Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK3 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27774
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaçve kapsam
             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıkurulu gücüazami beşyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıkurulu gücüazami beşyüz kilovatlık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslarıkapsar.
             Dayanak
             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılıElektrik PiyasasıKanununun 3 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar ve kısaltmalar
             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,
             b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi,
             c) Anma Gerilimi: AG tek faz sistemler için etkin şiddeti 230V, AG üçfazlısistemler için 400 V, YG sistemler için ise bağlantınoktasında tanımlanan gerilimin nominal değerini,
             ç) Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatıüzerinden dağıtım sistemiyle irtibatlandırılmasını,
             d) Bağlanabilirlik oranı: Dağıtım sistemine bağlıüretim tesislerinin kısa devre katkısıhariçbağlantınoktasındaki üçfaz kısa devre akımının, bağlanacak üretim tesisinin nominal akımına bölümüile elde edilecek değeri,
             e) BağlantıEkipmanı: Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısıiçin kullanılan, üretim tesisi üzerinde veya üretim tesisi ile bağlantınoktasıarasında tesis edilen koruma ve kumanda sistemlerinin bütününü,
             f) Bağlantınoktası: Kullanıcıların bağlantıanlaşmalarıkapsamında dağıtım sistemine bağlandıklarıdağıtım merkezi, transformatör ya da girdi-çıktıyapılan hattan irtibat kurulan en yakın dağıtım merkezi veya transformatör,
             g) Bağlantıve sistem kullanım usul ve esasları: Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin tasarım, bağlantıve sistem kullanım usul ve esaslarınıiçeren Kurul kararını,
             ğ) Evirici: Doğru akımıalternatif akıma dönüştüren düzeneği,
             h) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararlarıile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,
             ı) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantısistemi ve performans kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre Türk Standartları/CENELEC/IEC ve diğer uluslararasıstandartları,
             i) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılmışelektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlıişletilebilmesi için gereken şartlarıve standartlarıiçeren 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Elektrik İçTesisleri Yönetmeliği, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile diğer yönetmelik ve tebliğleri,
             j) Kojenerasyon tesisi: Isıve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eşzamanlıolarak üretiminin gerçekleştirildiği tesisi,
             k) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalıtoplam kurulu gücü50 kW ve altında olan kojenerasyon tesisini,
             l) OSB: Organize Sanayi Bölgesi,
             m) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantıanlaşmasıya da yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı,
             n) Yenilenebilir enerji kaynağı: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntıenerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynağını,
             o) YG: Etkin şiddeti 1000 Voltun üzerinde olan gerilimi,
             ifade eder.
             (2) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattıve yapıbağlantıhattıibareleri Elektrik İçTesisleri Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama; diğer ifade ve kısaltmalar ise ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. Ayrıca üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynıbaradan bağlıolmasıhalinde her ikisi aynıyerde kabul edilir.
İKİNCİBÖLÜM
Ticari ve Teknik Hükümler
             Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti
             MADDE 4 (1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücüazami 500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
             (2) Yalnızca kendi ihtiyacınıkarşılamak amacıyla, tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
             (3) Bu Yönetmelik kapsamında, her bir tüketim tesisi için ancak bir adet mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. Bir gerçek veya tüzel kişinin, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için kuracağıyenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü500 kW’tan fazla olamaz.
             (4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesisleri aynıdağıtım bölgesi içerisinde olur.
             Bağlantıbaşvurusu ve değerlendirilmesi
             MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri dağıtım sistemine bağlanır. Dağıtım şirketi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantınoktasıitibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisini YG ve AG gerilim seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantıbaşvurusu talebi, ancak bu Yönetmelik hükümleri ve Bağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarıçerçevesinde reddedilebilir.
             (2) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, bağlantıve sistem kullanımıamacıyla, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan matbu bir dilekçe ve EK-A’daki Lisanssız Üretim BağlantıBaşvuru Formu ile doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya OSB dağıtım lisansısahibi tüzel kişiye başvurur. BağlantıBaşvuru Formu ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de sunulur:
             a)                Üretim tesisinin kurulacağıyere ait tapu kaydıveya kira sözleşmesi veya kullanım hakkınıgösterir sair belge,
             b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin bilgi ve belgeler,
             c) Rüzgâr ve güneşenerjisine dayalıtesisler hariçolmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge.
             (3) Dağıtım şirketi, ihtiyaçduymasıhalinde üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, ancak 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Elektrik PiyasasıMüşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında temin edilmişbilgiler ayrıca istenemez.
             (4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden her takvim ayıiçinde alınan başvurular takip eden ayın ilk 15 günüiçinde toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. TEİAŞgörüşüsorulan başvurularda bu süre sadece dağıtım şirketinin işlemleri için uygulanır. Eksik veya yanlışevrak verenlerin başvurularıdeğerlendirmeye alınmaz.
             (5) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen rüzgâr enerjisine dayalıüretim tesisi bağlantıbaşvurularıiçin transformatör merkezi bazında TEİAŞ’ın bildireceği bağlanabilir kapasite esas alınır.
             (6) Dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısıyapılacak olan üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede;
             a) Başvurunun yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıolması,
             b) Başvurunun tüketim tesisi ile aynıyerde olması,
             c) Başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuşbir başvurusunun olmaması
             kriterleri sıra ile uygulanır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlamasıdurumunda başvuru sırasıdikkate alınır.
             (7) Her bir bağlantınoktasında bir kişiye yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisleri için en fazla 500 kW, mikro kojenerasyon tesisleri için en fazla 50 kW tahsis yapılabilir.
             (8) YG gerilim seviyesinden bağlantıtalebinde bulunan rüzgâr enerjisine dayalıüretim tesisi başvurularıbeşinci fıkra kapsamında TEİAŞtarafından her bir trafo merkezi için bildirilen bağlanabilir kapasiteye ulaşıncaya kadar başvuru sırasına göre dağıtım sistemine bağlanır.
             Bağlantıve sistem kullanımı
             MADDE 6 (1) Dağıtım şirketi, 5 inci madde kapsamında yapılan başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantınoktasıuygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantıönerisini, başvuru sahibine yazılıolarak bildirir. Bağlantıbaşvurusu uygun bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen alternatif bağlantınoktasıönerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişinin, yazılıbildirim tarihini izleyen altmışgün içerisinde, aşağıdaki belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunmasıhalinde kendisiyle otuz gün içerisinde bağlantıve sistem kullanım anlaşmalarıimzalanır.
             a) İlgili kurumlardan alınmasıgereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler,
             b) Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluşve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan projeler,
             c) Bağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenecek Tip Test Formu’nda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standardları Enstitüsüveya akredite edilmişbir laboratuvardan alınmıştip test raporları,
             ç) Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantıekipmanının kullanılacak olmasıdurumunda, bu bağlantıekipmanlarının Türk Standardları Enstitüsüveya akredite edilmişbir laboratuvardan alınmıştip test raporları.
             (2) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında kullanılacak olan bağlantıekipmanı üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantıekipmanı kullanılmasıdurumunda, bağlantıekipmanlarıda üretim tesisine ilişkin kabul testlerine dâhil edilir.
             (3) Bu Yönetmelik kapsamında; bağlantıve sistem kullanımıtaleplerinin değerlendirilmesinde uygulanacak Bağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarıile bağlantıve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, dağıtım şirketlerinin görüşüalınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar ile genel hükümler dağıtım şirketlerinin internet sayfasında yayımlanır.
             (4) Mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantıanlaşmasında belirlenir.
             (5) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih, hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluşve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığıtarihten önce veya geçici kabul tarihinden itibaren onbeş günden geçolamaz.
             (6) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;
             a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynıyerde olmasıhalinde sisteme verdiği veya sistemden çektiği net enerji miktarıiçin,
             b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynıyerde olmamasıhalinde sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji miktarlarıiçin ayrıayrı
             dağıtım sistemi kullanım bedeli öder.
             Üretim tesislerinin tasarım ve bağlantıesasları
             MADDE 7 (1) Üretim tesisi, sayacın bulunduğu nokta itibarıyla dağıtım sisteminin gerilim seviyesi ve frekans düzeyi (50 Hz) ile uyumlu olacak ve akım ve gerilim harmonikleri ile fliker etkisi bakımından diğer dağıtım sistemi kullanıcılarına olumsuz etki yapmamalıdır.
             (2) Üretim tesisi, şebeke kaybı(Loss of Mains) veya dağıtım sisteminde bir kısa devre arızasıoluşmasıdurumunda ve olağandışışebeke koşullarının varlığında dağıtım sistemiyle bağlantısıkesilecek ve dağıtım sistemine kesinlikle enerji vermeyecek şekilde tasarlanır, kurulur ve işletilir.
             (3) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının, dağıtım sisteminin topraklama sistemine ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak yapılmasışarttır.
             (4) Dağıtım şirketi, dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlantıyapacak olan üretim tesislerinden, bağlantınoktasındaki gerilim, aktif ve reaktif güçve bağlantıdurumuna ilişkin verilere erişmek amacıyla izleme sistemlerinin kurulmasınıtalep edebilir. İzleme sisteminin teknik özellikleri dağıtım şirketi tarafından belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi, bu amaçla tesis edilmesi gereken altyapıve ekipmanlardan sadece üretim tesisi ile bağlantıanlaşmasında belirlenen mülkiyet sınırıarasındakileri temin ve tesis eder.
             (5) Üretim tesisinin tüketim tesisinin bulunduğu yerde kurulmak istenmesi halinde, yapıbağlantıhattının akım taşıma kapasitesini aşmamak kaydıyla, binanın herhangi bir bölümünde kurulacak üretim tesisi, bina içtesisatıile kolon/ana kolon hatlarıilgili teknik mevzuatta belirlenen karakteristiğe uygun olmalıdır.
             (6) Dağıtım şirketi, ihtiyaçduyduğu anda personelinin kolayca ulaşabileceği, dağıtım sistemine bağlantınoktasında kilitlenebilir, kontaklarının pozisyonu üretim tesisinin dağıtım tesisinden ayrıldığının belirlenebilmesine imkân sağlayacak şekilde, bağlanan sistemin özelliklerine uygun yük ayırıcısıveya kesici ve ayırıcıtesis edebilir.
             (7) YG seviyesinden bağlıüretim tesisleri için 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Elektrik PiyasasıDağıtım Yönetmeliği ilgili hükümleri de uygulanır.
             (8) Dağıtım sistemine bağlanmışbir üretim tesisi ve/veya teçhizatıayarlarında herhangi bir değişiklik ancak dağıtım şirketinin onayıile imalatçıtalimatlarına uygun olarak yapılabilir.
             (9) 4 üncümaddenin birinci fıkrasıkapsamında gerçek kişilerce kurulacak mikrokojenerasyon tesisleri ile ikinci fıkrasıkapsamındaki kojenerasyon tesislerinin sisteme enerji kaçırmayacak şekilde tasarlanması, kurulmasıve işletilmesi esastır.
             Bağlantınoktasıseçimi
             MADDE 8 (1) Başvuruda beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün;
             a) 11 kW ve altında olmasıhalinde AG,
             b) 11 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri, yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG veya YG
             seviyesinden dağıtım sistemine bağlanır. Bu husustaki bağlantışartlarıBağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarıyla belirlenir.
             (2) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine bağlanan tüketim tesisi ile aynıyerdeki üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısıiçin ek yatırım gerekmesi halinde ilgili mevzuatta yer verilen branşman hattına ilişkin hükümler uygulanır.
             (3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlıolduğu dağıtım transformatörünün gücünün yüzde otuzunu (%30) geçemez.
             (4) Bir dağıtım transformatöründe bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite EK-B tabloya göre belirlenir.
             (5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının;
             a) Kurulu gücü500 kW’ın üzerindeki kojenerasyon tesisleri için ise 35’in,
             b) Diğer üretim tesisleri için 100’ün
             üzerindeolmasıesastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olmasıdurumunda dağıtım şirketi bağlantıiçin başka bir bağlantınoktasıteklif edebilir.
             (6) Bağlantınoktasıitibarıyla, üretim tesisinin kısa devre akımına katkısıile birlikte oluşabilecek kısa devre akımı, dağıtım sistemi teçhizatının kısa devre akımıdayanma değerini aşamaz.
             İşletme koşullarının dışına çıkılması
             MADDE 9 (1) Can ve mal emniyetinin sağlanmasıiçin, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile bağlantıekipmanının, şebeke kaybıolmasıveya kısa devre arızasıoluşmasıdurumlarında Bağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenen koşullara uygun olarak dağıtım sistemiyle bağlantısının kesilmesi zorunludur. Üretim tesisi, bu durumların her birinde sistemde adalanmaya neden olmadan dağıtım sisteminden ayrılmalıdır.
             (2) Dağıtım şirketi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantınoktasındaki dağıtım sisteminin durumuna göre ilgili mevzuatta öngörülen işletme koşullarıdışına çıkılmamasıve üretim tesisinin fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin alınmasınıisteyebilir.
             Güçkalitesi
             MADDE 10 (1) Üretim tesisi ve bağlantıekipmanı, Bağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenen güçkalitesi parametrelerini ve elektromanyetik uyumluluk konusundaki standartlarısağlamalıdır.
             (2) Evirici ile bağlanacak üretim tesislerinin, tasarımısebebiyle dağıtım sistemine enjekte ettiği doğru akım miktarıüretim tesisinin anma akımının binde beşini geçemez.
             Teknik sorumluluk
             MADDE 11 (1) Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınmasıve işletilmesi sorumluluğu üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda;
             a) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulüyapılıncaya kadar,
             b) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince
             görev yapacak ilgili teknik mevzuata göre yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek zorunludur.
             (2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak teçhiz edilmesi ve işletilmesine nezaretle görevlidir. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.
             Uyum, bakım ve testler
             MADDE 12 (1) Üretim faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişi; dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin, dağıtım sistemine, bu Yönetmeliğe ve bağlantıve sistem kullanım anlaşmalarına uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde dağıtım şirketine bildirir;
             a) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; üretim tesisine ait imalat testi veya sertifikalarıiçerecek şekilde gerekli tüm teknik verilerin ve parametrelerin yer aldığıbir uyum raporunu üretim tesisinin hizmete alınmasıve senkronizasyonundan en az bir ay önce hazırlar.
             b) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; dağıtım şirketi ile mutabık kaldığıbir test programıve takvimi çerçevesinde, otomatik gerilim ve hız regülatörleri, diğer kontrol ve iletişim sistemleri üzerinde yapılacak hizmete alma testlerinin bir parçasıolan açık ve yüklüdevre ve fonksiyon testlerini dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluşve/veya tüzel kişiler gözetimi altında yapar.
             c) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; testlerden elde edilen sonuçlarıve kontrol sistemi parametrelerinin son ayarlarınıiçeren bir nihai uyum raporu hazırlar ve dağıtım şirketine sunar.
             (2) Üretim tesisine ilişkin imalat testleri ve dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluşve/veya tüzel kişiler gözetiminde yapılan fonksiyon testlerinden elde edilen sonuçlar, üretim tesisinin tip test raporunda sunulan veriler ile uyumlu olmak zorundadır.
             (3) Üretim faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişi, üretim tesisinin bakımından sorumludur. Üretim tesisinin ve bağlantısisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği zaman dilimlerinde ve bağlantıanlaşmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik bakımlarının ilgili teknik mevzuata göre yetkili teknik personel tarafından yapılmasıve yaptırılan periyodik bakımlara ilişkin raporların dağıtım şirketine sunulmasızorunludur.
             (4) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim tesisi ve bağlantısisteminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygunluğunu denetleyebilir.
             Sayaçlar
             MADDE 13 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıamacıyla, üretim ve tüketim tesislerinin aynıyerde bulunmasıhalinde, bağlantıanlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta tüketici sayaçlarına ilişkin belirlenen özelliklere sahip ve çift yönlüölçüm yapabilen sayaçtakılır.
             (2) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynıyerde bulunmamasıhalinde ise bağlantıanlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaştırma sisteminin gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip sayaçtakılır.
             (3) Dağıtım sistemine bağlıher bir tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla ayrıbir sayaçbulundurulmasızorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktasısisteme bağlantınoktasında birinci veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek çift yönlüsayaçtır.
             İhtiyaçfazlasıenerji
             MADDE 14 (1) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyeti gösteren kişilerin dağıtım sisteminden çektikleri elektrik enerjisi miktarının tespiti ve faturalamasısırasında, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarınıda tespit eder.
             (2) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarınıkarşılamak için üretim yapmalarıesastır. Lisanssız üreticiler ikili anlaşma ile elektrik enerjisi satışıyapamazlar.
             (3) Bu Yönetmelik kapsamında,
             a) 4 üncümaddenin birinci fıkrasıuyarınca gerçek veya tüzel kişilerce kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi,
             b) 4 üncümaddenin ikinci fıkrasıuyarınca kurulan kojenerasyon tesislerinde üretilerek üretim tesisi ile aynıyerde kurulu tüketim tesislerinde tüketilemeyen elektrik enerjisi
             aynı kişinin uhdesindeki, üretim tesisiyle aynıyerde olmayan bir tüketim tesisinde de tüketilebilir.
             (4) 4 üncümaddenin ikinci fıkrasıkapsamında kurulan kojenerasyon tesisleri ile aynımaddenin birinci fıkrasıkapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesislerinin işletilmesi esnasında sisteme verilen fazla enerji için ödeme yapılmaz.
             (5) 4 üncümaddenin birinci fıkrasıkapsamında tüzel kişiler tarafından,
             a) Tüketim tesisi ile aynıyerde kurulan üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaçfazlasıelektrik enerjisi,
             b) Tüketim tesisinden farklıyerde kurulan üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynıyerde olmayan tüketim tesisi ya da tesislerinde, dağıtım sistemi kayıp oranlarıda dikkate alınarak belirlenecek tüketim miktarıtenzil edilerek her fatura dönemi için hesaplanacak tüketimi aşan kısmı
             perakende satışlisansısahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınır.
             (6) Perakende satışlisansısahibi dağıtım şirketi, birinci fıkra kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen on işgünüiçerisinde, dağıtım sistemine verilen ihtiyaçfazlasıveya tüketimi aşan enerji miktarıile enerji alımına esas birim fiyatıilgili tüzel kişiye bildirilir. Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamında üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için uygulanacak dağıtım sistemi kayıp oranıda ilgili bildirime eklenir. İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen fatura ilgili dağıtım şirketine tebliğedilir. Dağıtım şirketi, gönderilen faturanın tebliğtarihini izleyen on işgünüiçerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırır. Dağıtım şirketinin ödemede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıoranıuygulanır.
             (7) Bir OSB dağıtım şebekesine bağlanan bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi, OSB dağıtım lisansısahibi tüzel kişi tarafından sayaçokuma yoluyla tespit edilerek bu enerjiyi almakla yükümlübölgesinde bulunduğu perakende satışlisansısahibi dağıtım şirketine bildirilir.
             (8) 4 üncümaddenin birinci fıkrasıkapsamında tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıolarak kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaçfazlasıelektrik enerjisi için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılıYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlıKullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde belirlenen fiyat; mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaçfazlasıelektrik enerjisi için, yürürlükteki Türkiye Ortalama Elektrik Toptan SatışFiyatıuygulanır. Üretim tesisinde kullanılan makine ve/veya elektro-mekanik aksamın yüzde yetmişbeşinin yerli üretim girdilerden oluştuğunun belgelendirilmesi halinde üreticinin beşinci fıkra kapsamında satın alınan elektrik enerjisine, tüketici niteliğine uygun abone grubuna uygulanan Kurul onaylıperakende satıştarifesi uygulanır.
             Yasaklar ve yaptırımlar
             MADDE 15 (1) Dağıtım şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz.
             (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Elektrik PiyasasıDengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme birimi olamaz ve uygulamalara katılamazlar.
             (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz. Üretilen ve dağıtım sistemine verilen ihtiyaçfazlasıelektrik enerjisinin dağıtım şirketi tarafından perakende satışlisansıkapsamında satın alınmasıbu hükmün istisnasıdır.
             (4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırıhareket eden gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.
             (5) Taraflar, anlaşmazlıkların çözümüamacıyla Kuruma başvurabilir.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Diğer hükümler
             MADDE 16 (1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, üretim tesisinin kurulmasıiçin gerekli olan her türlüizin, ruhsat, onay ve benzeri belgeyi almakla yükümlüdür.
             (2) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için kamulaştırma talebinde bulunulamaz ve kamulaştırma yapılamaz.
             (3) Dağıtım şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyeti başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenleri kurulu gücü, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer parametrelere uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunar.
             (4) YG seviyesinden bağlanmasıuygun görülen üretim tesislerinin bağlantıanlaşmasıtarihini izleyen azami iki yıl; AG seviyesinden bağlanmasıuygun görülen üretim tesislerinin bağlantıanlaşmasıtarihini izleyen azami bir yıl içerisinde tamamlanmasızorunludur. Bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmamasıhalinde bağlantıve sistem kullanım anlaşmalarıkendiliğinden hükümsüz hale gelir.
             (5) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlıüretim tesislerinden beslenen ve üretim tesisi ile aynıyerde olan tüketim tesisleri için emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.
             (6) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım lisansısahibi kişilerce tahsil edilebilecek başvuru bedeli her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlüolduklarıbedeller saklıdır.
             Bağlantıve sistem kullanım usul ve esasları
             GEÇİCİMADDE 1 (1) Dağıtım şirketleri bu Yönetmeliğin yayımıtarihinden itibaren altmışgün içinde Bağlantıve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarıile bağlantıve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümlere ilişkin tekliflerini Kuruma sunar.
             Lisans sahiplerinin hakları
             GEÇİCİMADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesislerinin lisans sahiplerinin başvurularıhalinde lisanstan kaynaklanan dağıtım sistemine bağlantıhaklarıkorunarak lisanslarıbedelsiz sona erdirilir.
             Yürürlük
             MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji PiyasasıDüzenleme Kurulu Başkanıyürütür.
 
EK-A
LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU
 
Başvuru Sahibinin Bilgileri
Adı
 
 
Adresi
 
 
Telefonu  
Faks Numarası  
E-Posta Adresi  
Vergi/Kimlik Numarası  
Banka Hesap Numarası  
Üretim Tesisinin Bilgileri
Adresi
 
 
Coğrafi Koordinatları
 
 
Kurulu Gücü  
Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih  
Sistem Kullanımına Başlaması İçin Öngörülen Tarih  
Markası ve Modeli*
 
 
Türü / Kullanılan Kaynak  
Bağlantı Şekli oAG Tek Faz oAG Üç Faz oYG
Bağlantı Transformatörü Bilgileri  
Diğer Bilgiler
 
 
 
Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, dağıtım şirketinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada dağıtım şirketi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
Ad Soyad:
 
 
İmza: Tarih:
 
 
* Son üç yıl içinde üretilmiş olduğunu gösteren belge.
 
EK-B
 
BİR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNDE BİR KİŞİYE BİR YIL İÇERİSİNDE
TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE
 
Trafo Gücü (t.g.) (kVA) Bağlanabilir Toplam Kapasite (kW) Bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite (kW)
t.g. < 100 t.g. x 0,3 7,5
100 ≤ t.g. ≤ 1000 t.g. x 0,1
t.g. >1000 100 kW
 
 

Madencilik İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler