Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 24-32 MADDELER VE EKLER
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1-23 MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mülkiyet uyuşmazlığı ,

MADDE 24 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonuçlanıncaya kadar izin verilmez.

(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma amacıyla kamu yararı kararı alınması halinde; dava sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Dava neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi

MADDE 25 – (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.

Hizmet giderleri

MADDE 26 – (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Müdürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması ,

MADDE 27 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli Orman mühendisi veya Orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere talep alanlarının 1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilerek onaylanır.

(2) Rehabilitasyon ve toprak dolgu projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenir, heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin verilmesi istenir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım belge suretlerinin aslına uygunluğu bölge müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(5) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedi kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

(6) Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.

(7) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda bölge müdürlüğüne verilir.

(8) Teknik rapor ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanır ve orman idaresine verilir. Teknik raporda; izin sahasının ve rehabilitenin safahatı ve hâlihazır durumu gösterilir, ayrıca cari yıl bedelleri ile ek Devlet hakkına ilişkin bilgiler yer alır. Rapor ekine Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen satış bilgi formunun bir sureti ile ek Devlet hakkının ödendiğine dair makbuzun eklenmesi zorunludur.

İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk

MADDE 28 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Bölge müdürlüğü izin sahalarının kontrolünü bütçe ödenekleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest yeminli ormancılık bürolarına da yaptırabilir.

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce ayrıca incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrıca izin sahaları koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) İzinsiz yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bölge müdürlüğünce bildirilir.

Kısıtlamalar ,

MADDE 29 – (1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman içi dinlenme yerlerinde Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarında gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman içi dinlenme yerlerinde; bu gruplardaki madenlere Bakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımından önce verilen izinlerin süre uzatım talepleri Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek izne konu edilebilir.

(2) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde bu yönetmelik hükümleri gereğince yol, su, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisleri ile 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce verilen iznin sahibinin muvafakatı aranır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için talep sahibi tarafından gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen izin verilebilir. Muvafakat vermeyen izin sahibi hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(3) İzin alanında aşım yapıldığının tespit edilmesi halinde, tanzim edilen suç tutanağı adli mercilere intikal ettirilir, aşım yapılan alanda çalışmalara müsaade edilmez. İzin sahibince üç ay içinde aşım yapılan alanda; orman idaresince tespit edilecek zararın karşılanması, adli mercilerden suç delillerinin toplandığına dair yazı getirilmesi ve aşım yapılan alan için izin müracaatında bulunulması halinde aşım yapılan sahada izin talebi değerlendirmeye alınır. Uygun görülenlere orman idaresince izin verilebilir. İzin verilen bu saha için teminat on katı olarak alınır. Bu şartların yerine getirilmesine rağmen, aşım yapılan sahanın izin verilemeyecek yerlerden olması veya izin talebinin uygun görülmemesi halinde aşım yapılan saha rehabilite edilerek masrafları yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla alınır. Aksi halde aşım yapılan sahada yargılama sonucuna kadar izin verilmez.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

(4) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projeye bağlı yapacağı aramalarda ruhsat aranmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Mevcut izinlerin devamı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsata dayanılarak izin verilmiş ve bu Yönetmeliğin tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde ise arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” veya “ÜFE” artış oranı yerine, “BAK” artış oranı uygulanır, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak bu fıkradaki artış oranı 1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için uygulanır.

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerden bu Yönetmeliğe göre izin verilemeyecek olanların süreleri yenilenmiş ruhsat süresi dikkate alınarak uzatılabilir.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan talepler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları ,

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce terk edilmiş ve hâlihazırda faal olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince resen geri teslim alınarak izin iptalleri yapılır. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Rehabilitasyon projesi olmayan izinler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi düzenlemek zorundadır, düzenlenmemesi durumunda verilen izin iptal edilir.

Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına bu Yönetmeliğe göre ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 30/09/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Ek-1

 

 

İzin Türü

Katsayısı

Sondaj usulü maden arama izinleri

0,3

Maden arama, işletme ve hammadde üretim izinleri

0,7

Maden tesis ve altyapı tesis izinleri

1

Toprak dolgu izinleri

1,5

 

 

Ek-2

 

Orman Amenajman Planlarına Göre Orman Durumu

Ekolojik Denge Katsayısı

Ağaçsız alanlar

1

% 10 dan daha az kapalı ormanlar ve kapalılığına bakılmaksızın Mak rumuzlu alanlar

1,1

%11-40 kapalı ormanlar

1,4

%41-70 kapalı ormanlar

1,7

%71 ve üstü kapalı ormanlar ve ağaçlandırma sahaları

2

 

 

Ek-3

 

İl Adı

Katsayısı

İstanbul

3

İzmir, Kocaeli

2,8

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Yalova,

2,4

Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Trabzon

2

Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat

1,6

Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van

1,2

 

 

 

 

 

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER