Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKDİKKAT ÖNEMLİ

YENİ ÇED "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ" YAYIMLANDI TIKLAYINIZ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28784 Sayılı Resmi Gazete’de yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği yayımladı.

17.7.2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik ve Ekler için aşağıdaki linkleri tıklayınız.


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (YENİ) TIKLAYINIZ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EKLER YENİ TIKLAYINIZ

Ç
evre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14 üncümaddesinin birinci ve ikinci fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonun sonuçlandırdığıÇevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüşve önerilerini almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on işgünügörüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasınıya da İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasınıisteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasınımüteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üçişgününde komisyon üyesi sayısıkadar çoğaltılmasıistenir. Çoğaltılan nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu beşişgünüiçerisinde Bakanlığa sunulur.”
“(2) Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmalarıve halkın görüşlerini dikkate alarak beşişgünüiçinde proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararıverir, bu kararıproje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılıolarak bildirir. Valilik, alınan kararın içeriğini, karara esas gerekçeleri ile şartlarınıve halkın görüşve önerilerinin Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna yansıtıldığınıuygun araçlarla halka duyurur.”

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Proje sahibi veya yetkili temsilcisi "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararınıaldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarınıBakanlığa iletmekle yükümlüdür. Proje sahibi veya yetkili temsilcisi,"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararınıaldıktan sonra projede yapılacak Yönetmeliğe tabii değişiklikleri Valiliğe iletmekle yükümlüdür.”

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”kararıalınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”kararıalınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur."Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararıalınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararıkaldırılmaz. 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE 21 (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütname ve imza sirkülerini bir dilekçe ekinde Bakanlığa/Valiliğe bildirir.”

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığıaşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Entegre projeler ve arama faaliyetleri
“(2) Arama faaliyetleri için bu Yönetmeliğin Ek-VI’sında yer alan “Arama Faaliyeti Eleme Kontrol Formu”ile müracaatta bulunulur.
“(3) Proje sahibi, arama projeleri için, çevresel etkilerin araştırılmasıamacıyla, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin Ek-VI’sında yer alan formu 2 nüsha halinde Bakanlığa sunar. Bakanlık sunulan formu inceleyip değerlendirerek faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususunda karar verir. Gerek görüldüğütakdirde, “Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri”başlıklıEk-IV’te yer alan formata göre Proje Tanıtım Dosyasıhazırlanmasıistenir.”

MADDE 6 AynıYönetmeliğin Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler Listesi başlıklıEk-I’inin 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesi, 16 ncımaddesi, 19 uncu maddesi, 28 inci maddesi, 34 üncümaddesi ile 39 uncu maddesi, 40 ıncımaddesi ekteki şekilde değiştirilmiş, aynıeke bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki maddeler eklenmiştir.

MADDE 7 AynıYönetmeliğin Seçme ve Eleme Kriterlerine Tabi Projeler Listesi başlıklıEk-II’sinin;
a) 1 inci maddesi, 4 üncümaddesi, 5 inci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 14 üncümaddesi, 15 inci maddesi, 17 nci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 23 üncümaddesi, 24 üncümaddesi, 25 inci maddesi, 26 ncımaddesi, 27 nci maddesi, 28 inci maddesi, 29 uncu maddesi, 30 uncu maddesi, 31 inci maddesi, 32 nci maddesi, 33 üncümaddesi, 34 üncümaddesi, 35 inci maddesi, 36 ncımaddesi 37 nci maddesi, 38 inci maddesi, 39 uncu maddesi, 40 ıncımaddesi, 41 inci maddesi, 42 nci maddesi, 43 üncümaddesi, 44 üncümaddesi, 45 inci maddesi, 46 ncımaddesi, 47 nci maddesi, 48 inci maddesi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’deki şekilde değiştirilmiş,
b) 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere aynıeke bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’deki maddeler eklenmiş,
c) Mevcut 23 üncümaddeden önce gelen “Tarım, orman, su kültür ve gıda”başlığının yeri 27 nci maddeden önce gelecek şekilde, mevcut 27 nci maddeden önce gelen “Ulaşım, altyapıve kıyıyapıları”başlığının yeri 31 inci maddeden önce gelecek şekilde, mevcut 28 inci maddeden önce gelen “Enerji, turizm, konut”başlığının yeri 32 nci maddeden önce gelecek şekilde, mevcut 42 nci maddeden önce gelen “Madencilik”başlığının yeri 49 uncu maddeden önce gelecek şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 AynıYönetmeliğe bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan ekteki Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 9 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanıyürütür.
 
Ek-1
“7 –Fonksiyonel olarak birbirine bağlıçeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri
a) Organik kimyasalların üretimi,
b) İnorganik kimyasalların üretimi,
c) Yıllık 20.000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlıbasit veya bileşik gübrelerin üretimi.”
“9 –Şehirlerarasıyollar, geçişler ve havaalanları:
a) Şehirlerarasıdemiryolu hatları,
b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları,
c) Otoyollar ve devlet yolları,
ç) Şehirlerarasıdört ve üzeri şeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik şeridi bulunan şehirlerarasımevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması.”
“10 –Su yolları, limanlar ve tersaneler:
a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımıve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,
b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlıliman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlıiskeleler hariç),
c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım veya onarımıamaçlıtersaneler ile 24 m ve üzerinde yat imalatıyapan tesisler,
ç) Gemi Söküm Yerleri,
d) Yat Limanları.”
“11 –Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar:
a) Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılmasıyakılması(oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafınıyapacak tesisler,
b) Yakma kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,
c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri,
ç) Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağgeri kazanımıiçin projelendirilen tesisler.”
“12 –Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması(oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri), belediye atıklarıhariçolmak üzere alanı10 hektardan büyük ve/veya hedef yılıda dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların ara işleme tabi tutulmasıve düzenli depolanmasıiçin kurulacak tesisler.”
“16 –Kurulu gücü25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller.”
“19 –Büyükbaşve/veya küçükbaşhayvan besi tesisleri (5000 adet ve üzeri büyükbaş, 10.000 adet ve üzeri küçükbaşkapasiteli).”
“28 –Madencilik projeleri;
Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın,
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazıve döküm alanıtoplamıolarak) açık işletmeler,
b) 150 hektarıaşan (kazıve döküm alanıtoplamıolarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,
ç) Atık barajlarıve/veya atık havuzları,
d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (3213 sayılıMaden Kanunu 1. (a) ve 2. (a) grup madenler ile hafriyat malzemeleri –400 000 ton/yıl).”
“34 –Ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) (2.000 ton/yıl ve üzeri). ”
“39 –Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları(otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları(traktör, biçerdöver v.b.), İşmakinaları(dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları(tank, zırhlıaraçv.b.)] (1000 adet/yıl ve üzeri).”
“40 –Demiryolu taşıtlarıüretiminin yapıldığıtesisler (1000 adet/yıl ve üzeri).”
“45 –Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve üzeri).”
“46 –Kurulu gücü75 MWe ve üzeri rüzgar enerji santralleri.”
“47 –Jeotermal kaynağın çıkartılmasıve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isıkapasitesi 25 MWe ve üzeri).”
“48 –Güneşenerjisine dayalıkurulu gücü75 MWe üzerinde olan santraller.”
“49 –3.000.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılmasıplanlanan dip taramasıprojeleri.”
Ek-2
“1 –a) Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin işlenmesi için projelendirilen tesisler (proses kaynaklıatığıve yan ürünüolmayan sadece karışım yapan tesisler bu kapsamın dışındadır.),
b) Atık yağgeri kazanımıiçin projelendirilen tesisler (Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton’dan az olanlar),
c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri, günlük 1 tondan az olan depolama kapasitesine sahip tıbbi atık düzenli depolama tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve kimyasal olarak ara işleme tabi tutulmasıamacıyla kurulan tesisler,
ç) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması.”
“4 –a) Belediye atıklarıdahil olmak üzere atıkların kompost ve diğer tekniklerle ara işleme                tabi tutulması, düzenli depolanmasıve bertaraf edilmesi için kurulan tesisleri,
b) Belediye atıklarının düzenli depolama tesislerine ilişkin kapasite artışlarıve genişlemelere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
“5 –Sabun ve deterjan üretimi yapan tesisler.”
“9 –Kaplama tesisleri:
a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yüzeylerinin metalle kaplandığıtesisler (vakum altında kaplama hariç) veya metallere yüzey temizleme işlemi (mekanik işlem hariç) yapılan tesisler (toplam havuz hacmi 5 m³ve üzeri),
b) Sırlama veya emayeleme yapılan tesisler,
c) Lastik kaplama tesisleri.”
“10 –Tekstil Tesisleri
a) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı(atık su oluşturmayan tesisler hariç) işlemi yapan iplik, kumaşveya halıfabrikaları,
b) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınmasıveya ağartmasının yapıldığıendüstriyel tip tesisler,
c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri.”
“14 –Ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç).”
“15 –Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları(otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları(traktör, biçerdöver v.b.), İşmakineleri (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları(tank, zırhlıaraçv.b.)].”
“17 –Beyaz eşyaların boyanarak üretiminin yapıldığıtesisler.”
“19 –Üretim kapasitesi 100 m³/saat ve üzeri olan hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcımaddeler kullanılarak şekillendirilmişmalzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler.”
“20 –Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yıl ve üzeri).”
“21 –Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yıl ve üzeri).”
“23 –Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların ara depolanması.”
“24 –Anfo Üretimi.”
“25 –Tuz işleme tesisleri.”
“26 –Yıllık 1000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlıbasit veya bileşik gübrelerin üretimi.”
“27 –Bitkisel ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:
a) Bitkisel ham yağveya rafine yağelde eden tesisler,
b) Nişasta üretimi yapan tesisler,
c) Fermantasyon ile alkollüiçki üreten tesisler veya malt tesisleri,
ç) Sigara fabrikaları.”
“28 –Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:
a) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler,
b) Su ürünleri işleme tesisleri,
c) Süt işleme tesisleri (5 ton/gün –50 ton/gün kapasiteli),
ç) Kültür balıkçılığıprojeleri (30 –1.000 ton/yıl),
d) Balık kuluçkahaneleri (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi),
e) Büyükbaş(50 adet/gün ve üzeri) ve/veya Küçükbaş(300 adet/gün ve üzeri) hayvanların kesiminin yapıldığıtesisler,
f) Kanatlıhayvanların kesiminin yapıldığıtesisler (10.000 adet/gün ve üzeri),
g) Rendering tesisleri.”
“29 –Arazi kullanım vasfınıdeğiştirmeyi amaçlayan projeler:
a) Kullanım amacıdeğiştirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılmasıile ilgili projeler (500 hektar ve üzeri),
b) İşlenmemişveya yarıişlenmişalanların, tarım ve orman amacıile kullanımınıamaçlayan projeler (500 hektar ve üzeri),
c) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri (500 hektar ve üzeri),
ç) Tarımsal amaçlısu yönetimi projeleri (1000 hektar ve üzeri).”
“30 –Hayvan Yetiştirme Tesisleri:
a) Büyükbaşve/veya küçükbaşhayvan besi tesisleri (500–5000 adet büyükbaş, 1000–10000 adet küçükbaşkapasiteli),
b) Tavuk veya piliçyetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet arasıtavuk, 30.000 ile 85.000 adet arasıpiliçveya eşdeğeri diğer kanatlılar),
c) Kürk HayvanıYetiştiriciliği yapılan tesisler (5000 adet/yıl ve üzeri),
ç) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 1.000 –3.000 başarası),
d) Dişi domuz üretim çiftlikleri (300 –900 başarası).”
“31 –Altyapıtesisleri:
a) Kıta içi suyollarının yapımı(EK-I’de yer almayanlar),
b) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-I’de yer almayanlar),
c) Balıkçıbarınakları, römorkör barınakları,
ç) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılmasıprojeleri,
d) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set v.b. (bunların bakımıonarımıhariç),
e) Demiryolu hatları(EK-I’de yer almayanlar),
f) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlıtesisler, demiryolu terminallerinin yapımı,
g) Tramvaylar, yükseltilmişve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taşıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif raylıtaşıma sistemleri ve benzeri.),
h) Havaalanları(Ek-I’de yer almayanlar),
ı) İl yolları(köy yollarıhariç),
i) Belediye mücavir alanıdışındaki yolların şerit sayısına bakılmaksızın güzergahtan ayrılan kısımların toplam güzergahın yarısıve üzerinde değişen yollar,
j) 300.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılmasıplanlanan dip taramasıprojeleri,
k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan tesisler),
l) Tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatıyapan tesisler
m) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltısuyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,
n) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler),
o) Derin deniz deşarjıprojeleri.
p) Demiryolu taşıtlarıüretiminin yapıldığıtesisler,”
“32 –Kurulu gücü0-25 MWm arasında olan nehir tipi santraller.”
“33 –10 MWe ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri.”
“34 –Jeotermal kaynak kullanarak enerji üreten ve kurulu gücü5 MWe ve üzerindeki tesisler”
“35 –Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (20 MWt –300 MWt arası).”
“36 –Güneşenerjisine dayalıkurulu gücü10 MWe ve üzeri santraller.”
“37 –Akarsu yataklarıile ilgili projeler;
a) Akarsu havzalarıarasında su aktarma projeleri (EK-I’de yer almayanlar),
b) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akışgösteren dereler hariç),”
“38 –154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve üzeri).”
“39 –Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri).”
“40 –Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, ve benzeri.).”
“41 –Eğitim kampüsleri.”
“42 –50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları.”
“43 –Temalıparklar (halkın eğlenmek amacıile para ödeyerek girdiği, genişalanlara kurulu parklar).”
“44 –Kayak alanlarıve mekanik tesisler.”
“45 –Arabalar ve motosikletler için kalıcıyarışve test sahaları.”
“46 –Spor kompleksleri ve hipodromlar.”
“47 –Golf tesisleri.”
“48 –Alışverişmerkezleri (10.000 m2 ve üzeri kapalıinşaat alanı).”
“49 –Madencilik projeleri:
Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;
a) Madenlerin çıkarılması(Ek-I’de yer almayanlar),
b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlıtaşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılmasıve depolanması,
ç) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığıveya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (Ek-1’de yer almayanlar)
e) Cevher hazırlama tesisleri,
f) Cevher zenginleştirme tesisleri (Ek-1’de yer almayanlar).”
“50 –Tuzun çıkarılması.”
“51 –Kömür işleme tesisleri,
a) Havagazıve kok fabrikaları,
b) Kömür briketleme tesisleri.”
“52 –Petrokok, kömür ve diğer katıyakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satışbirimleri hariç).”
“53 –Kireçfabrikalarıve/veya alçıfabrikaları.”
“54 –EK-I’de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya ürün denemek ve geliştirmek amacıile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler.”
 
             Ek-3
“EK-VI
ARAMA FAALİYETİ ELEME-KONTROL FORMU
 
Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
Projenin adı:
Proje için seçilen yerin adı, mevkii:
Ruhsat numarası :
Formu hazırlayan çalışma grubunun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
 
Dikkate alınacak sorular  
1- Proje ve yakın çevresinde EK V Listesinde belirtilen Yörelere ilişkin bilgi  
2- Arama yapılacak alanın koordinatları  
3-Yapılacak arama faaliyetinin türü(yarma, sondaj, Jeofizik vb)  
4- Proje sahasına en yakın yerleşim yeri ve projenin yapıldığı mevcut arazi kullanım durumu  
5- Çalışan personel sayısıve ekipman  
6- Yapılan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler  
7- Projede kullanılacak maddeler ve miktarları  
8- Atık üretimi ve bertaraf yöntemi  
9- Doğa geri kazanım/rehabiltasyon planı  
   
 
 
* Dilekçe ekinde (1/25 000 ölçekli topografik harita) Taahhütname ve İmza sirküleri yer alacaktır.
Not: Bu form (Çevre Mühendisi ve Yerbilimci (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisi) tarafından hazırlanır.”
 
30.06.2011  27980  sayılı Resmi Gazete

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER