak isteyen talep sahibi ruhsat talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü belirten talep yazısına;
             a) Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak sağladığına dair belgesini,
             b) 1/25000 ölçekli haritasını,
             c) Meşcere haritasını,
             ç) Koordinatlarını,
             d) Orman kadastro haritasını,
             dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.
             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde; müracaat evrakı ile birlikte müracaatın yapıldığı muhafaza ormanının özelliklerini belirtir tutanağı Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilen evrak ve tutanak, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu gerek duyması halinde mahallinde de inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Değerlendirme komisyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda talep, bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.
             (3) Bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınan talepler Bakan onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
             (4) Bakanlıkça talebin değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde ruhsat verilmesinde sakınca olup olmadığına dair görüş verilir.
ONUNCU BÖLÜM
Bedellerin Tespiti, Tahsili ve Teminat
             Bedellerin tespiti ve tahsili
             MADDE 26 –(1) Devlet ormanlarında verilecek izinlerde alınacak bedellerden;
             a) Ağaçlandırma bedeli; Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükleri bazında tespit edilen, giydirilmiş brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için 1615 saat/hektar, yapraklı ormanlar için 1748 saat/hektar katsayısı ile çarpımı sonucu ile belirlenen bedelin, izin alanı ile çarpımı sonucu,
             b) Arazi izin bedeli; izin süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan zararın karşılığı olarak Genel Müdürlükçe belirlenen birim bedel ile verilecek iznin bulunduğu arazinin yol ve yerleşim merkezlerine yakınlığı, civar arazilerinin rayiç değerleri ve talep alanındaki ormanın vasfı dikkate alınarak bölge müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamının izin alanı ile çarpımı sonucu,
             c) Toprak dolgu bedeli; rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlarda, toplam dolgu hacminin o yılın yapraklı ormanlarda bir metrekare için tespit edilen ağaçlandırma bedelinin yarısı ile çarpımı sonucu,
             bulunur.
             (2) Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus alınır.
             (3) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık ÜFE değişim oranında artırılır.
             (4) Toprak dolgu bedeli saha tesliminden önce bir defada alınır. Ancak toprak dolgu bedeli, talep halinde gecikme zammı ödenerek izin başlangıç tarihi esas olmak üzere üç yılda üç eşit taksit halinde ödenebilir. Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin izin süresinden önce tamamlanması halinde kalan taksitler defaten ödenir.
              (5) Aynı ruhsat alanı içinde devam eden maden işletme izinlerinin toplamlarının beş hektara kadar olan kısmı için, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı satış bilgi formuna göre tahakkuk eden ek Devlet hakkı, her yıl haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin sahibi tarafından orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.
             (6) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.
             (7) Madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gelir ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelir alınmaz.
             Teminat ve teminat olarak alınacak değerler
             MADDE 27 – (1) Teminat; her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen değerdir. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.
             (2) Teminat olarak; Türk parası, bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.
             (3) Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.
             (4) Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.
             Bedellerin yatırılması
             MADDE 28 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilen arazi izin bedeli, toprak dolgu bedeli, ağaçlandırma bedeli, ek Devlet hakkı ile teminat orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.
             Gecikme zammı
             MADDE 29 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesine göre öncelikle alacak ferilerine mahsup edilir.
             Teminat ve bedellerin iadesi
             MADDE 30 –(1) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle toprak dolgu bedeli hariç alınan teminat ve bedeller;
             a) İzin, verilen sürenin dolması sebebiyle sona ermişse, izin sahibinin orman idaresine olan borcu mahsup edildikten sonra teminatın bakiyesi iade edilir.
             b) Taahhüt senedi hükümlerine veya rehabilitasyon projesine uygun davranılmadığının tespiti üzerine iznin iptali halinde, alınmış olan bedeller iade edilmez. Teminat orman idaresince irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.
             c) İzin sahibinin vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.
             ç) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin iptal edilmesi halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti sonucunda bütün bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen alanda çalışma yapılıp, doğal yapının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan orman idaresince rehabilite edilerek ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, bu işle ilgili giderler ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerden düşülerek, alınan bedeller ve teminattan geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. Bedellerin orman idaresince yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin sahibinden tahsil edilir.
             d) İzin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk ettirilmez.
             (2) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle alınan toprak dolgu bedeli;
             a) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin iptal edilmesi halinde, dolgu yapılan miktara isabet eden bedelin haricindeki bedel ve alınan teminat faizsiz olarak iade edilir.
             b) İzin sahibinin vazgeçmesi veya taahhüt senedi hükümlerine uymaması nedeniyle iznin iptali halinde, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin kalan kısmı orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Toprak dolgu bedeli iade edilmez. Teminat irat kaydedilir.
             c) Verilen izin süresi sonunda, işin tamamlanmayan kısımları için toprak dolgu bedeli iadesi yapılmaz, ayrıca teminat irat kaydedilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
             Mülkiyet uyuşmazlığı
             MADDE 31 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.
              (2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.
             (3) Mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.
             İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi
             MADDE 32 –(1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.
             Hizmet giderleri
             MADDE 33 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinin yapacağı her türlü giderler, müracaat sahiplerince karşılanır. Bu giderler aşağıda belirtilmiştir.
             a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların ve diğer personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre her türlü yol giderleri ve gündelikleri,
             b) Zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri,
             bu Yönetmelik hükümlerine göre arazi incelemelerinde yapılacak hizmet giderlerine karşılık, müracaat sahiplerince avans olarak orman idaresine yatırılır.
             (2) Her başvuru için ayrı dosya açılır ve giderler ayrı ayrı hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir. Ancak aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesislerini kapsayan talepler tek başvuru olarak kabul edilir.
             (3) Orman idaresince her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden, usulüne göre yapılır. Yatırılan avanstan geriye kalan miktar müracaat sahibine iade edilir.
             (4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.
             (5) Müracaat sahibince avans olarak yatırılacak miktar orman idaresine yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.
             İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
             MADDE 34 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere, izin alanlarının orman kadastro ve meşcere haritasında gösterilmesi ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır ve Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir.
             (2) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis alanında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere rehabilitasyon projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilir, uygun görülenler bölge müdürlüğünce onaylanır.
             (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin verilmesi istenir.
             (4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım evrakın birinci takımının aslı veya noter onaylı olması; diğer suretlerin ise aslına uygunluğunun ormancılık bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanması istenir. Evrakın aslına uygunluğu bölge müdürlüğünce kontrol edilir.
             (5) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinde noter onayı aranmaz. Kurum yetkilisi tarafından onaylanır.
             (6) Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.
             (7) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda orman idaresine verilir.   
             İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk
             MADDE 35 –(1) Oluşturulan heyetçe izin sahalarının takvim yılı içinde en az bir defa kontrolü yapılır.
             (2) Bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur. İzin alanlarında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.
             (3) İzin alınmadan yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
             (4) Verilen izin amacı dışında kullanılamaz.
             İzin başlangıcı
             MADDE 36 –(1) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.
             Kısıtlamalar
             MADDE 37 –(1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarında Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarında; bu gruplardaki madenlerin yer altı madenciliği olarak işletilmek istenilmesi halinde galeri ağzı, havalandırma bacası, yol, su ve enerji nakil hattına izin verilebilir.
             (2) Maden Kanununun 2 nci maddesindeki II(b), III, IV, V ve VI. grup madenlerin aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı tesislerine ait talepler ile ilgili olarak;
             a) Bölge Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda, müracaatın bir kısmının ya da tamamının muhafaza ormanı, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına rastladığının tespiti halinde düzenlenen tutanak müracaat evrakı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
             b) Maden aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı tesis talepleri ile ilgili olarak bölge müdürlüğünce gönderilen tutanak ve müracaat evrakı üzerinde, Bakanlık Müsteşarı ve/veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Orman Genel Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür Yardımcısı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü ve/veya Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı, Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürü ve/veya Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanından oluşan değerlendirme komisyonunca inceleme yapılır. Değerlendirme komisyonu gerek duyması halinde mahallinde de inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Değerlendirme komisyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda talep, bu Yönetmelik hükümlerine göre bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınır. Değerlendirme komisyonu ayda bir toplanır, sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.
             c) Bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınan talepler Bakan onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
             (3) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde yol, su, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisleri ile Orman Kanununun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce verilen izin sahibinin muvafakatı alınır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen izin verilebilir.
             Yönetmeliğin uygulanması
             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra, Orman Kanununun 16 ncı maddesi gereğince verilecek izinlerle ilgili olarak, 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin, Orman Kanununun 16 ncı maddesinin uygulamasını düzenleyen hükümleri uygulanmaz.
             İzin başvuru hakkı
             MADDE 39 –(1) Bu Yönetmelik gereği maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesisi ile hammadde üretim izin talepleri ruhsat sahibi veya kanuni vekili tarafından yapılır. İzin ile ilgili bütün işlemler ruhsat sahibi adına yürütülür.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
             Mevcut izinlerin devamı
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.
             (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş ve herhangi bir şekilde ruhsat alanı dışında kalmış tesis ve altyapı tesislerine, ruhsata dayalı olarak ruhsat süresince izin verilebilir.
             (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş ve bu Yönetmeliğin tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.
             (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” artış oranı yerine, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikte belirtilen “ÜFE” artış oranı uygulanır.
             Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi
             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan müracaatlara konu yerler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
             Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları
             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçmiş yıllarda çalışılarak terk edilmiş ve hâlihazırda faal olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince re’sen geri teslim alınarak izin iptal işlemi yapılır.
             Bedelsiz verilen izinlerin bedelli izne dönüştürülmesi
             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlar Kurulunca verilen imtiyaz hakkına dayanılarak bedelsiz olarak izne konu edilen maden işletme ve tesis izinleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.
             Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları
             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.
             Rehabilitasyon projesi olmayan izinler
             GEÇİCİ MADDE 6 –(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi alınır.
             Yürürlük
             MADDE 40 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 41 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 
EK-1
 
REHABİLİTASYON PROJESİ FORMATI
 
             (1) Ruhsat bilgileri
             a) İli                                          :
             b) İlçesi                                    :
             c) Beldesi                                 :
             ç) Köyü                                    :
             d) Ruhsat Numarası                 :
             e) Ruhsat Grubu                      :
             f) Madenin Cinsi                      :
             g) Ruhsat Sahibi                       :
             ğ) Ruhsat Bitiş Tarihi              :
             (2) Faaliyet öncesi mevcut durum
             a) Ruhsat, işletme izni(varsa), işletme/tesis/altyapı tesis izin talep alanı koordinatları.
             b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanın mevcut arazi kullanımı ile altyapı durumu.
             c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası ve faaliyet alanı sınırlarını ve çevresini gösteren 1/5000 ölçekli topoğrafik harita (çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).
             ç) Rehabilite edilecek alanların, faaliyet sonrası kullanım çeşitliliği senaryolarını gösterir;
             1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita,
             2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli topoğrafik harita,
             3) 10 ha’dan büyük alanlar için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar.
             d) Faaliyet alanının jeolojik durumu.
             e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.
             f) Örtü tabakası durumu.
             g) Toprak durumu.
             ğ) Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi.
             1) Türler, endemik türlerin listesi, yaban hayatı türlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türlerin listesi,
             2) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türlerin listesi ve bunların yaşama ortamları, bunlar
             için belirlenen koruma kararları,
             3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları.
             h) Meteorolojik özellikler.
             (3) Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar:
             1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler
             a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, depolanması ve korunması)
             b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanı alanının çit - engellerle sınırlandırılması ve uyarı - ikaz levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi.
             c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.
             ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzeri yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.
             2- İşletme/tesis/altyapı tesis izin alanının faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler
             a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının rehabilitesi.
             b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile madencilik yapılmış alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve basamakların duraylılığının sağlanması.
             c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmesi.
             ç) Olası erozyona karşı gerekli önlemlerin alınması.
             d) Yeniden düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın geri serilmesi.
             e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlendirilme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün ise değerlendirilmesi)
             f) Tesis ve altyapı tesislerin faaliyet sonrası kullanımı.
             (4) Rehabilite çalışması çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takviminin hazırlanması. (Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili iş ve zaman planlamasının hazırlanması)
Bu proje tarafımdan hazırlanmıştır. ..../…/20..
Projeyi hazırlayan
             Ormancılık Bürosu    :
             Adı ve Soyadı            :
             Ruhsat No                 :
             Kaşe ve imza
 
             Bu projenin madencilik faaliyeti sonrası idarenin isteğine bağlı olarak tarafımdan uygulanması veya idarece uygulanıp, masraflarının tarafımca ödenmesini taahhüt ederim.
                                                                                                             Ruhsat Sahibi
                                                                                                             (Yetkili İmza)
 
UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
 
HEYET
 
             Başkan             Üye                                 Üye
 
 
 
 
                                                                                                Tetkik Edildi …./…./20..
 
                                                                                         Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü
 
O N A Y
…./…./20..
 
Orman Bölge Müdürü
Marbleport: Türkiye’nin Doğal Yapı Taşları Maden ve Mermer Portalı

  Maden kanunu, doğal kaynaklar, yönetmelikler, duyurular, bakanlık, meclis,eğitim , mermer firmaları, kobi, kosgeb, teknoloji, bilişim, ekonomi, maden haberleri, faydalı linkler, maden ruhsatı alımı, üretim, eleman alımı,mesleki eğitim, ekonomi, ithalat ihracat, ihale, liman, gümrük, iş ilanları ve daha fazlası

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER