Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

YAKINDA YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİ BEKLENEN YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

21:26:18 07.02.2016

YTK, YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. MADENLER İLE İLGİLİ PROJE VE RAPORLARI YTK'LAR HAZIRLAYACAK.


YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK TASLAĞI

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/6/1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.     

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 a)Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,
 b)Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,
          c) Askıya Alma: YTK’nın Maden Kanunu ve bu yönetmelik kapsamında rapor, proje ve herhangi bir teknik belge hazırlama ve verme yetkisinin belli bir süre durdurulması
 ç)Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
 d)Beyan: İlgililerin resmî kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belgeyi,
e)Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisini  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 f)Fizibilite: Detay arama faaliyetleri sonunda belirlenen maden kaynağının ekonomik değer olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla yapılacak çalışmaları,
 g)Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 ğ)İşletme Faaliyet Raporu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve şekli yönetmelikle belirlenen belgeyi,
 h)İmalât haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları, yapılış şeklini ve bir sonraki yılın üretim programını gösterir, uygun ölçekli beyan niteliğindeki haritayı,
 ı)İşletme ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,
          i)İşletme Projesi Uygulama Raporu: İlk işletme ruhsatı düzenlendikten sonra üretim faaliyetine geçilinceye kadar işletme projesinin uygulanmasına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe sunulması gereken raporu,
 j)Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
 k)Komisyon: Yeterlik belgesi verilip verilmeyeceğine karar vermek, yeterlik belgelerini askıya almak veya iptal etmek üzere Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,
 l)Koordinatör: Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış maden veya jeoloji mühendislerinden herhangi birisi,
 m)Maden arama faaliyetleri: Jeolojik prospeksiyon, jeoloji haritası yapımı, numune alma, jeofizik araştırma, jeoteknik etütler ile üretime yönelik olmayan sondaj, galeri sürme, yarma ve kuyu açma gibi faaliyetleri,
         n)Maden arama projesi: Arama ruhsat sahasında bir termin planı dâhilinde, ekonomik olarak işletilebilecek bir maden yatağı bulabilmek için arama süresi boyunca yapılacak olan arama faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım bilgilerini ve mali yeterliliği içeren projeyi,
 o)Madencilik faaliyetleri: Madenlerin aranması, üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat sahasındaki stoklama/depolama işlemleri, maden işletmelerinin kapatılması ve çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik tesislerin yapılmasını,
 ö)Maden işletme faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetleri,
 p)Maden işletme projesi: Maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere maden ve/veya madene dayalı ürünleri üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğindeki raporu,
 r)Oda sicil belgesi: Mühendislerin bağlı oldukları odaya üyeliklerinin devam ettiğine dair yılda bir kez alınan belgeyi,
s)Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,
 ş)Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,
t)Rezerv: Bir veya birden çok boyutu ve tenörü/kalitesi belirlenmiş maden miktarını,
 u)Rezerv raporu: Bir veya birden çok boyutu ve tenörü/kalitesi belirlenmiş maden miktarına ilişkin bilgileri içeren raporunu,
ü)Teknik belge: Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan arama faaliyet raporları, arama/işletme projeleri, faaliyet bilgi formları, imalât haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, laboratuvar analizleri, sondaj verileri, çevre ile uyum planı, raporlar ve bunun gibi teknik içerikli belgeyi,
 v)Tenör/Kalite: Tetkik, gözlem, analiz, teknolojik test, ölçüm sonucunda ortaya konulan kalorifik değer, bome, konsantrasyon, karat/ayar, denklik, reçeteye uygunluk gibi fiziksel, kimyasal ve jeokimyasal özelliklerine göre piyasa koşullarında değişik amaçlı değerlendirilebilme kıstaslarını/oranlarını,
y)Yeterlik belgesi: Maden Kanunu kapsamında proje ve faaliyet raporları ile her türlü teknik belgeyi hazırlamak için gerekli şartları taşıyan tüzel kişilere Genel Müdürlük tarafından verilen belgeyi,
z)Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi (YTK): Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri bu Yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi,
 ifade eder.

Yeterlik Belgesi Başvurularında Aranacak Personel Şartları
MADDE 5 –  (1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişinin aşağıdaki şartları sağlaması ve en az beş personeli istihdam etmesi zorunludur:
a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden ve bir jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,
b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan meslek grubu haricinde harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik veya orman mühendislerinden en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi,
c) Tecrübesine bakılmaksızın bir maden ve bir jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,

(2) Yer altı işletme projesi hazırlanması durumunda, kamu veya özel sektörde yer altı işletmelerinde en az beş yıl çalışmış bir maden mühendisi bulundurması veya sözleşme yapması; yer altı kömür işletme projesi hazırlanması durumunda ise kamu veya özel sektörde yeraltı kömür madeninde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden mühendisini bulundurması veya sözleşme yapması gerekir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maden mühendisinin bu şartları sağlaması durumunda yeni bir maden mühendisinin istihdamına veya sözleşme yapılmasına gerek yoktur.
(3) YTK, istediği takdirde; yeterlik belgesi başvurusu sırasında veya belgesini aldıktan sonra, Genel Müdürlüğe bildirmek kaydı ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunlarından ya da maden teknikerleri, harita teknikerleri istihdam edebilir.
(4) Bu madde kapsamında yetkili tüzel kişilikte istihdam edilen personel, diğer yetkili tüzel kişiliklerde istihdam edilemeyeceği gibi sözleşme de yapamaz.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan mühendislerden herhangi biri koordinatör olarak görevlendirilir.

Yeterlik Belgesi Başvurusunda Sunulacak Belgeler
MADDE 6 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişi, unvanını, açık adresini, telefon numarası ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)’ni belirterek aşağıdaki belgelerin asıllarını veya ilgili resmi kurumlarca onaylanmış örneklerini başvuru dilekçesine ekleyerek Genel Müdürlüğe başvurur.
 a) Tüzel kişinin, madencilik veya mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ana sözleşmesi,
 b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odasından alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,
 c) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerin en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tasdikli imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,
 ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tasdikli imza beyannamesi, bağlı bulunduğu meslek odasına ait üye sicil belgesi, adres bilgileri,
 d) SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair belge,
         e) Bu yönetmelik kapsamında rapor, proje veya teknik belgeyi hazırlayanların YTK personeli olmaması durumunda bu kişilerle yapılan sözleşme, diploma örneği, noter tasdikli imza beyannamesi, adres bilgileri,
         (2) YTK personeli olmayanlar ile YTK arasında kuruluş aşamasından sonra yapılan sözleşmelerin ise YTK tarafından, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.
 (3) Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu madde kapsamında istenen belgelerde yetkili kurum ve kuruluşun yazısı yeterlidir.

 YTK tarafından hazırlanan teknik belgelerde aranacak şartlar
MADDE 7 –  (1) Arama faaliyet raporu ve aramalar ile ilgili her türlü teknik belge jeoloji mühendisi sorumluluğunda hazırlanır.
(2) Arama faaliyetleri jeofizik yöntemlerle yapılmış ise arama faaliyet raporunda jeofizik mühendisinin de imzası aranır.
(3) İşletme faaliyet raporu ve işletme projeleri maden mühendisi sorumluluğunda hazırlanır.
(4) İşletme faaliyet raporu ve işletme projesinde, YTK kurulması için zorunlu olan mühendislerin mesleği ile ilgili hususların olması halinde bu mühendislerin de imzası aranır.
(5) Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje veya her türlü teknik belgede koordinatör imzasının olması zorunludur.

 
Komisyonun Teşkili ve Çalışma Esasları
MADDE 8 – (1) Komisyon; yeterlik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlik belgelerini değerlendirmek, askıya almak, iptal etmek ve bu belgelerin süresini uzatmak üzere Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Başkan Yardımcısı olarak Daire Başkanı, üye olarak konusunda uzman üç personel olmak üzere toplam beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Başkan, Başkan Yardımcısı veya Komisyon üyelerinin görevli veya izinli olmaları durumunda yerine yedek üye Komisyon toplantılarına komisyon üyesi olarak katılır.
(2) Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine ayda en az bir kez eksiksiz toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyon Başkanı gerekli hallerde Komisyonu toplantıya çağırabilir.
(3) Komisyonunun sekretarya hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamında Komisyon tarafından verilecek görevler ilgili daire başkanlığınca yürütülür.         

Komisyona Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Komisyona yapılan başvurular iki ay içerisinde değerlendirilir.
(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen bilgi ve belgeleri sağlayamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek eksikliklerin iki ay içerisinde tamamlanması istenir. Bu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda talep reddedilir ve başvuru belgeleri ilgili tüzel kişiliğe iade edilir.
(3) Gerekli koşulları sağlayan başvurular Komisyonca incelenir ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde örneği verilen yeterlik belgesi toplantı tutanağı doldurularak Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyasına konur. Komisyon kararı Genel Müdürlük onayı ile yürürlüğe girer ve yeterlik belgesi düzenlenir.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişinin Yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) YTK, yeterlik belgesi alma aşamasında sunduğu ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerde meydana gelebilecek değişiklikler ile personel değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
(2) YTK’nın, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olması şartını kaybetmesi halinde bu eksikliğini 3 ay içerisinde tamamlaması gerekir. Aksi halde YTK’nın yetki belgesi askıya alınır ve YTK’ya ceza puanı uygulanır. YTK, yeterlik şartlarını kaybettiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde eksikliklerini tamamlamadığı takdirde yeterlik belgesi iptal edilir.
(3) YTK’nın kuruluş şartlarındaki zorunlu personellerde eksiklik olması halinde YTK; rapor, proje ve her türlü teknik belge ile ilgili imza atmaya yetkili meslek grubundan personeli bulunması halinde en fazla 15 gün süre ile söz konusu teknik belgeleri Genel Müdürlüğe verebilir. Bu 15 günlük süre içerisinde personele yönelik eksikliğinin giderilmemesi halinde YTK’nın yetki belgesi askıya alınır ve YTK’ya ceza puanı uygulanır. YTK, yeterlik şartlarını kaybettiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde eksikliklerini tamamlamadığı takdirde yeterlik belgesi iptal edilir.
(4) YTK’nın yeterlik belgesinin askıya alındığı veya yeterlik şartlarını kaybettiği halde verilen rapor, proje veya herhangi bir teknik belge değerlendirmeye alınmaz.
(5) Personel, istifa veya işten ayrılma durumunu bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Aksi tespit edildiği takdirde, ilgili personel tespit tarihinden itibaren bir yıl süre ile YTK’larda görev alamaz.
         (6) Genel Müdürlük tarafından YTK’ya gönderilen yazılarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında beyan ettikleri adres/KEP adresi dikkate alınır. YTK, adres değişikliğini bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, YTK’nın belge alırken beyan ettiği adres/KEP adresi ile yapılan yazışmalar YTK’ya tebliğ edilmiş sayılır.
(7) YTK tarafından hazırlanan rapor, proje veya her türlü teknik belge için, Yönetmeliğin Ek-2’sinde örneği verilen personel tablosunu doldurup dosyanın sonuna eklenmesi zorunludur.
(8) Rapor, proje veya her türlü teknik belgenin tamamında yer alan bilgilerin doğruluğundan YTK ve imza sahipleri sorumludur.
(9) YTK, hazırladığı rapor, proje veya hiçbir teknik belgede, kaynağı gösterilmeden alıntı yapamaz.
(10) YTK, hazırladığı rapor, proje veya hiçbir teknik belgede proje konusu ile ilgisi olmayan bilgi veya belge sunamaz.
(11) Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşmenin bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
 (12) Ruhsat sahibi ile YTK arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi halinde ruhsatla ilgili YTK’da bulunan tüm bilgi ve belgelerin birer suretinin ruhsat sahibine verilmesi zorunludur. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
(13) YTK, istihdam ettiği personelinin Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğitime en az beş yılda bir katılımını sağlamakla, sertifika aldırmakla, ilgili personel eğitime katılmakla yükümlüdür. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
(14) YTK, veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Maden ruhsat sahiplerine taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin olarak, elektronik/kâğıt ortamında ürettiği her türlü bilgi ve belgenin paylaşımı ve ifşası Genel Müdürlük, maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecilerinin iznine tabidir. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
(15) YTK, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde, Kanunda ve bu Kanuna dayalı yürürlüğe konulan Yönetmeliklerde belirtilen mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak görevlerini yerine getirmek zorundadır.
(16) Ortaklardan herhangi biri vefat ettiğinde, vefat eden ortağın hissesi kanuni vârislerine intikal eder ve vârisler şirket ortağı olarak kalabilirler. Ancak, vârislerin YTK yeterlilik şartlarını sağlamaması durumunda vefat tarihi itibariyle YTK’nın yetki belgesi askıya alınır. Vefat tarihinden itibaren altı ay içinde YTK’nın kurulma şartlarına uygun olacak şekilde hisse devirlerinin yapılması zorunludur. Aksi takdirde yeterlik belgesi iptal edilir.
(17) YTK tarafından prosedürler, planlar, talimatlar, görev tanımları ve standart formlar hazırlanarak, ilgili tüm çalışmalar, hizmetler ve YTK’larda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında istihdam edilen personelin her ayın tamamına ait SGK sigortalı hizmet listesi kayıt altında tutulur ve Genel Müdürlüğün YTK’yı denetimlerinde hazır bulundurulur. Bu belgeler her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
(18) YTK’lar yer altı kömür ocaklarında 3 ayda bir, diğer ocaklarda 6 ayda bir raporlama yaparak bir örneğini ruhsat sahibine vermekle ve bir örneğini kendi bünyesinde muhafaza etmekle yükümlüdür. Aksi halde ceza puanı uygulanır.

YTK’da Koordinatörün görevleri, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Koordinatör aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve bu belgeleri imzalamakla yetkilidir:
a) Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması sağlamak,
 b) Genel Müdürlük tarafından istenilmesi halinde rapor veya projelerin sunumunun yapılmasını sağlamak,
c) Arama/işletme faaliyet raporu ve işletme projesinde ve arazi üzerinde yapılan fiili çalışma sonucu elde edilen belgelerde kullanılan öngörüler üzerinde risk analizi yaparak hata payının minimize edilmesini sağlamak.

YTK’da maden mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 12 – (1) Maden mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve bu belgeleri imzalamakla yetkilidir:
 a) Maden mühendisliği kapsamında değerlendirilen etüt, araştırma-geliştirme, değerlendirme gibi hizmetler,
 b) Maden işletme faaliyetinin yapılabilirliğine yönelik fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,
 c) İşletme ruhsat taleplerine esas, ruhsat alanında belirlenmiş bir maden rezervinin ekonomik olarak işletilmesine yönelik teknik ve mali konuları içeren işletme projesi hazırlanması,
 ç) Maden işletmeciliği yapılacak alanlarda uygun üretim yöntemlerinin belirlenmesi,
 d) İşletme ruhsatlı sahalarda termin planında beyan edilen yıllık üretim ve yıl içerisinde gerçekleştirilen işletme faaliyetine ait bilgi formlarının hazırlanması,
 e) İşletme ruhsatlarının süresinin uzatılması için ruhsat alanında belirlenmiş bir maden rezervinin ekonomik olarak işletilmesine yönelik teknik ve mali konuları içeren işletme projesi hazırlanması  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 f) Ekonomik ömrünü doldurmuş ve rezervi bitmiş veya mevcut şartlarda çalışma imkanı bulunmayan işletme ruhsatlı sahaların son durumlarının tespit edilmesi ve buna ilişkin terk raporunun hazırlanması,
 g) Arama maksatlı sondaj kuyusu inşa ve tatbik projesi, ayrıca kuyu, galeri gibi fiziki müdahale gerektiren faaliyetlere ilişkin inşa ve tatbik projelerin hazırlanması,
 ğ) Maden ruhsat sahalarında patlayıcı madde kullanım, patlatma dizaynının belirlenmesi ve kapasite raporu hazırlanması,
 h) Üretim yapılan ruhsat sahalarındaki imalat haritaları hesaplamalarının yapılması ve arza uygunluğunun kontrolü,
 ı) Maden işletmelerinde daimi nezaret hizmetleri,
 i) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.
 
YTK’de jeoloji mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 13 – (1) Jeoloji mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve bu belgeleri imzalamakla yetkilidir:
 a) Jeolojik prospeksiyon, genel jeoloji ve detay jeolojisi, mineraloji-petrografi, sedimantoloji-stratigrafi, tektonik, jeokimya, paleontoloji, amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, maden jeolojisi, endüstriyel hammaddeler, jeotermal kaynak jeolojisi, doğal mineralli su ve gazlar ile ilgili etüt, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması, radyoaktif mineraller, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, hidrojeoloji, sondaj uygulamalarında jeoloji mühendisliği hizmetleri,
 b) Genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları; mineralojik, petrografik, paleontolojik inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi,
 c) Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, petrografi, sedimantoloji ve stratigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve jeokimyasal etütler, örnek alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,
 ç) Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesine yönelik sahaların jeolojik ve jeokimyasal etütleri, yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışma alanlarının tespiti ve açılması, bu alanlardan analiz/test örnekleri alınarak sonuçlarının yorumlanması ile jeolojik ve jeokimyasal incelemelerin yapılması, kalite/tenör ve rezerv dağılımlarının tespit edilmesi ve jeolojik modellemeler ile maden arama ve rezerv raporlarının hazırlanması,
 d) Madenlerin aranması, rezerv kategorilerinin belirlenmesi ile işletilmesine yönelik jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,
 e) Çevre jeolojisi ve ÇED kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,
 f) Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, karottan amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,
 g) Maden arama faaliyetlerine ilişkin ön inceleme raporları ve maden arama projelerinin hazırlanması,
 ğ) Maden arama dönemlerine yönelik dayanaklarına göre maden arama faaliyet raporlarının hazırlanması,
 h) İşletme ruhsat dönemlerinde rezerv geliştirme çalışmalarının yapılması ve raporlandırılması,
 ı) Maden ruhsatları için terk raporuna ilişkin maden jeoloji haritası ve raporunun hazırlanması,
 i) Maden işletmelerinde jeoteknik etütlerin yapılması ve raporlandırılması,
 j) Maden arama ve işletme döneminde, dayanakları ile ilgili belgeleri kullanarak kaynak/rezerv raporunun hazırlanması,
 k) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.
 
YTK’de jeofizik mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 14 – (1) Jeofizik mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve bu belgeleri imzalamakla yetkilidir:
 a) Maden rezervlerinin belirlenmesine yönelik jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve buna ilişkin hizmetler,
 b) Madenlerin aranması, yayılım alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması,
 c) Madenlerin rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt ve sondaj, jeofizik haritalama ve üç boyutlu jeofizik modelleme ile jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanması,
 ç) Radyoaktif minerallerin; arama alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi kapsamındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması,
 d) Değişik amaçlı jeofizik etütler için gereken jeofizik amaçlı harita üretimi, jeofizik yöntemle zeminin fiziksel özellikleri, zemin yapı etkileşimine esas parametreler ile zemin dinamiği parametrelerinin belirlenmesi, jeofizik kesit çıkartılması,
 e) ÇED, çevre jeofiziği ve ÇED kapsamındaki jeofizik, sismolojik ve hidrojeofizik etüt ve modelleme ile jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,
 f) Maden arama ve işletme dönemlerinde bu madde kapsamındaki yapılan çalışmalar ve bunlarla ilgili jeofizik belgelerinin hazırlanması,
 g) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.

YTK’da harita ve kadastro mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 15 – (1) Harita ve kadastro mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve bu belgeleri imzalamakla yetkilidir:
 a) Maden işletmelerinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı,
 b) Madencilik faaliyetlerinde ve Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulan kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri,
 c) Madencilik faaliyetleri ile ilgili etüt ve işletme haritalarının yapımı,
 ç) Maden üretimi ile ilgili yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı,
 d) Tescile konu olan harita ve planların yapımı,
 e) Madencilik faaliyeti yapılan alanların yer ve konum belirlemeleri,
 f) Yeraltı ve yer üstü maden işletmelerinde üretimlere ait ölçümlerin yapılarak haritalandırılması ve teknik altyapı tesis ölçmeleri,
 g) Madencilik ile ilgili mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri,
 ğ) Maden arama dönemlerinde ve işletme taleplerinde uygun ölçekli topoğrafik haritaların hazırlanması,
 h) Yer altı ve yerüstü maden işletmelerine ait topoğrafik haritaların aplikasyonunun yapılması.

YTK’da çevre mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 16 – (1) Çevre mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve bu belgeleri imzalamakla yetkilidir:
 a) Kanun kapsamında çevre ile uyum planlarının hazırlanması,

 b) Madencilikle ilgili çevre yönetim sistemleri ve planları kapsamındaki çevre mühendisliği hizmetlerinin ilgili meslek disiplinleri ile birlikte yürütülmesi,
 c) ÇED çalışmalarının ilgili meslek disiplinleri ile birlikte planlanması, koordinasyonu, ÇED raporlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi,
 ç) İçme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları kapsamında, yapıların parsel içi tesisat projeleri hariç, çevre mühendisliği hizmetleri,
 d) Madencilikle ilgili artık ve atıkların işletme aşamasında ve sonrasında çevre ile uyum planı çerçevesinde değerlendirilmesi,
 e) Madencilikle ilgili zararlı ve tehlikeli atıkların çevresel açıdan değerlendirilmesi,
 f) Madencilikle ilgili hava ve gürültü kirliliği kontrolü,
 g) Madencilikle ilgili toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği kapsamındaki çevre mühendisliği hizmetlerinin ilgili meslek disiplinleri ile birlikte yürütülmesi,
 ğ) Çevre ile uyum planı kapsamında etüt, fizibilite, proje geliştirme faaliyetleri,
 h) Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan kirlilikle ilgili numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme.

YTK’ların Denetlenmesi, Belgelerinin İptali ve Askıya Alınması
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli gördüğü hallerde personel durumu, raporlama durumları ve bu yönetmelikte yer alan görev ve sorumluluklarına ilişkin konular hakkında YTK’yı, Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje, bilgi ve belgeler üzerinden ya da bu belgelerin üretildiği yerde denetleyebilir.
(2) Genel Müdürlük tarafından yazı ile gerekli bilgi ve belgelerin istenmesinden itibaren, söz konusu bilgi ve belgelerin iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
(3) YTK’lara bu Yönetmeliğin Ek-3’te yer alan ceza puanlarının uygulanması halinde, uygulanan ceza puanı YTK’ya yazılı olarak bildirilir. Bir yeterlik belgesi süresi olan beş yıl içerisinde yüz ceza puanına ulaşılması halinde YTK’nın yeterlik belgesi, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilir. YTK’nın almış olduğu ceza puanının üzerinden beş yıl geçmesi halinde bu ceza puanı silinir.
(4) YTK’larda çalışan personele bu Yönetmeliğin Ek-3’te yer alan ceza puanlarının uygulanması halinde, uygulanan ceza puanı, ilgili personele yazılı olarak bildirilir. Personelin ceza puanının beş yıl içerisinde yüz ceza puanına ulaşılması halinde ilgili personel bu yönetmelik kapsamında bir yıl süre ile YTK’larda görev alamaz ve herhangi bir teknik belge imzalayamaz. Personelin almış olduğu ceza puanının üzerinden beş yıl geçmesi halinde bu ceza puanı silinir.
(5) YTK, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen personel sayısının eksilmesi halinde, aynı şartları sağlayan personeli istihdam ettiğini, personelin ayrıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Aksi halde YTK’ya ceza puanı uygulanır ve yeterlik belgeleri askıya alınır. Personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin Genel Müdürlük tarafından onaylanmasını müteakip yeterlik belgesi süresi sonuna kadar tekrar devam eder.
(6) Genel Müdürlüğe verilen teknik belgelerle ilgili değerlendirmeyi ve ceza puanı değerlendirmesini ilgili daire başkanlığının başkanlığında belgeyi inceleyen personel, koordinatör/müdür, daire başkanlığınca belirlenecek bir teknik personel, belge mahallinde inceleme yapılmış ise heyet üyelerinden oluşan komisyon yapar. Komisyon kararlarını çoğunluk ile alır. Karar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
(7) Ceza puanlarına yapılan itirazlar YTK Komisyonu tarafından karara bağlanır.
(8) Rapor, proje ve her türlü teknik belgedeki gerçeğe aykırı beyanlar için ceza puanı uygulanır.
(9) Rapor, proje ve her türlü teknik belgede sahte imza olduğunun tespit edilmesi halinde verilen belge geçersiz sayılır. Ayrıca sahte imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.
(10) Yeterlik belgesi iptal edilen YTK’nın şirket ortakları, aynı isim altında veya ticari unvan değişikliği ya da nevi değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yeterlik belgesi alamaz, şirket ortakları herhangi bir YTK’da görev yapamaz.
(11) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki personele ilişkin olarak Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı beyan niteliğinde olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili personel, YTK’larda bir yıl süreyle görev alamazlar.
(12) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı beyan niteliğinde olduğunun tespit edilmesi halinde YTK’nın yeterlik belgesi iptal edilir.
(13) Yeterlik belgesi iptal edilen veya askıya alınan YTK’ya ve bu Yönetmelik kapsamında ceza almış personele cezaları bildirilir. Ayrıca Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. Bir yıl süre ile Maden Kanunu gereği beyanda bulunamama cezası almış personelin cezası ilgili meslek odasına bildirilir.
(14) YTK tarafından, yeterlik belgesinin iptal edildiği veya askıya alındığı veya süresinin dolduğu tarihten önce Genel Müdürlüğe sunulan rapor, proje ve her türlü teknik belge değerlendirmeye alınır.
(15) Yeterlik belgesi iptal edilen YTK, ceza süresi bitiminden sonra yeniden belge almak için müracaat edebilir. 

Yeterlik Belgesinin Süresi ve Uzatılması
MADDE 18 – (1) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren beş yıldır.
(2) YTK, yeterlik belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en geç iki ay önce, mevcut yeterlik belgesi ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen hususları dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucuna göre yeterlik belgesinin beş yıl süre ile yeniden verilip verilmeyeceğine karar verir. İki aylık süre geçirildikten sonra başvurulması halinde mevcut belgenin süresinin sona ermesinden sonra yeni yeterlik belgesi verilene kadar YTK faaliyette bulunamaz.
(3) Yeterlik belgesi geçerlilik süresi sona erdikten sonra bu Yönetmelik kapsamında yapılan yeterlik belgesi müracaatları yeniden değerlendirilir. Yeterlik belgesi alınana kadar geçecek süre içerisinde YTK tarafından herhangi bir teknik belge hazırlanamaz ve Genel Müdürlüğe sunulamaz. Aksi durumda rapor, proje veya her türlü teknik belge hiçbir şekilde kabul edilmez.

Yeterlik Belgesinin Devri Yasağı
MADDE 19 – (1) Yeterlik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz ve devredilemez. YTK hisselerinin devredilmesi durumunda tüzel kişilik kuruluş şartlarının oluşması zorunludur. Aksi halde bu yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Şube Kurulması
MADDE 20 – (1) YTK’nın şube açabilmesi için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen personel koşullarını her bir şube için taşıması zorunludur. Bunun dışında şube açma hakkı verilemez.

Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 21 - (1) YTK’nın, Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin hazırlanması esnasında konusunda uzman gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alımı yapması durumunda bu yönetmelik kapsamında sorumluluğu ortadan kalkmaz.
(2) Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecileri, üçüncü kişilere YTK ile ilgili hizmet sunamaz. Yeterlik belgesi alan şirket aynı grup şirketler/holdinge ait diğer şirketlere hizmet veremez.
(3) YTK tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belge aksi ispat edilene kadar doğru kabul edilir. Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje veya teknik belgenin doğru olmadığı ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiği tespit edilmesi halinde ceza puanı uygulanır.
(4) YTK bünyesinde personel olmayıp sözleşme ile çalışılan kişi tarafından verilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığı ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin tespit edilmesi veya ilgili kişinin bir yıl süre ile Maden Kanunu gereği beyanda bulunamama cezası almış olması halinde, bu kişiler ile herhangi bir YTK arasında yeniden sözleşme yapılamaz ve personelin cezası ilgili meslek odasına bildirilir.
(5) YTK, kuruluş statülerinde bulunan diğer mühendislik faaliyetlerini de yapabilir.  

(6) YTK’nın ortağı olan mühendisler, istenildiği takdirde bu Yönetmeliğin aradığı şartları taşımaları halinde istihdam edilmesi zorunlu olan mühendis kapsamında değerlendirilebilir. 
(7) Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler dâhil YTK, en fazla 200 maden ruhsatı ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belge hazırlayabilir. Bu miktarın üzerinde verilen belgeler Genel Müdürlüğe verilmemiş sayılır. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendindeki personelin her bir artırımı için bu rakamlara 50 sayısı ilave edilir. Şube kurulması halinde her şube için bu sayıya 200 maden ruhsatı eklenir. Sözleşme yapılan ruhsatlar her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe bildirilir.
(8) Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiliklerde istihdam edilen personel, aynı firmaya ait ruhsat sahalarında daimi nezaretçi, vardiya mühendisi ya da teknik eleman olarak görevlendirilebilir.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(9) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince YTK’da istihdam edilen personel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.
          (10) Personel ceza puanları, teknik belgede cezaya sebebiyet veren ilgili personele ve koordinatöre uygulanır.
(11) Koordinatör ile ilgili mühendis aynı kişi olup ceza puanı uygulanması halinde, ceza puanı yüksek olan uygulanır. Aynı ceza puanı söz konusu olursa tek ceza uygulanır.

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren üç ay içerisinde yapılan tüm başvurular iki ay içerisinde değerlendirilerek sonuçları birlikte ilan edilir.

Yürürlük
          MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr

2019 YILINDA MADEN RUHSAT SAHİPLARİNE  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANDI

MAPEG 2019Yılında maden ruhsat sahiplerine uygulanacak para cezalarını açıkladı. Yıllara göre uygulanan cezalar aşağıdaki tablodaki gibidir.  

MAPEG  ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN 2019 YILI MALİ YETERLİLİK MİKTARLARINI AÇIKLADI

MAPEG 2019 yılı için mali yeterlilik miktarlarını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlar tabloda görülmektedir   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Por

2019 YILI MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için maden ruhsat bedellerini açıkladı Maden arama ve işletme dönemi maden ruhsat bedelleri aşağıdaki gibidir. 2019 Yılı Maden ruhsat Bedelleri   2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ

2019 YILI MADEN SEVK FİŞİ BEDELİ 19 TL OLDU

Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında " Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat saha

MAPEG e-SEVK FİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU YAYIMLADI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN BİLGİLENDİRME. e-Sevk Fişi Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Bilindiği üzere Maden Kanununun 12. maddesinde “ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur”, yine Maden Yönetmeli

MADENCİLER DİKKAT MAPEG MADENCİLİKTE BEYAN VE TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İnternet sayfasında yayımlanan duyuru ÖNEMLİ DUYURU "01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortam

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI VE DİĞER BÜTÜN SİGORTA İŞLERİNDE MADEN SEKTÖRÜNE  HİZMET EDİYOR. Şener Sigorta Yetkilisi Halis Şener tarafından yapılan açıklamada:  &ldqu

ÇİN'E YAPTIRIMLAR VE DOLAR ARTIŞI MERMER SEKTÖRÜ İÇİN ABD'YE İHRACAT FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Marbcon Şirket Müdürü Kubilay Seçen ABD 'nin Çin doğal taşına yaptırcağı yaptırımlar, Mermer Sektörü için büyük fırsat olduğunu belirtti. Seçen konuşmasında: "ABD Ticaret Temsilciliğinin (UST

MARBCON INC ŞİRKETİNDEN SEKTÖRE BÜYÜK HİZMET HER MERMER ÜRETİCİSİ İHRACAT YAPABİLİR.

Amerikan Türk Mermer Danışmalık şirketi, Marbcon Inc, stratejik danışmanlık, yurtdışı eğitim, dış pazarlara açılma, ihracat, ABD pazarına giriş, KOBİ iş rehberliği, uluslararasılaşma ve uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE), ticaret heyeti, VIP turlar ve teşvik seyahatleri, uluslar

MAPEG 700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 3

MADENCİLER DİKKAT KEP ADRESİNİ BİLDİRMEYENLERE İDARİ PARA CEZASI

MAPEG Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru yayımladı. Duyuruda 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği 09/07/2018 tarihinden önce "KEP" adreslerini MİGEM'e yazılı dilekçe ile bildirmeyen ruhsat ve hak sahibi g

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLARININ YARDIMCILARI ATANDI

Atamalar 23 Temmuz 2018 Tarihli ve 30487 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ,

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 600 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK

MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 ade

MAPEG MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BELİRLENDİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 Kararnamesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, gö

KHK İLE MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK BİRLEŞTİRİLDİ

MADDE 118- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun; a)     35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu tutar, üç katma kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.” b)  47 inci maddesinin altıncı fıkrasına

MADENCİLER DİKKAT ÇED YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrese

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA  İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 s

MADEN KANUNUNDA DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7103 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. İZİNSİZ MADEN ÜRETİMİNE HAPİS CEZASI GELDİ.

 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler .yayımlandı . İlgili kanun maddeleri :     MADDE 32-4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞİM PLATFORMU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ SEÇİMLERİNDE İDDİALI

Ankara’da gözler bu seçime çevrildi. Jeoloji mühendisleri odası seçimlerinin öncesinde Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seçim sonuçları şimdiden merak ediyor ve Jeoloji Mühendis

RUHSATSIZ KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS GELİYOR

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hü

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik   YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/9/2013 tari

MİTHAT CANSIZ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Bugün Resmi Gazete'de  Mithat Cansız'ın Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Atandığı yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/474 1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Maden İşleri

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİK MADEN VE MERMER SAHALARINI İLAN ETTİ İHALE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun zamandır , ihale açmayan MİGEM bu gün 1246 Maden ve Mermer sahalarını ihaleye açtı. MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun h&uum

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YÖNETMELİK   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahaların

MADEN YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 Maden Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'  de yayımlanan 6592 sayılı  Maden Kanunundan   2,5 yıl sonra yayımlanan   Maden  Yönetmeliğin tamamı için aşağıdaki sayfamızı tıklayarak z