Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

MAPEG MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BELİRLENDİ

11:39:21 15.07.2018

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 Kararnamesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.

ELLİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Amaç
MADDE 763- (I) Bu Bölümün amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Kapsam
MADDE 764 - (1) Bu Bölüm, içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan maden ve petrol kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranmasını, işletilmesini, geliştirilmesini, üretilmesini, kaynakların ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bu Bölüm, tabii kaynaklarla ilgili faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Tanımlar
MADDE 765 • (I) Bu Bölümün uygulanmasında;
a)  Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
b)  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c)  Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
ç)  Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,
d)  Tabii kaynak: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 30/5/2013 tarihli ve
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamındaki maden ve petrolü, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 766 - (l) Mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere kamu tüzel kişiliğine sahip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, merkezi Ankara'da olan, özel bütçeli, kısa adı MAPEG olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Teşkilat yapısı
MADDE 767— (1) MAPEG; merkez ve taşra teşkilatından oluşur.
(2) MAPEG'in görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ve bunların çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

Görev ve yetkiler

MADDE 768 - (I) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,
b)  Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, taksir, terk, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
c)  İzin ve nıhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, kaynak ve rezervlerin uluslararası standartlarda raporlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul, takip ve yönetimini sağlamak,
ç)  Tabii kaynaklar ile ilgili sicili tutmak, bunların genel envanterini yapmak, tabii kaynak hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma açmak, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 d)  Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yönetimini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üretimi, işletilmesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, bakiye ve cümfların değerlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, teşvik vermek ve bu hususlara ilişkin harcama yapmak,
e)  Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat, sertifika ve izin sahiplerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali harcamaları yapmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak,
f)  Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya ve ihaleye çıkarıp arama ruhsatı vermek, ihalelik sahalardaki rezervin tespitine yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak,
g)  Ülkenin hammadde, ara ürün ve uç ürün ihtiyaçlarım teknolojik gelişmeler ile birlikte değerlendirerek, ihalelik sahaların ihale taban bedellerinin belirlenmesi için, rezerv ve cevher niteliklerine yönelik gerekli tüm etüt, analiz, proje ve teknik çalışmaları yapmak ve yaptırmak, ğ) İhale taban bedeli tespit çalışmalarında ülke ekonomisine ivedi olarak kazandırılması mümkün uç ürün elde edilebilecek sahaları, gerektiğinde tesise dayalı uç ürün elde edilebilecek sahalar kapsamına alarak ve tesis kurarak uç ürün üretme şartı ile ihale etmek,
h)  Tabii kaynak aranmasını, işletilmesini, zenginleştirilmesini, üretimini ve izabesini teşvik etmek amacıyla mali olanaklar getirici tedbirleri almak, tabii kaynak faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik etmek, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak, yatırımcıların tabii kaynak arama, işletme, zenginleştirme, üretim ve izabe faaliyet ve yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek, tabii kaynak üretim ve iç/dış ticaretine ilişkin politikaların, teşviklerin ve Devlet desteklerinin belirlenmesi için gerekli önerilerde bulunmak, ülkemizin tabii kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
ı)  Ulusal ve uluslararası alanda, tabii kaynak arama ve üretimi ile ilgili faaliyetleri, teknikleri ve teknolojileri takip etmek, gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınlamak, uluslararası alanda tabii kaynaklar konusunda teknik ve idari işbirliği yapılmasını sağlamak üzere ikili ve çok taraflı protokoller ve çalışmalar yapmak,
i)  Tabii kaynaklar ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,
j)  Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek, ihtiyaç olması halinde depolama ve stoklamayı yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarım belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tabii kaynak haklarını ve faaliyetlerini etkileyen her türlü mevzuat düzenlemesine ilişkin görüş vermek, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 k)  Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Cumhurbaşkanı kararı ile stratejik tabii kaynak alanı ilan edilmesi için öneride bulunmak,
l)   Petrol hakkı sahiplerinin, faaliyetlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek,
m)   Sektörel uyum, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, sektör çalışanlarının yetkilendirilmesi ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, sektör faaliyetlerinde kullanılacak malzeme, makine ve ekipman standartlarının geliştirilmesine ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, tabii kaynakların üretim verimliliğini arttırmak üzere araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak]yaptırmak, ülkemizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
n)   Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçevesinde, faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve ülkemizi temsil etmek, ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımını yapmak, tüm bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara mali destek sağlamak,
o) Tabii kaynak alanında görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak; iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek,
ö)  Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenlemek,
p)  Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetler kapsamında harcama ve hizmet alımı yapmak, bu faaliyetlerden gelir elde etmek,
r)  Gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; tabii kaynak konularında halkı aydınlatmak,
s) Tabii kaynaklarımıza yönelik gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak laboratuvar kurmak ve kurdurmak,
ş) Görevleriyle ilgili gerekli mevzuatı hazırlamak, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 t)  Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
u) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Genel Müdür

MADDE 769 —(1) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü, MAPEG'in en üst amiri olup MAPEG'i temsil eder. Genel Müdür, MAPEG'in hizmet ve faaliyetlerini; kalkınma planlarına, stratejik plana ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütür.
(2) Genel Müdür, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. MAPEG'in uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlar. MAPEG'in birimleri arasında doğrudan ve süratli iletişimi ve iş akışını sağlayacak tedbirleri alır. Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli, yetkili ve sorumludur.

Gelirler

MADDE 770- (1) MAPEG'in gelirleri şunlardır:
a)      Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları,
b)      Taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,
c)       Ruhsat ve sertifika bedelleri,
ç)       Ruhsat düzenleme bedelinden elde edilen gelirler,
d)      İhale şartnamesi veya dokümanı satışlarından elde edilen gelirler,
e)      Veri, bilgi ve hizmet satışından elde edilen gelirler,
f)       İşletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde edilen gelirler,
g)      Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
ğ)       Her türlü bağış, yardım ve nema gelirleri,
h)      Diğer gelirler.

Laboratuvarlar ve eğitim merkezleri

MADDE 771 — (1) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, lüzumlu görülen yerlerde laboratuvar ve eğitim merkezi açmaya Bakan yetkilidir.
(2) Laboratuvar ve eğitim merkezinin çalışma usul ve esasları ile eğitici, katılımcı ve sertifika ücretleri Genel Müdürlük tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Hizmet birimleri

MADDE 772 — (1) Hizmet birimleri şunlardır:
a)   Maden Ruhsat Sicil Daire Başkanlığı,
b)   Maden Arama ve İşletme Daire Başkanlığı,
c)   Arama ve İşletme Projeleri Değerlendirme Daire Başkanlığı, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
ç)    Agrega ve Hammadde Üretim İzinleri Daire Başkanlığı,
d)   Doğaltaş Daire Başkanlığı, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
e)   Endüstriyel Mineraller Daire Başkanlığı,
f)    Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Daire Başkanlığı,
g)   Petrol Ruhsatlandırma ve Petrol Stokları Daire Başkanlığı,
ğ)    Petrol Arama, Uretim ve Teknolojileri Uygulama Daire Başkanlığı,
h)   İhale ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı,
ı)    Mali Yükümlülükler Daire Başkanlığı,
i)    Özel Alanlar ve Kurul İşleri Daire Başkanlığı,
j)    Ruhsat Denetleme Daire Başkanlığı, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
k)   Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
l)    Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
m)   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
n)   Personel Dairesi Başkanlığı,
o)   Eğitim Dairesi Başkanlığı,
ö)   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
p)   Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,
r)   Hukuk Müşavirliği,
s)  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
(2) Bu Bölümde görevleri belirtilmeyen birimlerin görev ve yetkileri ile teşkilata ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 773 - (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına denetim, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 
b)   Denetçilerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Genel Müdürlük makamına sunmak.
c)   Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Denetime tabi olan kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Genel Müdürlük denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 774 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
b)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 775— (I) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin atama, özlük, emeklilik, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b)      Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapmak.
c)      Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 776— (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek.
b)  Genel Müdürlük teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
c)  Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak.
ç)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 777- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b)  İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek.
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
c)  Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak. 
ç)  Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
d)  Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.
e)  Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.
f)   Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
g)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
MADDE 778 • (I) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, bilgi teknolojileri, bilişim, bilgi işlem ve bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yatırım, iş, işlem ve hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
b)   Genel Müdürlük ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak bilişim altyapısı oluşturmak, koordinasyon ve işbirliği yapmak.
c)   Genel Müdürlük projelerinin bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği ile siber güvenlik konusunun gerektirdiği tüm önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
ç)   Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, elektronik bilgi sistemleri ile e-Devlet hizmetlerinin sürekli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
d)   Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
e)   Genel Müdürlüğün mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
f)    Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 779- (1) Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Ozel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler ile Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütür.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 780 - (l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilgili faaliyetlerini planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlar ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Elektronik ortamda yürütülecek görevler

MADDE 781— (I) Genel Müdürlük e-imza kullanılması şartıyla görev alanına giren konulara ilişkin; talep ve başvuruların kabulünü elektronik ortamda yapabilir ve hizmetlerini elektronik ortamda sunabilir, talep ve başvuruları elektronik ortamda sonuçlandırabilir ve cevaplayabilir.
(2)   Genel Müdürlük bazı ihalelik sahaların ihalesini ve ihalelerin sonuçlandırılmasını elektronik ortamda yapabilir. Elektronik ortamda yapılacak ihaleye katılacakların e-imza kullanması zorunludur.
(3)    Bu maddede düzenlenen konulara ilişkin uygulama usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Personel

MADDE 782 — (I) MAPEG personeli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Genel Müdürlükte, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Maden ve Petrol Uzmanı ve Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Maden ve Petrol Uzman ve Maden ve Petrol Uzman Yardımcıları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.
(2)   Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir.
(3)   Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre personel istihdam edilebilir.

MADDE 783- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (11) sayılı cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün sonuna sıra numarası eklenerek "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” ilave edilmiştir.

MADDE 784- Bu Bölüme ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümüne eklenmiştir.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MADEN RUHSATLARINDA BORCU YOKTUR BELGESİ İSTENMEYECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Madencilik Sektörüne Kovid-19 esteğinin ardından Mapeg Genel Müdürlüğü sayfasından ayrıntılar hakkında yeni duyuru yayımlandı. 22/03/2020 tarihinde Sayın Bakanımız’a arz ettiğimiz Madencilik sektörün&

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE KOVİD-19 DESTEĞİ DEVLET HAKKI, RUHSAT BEDEL ÖDEMELERİ ARALIK AYINA ERTELENDİ

Bakanlığın duyurusunda Nisan ayı evrakları, projeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Devlet hakkı, ruhsat bedellerini ödeme süreleri ise 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. Aynı duyuru kapsamında deprem bölgelerinde etkilenen ruhsat sahipleri de aynı hakl

MAPEG YÜZLERCE MADEN RUHSATINA CEZA KESTİ

MAPEG YÜZLERCE RUHSATA CEZA KESTİ Resmi Gazete'de yayımlanan ilan . Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsa

MAPEG MADEN İHALELERİNİ CORONA-19 NEDENİYLE ERTELEDİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yapmış olduğu duyuruda: COVİD-19 virüs salgınını önleme amaçlı, ülkemizde genelinde alınan önlemler nedeniyle; 171. ihale grubu ihale tarihi 20.03.2020 tarih ve sonrasında olanlar ile 160. ihale grup, 173. ihale

(TENMAK) TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER ve MADEN ARAŞTIRMA KURUMU KURULDU

28 Mart 2020 Tarihli ve 31082 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57) Kararname ile özel bütçeli (TENMAK) TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER ve MADEN ARAŞTIRMA KURUM

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2020/10) MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayıml

MADENCİLİK SEKTÖRÜ MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURU YAYIMLADI. Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koron

SAYIN BAKANIMIZ FATİH DÖNMEZ MADENCİLİK SEKTÖRÜ EKONOMİK PAKETTEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız  Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını en aza indirmek ve vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firm

MAPEG 7 ADET MADEN SAHASINI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEK

7 ADET MADEN SAHASI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona e

MAPEG 89 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İHALE EDECEK SAHA KOORDİNATLARI İÇİN TIKLAYIN

89 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 89 adet m

İNTERNET ÜZERİNDEN MADEN RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİNDE DANIŞABİLİRSİNİZ

KORONA VİRÜSE KARŞI ALINMAKTA OLAN TEDBİRLER KAPSAMINDA MAPEG DUYURU YAYIMLADI MAPEG 17.03.2020 tarihli duyurusu; Koronavirüse karşı alınmakta olan tedbirler kapsamında, personelimizin ve siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığını koruyabilmek adına 16.03.2020 Paz

MAPEG 284 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İKİNCİ DEFA İHALE EDECEK

284 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona er

491 ADET MADEN SAHASI DAHA İHALE EDİLECEK 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  ilana göre:   6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuk

MAPEG SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

383 MADEN SAHASI 5 AYRI DUYURU İLE İHALEYE ÇIKARILDI

MAPEG 305 maden sahasını ikinci defa olmak üzere , 52 ve 22 maden sahasını ayrı listeler halinde  ilk defa ihaleye çıkardı.   3 adet küçük alan maden sahası ise mücavirinde bulunan ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Aydın-İzmir illeri dahilin

MAPEG JEOLOJİ, MADEN, JEOFİZİK VE PETROL MÜHENDİSLERİ ALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:   MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI   Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli

TKİ ŞIRNAK'TA BULUNAN ASFALTİT SAHASINI İHALE İLE DEVREDECEK

ASFALTİT SAHASI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sicil 87179 ruhsat numaralı asfaltit sahasının işletme hakkının sözleşmede belirlenen bedel karşılığında ruhsat devri ile ihale edilmesi işidir.  

320 ADET MADEN SAHASI İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEK

MADEN SAHALARI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEKTİR  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden   Resmi Gazete'de yapılan ilanda  " 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Ka

35 MADEN SAHASI İHALE EDİLECEK

MAPEG  Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre 35 maden ruhsatını ihale edilecek. daha önce ilan edilip iptal edilen 1102 ruhsat sahası hakkında henüz bir bilgi verilmemektedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: "6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213

MADENLERDE İDARİ PARA CEZALARI MAHKEMELİK OLUYOR. HUKUK DANIŞMANLARIMIZ HİZMETİNİZDE.

MarblePort’tan Madencilik Sektörüne yeni hizmet. Mühendislik hizmeleri yanında Hukuk Müşavirlerimiz de sizlerin hizmetinde. MAPEG tarafından maden ruhsatlarına verilen para cezaları maden ruhsatlarının düşmesine kadar gidiyor. Hemen her sektöre teşvik u

MAPEG 1102 SAHANIN İHALESİNİ ERTELEDİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 08/08/2019 tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan İhale  duyurusunda belirtilen 1102 sahanın ihalesini erteledi. Mapeg resmi sitesi  www.mapeg.gov.tr de yapılan açıklamada, sebepleri belirtilmeden, ileri bir tarihe ertelen

MAPEG 1102 MADEN RUHSATI İHALE EDİLECEK. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MAPEG maden sahalarını ihale ediyor. Resmi Gazete'de Yayımlandı. 1102 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanu

MAPEG GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE CEVAT GENÇ ATANDI. MİTHAT CANSIZ GÖREVDEN ALINDI. Profesör Doktor Şeref Kalaycı bakan yardımcılığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalar yaptı.  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak, yerine Profesör Doktor Şeref Kalaycı getirildi.   Söz konusu Karara göre, Maden ve Petrol İş

7176 SAYILI KANUN İLE MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7176 Sayılı BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un  Resmi Gazete'de yayımlanan 7-14 maddeleri Maden Kanunu ile  ilgili. İlgili Maddeler. MADDE 7 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47 nci m

MAPEG 500 MADEN RUHSATINI İHALE EDECEK

Mapeg 500 Maden Sahasını ilale ediyor İHALE İLANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleriuyarınca hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahası i

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr

2019 YILINDA MADEN RUHSAT SAHİPLARİNE  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANDI

MAPEG 2019Yılında maden ruhsat sahiplerine uygulanacak para cezalarını açıkladı. Yıllara göre uygulanan cezalar aşağıdaki tablodaki gibidir.  

MAPEG  ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN 2019 YILI MALİ YETERLİLİK MİKTARLARINI AÇIKLADI

MAPEG 2019 yılı için mali yeterlilik miktarlarını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlar tabloda görülmektedir   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Por

2019 YILI MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için maden ruhsat bedellerini açıkladı Maden arama ve işletme dönemi maden ruhsat bedelleri aşağıdaki gibidir. 2019 Yılı Maden ruhsat Bedelleri   2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ
Tüm Haberler | Haber Arşivi