Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (YENİ) VIII 148-167 VE GEÇİCİ MADDELER


21 Eylül 2017 PERŞEMBE günü 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan MADEN YÖNETMELİĞİ ile aşağıdaki Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Son Maden Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 6592 sayılı Maden Kanunundan 2,5 yıl sonra yayımlanan Maden Yönetmeliğin tamamı için aşağıdaki sayfamızı tıklayarak ziyaret ediniz.

Maden Yönetmeliği'nin tamamı için aşağıdaki sayfamızı tıklayarak ziyaret ediniz.

 

MADEN YÖNETMELİĞİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik ve Daimi Nezaretçiler ile Teknik Elemanlar İçin
Ortak Hükümler
             Teknik ve daimi nezaretçiler ile teknik elemanlar olmadan üretim yapılması
             MADDE 148 –(1) Teknik nezaretçi olmadan maden işletme faaliyetinin yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Daimi nezaretçi ve/veya teknik eleman olmadan maden işletme faaliyetinin yapılması halinde ise faaliyet durdurulur. Daimi nezaretçi ve/veya teknik eleman görevlendirilmesi için ruhsat sahibi uyarılarak, on beş gün süre verilir. Verilen süre sonunda daimi nezaretçi görevlendirilmez ise teminat irat kaydedilir. Teknik nezaretçi, daimi nezaretçi ve/veya teknik eleman istihdamı/nezareti sağlanması ile faaliyete izin verilir. Ancak, bu hükümlere göre yapı ve inşaat hammaddeleri üretimi için izin alan kamu kurum ve kuruluşlarının sadece faaliyetleri durdurulur.
             (2) Teknik ve/veya daimi nezaretçi ile teknik elemana yapılacak tebligatlar için yazışma adresi, teknik nezaretçi atama ve/veya daimi nezaretçi ve teknik eleman görevlendirme işlemi esnasında Genel Müdürlüğe bildirilen adrestir. Adres değişikliği bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılan tebligatlar teknik ve/veya daimi nezaretçi ve/veya teknik elemana tebliğ edilmiş sayılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Maden İhale İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
             İhale usulü
             MADDE 149 –(1) Kanuna göre yapılan ihaleler, açık ihale usulü ile yapılır. Teklifler kapalı alınır. Kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin üzerinde kalanlar ile açık artırma ihale usulü ile ihaleye devam edilir. Aritmetik ortalamanın %50’sinin üzerinde tek kişinin kalması halinde kapalı teklife göre ihale sonuçlandırılır.
             İhaleye müracaat
             MADDE 150 –(1) Kanun gereğince ihaleye açılan sahaların ihalelerine katılmak için Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun başvuruda bulunmaları zorunludur.
             (2) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:
             a) Gerçek kişiler için:
             1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (Ek Form-22),
             2) T.C. Kimlik numarası,
             3) Onaylı imza sirküleri,
             4) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
             5) Talep harç makbuzu,
             6) Teklif mektubu,
             7) İhale teminatı,
             8)  İmzalanmış şartname.
             b) Tüzel kişiler için:
             1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (Ek Form-22),
             2) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
             3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,
             4) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
             5) Talep harç makbuzu,
             6) Teklif mektubu,
             7) İhale teminatı,
             8) İmzalanmış şartname.
             İhale şartnamesi
             MADDE 151 –(1) İhale şartnameleri, ihale konusu işlerin özelliğini belirtecek şekilde Genel Müdürlükçe hazırlanır.
             (2) Müracaatçılar Genel Müdürlüğün belirlediği bedel karşılığında şartnameyi ihale tarihine kadar alırlar.
             (3) Bu şartname, yapılacak ihaleye göre aşağıdaki hususları içerir:
             a) İhale edilecek sahanın ili ve erişim numarası,
             b) İhale edilecek sahanın taban ihale bedeli ve teminatı,
             c) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saati,
             ç) Müracaatçılarda aranılan şartlar ve istenen belgeleri,
             d) Genel Müdürlüğün ihaleyi ertelemekte, uygun bedeli tespitte veya gerekçe göstererek iptal etmekte serbest olduğunu,
             e) Teminatlar, ihale bedeli, ruhsat harcı ve teminatların ödeme yerleri ve bu ödemelerin sürelerini,
             f) Kapalı ve açık artırma ihale uygulama şeklini,
             g) İhtilafların çözüm şekli ve yerini,
             ğ) İhale edilecek sahanın bulunduğu listenin ilana çıkarıldığı tarihi.
             (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde yer alan bilgiler müracaatçı tarafından doldurularak müracaat zarfının içine konulur.
İKİNCİ BÖLÜM
İhale ve İlan İşlemleri
             İhale komisyonu ve karar alınması
             MADDE 152 –(1) İhale komisyonu, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları veya Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve konusunda uzman personelden olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
             (2) Genel Müdür, ihalelerin yoğunluğu nedeniyle ikinci bir ihale komisyonu teşkil edebilir.
             (3) Genel Müdür, komisyon başkanlığı yetkisini gerekli gördüğü hallerde Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinden birine devredebilir.
             (4) İhale komisyonu eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Mazereti nedeni ile ihalelere katılamayan asil üye yerine yedek üye katılır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalar.
             İlan
             MADDE 153 –(1) Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ihaleye açılan sahaların ihale bilgileri Genel Müdürlükte ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilir. Ayrıca ihaleye açılan sahalarla ilgili açıklayıcı bilgileri içeren bir ilan da Resmî Gazete’de yapılır.
             İlanda yer alacak hususlar
             MADDE 154 –(1) İhale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların ilanlarında aşağıdaki hususlar yer alır:
             a) Resmî Gazete ilanı:
             1) İhaleye açılan sahaların Genel Müdürlükte ilan edileceği tarih, ihale şekli ve ihale bilgileri,
             2) İlan edilen sahaların ihalesine katılmak için başvuru şekli,
             3) Başvuru yapılmayan sahaların aramalara açılma tarihi,
             4) İhale Şartnamesinin Genel Müdürlükten ücret karşılığında alınabileceği bilgileri.
             b) Genel Müdürlükte ve Genel Müdürlük internet sayfasında:
             1) İlan edilecek sahaların ihalesine katılmak için başvurulacak yer ve başvuru şekli,
             2) İhale edilecek sahaların, ihale tarihi, ili, ilçesi, erişim numarası, ruhsat grubu, alanı, pafta ve koordinatları,
             3) Resmî Gazete ilan bilgileri.
             İhale işlem dosyasında bulunması gereken belgeler
             MADDE 155 –(1) İhaleye çıkarılan sahalarla ilgili her ihale için Genel Müdürlükçe bir dosya hazırlanır. Hazırlanacak bu dosya içerisinde aşağıdaki belgeler bulunur:
             a) İhalenin yapılmasına ilişkin Genel Müdürlük Oluru,
             b) İhale şartnamesi,
             c) İhalesi yapılacak sahaya ait diğer bilgiler.
             Taban ihale bedelinin tespiti
             MADDE 156 –(1) Taban ihale bedeli, 10.000 TL’dir. Bu miktar her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.
             İhale teminatı
             MADDE 157 –(1) İhale teminatı; teklif edilen kapalı ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz. Aksi halde teklif geçersiz sayılır. Açık artırma için yeni bir teminat alınmaz.
             (2) İhale teminatı olarak; nakit para, devlet bono ve tahvili yatırdığına dair makbuz veya banka, özel finans kurumlarından alınacak süre yönünden sınırsız teminat mektubu kabul edilir.
             İhale için müracaat yapılmayan sahalar
             MADDE 158 –(1) Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ihaleye açılan ve ihale için başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde aramalara açık hale getirilir. Ancak, işletme ruhsat safhasında hukuku sona eren sahalar ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından görünür rezervi belirlenerek Genel Müdürlüğe devredilen sahalara müracaat olmaz ise tekrar ihaleye çıkarılır.
             (2) Aramalara açık hale gelen sahalar Genel Müdürlükte ilan edilir.
             İhaleye tek kişinin katılması
             MADDE 159 –(1) İlana çıkarılan sahanın ihalesine tek kişinin katılması halinde kapalı teklife göre ihale işlemi tamamlanır. İhale komisyonu, teklif edilen ihale bedelini uygun görmemesi halinde ihale iptal edilir ve geçici ihale teminatı iade edilir. İhaleyi kazanan ilgiliye, ihale bedelini yatırması için on iş günü süre verilir. İhaleyi kazananın süresi içerisinde ihale bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz aslını dilekçe ekinde Genel Müdürlüğe vermemesi halinde geçici ihale teminatı irat kaydedilir. Bu sahalar yeniden ihale edilir.
             (2) İhale bedeli yatırıldıktan sonra II (b), III., IV., V. ve VI. Grup maden sahaları için iki ay süre verilir. Bu süre sonuna kadar arama ruhsat harcı, ruhsat teminatı, ön inceleme raporu ve arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi halinde arama ruhsatı düzenlenir. Bu süre içerisinde ön inceleme raporu ve mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin, arama ruhsat harcı ve ruhsat teminatının verilmemesi halinde, talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
             (3) I (b) ve II (a) Grubu maden sahaları için ruhsat almak isteyenlere ihale bedelinin makbuz aslının süresi içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edildiği tarihten itibaren, işletme projesi, işletme ruhsatı talep harcı, işletme ruhsat harcı ve ruhsat teminatını vermesi için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde işletme projesinin, işletme ruhsatı talep harcı, işletme ruhsat harcı ve ruhsat teminatının verilmemesi veya işletme ruhsat talebinin Genel Müdürlükçe kabul edilmemesi hallerinde, talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
             İhalelerde kapalı ve açık ihale usulü tekliflerinin değerlendirilmesi
             MADDE 160 –(1) İhalelerde kapalı ve açık ihale usulü teklif uygulanması aşağıdaki şekilde yapılır:
             a) İhale komisyonu, ihale saatinde ihalelere başlamadan önce o günkü tüm ihalelere ait ihale teminatı, teklif mektubu ve müracaat evraklarını kapalı bir zarf içinde müracaatçıya sıra numarası vererek kabul eder.
             b) İhale komisyonu, ihale salonunda ihalesi yapılacak sahaya ait müracaat sahiplerinin belgelerini inceler. Evrakları eksik olanların teklifleri geçersiz sayılır. Aynı erişim numaralı sahaya;
             1) Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından birden fazla müracaatta bulunulamaz.
             2) Aynı gerçek kişi hem kendi, hem de başka gerçek ve/veya tüzel kişi adına asaleten/vekaleten müracaatta bulunamaz.
             3) Aynı gerçek kişi birden fazla vekaleten müracaatta bulunamaz.
             4) Aksine hareket edenlerin tüm teklifleri geçersiz sayılır.
             5) Şirket adına müracaat edilmesi durumunda, şirketin yönetim kurulu üyeleri, ortaklar kurulu ve şirket yetkilileri kendi adına veya vekaleten aynı sahaya müracaatta bulunamaz. Aksi durumda sadece tüzel kişinin müracaatı kabul edilir.
             c) İhaleye katılacaklar, teklif mektubu ve ihale teminatını, müracaat evraklarını zarfa koymak sureti ile ihale komisyonuna verirler. Zarfın üzerine sahanın ili, erişim numarası ve teklif sahibinin ismi yazılır.
             ç) Kapalı teklifler müracaatçılar önünde açılır ve okunur. Kapalı teklife göre teminat miktarları yeterli olmayanların teklifleri geçersiz sayılır. Teklifleri uygun olmayan müracaatçılar bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılmak için müracaatta bulunmasına rağmen tekliflerin açılması esnasında salonda bulunmayan ve açık artırmaya katılmayanların kapalı teklifi geçerli sayılır.
             d) Kapalı tekliflerden aritmetik ortalamanın %50’sinin üstünde olanlar açık artırmaya katılma hakkı elde eder, ihalede verilen geçerli tüm kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin altında kalan teklifler ise değerlendirmeye alınmaz ve açık artırmaya katılamaz.
             e) Açık artırma usulü ile ihaleye, kapalı teklifte verilen en yüksek bedel üzerinden başlanır.
             f) Açık artırmada sıra ile yapılan artırmalar, kendisinden önceki artırımla oluşan teklifin %20’sinden fazla olamaz.
             g) Kapalı teklif sonucu açık artırmaya katılmaya hak kazanan tüm teklif sahiplerinin teklifleri açık ihale sonucunda değerlendirmeye alınır.
             ğ) Şartname, değerlendirme formu ve tutanak ihaleye katılanlara imzalattırılır.
             h) İhale komisyonu, teklif edilen ihale bedelini uygun görmemesi halinde ihale iptal edilir ve geçici ihale teminatları iade edilir.
             ı) İhalede verilen teklifler ihale komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi verenden başlamak suretiyle sıralamaya girenlerden birinciye ihale bedelini, yatırarak makbuzu bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğe vermesi için on iş günü, sıralamada birinciden sonrakilere beşer iş günü süre verilir. Sıralamada kendisinden önceki taleplinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ihale bedelini yatırma sırası kendisine gelen katılımcı, teklif ettiği ihale bedelini ilgili yerlere yatırarak, makbuzunu bu süre içinde Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Bu yükümlülükler tam olarak süresi içinde yerine getirilmediği takdirde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irat kaydedilir.
             (2) İhale bedeli yatırıldıktan sonra II (b), III., IV., V. ve VI. Grup maden sahaları için iki ay süre verilir. Bu süre sonuna kadar arama ruhsat harcı, ruhsat teminatı, ön inceleme raporu ve arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi halinde arama ruhsatı düzenlenir. Bu süre içerisinde ön inceleme raporu ve mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin, arama ruhsat harcı ve ruhsat teminatının verilmemesi halinde, talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
             (3) I (b) ve II (a) Grubu maden sahaları için ruhsat almak isteyenlere ihale bedelinin makbuz aslının süresi içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edildiği tarihten itibaren, işletme projesi, işletme ruhsatı talep harcı, işletme ruhsat harcı ve ruhsat teminatını vermesi için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde işletme projesinin, işletme ruhsatı talep harcı, işletme ruhsat harcı ve ruhsat teminatının verilmemesi veya işletme ruhsat talebinin Genel Müdürlükçe kabul edilmemesi hallerinde, talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
             (4) İhaleyi kazananlar ihale bedelini yatırıncaya kadar sıralamadaki diğer taleplilerin ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir. İhale bedelinin yatırılmasından sonra, diğer taleplilerin ihale teminatları iade edilir. İhale işlemi sonucunda değerlendirme dışı kalan teklif sahiplerinin ihale teminatları, ihaleden sonra iade edilir. Aynı durumdaki teminat mektupları imza karşılığı ilgiliye iade edilir.
             (5) İhale sonuçlandıktan sonra yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde söz konusu sahalar yeniden ihale programına alınır.
             İhale işleminin sonuçlanması
             MADDE 161 –(1) İhale komisyonunca yapılan ihale, Genel Müdürlük Makamı onayı ile kesinleşir. Genel Müdür bu yetkisini Genel Müdür Yardımcılarına veya Daire Başkanlarına devredebilir.
             Büyük ve küçük alanların ihale edilmesi
             MADDE 162 –(1) Yürürlükteki ruhsat sahaları arasında bulunan ve birbirine yakın iki kenarı arasındaki mesafenin elli metreden az olması veya madencilik yapılamayacak kadar küçük alanlar olması durumunda bu ruhsatların ihalesi, bu alanlara en az iki ortak noktası bulunan ruhsat sahipleri arasında yapılır. Bu ihale için ilgili ruhsat sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlükte ilan edilir. Söz konusu alanın, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihalesi yapılır. Bu alan, ihale bedeli ve ruhsat teminatı yatırıldıktan sonra ruhsat safhasına bakılmaksızın ihaleyi kazananın ruhsatına ilave edilir.
             (2) Söz konusu küçük alan etrafındaki ruhsatların sahibi aynı ise, bu alan ihale yapılmaksızın talep harcı yatırılarak ve ruhsat teminatının güncellenmesi yapılarak müracaat ile aynı kişiye verilir.
             (3) İhaleye katılım olmaması veya ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde Genel Müdürlükçe gerek görülen söz konusu sahalar yeniden ihale programına alınır.
             (4) İhalelik sahalardan; jeolojik yapısı, konumu, rezervi, işletmecilik yöntemi, madenciliğe dayalı tesislerin hammadde ihtiyacı, madenin bulunduğu bölgenin ihtiyaçları gibi hususları göz önüne alınarak madenlerin ekonomik işletilebilmesine yönelik birden fazla saha için alan sınırlamasına bakılmaksızın tek teklif alınarak veya bir saha birden fazla sahaya bölünerek ihale işlemi gerçekleştirilebilir. İhale sonucunda ruhsat gruplarının alan sınırlamasına göre ruhsat alanları harç ve teminat miktarları ayrı ayrı yatırılarak ruhsatlandırılır.
             Çakışan işletme ruhsatları
             MADDE 163 –(1) Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen alanlardaki maden haklarının ihalesi için ruhsat sahiplerine tebligat yapılır. Ayrıca bu durum Genel Müdürlükte ve Resmî Gazete’de ilan edilir.
             (2) Maden hakkı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilir. İhaleyi kazananın ihale bedelini yatırması halinde söz konusu maden hakkı ruhsatına dahil edilir.
             İhalenin ertelenmesi ve iptali
             MADDE 164 –(1) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi erteleyebilir. Bu durumda ertelenen ihaleye daha önce başvuruda bulunanlar katılır.
             (2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde gerekçe göstererek ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda müracaat sahipleri bir hak talep edemez. Ancak teminatlar iade edilir.
             Özel alanların ihalesi
             MADDE 165 –(1) İhalelik durumdaki ruhsat sahalarının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen alanların tamamının ya da bir kısmının içinde kalması halinde, bu sahalar ihaleye çıkarılmadan önce ilgili kurumların görüşü alınarak Genel Müdürlükçe değerlendirilir.
             Sorumluluklar
             MADDE 166 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;
             a) İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler bir yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlükte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ihalelere katılamazlar.
             b) İhalesi yapılan sahaya teklif verip de bedelini yatırmayanlar, sahanın ihale sonrası ruhsata bağlanması durumunda, bu ruhsatı on yıl süre ile devralamazlar.
             c) Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk hak sahibine aittir. Ruhsat sahalarının ihalelerine katılanlar, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili araştırmayı ihaleden önce yapmaları gerekir. İhaleden sonra ruhsat almaya hak kazanan tarafından 7 nci madde de belirtilen izinlerin alınamaması durumunda ihale bedeli ile ilgili herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.
             (2) Aşağıdaki fiilleri işleyen kişiler bir yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlükte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ihalelere katılamazlar.
             a) Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler.
             b) İşlemlerde sahte belge veren veya kullanmaya teşebbüs edenler.
             İlan ve tebligat
             MADDE 167 –(1) İhale komisyonu tarafından hazırlanarak, ihaleye katılan müracaatçılara imzalatılan tutanak tebligat yerine geçer. İhale sonuçları Genel Müdürlükte ilan edilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki ihale sonuçları ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Geçici, Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
             Rödövans sözleşmeleri
             GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 3/2/2005 tarihinden sonra, ruhsat sahiplerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilişkili olarak üçüncü kişi ya da kuruluşlarla yaptığı sözleşmelerin Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunlu değildir. Ancak ruhsat sahasındaki tüm faaliyetlerden Genel Müdürlüğe karşı ruhsat sahibi sorumludur.
             (2) 3/2/2005 tarihine kadar yapılmış ve Genel Müdürlükçe uygun görülmüş sözleşmelerin uygulanmasında Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin aksamaması ve maden rezervinin en verimli biçimde işletilmesi ilkeleri gözetilerek Genel Müdürlüğün yapacağı incelemelere göre vereceği karar geçerlidir. Kanun yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur. Bu sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uzatılması, hükümlerinin değiştirilmesi taleplerinde Genel Müdürlükten görüş alınmasına gerek yoktur.
             Ruhsat gruplarının belirlenmesi
             GEÇİCİ MADDE 2 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce verilmiş olan ruhsatın talep edilen ruhsat grubu alanına taksir edilmesi, talep edilen alanda aynı gruba ait başka bir ruhsat bulunmaması ve aynı alan içinde öncelik hakkı olan diğer grup ruhsat alanlarındaki faaliyetlere engel olmaması şartı ile Kanun kapsamına alınan madenler için arama ve işletme ruhsatlarından; mermer ruhsatları talep edilen II (a) ya da II (b) Grubu madenlerden birine, maden ruhsatları ise I (b), III., IV., V. ve VI. Gruplardan birine hak sağlar.
             (2) Birinci fıkra aşağıdaki ilkeler çerçevesinde uygulanır:
             a) 24/6/2010 tarihinden önce Kanun hükümlerine göre verilmiş arama ve işletme ruhsat sahipleri, yalnızca bir poligon için müracaat yapabilir.
             b) Ruhsat alanının talep edilen ruhsat grubu alanına eşit ya da küçük olması durumunda bu hak müracaatla ruhsat alanının tamamına verilir.
             c) 24/6/2010 tarihinden önce Kanun hükümlerine göre verilmiş arama ve işletme ruhsat sahipleri, 5995 sayılı Kanunla kapsama alınan madenlerle ilgili olarak hak talep ettiği alanın koordinatlarını içeren dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yapılan bu müracaat gerektiğinde mahallinde de tetkik edilerek Genel Müdürlük tarafından incelenerek değerlendirilir. Uygun bulunan alan için işletme ruhsatı vermek üzere işlemler başlatılır. Ruhsatın geri kalan kısmı ihale edilmek üzere taksir edilir.
             ç) 24/6/2010 tarihinden önce arama ve işletme ruhsat sahipleri 5995 sayılı Kanun ile kapsama alınan madenlerle ilgili hak sağlamak üzere yaptıkları müracaatlarda ruhsat alanları içinde taşocağı ruhsatı olması durumunda bu ruhsat alanı etrafında, madencilik faaliyetinde bulunulabilecek bir alan bırakılır. Bu alanlar mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilir. İhaleye katılım olmaması veya ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde Genel Müdürlükçe ihaleye konu olan sahalar yeniden ihale programına alınır. Ancak, taşocağı ruhsat sahibi ile Kanuna göre alınmış ruhsat sahibi aynı ise bu alan bırakılmaz.
             d) 24/6/2010 tarihinden önce Kanun hükümlerine göre verilmiş arama ruhsatları, işletme ruhsatı almadan Kanun kapsamına alınan madenleri üretemez.
             e) 24/6/2010 tarihinden önce Kanun hükümlerine göre verilmiş ve yürürlükte olan maden ruhsat alanlarına III., IV., V. ve VI. Grup maden, mermer ruhsat alanlarına ise II (a) ve II (b) Grup bendi maden ruhsatı verilmez. Ancak taşocağı ruhsatından gelen müktesep hakların intibakı yapılır.
             f) 24/6/2010 tarihinden önce Kanuna göre verilmiş maden arama ruhsatları, 5177 sayılı Kanunla kapsama alınan II (a) Grup madenlerden sadece dolomit madeni için hak sağlar. Bu ruhsatlara bağlı olarak dolomit işletmek istemesi durumunda, ruhsat alanının 100 hektara taksir edilmesi zorunludur. Yapılan inceleme sonrası uygun bulunan müracaat için dolomit işletme projesi verilir. Bu işletme ruhsat alanı içinde II (a) ve II (b) Grup madenlerin olmaması durumunda II. Grup diğer madenler için de hak sağlar. Ruhsattan geri kalan alan ihale edilmek üzere taksir edilir.
             g) 24/6/2010 tarihinden önce Kanuna göre verilmiş mermer arama ruhsatları, 5177 sayılı Kanunla kapsama alınan II (a) veya II (b) Grup madenlerin üretilmesi ile ilgili haklardan sadece birinden yararlanır. Bu ruhsatlar, II (a) Grubunda yer alan dolomit madeni ile ilgili haklardan yararlanabilmesi için aynı alan içinde başka bir dolomit hakkı olmaması zorunludur.
             İhale gruplarının belirlenmesi
             GEÇİCİ MADDE 3 –(1) 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalelik durumda olan ve daha sonra ihalelik olacak sahaların ihaleleri;
             a) Mermer ruhsatları en fazla 100 hektarlık alanlar halinde II. Grup maden,
             b) Maden ruhsatları, III., IV. V. ve VI. Gruplarda alan sınırları dahilinde,
             1) Maden arama, ön işletme veya işletme ruhsatlarından herhangi birisinde 5177 sayılı Kanunun I (b) Grubunda bulunmuş bir maden varsa bu ruhsat alanları en fazla 2.000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 50 hektarlık alanlar halinde I (b) Grubu maden,
             2) Maden işletme ruhsatlarından dolomit işletme izni almış sahalar en fazla 2.000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 100 hektarlık alanlar halinde II. Grup maden,
             olarak yapılır.
             Taşocağı ruhsatlarının intibakı
             GEÇİCİ MADDE 4 –(1) 5/6/2004 tarihi itibarı ile Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsat almak üzere yapılan yeni müracaatlar, il özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan 6/6/1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılarak uygun görülenler ruhsatlandırılır. Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde il özel idaresi tarafından sonuçlandırılmayan müracaatlar reddedilmiş sayılır.
             (2) 5/6/2004 tarihinden önce Taşocakları Nizamnamesine göre il özel idarelerine yapılan müracaatların ruhsata bağlandığı tarihten itibaren, ruhsat sahipleri altı ay içinde intibak yaptırmak üzere I (a) Grubu madenler için il özel idaresine, diğer gruplar için Genel Müdürlüğe gerekli belgeler ile başvurmak zorundadır.
             Tuz Gölünde verilen ruhsatlara ait işlemler
             GEÇİCİ MADDE 5 –(1) Tuz Gölünde verilecek ruhsatların alanları, Genel Müdürlükçe 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak bilimsel ve teknik çalışmalar neticesinde tespit edilir. Bu çalışma sonucunda tuz üretimine uygun alanlar belirlenerek ihale edilir. Ruhsat vermeye uygun tuz üretim alanları belirlenene kadar intibaklar dışında Tuz Gölü’nde ruhsat verilmez.
             (2) Tuz Gölünde verilecek işletme ruhsatlarının projedeki tuz üretim kapasitesi 200.000 ton/yıl tuzdan az veya 800.000 ton/yıl tuzlu su miktarından aşağı olamaz.
             (3) Ruhsat verilme işlemlerinde ve tuz üretim faaliyetlerinde, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öngörülen çevresel tedbir ve kıstaslar dikkate alınır.
             (4) Tuz Gölünün tabii dengesinin, kapasitesinin belirlenmesi ve tuz üretiminin çevre ve kaynak koruma ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla yapılacak jeolojik, hidrojeolojik, kimyasal gibi etüt çalışmalarının masrafları, bu gölde verilen işletme ruhsat sahiplerinden satılan tuzun %1’i oranında katılım payı alınmak suretiyle karşılanır.
             (5) Katılım payı aylık satış hasılatının %1’i, her ay hesaplanarak üç ayda bir Genel Müdürlükçe açılan hesaba yatırılır.
             (6) Tuz Gölü Havzası içinde kalan tuz domu ve yataklarına kaya tuzu ruhsatı verilmez.
             (7) Tuz Gölü Havzasında yapılması zorunlu olan doğalgaz yer altı depolama projelerinin gerçekleştirilmesinde tuz gölünün doğal dengesini bozmayacak çevresel etkiler değerlendirilerek ve kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça karara bağlanır. Bu proje kapsamında zorunlu olarak üretilen tuz, ilgili İl Özel İdaresi tarafından ihale ile değerlendirilir.
             Tuz Kanununa göre verilen ruhsatların intibak işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 6 –(1) 11/12/1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu gereğince tuz işletme izni verilen ve mezkûr Kanuna göre intibakı yapılan tuzlaların ruhsat sahiplerinin Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları sözleşmeler aşağıda belirtildiği şekilde devam eder.
             (2) Kira bedelinin ödenmesi, sözleşme sonuna kadar sözleşmede belirtilen hükümlere göre devam eder. Ruhsatın uzatılması ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bina, tesis ve diğer sabit varlıkların kullanılması durumunda, kira bedellerinin bu Kuruluşa, bu Kuruluşun özelleştirilmesi halinde ise Hazine’ye ödenmeye devam edilir.
             I (b), II (a) grubunda yer alan mevcut ruhsatlara ilişkin çevresel tedbirler
             GEÇİCİ MADDE 7 –(1) II (a) Grubunda ve patlatma yapılarak I (b) Grubu madenlerin üretildiği ruhsat sahalarındaki mevcut ocak ve tesislerin, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan yollar ile 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanların ön görünüm alanından yatay olarak en az 300 metre mesafe dahilinde olması halinde bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde ağaçlandırma işlemi ve/veya yeşil görüntü perdesi kurma işlemi tamamlanır. Aksi takdirde ocaktaki üretim faaliyetleri durdurulur.
             (2) II (a) Grubunda ve patlatma yapılarak I (b) Grubu madenlerin üretildiği ruhsat sahalarındaki kırma-eleme tesislerinde; 31/12/2012 tarihine kadar toz indirgeme sistemi kurulması ve bunkerler, kırıcılar, elekler ve malzeme dökülme noktalarının kapatılması işlemi tamamlanarak Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi zorunludur. Bu süre içinde toz indirgeme sistemi kurulmadığı ve bunkerler, kırıcılar, elekler ve malzeme dökülme noktalarının kapatılmadığı tespit edilen tesislerin faaliyetleri durdurulur.
             İşletme izni düzenlenmemiş ruhsatlar
             GEÇİCİ MADDE 8 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce işletme ruhsatı yürürlüğe girdiği halde işletme izni düzenlenmeyen ruhsatlar için ruhsat yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde Kanunun 7 nci maddesine göre gerekli izinlerin alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Ancak, 24/6/2010 tarihinde üç yıllık süresi dolmuş veya üç yıllık sürenin dolmasına bir yıldan az süresi kalmış ruhsatlar için söz konusu izinlerin bir yıl içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde bu ruhsatlar feshedilir.
             Birden fazla teminat iradı
             GEÇİCİ MADDE 9 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce birden fazla ve ayrı ayrı teminatın irat kaydedilmesi gereken durumların meydana gelmiş olması halinde, mevcut teminat irat kaydedilir. Birden fazla irat kaydedilmesi gereken teminatlar için o yıla/yıllara ait teminatları tamamlattırılarak irat kaydedilir. İrat kaydedilen son teminat ise, güncel teminat üzerinden tamamlattırılır.
             Teminat tamamlama işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 10 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce teminat iradı yapılıp teminatın tamamlanması ruhsat sahiplerine tebliğ edilen işlemlerde, istenilen ruhsat teminatının güncel tek kat teminattan az olması durumunda güncel tek kat teminat üzerinden, istenilen ruhsat teminatının güncel tek kat teminatın üzerinde ise tebliğ edilen miktar üzerinden tamamlattırılır.
             (2) 24/6/2010 tarihinden önce teminat iradı yapılıp teminatın tamamlanması ruhsat sahiplerine tebliğ edilen, ancak verilen sürede tamamlanmayan işlemlerde, Kanunun 13 üncü maddesi gereğince katlanılarak istenilecek ruhsat teminatının güncel tek kat teminattan az olması durumunda güncel tek kat teminat üzerinden, ruhsat teminatı güncel tek kat teminatın üzerinde ise tebliğ edilen miktar üzerinden tamamlattırılır.
             (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında işlem yapılan ruhsatların devirlerinde de bu maddedeki esaslar uygulanır.
             (4) 24/6/2010 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi arasında geçen sürede güncel teminat üzerinden katlanarak yatırılan teminatların, ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi sonucunda fazladan teminat yatırıldığının tespit edilmesi ve ruhsat sahibince talep edilmesi halinde fazladan yatırılan teminat tutarı iade edilir.
             Teknik ve daimi nezaretçi
             GEÇİCİ MADDE 11 –(1) Daimi nezaretçi/teknik eleman atanması gereken sahalar için bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren daimi nezaretçi/teknik eleman görevlendirilmesinin on beş gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi halde daimi nezaretçi ataması yapılmayan sahaların teminatı irat kaydedilir. Daimi nezaretçi veya teknik eleman atanıncaya kadar sahaların faaliyetleri durdurulur.
             Çevre uyum teminatı
             GEÇİCİ MADDE 12 –(1) 1/7/2010 tarihinden önce arama dönemi üretim izni ve üretim için işletme izni verilen ruhsatlar için 2010 yılı Haziran ayı sonuna kadar yatırılması gereken çevre ile uyum teminatı, 2010 yılı sonuna kadar yatırılır. Aksi takdirde ruhsat teminatı irat kaydedilir.
             (2) 1/7/2010 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar arama dönemi üretim izni ve üretim için işletme izni verilen ruhsatlar için çevre ile uyum teminatı, 2010 yılı sonuna kadar yatırılır. Aksi takdirde ruhsat teminatı irat kaydedilir.
             İşlemleri bitmeyen işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 13 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce ilgili belediyece henüz sonuçlandırılmamış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler, bulunduğu safhadan itibaren ilgili il özel idaresince tamamlanır.
             Mevcut arama ruhsatları
             GEÇİCİ MADDE 14 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce arama ruhsatı almış ve/veya ruhsat almaya hak kazanan müracaatlar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere ikinci yılın sonuna kadar Kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanmış ön arama faaliyet raporu ile birlikte kaynak/rezerv raporunun verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
             Mevcut ruhsatların arama faaliyet raporu işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 15 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce arama ruhsatı almış ve/veya ruhsat almaya hak kazanan müracaatlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere süresi bakımından bir yıl veya bir yıldan daha az süresi kalan arama ruhsatları, süresi içinde uzatma talebini ön arama faaliyet raporu ve ekinde kaynak/rezerv raporu ile yapmak zorundadır. Bu kapsamdaki ruhsatlar için işletme ruhsat taleplerinde Kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanmış ön arama faaliyet raporu ve ekinde kaynak/rezerv raporunun işletme projesi ile birlikte verilmesi zorunludur. İki yıl uzatma alan ruhsatlarda, işletme ruhsat talep edilmesi durumunda ise Kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanmış detay arama faaliyet raporu ve ekinde rezerv raporunun verilmesi zorunludur. Aksi takdirde talep reddedilir.
             (2) 24/6/2010 tarihinden önce arama ruhsatı almış ve/veya ruhsat almaya hak kazanan müracaatlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere süresi bakımından bir yıl veya bir yıldan daha fazla süresi kalan arama ruhsatları, süresi içinde uzatma talebini genel arama faaliyet raporu ve ekinde kaynak/rezerv raporu ile yapmak zorundadır. Bu kapsamdaki ruhsatlar için işletme ruhsat taleplerinde Kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanmış genel arama faaliyet raporu ve ekinde kaynak/rezerv raporunun işletme projesi ile birlikte verilmesi zorunludur. İki yıl uzatma alan ruhsatlarda, işletme ruhsat talep edilmesi durumunda ise Kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanmış detay arama faaliyet raporu ve ekinde rezerv raporunun verilmesi zorunludur. Aksi takdirde talep reddedilir.
             (3) 24/6/2010 tarihinden önce arama sertifikası almış V. Grup madenlerin işletme sertifikası taleplerinde genel arama faaliyet raporu ile işletme sertifikası talebinde bulunabilir.
             İşletme ruhsatları ile ilgili eksikliklerin tamamlanması
             GEÇİCİ MADDE 16 –(1) 3/2/2005 tarihinden önce işletme ruhsatı veya temdidi için müracaat edilmiş ve mali ve/veya teknik eksikliklerin verilen sürede tamamlanması ruhsat sahibine bildirilmesine rağmen tamamlanmamış sahalara, mali ve teknik eksikliklerin tamamlanması için tebligatla üç ay ek süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri reddedilir ve teminatları irat kaydedilir.
             II. grup ruhsatların grubunun belirlenmesi
             GEÇİCİ MADDE 17 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce hak sağlayan II. Grup arama ruhsat sahipleri, II (a) Grubu madenler için işletme ruhsatı talep edilmesi halinde, 24/6/2010 tarihten itibaren altı ay içerisinde Kanunun 24 üncü maddesine göre işletme ruhsat talebinde bulunmak zorundadır. Bu sürede işletme ruhsat talebinde bulunulmayan II. Grup arama ruhsatları II (a) Grubuna hak sağlamaz, II (b) Grubu maden ruhsatı olarak değerlendirilir. Ancak II (a) Grubu maden işletme ruhsatları talebi halinde II (b) Grubu madenler için hak sağlar.
             (2) II. Grup saha olarak ihale edilip ihale sonrası hak sağlayarak ruhsat almaya hak kazananlardan II (a) Grubu ruhsat almak isteyenler, iki aylık süre içerisinde; işletme projesi, işletme ruhsatı talep harcı, işletme ruhsat harcı ve ruhsat teminatını Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Aksi halde II (b) Grubu olarak işlem tesis edilir.
             (3) II (a) Grubuna yönelik işletme projesinin değerlendirilmesi esnasında, talep alanında II (b) Grubunda maden tespit edilmesi halinde II (a) Grubuna yönelik işletme projesi reddedilir. Talebi halinde II (b) Grubuna yönelik revize işletme projesi verilerek, uygun bulunması durumunda II (b) Grubuna ruhsat düzenlenir. Bu şekilde daha sonra II (a) Grubu madenin varlığına ilişkin talebin yenilenmesi ve Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde II (a) Grubu ruhsat düzenlenebilir.
             I (b) grubu ruhsatlandırma işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 18 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce hak sağlamış olan ve işletme ruhsat teminatı yatırılmamış durumda bulunan işletme talepli I (b) Grubu değerlendirme sahası için işletme ruhsat teminatı ile harcının üç ay içerisinde yatırılması hususu talep sahibine tebliğ edilir. Aksi halde I (b) Grubu değerlendirme sahası iptal edilerek herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu sürenin sonunda müracaatlara açık hale getirilir.
             Güncel teminata tamamlama işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 19 –(1) 24/6/2010 tarihinden önce, talep sahiplerine o günkü teminat miktarları esas alınarak gönderilmiş olan ve üç ay süre verilen mali eksiklik yazılarına istinaden 24/6/2010 tarihinden sonra yatırılan işletme ruhsat teminatlarının, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen teminat miktarlarına tamamlanması gerektiği hususu, Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında üç ay süre verilerek, yeniden mali eksiklik olarak tebligatla talep sahibine bildirilir. Süresi içerisinde teminatları tamamlanmayan işletme talepleri, mevcut arama teminatları irat kaydedilerek reddedilir.
             Müştemilat alanlarının ruhsata dâhil edilmesi
             GEÇİCİ MADDE 20 –(1) Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsatlandırılan ve 5177 sayılı Kanuna göre intibakı yapılarak işletme ruhsatı verilen ruhsat sahalarında, müştemilat alanları talep halinde, işletme iznine dâhil edilebilir.
             İşletme izni genişletme işlemleri
             GEÇİCİ MADDE 21 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce verilen; II (a) Grubu ve patlatma yapılarak I (b) Grubu madenlerin üretildiği ruhsat sahalarında, işletme izni genişletilmesi taleplerinde, 24 üncü madde kapsamındaki hususlar dikkate alınır. Ancak, madenin yapısı, yeri, rezerv durumu, alternatif alan olmaması gibi özellikleri göz önünde bulundurularak farklı mesafeler belirlenebilir.
             Teknik ve daimi nezaretçinin ayrılması
             GEÇİCİ MADDE 22 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce daimi ve teknik nezaretçi görevinin aynı kişi tarafından birlikte yürütüldüğü ruhsat sahaları ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde daimi nezaretçinin istihdamı ile teknik nezaretçinin ayrı ayrı olarak görevlendirilmesi zorunludur. Aksi takdirde bu ruhsat sahalarındaki üretim faaliyetleri durdurulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
             MADDE 168 –(1) 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 169 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 170 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER