Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (2014)


YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esaslarıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik;
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin inşaat, işletme ve işletme sonrasıizlenmesi ve denetlenmesini,
ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyasıhazırlamak ve sunmak, “ÇED Olumlu”kararıalan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarına yardımcıolacak raporlamalarıyapmak için gerekli şartlarıtaşıyan kurum/kuruluşları,
c) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,
ç) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: Ek-3’te yer alan Genel Format esas alınarak hazırlanan dosyayı,
d) Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı: Gerçekleştirilmesi planlanan, ek-1 listesinde yer alan projelerin özelliklerini, yerini, olasıetkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutlarıile tanıtan ÇED Başvuru Dosyasıhazırlanmasısırasında esas alınacak ek-3’teki Genel Formatı,
e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararıverilen bir proje için belirlenen Özel Formata göre hazırlanacak raporu,
f) Çevresel etki değerlendirmesi raporu özel formatı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere; Komisyon tarafından projenin önemli çevresel boyutlarıile Halkın KatılımıToplantısındaki görüşve öneriler göz önüne alınmak suretiyle ek-3’teki Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınmasıgereken konularıtanımlayan formatı,
g) Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,
ğ) Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylıincelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını,
h) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,
ı) Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünübelirten Bakanlık kararını,
i) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılmasıiçin başvuru ile başlayan; inşaat, işletme ve işletme sonrasıçalışmalarıkapsayan süreci,
j) Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi: ÇED sürecindeki işve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemi,
k) Duyarlıyöreler: Çevresel etkilere karşıbiyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlıolan veya mevcut kirlilik yüküçevre ve halk sağlığınıbozucu düzeylere ulaştığıbelirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatıve taraf olunan uluslararasısözleşmeler uyarınca korunmasıgerekli görülen ve ek-5’te yer alan alanları,
l) Etki: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylıolarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkmasıolasıdeğişiklikleri,
m) Etki alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletilmesi ve işletme sonrasında etkilediği alanı,
n) Halk: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ulusal mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon veya grupları,  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
o) Halkın katılımıtoplantısı: Kapsam ve Özel Format belirlenmesinden önce, halkıproje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüşve önerilerini almak üzere yapılan toplantıyı,
ö) İlgili halk: Gerçekleştirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan halkı,
p) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararıalındıktan sonra, inşaat, işletme ve işletme sonrasıdönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanmasıiçin yapılan çalışmaların bütününü,
r) Kapsam ve özel format belirleme: ÇED sürecine tabi projeler için Halkın KatılımıToplantısından sonra format verme aşamasına kadar yapılacak işve işlemleri,
s) Komisyon: Proje için verilecek Özel Formatın kapsamınıbelirlemek ve hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Komisyonu,
ş) Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımı,
t) Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelere, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı,
u) Proje sahibi: Projeyi gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Seçme eleme kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak ek-4’teki formatı,
ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
Genel Hükümler
Yetki
MADDE 5 (1) Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarınıverme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğüdurumlarda "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarınıbelirleyerek yetki genişliği esasına göre Valiliklere devredebilir.
Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyasıhazırlama yükümlülüğü
MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasınısağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.
(2) Kamu kurum/kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin veya Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşların isteyeceği konuya ilişkin her türlübilgi, doküman ve görüşüvermekle yükümlüdürler.
(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararıveya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararıalınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapıve kullanım ruhsatıverilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreçsonlandırılır.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntemi
Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler
MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-1 listesinde yer alan projelere,
b) "ÇED Gereklidir" kararıverilen projelere,
c) Kapsam dışıdeğerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımıve/veya genişletilmesinin planlanmasıhalinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışlarıtoplamıile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
ÇED Raporu hazırlanmasızorunludur.
Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılmasıve komisyonun kuruluşu
MADDE 8 (1) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatıesas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasınıve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar.
(2) "ÇED Gereklidir" kararıverilen projeler için, bu karar, ÇED Başvuru Dosyasıve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ile imza sirküleri, Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar tarafından Bakanlığa sunulur.
(3) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Bu işlemler beş(5) işgünüiçinde tamamlanır. Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatına uygun hazırlanmadığıanlaşılan ÇED Başvuru Dosyasıtamamlanmak üzere iade edilir. Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar eksikliklerini tamamlayıp ÇED Başvuru Dosyasınıyeniden Bakanlığa sunar.
(4) İnceleme sonucunda başvuru dosyasının ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde, Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluştemsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlardan oluşan bir Komisyon kurulur.
(5) Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüşüne açıldığınıve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüşve önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.
(6) Bakanlık, Halkın KatılımıToplantısıve kapsam belirleme için görüşverme tarihini belirten bir yazıyıve ek-3’te yer alan Genel Format doğrultusunda hazırlanmışÇED Başvuru Dosyasını, Komisyon üyelerine gönderir.
(7) Bakanlık, gerekli gördüğühallerde, projenin konusu, türüve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de Komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir.
(8) Komisyonda kurum ve kuruluştemsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalarıve temsil ettikleri kurum/kuruluşların görev alanlarıyla sınırlıolmak üzere görüşvermeye yetkili kılınmışolmalarıesastır.
Halkın katılımıtoplantısı
MADDE 9 (1) Halkıyatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüşve önerilerini almak üzere; Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar ve proje sahibinin katılımıile Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği Valilikçe belirlenen merkezi bir yer ve saatte Halkın KatılımıToplantısıdüzenlenir.
a) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar toplantıtarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; projenin gerçekleştirileceği yörede yayınlanan yerel süreli yayın ile birlikte yaygın süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede toplantıtarihinden en az on (10) takvim günüönce yayınlatır.
b) Halkın KatılımıToplantısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılır. Toplantıda; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınmasısağlanır. Başkan, katılımcılardan görüşlerini yazılıolarak vermelerini isteyebilir. Toplantıtutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.
(2) Valilik, Halkın KatılımıToplantısıile halkın görüşve önerilerini bildirebileceği süreçile ilgili zamanlama takvimini ve iletişim bilgilerini halka duyurur. Halkın görüşve önerileri, zamanlama takvimi içerisinde Komisyona sunulur.
(3) Komisyon üyeleri, kapsam belirlemesi öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir, kendilerine iletilen tarihe göre Halkın KatılımıToplantısına katılabilirler.
(4) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar tarafından halkıbilgilendirmek amacıyla broşür dağıtmak, anket, seminer gibi çalışmalar Halkın KatılımıToplantısından önce yapılabilir veya internet sitesinden yayınlanabilir.
Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi
MADDE 10 (1) Komisyon üyesi kurum/kuruluşların görüşve önerileri ile halktan gelen görüşve öneriler doğrultusunda Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatıhazırlanır.
(2) Komisyon tarafından belirlenen Özel Format, Bakanlık tarafından belirlenen Özel Format Bedelinin bu maddede belirlenen süre içerisinde ödenmesi mukabilinde verilir. Halkın KatılımıToplantısı/Toplantılarının tamamlanmasından itibaren Format Bedeli, üç(3) ay içerisinde yatırılmaz ise ÇED süreci sonlandırılır.
(3) Format Bedelinin yatırılmasından sonra, Bakanlıkça yedi (7) işgünüiçerisinde Özel Format verilir.
(4) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar Özel Formatın veriliştarihinden itibaren on sekiz (18) ay içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde ÇED Raporu sunulmaz ise ÇED süreci sonlandırılır.
Çevresel etki değerlendirmesi raporunun bakanlığa sunulması
MADDE 11 (1) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formatına uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer almasıgereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığıhakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş(5) işgünüiçinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun Özel Formatına uygun olmadığıve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılmasıhalinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raporu iade edilir. İade edilen ÇED raporunun üç(3) ay içinde Bakanlığa sunulmamasıveya yapılan düzeltmenin yeterli görülmediği durumda ÇED süreci sonlandırılır.
(2) Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatına uygun hazırlandığıtespit edilen ÇED Raporu, inceleme ve değerlendirme toplantısının tarihi ve yerini belirten bir yazıile Komisyon üyelerine gönderilir.
(3) Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığıve ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığıBakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.
(4) ÇED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene kadar raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüşbildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler Komisyon tarafından dikkate alınır ve Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar tarafından ÇED Raporuna yansıtılır.
Komisyonun çalışma usulüve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi
MADDE 12 (1) Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren on (10) işgünüiçinde inceler ve değerlendirir.
(2) Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır. Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum/kuruluşlarıilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumluluklarıçerçevesinde görevlendirilirler; kurum/kuruluşlarıadına görüşbildirirler. Komisyon başkanı, üyelerden görüşlerini yazılıolarak vermelerini isteyebilir. Yazılıgörüşveren kurum temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya ilişkin istemleri Komisyon başkanınca değerlendirilir.
(3) Komisyon, Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlardan proje ile ilgili genişkapsamlıbilgi vermesini, araçgereçsağlamasını, konusu itibariyle Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yeterlik verilmişözel veya kamuya ait kurum/kuruluşların laboratuvarlarınca analiz, deney ve ölçümler yapmasınıveya yaptırmasınıisteyebilir.
(4) Su, toprak ve benzeri analizlerde, tartışmalıdurum olmasıhalinde şahit numuneye başvurulabilir. Bu işlemlerin sonuçlarınıBakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.
(5) Komisyon gerekli görürse, görevlendireceği üyeleri aracılığıile projenin gerçekleştirilmesi planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir.
(6) ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda Komisyon, bunların giderilmesini Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlardan veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme değerlendirme süreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan Komisyon çalışmalarına devam edilmez.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(7) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşların ÇED Raporunda gerekli görülen düzeltmeleri yapıp yeniden Bakanlığa sunmasından sonra; Komisyon, Bakanlıkça toplantıya çağırılır. Toplantının yapılmasıile birlikte inceleme değerlendirme süreci kaldığıyerden işlemeye başlar.
(8) Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik yapmasıen çok iki (2) kez istenebilir. Yapılan düzeltme Komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla belirlenir ve projenin ÇED süreci sonlandırılır.
(9) Komisyon tarafından, inceleme değerlendirme toplantılarısırasında;
a) ÇED Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı,
b) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlıbir şekilde incelenip incelenmediği,
c) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin yer alıp almadığı,
ç) Halkın KatılımıToplantısıve süreçiçerisinde gelen görüşve önerilere çözüm getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılır.
(10) Komisyon çalışmalarınıve değerlendirmelerini tutanak altına alır ve sonuçlandırır.
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen çevresel etki değerlendirmesi raporu ve ilgili dokümanların bakanlığa sunulması
MADDE 13 (1) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar tarafından inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki on (10) takvim günüiçinde Bakanlığa sunulur.
Çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı
MADDE 14 (1) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüşve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığıile on (10) takvim günügörüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasınıya da Komisyonun yeniden toplanmasınıisteyebilir. Nihai ÇED Raporu ve eklerinin proje sahibi taahhüdüaltında olduğunu belirten taahhüt yazısıve noter onaylıimza sirküleri beş(5) işgünüiçerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum/kuruluşlarından imza sirküleri istenmez.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, süresi içerisinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise, projenin ÇED süreci sonlandırılır.
(3) Bakanlık, Komisyon çalışmalarınıve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararınıon (10) işgünüiçinde verir ve bu kararıKomisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararıBakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığıile halka duyurulur.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(4) "ÇED Olumlu" kararıverilen proje için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmamasıdurumunda "ÇED Olumlu" kararıgeçersiz sayılır.
(5) "ÇED Olumsuz" kararıverilen projeler için "ÇED Olumsuz" kararıverilmesine neden olan şartlarda değişiklik olmasıdurumunda yeniden başvuruda bulunulabilir.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi
Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler
MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-2 listesinde yer alan projeler,
b) Kapsam dışıdeğerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımıve/veya genişletilmesinin planlanmasıhalinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışlarıtoplamıile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler,
seçme, eleme kriterlerine tabidir.
Başvuru ve inceleme
MADDE 16 (1) Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılmasıamacıyla Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar tarafından; ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısıve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur.
(2) Bakanlık, proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasınıek-4’te yer alan kriterler çerçevesinde beş(5) işgünüiçinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunmasıhalinde bunların tamamlanmasıBakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlardan istenir.
(3) Eksiklikleri altı(6) ay içerisinde tamamlanmayan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin ÇED süreci sonlandırılır.
Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı
MADDE 17 (1) Bakanlık, Proje Tanıtım Dosyalarınıek-4’te yer alan kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlardan proje ile ilgili genişkapsamlıbilgi vermesini, araçgereçsağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasınıveya yaptırmasınıisteyebilir.
(2) Bakanlık on beş(15) işgünüiçinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararınıbeş(5) işgünüiçinde verir, kararıValiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararıaskıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.
(3) “ÇED Gerekli Değildir”kararıverilen proje için beş(5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmamasıdurumunda “ÇED Gerekli Değildir”kararıgeçersiz sayılır.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(4) "ÇED Gereklidir" kararıverilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmamasıdurumunda karar geçersiz sayılır.
BEŞİNCİBÖLÜM
İzleme ve Kontrol
Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi
MADDE 18 (1) Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararıveya "ÇED Gerekli Değildir" kararıverilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir”kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.
(2) Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapar.
(3) Proje sahibi, "ÇED Olumlu" kararınıaldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarınıBakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlar da bu raporlarıKomisyonca belirlenen periyotlarda, Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
(4) Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararınıaldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe bildirmekle yükümlüdür.
Yönetmeliğe aykırıuygulamaların durdurulması
MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde;
a) “ÇED Olumlu”kararıalınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli Değildir”kararıalınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararıalınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararıkaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararıalınmaz ise, yatırımcıfaaliyet alanınıeski haline getirmekle yükümlüdür. 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
b) "ÇED Olumlu" kararıya da "ÇED Gerekli Değildir" kararıverildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulmasıiçin projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararıkaldırılmaz. 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürelerin uzatılmasıve durdurulması
MADDE 20 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, proje sahibi, Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşların talebi ve Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ya da Bakanlığın doğrudan gerekli gördüğühallerde, gerekçesi belirtilerek Bakanlık tarafından uzatılabilir veya durdurulabilir. Bakanlıkça yeterlik verilmişkurum/kuruluşlara raporlarla ilgili eksiklikleri gidermesi ve ilave işlemler yapmasıiçin verilen süreler ÇED sürecine dahil değildir.
Proje sahibinin değişmesi
MADDE 21 (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe sunmakla yükümlüolup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmişsayılır.
Çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi
MADDE 22 (1) Bakanlık, ÇED uygulamalarına ilişkin olarak, gerektiğinde yerli ve yabancıkurum/kuruluşlar ile işbirliği halinde her türlüeğitim, plan, program ve proje çalışmalarıyapabilir; kitap, kitapçık, rehber ve her çeşit doküman hazırlayabilir, seminer ve toplantılar düzenleyebilir.
Askeri projeler
MADDE 23 (1) Askeri projelerle ilgili ÇED uygulamaları, Milli Savunma Bakanlığının görüşüalınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Olağanüstüdurumlar ve özel hükümler
MADDE 24 (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak ÇED sürecine ilişkin yöntem Bakanlıkça belirlenir:
a) Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi işlemleri, doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümüile yeniden gerçekleştirilmesi planlanan projeler,
b) ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi olduğu halde proje sahibinin ÇED Raporu hazırlanmasıtalebi üzerine Bakanlıkça uygun görülen projeler,  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulmasıplanlanan projeler,
ç) Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılan alanlarda kurulmasıplanlanan projeler,
d) Teknoloji değişikliği uygulamak suretiyle, verim artırımına, doğal kaynak kullanımınıazaltmaya ve/veya çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılmak istenilen değişiklikler veya prototip üretim yapan projeler,
e) Ek-1 listesi veya ek-2 listesinde olup, eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlüdeğişikliği içeren projeler,
f) “ÇED Olumlu”veya “ÇED Gerekli Değildir”kararıbulunan projelerde yapılacak kapasite artışıve/veya genişletilmesi planlanan projeler.
Entegre projeler
MADDE 25 (1) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanmasıhalinde, Bakanlıkça entegre proje için tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyasıhazırlanmasıistenebilir.
Yeterlik belgesi
MADDE 26 (1) ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasıhazırlayacak kurum/kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgesinin verilmesi, Yeterlik Belgesi verilen kurum/kuruluşların denetimi ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğile düzenlenir.
Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi
MADDE 27 (1) Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürütülmesine ilişkin işve işlemler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Tebliğler
MADDE 28 (1) Bakanlık, gerekli gördüğühallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak tebliğler çıkarabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 (1) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçişsüreci
GEÇİCİMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım DosyasıValiliğe ya da Bakanlığa sunulmuşprojelere bu Ynetmeliğin lehte olan hükümleri ve/veya başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kapsam dışıprojeler
GEÇİCİMADDE 2 (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığıbelgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamıdışındadır.
Kanuni kapsam dışıprojeler
GEÇİCİMADDE 3 (1) 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmışolup, 29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamışolan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapıve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamıdışındadır.
Yürürlük
MADDE 30 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanıyürütür.
 
YÖNETMELİK  EKLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EKLER  (2014)

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER