Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

TÜRK PETROL KANUNU
6491 SAYILI PETROL KANUNU TAM METİN (1-21) MADDELER,1-9 BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

DEVAMI 6491 SAYILI PETROL KANUNU TAM METİN (22-29) MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ


TÜRK PETROL KANUNU

Kanun No. 5574  Kabul Tarihi : 17/1/2007      

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, ülke petrol kaynaklarının hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamaktır. Bu Kanun, Türkiye'de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usûl ve esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2- Bu Kanunun uygulanmasında;
1- Devlet: Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
2- Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
3- Bakan: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını,
4- Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
5- Genel Müdür: Petrol İşleri Genel Müdürünü,
6- Şahıs: Gerçek veya tüzel kişileri,
7- a) Ham petrol: Yerden çıkan veya çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
b) Doğal gaz: Yerden çıkan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonları,
c) Gaz hidrat: Yerden çıkan veya çıkarılabilen metan gazını hapseden su buzundan oluşan doğal hidrokarbonları,
ç) Petrol: (a), (b) ve (c) alt bentlerinde tanımlanan doğal hidrokarbonları,
8- Petrollü arazi: İşletmeye elverişli miktarda bir petrol varlığının belirlendiği arz parçasını,
9- a) Petrol bulgusu: Yapılan arama faaliyetleri sırasında bir petrol varlığının tespit edilmesini,
b) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol birikiminin bulunmasını,
10- a) Araştırma: Petrol aramak üzere arazinin, yerden ve havadan topografik, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve benzer yöntemlerle veri toplanarak incelenmesi, arama sondajları hariç jeolojik bilgi edinmek için sondajlar yapılması işlemlerini,
b) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla yapılan sondajları,
c) Tespit sondajı: Petrollü arazinin boyutunu tespit etmek üzere sınırlı sayıda yapılan sondajları,
ç) Arama: (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki faaliyetlerin tümünü,
11- Geliştirme: Petrollü arazinin değerlendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açılmasını, yer üstü tesislerinin, taşıma hatlarının ve yer üstü depolarının kurulmasını,
12- a) Üretim sondajı: Petrollü arazide üretim amacıyla yapılan sondajları,
b) Atık su kuyusu: Petrollü araziden yapılan üretim sırasında ortaya çıkan atık suyun rezervuara basılması için açılan veya bu amaçla kullanılan kuyuları,
c) Enjeksiyon kuyusu: Petrollü araziden yapılan üretimi artırmak üzere rezervuara gaz veya sıvı basılması için açılan veya bu amaçla kullanılan kuyuları,
ç) Üretim: Üretim sondajı, atık su kuyusu, enjeksiyon kuyusu ile geliştirme faaliyetlerini ve petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını ve depolanmasını,
13- Üretim artırma yöntemi: Üretim yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akışkanlığını artırmak ve/veya, azalmakta olan rezervuar enerjisinin artırılması maksadıyla itim desteği sağlanarak ek üretim elde etmek üzere kullanılan metotları,
14- Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158.984 litre ham petrolü veya 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 1 metreküp doğal gazı,
15- Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlemlerden herhangi biri için lüzumlu enerji ve su tesisleri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana iletim hattı veya yakınındaki rafineriye veya doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, kamp ve diğer tüm tesislerle teçhizatın inşasını, kurulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere ilişkin malî, ticarî ve idarî faaliyetleri,
16- Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe verilen izni,
17- a) Arama ruhsatnamesi: Bu Kanuna göre verilen petrol arama ruhsatnamesini,
b) Arama sahası: Bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı sahayı,
18- a) İşletme ruhsatnamesi: Bu Kanuna göre verilen petrol üretim ruhsatnamesini,
b) İşletme sahası: Bir işletme ruhsatnamesinin kapsadığı sahayı,
c) Üretim sahası: İşletme sahası içindeki petrollü araziyi,
19- Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan intifa ve irtifak haklarını,
20- Araştırıcı: Araştırma izni sahibini,
21- Arayıcı: Arama ruhsatnamesi sahibini,
22- İşletmeci: İşletme ruhsatnamesi sahibini,
23- Operatör: Bir arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesinde müştereken petrol hakkı sahibi olan şirketlerin aralarında yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da onaylanan bir anlaşmaya göre bu şirketlerden petrol işlemi yürütecek şirketi,
24- Müşterek temsilci: Petrol hakkı sahibi şirketlerin birlikte göstereceği temsilciyi,
25- Petrol hakkı: Bir araştırma izninden veya arama ruhsatnamesinden veya işletme ruhsatnamesinden doğan haklardan herhangi birini,
26- Bölge: Bu Kanuna göre belirlenmiş bir petrol bölgesini,
27- Açık saha: Bu Kanunun hükümleri çerçevesinde aramaya, işletmeye veya bunlar için başvuruya açık bulundurulan bir sahayı,
28- Tehlikeli fiil: Bir işlemin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
29- Arazi: Türkiye Cumhuriyetinin topraklarını, iç sularını, kara sularını ve bunların ötesinde sınırları uluslararası hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarını,

DEVAMI İÇİN>>>>PETROL İŞLERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PETROL KANUNU>>>>http://www.pigm.gov.tr/petrolkanunu.php

Madencilik İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler