Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

MAPEG MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BELİRLENDİ

11:39:21 15.07.2018

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 Kararnamesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.

ELLİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Amaç
MADDE 763- (I) Bu Bölümün amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Kapsam
MADDE 764 - (1) Bu Bölüm, içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan maden ve petrol kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranmasını, işletilmesini, geliştirilmesini, üretilmesini, kaynakların ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bu Bölüm, tabii kaynaklarla ilgili faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Tanımlar
MADDE 765 • (I) Bu Bölümün uygulanmasında;
a)  Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
b)  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c)  Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
ç)  Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,
d)  Tabii kaynak: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 30/5/2013 tarihli ve
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamındaki maden ve petrolü, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 766 - (l) Mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere kamu tüzel kişiliğine sahip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, merkezi Ankara'da olan, özel bütçeli, kısa adı MAPEG olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Teşkilat yapısı
MADDE 767— (1) MAPEG; merkez ve taşra teşkilatından oluşur.
(2) MAPEG'in görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ve bunların çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

Görev ve yetkiler

MADDE 768 - (I) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,
b)  Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, taksir, terk, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
c)  İzin ve nıhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, kaynak ve rezervlerin uluslararası standartlarda raporlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul, takip ve yönetimini sağlamak,
ç)  Tabii kaynaklar ile ilgili sicili tutmak, bunların genel envanterini yapmak, tabii kaynak hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma açmak, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 d)  Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yönetimini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üretimi, işletilmesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, bakiye ve cümfların değerlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, teşvik vermek ve bu hususlara ilişkin harcama yapmak,
e)  Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat, sertifika ve izin sahiplerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali harcamaları yapmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak,
f)  Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya ve ihaleye çıkarıp arama ruhsatı vermek, ihalelik sahalardaki rezervin tespitine yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak,
g)  Ülkenin hammadde, ara ürün ve uç ürün ihtiyaçlarım teknolojik gelişmeler ile birlikte değerlendirerek, ihalelik sahaların ihale taban bedellerinin belirlenmesi için, rezerv ve cevher niteliklerine yönelik gerekli tüm etüt, analiz, proje ve teknik çalışmaları yapmak ve yaptırmak, ğ) İhale taban bedeli tespit çalışmalarında ülke ekonomisine ivedi olarak kazandırılması mümkün uç ürün elde edilebilecek sahaları, gerektiğinde tesise dayalı uç ürün elde edilebilecek sahalar kapsamına alarak ve tesis kurarak uç ürün üretme şartı ile ihale etmek,
h)  Tabii kaynak aranmasını, işletilmesini, zenginleştirilmesini, üretimini ve izabesini teşvik etmek amacıyla mali olanaklar getirici tedbirleri almak, tabii kaynak faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik etmek, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak, yatırımcıların tabii kaynak arama, işletme, zenginleştirme, üretim ve izabe faaliyet ve yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek, tabii kaynak üretim ve iç/dış ticaretine ilişkin politikaların, teşviklerin ve Devlet desteklerinin belirlenmesi için gerekli önerilerde bulunmak, ülkemizin tabii kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
ı)  Ulusal ve uluslararası alanda, tabii kaynak arama ve üretimi ile ilgili faaliyetleri, teknikleri ve teknolojileri takip etmek, gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınlamak, uluslararası alanda tabii kaynaklar konusunda teknik ve idari işbirliği yapılmasını sağlamak üzere ikili ve çok taraflı protokoller ve çalışmalar yapmak,
i)  Tabii kaynaklar ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,
j)  Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek, ihtiyaç olması halinde depolama ve stoklamayı yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarım belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tabii kaynak haklarını ve faaliyetlerini etkileyen her türlü mevzuat düzenlemesine ilişkin görüş vermek, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 k)  Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Cumhurbaşkanı kararı ile stratejik tabii kaynak alanı ilan edilmesi için öneride bulunmak,
l)   Petrol hakkı sahiplerinin, faaliyetlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek,
m)   Sektörel uyum, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, sektör çalışanlarının yetkilendirilmesi ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, sektör faaliyetlerinde kullanılacak malzeme, makine ve ekipman standartlarının geliştirilmesine ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, tabii kaynakların üretim verimliliğini arttırmak üzere araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak]yaptırmak, ülkemizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
n)   Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçevesinde, faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve ülkemizi temsil etmek, ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımını yapmak, tüm bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara mali destek sağlamak,
o) Tabii kaynak alanında görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak; iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek,
ö)  Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenlemek,
p)  Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetler kapsamında harcama ve hizmet alımı yapmak, bu faaliyetlerden gelir elde etmek,
r)  Gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; tabii kaynak konularında halkı aydınlatmak,
s) Tabii kaynaklarımıza yönelik gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak laboratuvar kurmak ve kurdurmak,
ş) Görevleriyle ilgili gerekli mevzuatı hazırlamak, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
 t)  Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
u) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Genel Müdür

MADDE 769 —(1) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü, MAPEG'in en üst amiri olup MAPEG'i temsil eder. Genel Müdür, MAPEG'in hizmet ve faaliyetlerini; kalkınma planlarına, stratejik plana ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütür.
(2) Genel Müdür, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. MAPEG'in uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlar. MAPEG'in birimleri arasında doğrudan ve süratli iletişimi ve iş akışını sağlayacak tedbirleri alır. Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli, yetkili ve sorumludur.

Gelirler

MADDE 770- (1) MAPEG'in gelirleri şunlardır:
a)      Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları,
b)      Taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,
c)       Ruhsat ve sertifika bedelleri,
ç)       Ruhsat düzenleme bedelinden elde edilen gelirler,
d)      İhale şartnamesi veya dokümanı satışlarından elde edilen gelirler,
e)      Veri, bilgi ve hizmet satışından elde edilen gelirler,
f)       İşletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde edilen gelirler,
g)      Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
ğ)       Her türlü bağış, yardım ve nema gelirleri,
h)      Diğer gelirler.

Laboratuvarlar ve eğitim merkezleri

MADDE 771 — (1) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, lüzumlu görülen yerlerde laboratuvar ve eğitim merkezi açmaya Bakan yetkilidir.
(2) Laboratuvar ve eğitim merkezinin çalışma usul ve esasları ile eğitici, katılımcı ve sertifika ücretleri Genel Müdürlük tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Hizmet birimleri

MADDE 772 — (1) Hizmet birimleri şunlardır:
a)   Maden Ruhsat Sicil Daire Başkanlığı,
b)   Maden Arama ve İşletme Daire Başkanlığı,
c)   Arama ve İşletme Projeleri Değerlendirme Daire Başkanlığı, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
ç)    Agrega ve Hammadde Üretim İzinleri Daire Başkanlığı,
d)   Doğaltaş Daire Başkanlığı, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
e)   Endüstriyel Mineraller Daire Başkanlığı,
f)    Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Daire Başkanlığı,
g)   Petrol Ruhsatlandırma ve Petrol Stokları Daire Başkanlığı,
ğ)    Petrol Arama, Uretim ve Teknolojileri Uygulama Daire Başkanlığı,
h)   İhale ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı,
ı)    Mali Yükümlülükler Daire Başkanlığı,
i)    Özel Alanlar ve Kurul İşleri Daire Başkanlığı,
j)    Ruhsat Denetleme Daire Başkanlığı, 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
k)   Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
l)    Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
m)   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
n)   Personel Dairesi Başkanlığı,
o)   Eğitim Dairesi Başkanlığı,
ö)   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
p)   Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,
r)   Hukuk Müşavirliği,
s)  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
(2) Bu Bölümde görevleri belirtilmeyen birimlerin görev ve yetkileri ile teşkilata ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 773 - (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına denetim, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 
b)   Denetçilerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Genel Müdürlük makamına sunmak.
c)   Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Denetime tabi olan kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Genel Müdürlük denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 774 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
b)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 775— (I) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin atama, özlük, emeklilik, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b)      Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapmak.
c)      Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 776— (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek.
b)  Genel Müdürlük teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
c)  Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak.
ç)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 777- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b)  İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek.
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
c)  Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak. 
ç)  Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
d)  Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.
e)  Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.
f)   Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
g)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
MADDE 778 • (I) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, bilgi teknolojileri, bilişim, bilgi işlem ve bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yatırım, iş, işlem ve hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
b)   Genel Müdürlük ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak bilişim altyapısı oluşturmak, koordinasyon ve işbirliği yapmak.
c)   Genel Müdürlük projelerinin bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği ile siber güvenlik konusunun gerektirdiği tüm önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
ç)   Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, elektronik bilgi sistemleri ile e-Devlet hizmetlerinin sürekli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
d)   Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
e)   Genel Müdürlüğün mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
f)    Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 779- (1) Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Ozel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler ile Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütür.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 780 - (l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilgili faaliyetlerini planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlar ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Elektronik ortamda yürütülecek görevler

MADDE 781— (I) Genel Müdürlük e-imza kullanılması şartıyla görev alanına giren konulara ilişkin; talep ve başvuruların kabulünü elektronik ortamda yapabilir ve hizmetlerini elektronik ortamda sunabilir, talep ve başvuruları elektronik ortamda sonuçlandırabilir ve cevaplayabilir.
(2)   Genel Müdürlük bazı ihalelik sahaların ihalesini ve ihalelerin sonuçlandırılmasını elektronik ortamda yapabilir. Elektronik ortamda yapılacak ihaleye katılacakların e-imza kullanması zorunludur.
(3)    Bu maddede düzenlenen konulara ilişkin uygulama usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Personel

MADDE 782 — (I) MAPEG personeli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Genel Müdürlükte, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Maden ve Petrol Uzmanı ve Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Maden ve Petrol Uzman ve Maden ve Petrol Uzman Yardımcıları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.
(2)   Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir.
(3)   Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre personel istihdam edilebilir.

MADDE 783- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (11) sayılı cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün sonuna sıra numarası eklenerek "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” ilave edilmiştir.

MADDE 784- Bu Bölüme ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümüne eklenmiştir.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MAPEG GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE CEVAT GENÇ ATANDI. MİTHAT CANSIZ GÖREVDEN ALINDI. Profesör Doktor Şeref Kalaycı bakan yardımcılığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalar yaptı.  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak, yerine Profesör Doktor Şeref Kalaycı getirildi.   Söz konusu Karara göre, Maden ve Petrol İş

7176 SAYILI KANUN İLE MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7176 Sayılı BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un  Resmi Gazete'de yayımlanan 7-14 maddeleri Maden Kanunu ile  ilgili. İlgili Maddeler. MADDE 7 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47 nci m

MAPEG 500 MADEN RUHSATINI İHALE EDECEK

Mapeg 500 Maden Sahasını ilale ediyor İHALE İLANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleriuyarınca hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahası i

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr

2019 YILINDA MADEN RUHSAT SAHİPLARİNE  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANDI

MAPEG 2019Yılında maden ruhsat sahiplerine uygulanacak para cezalarını açıkladı. Yıllara göre uygulanan cezalar aşağıdaki tablodaki gibidir.  

MAPEG  ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN 2019 YILI MALİ YETERLİLİK MİKTARLARINI AÇIKLADI

MAPEG 2019 yılı için mali yeterlilik miktarlarını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlar tabloda görülmektedir   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Por

2019 YILI MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için maden ruhsat bedellerini açıkladı Maden arama ve işletme dönemi maden ruhsat bedelleri aşağıdaki gibidir. 2019 Yılı Maden ruhsat Bedelleri   2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ

2019 YILI MADEN SEVK FİŞİ BEDELİ 19 TL OLDU

Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında " Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat saha

MAPEG e-SEVK FİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU YAYIMLADI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN BİLGİLENDİRME. e-Sevk Fişi Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Bilindiği üzere Maden Kanununun 12. maddesinde “ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur”, yine Maden Yönetmeli

MADENCİLER DİKKAT MAPEG MADENCİLİKTE BEYAN VE TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İnternet sayfasında yayımlanan duyuru ÖNEMLİ DUYURU "01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortam

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI VE DİĞER BÜTÜN SİGORTA İŞLERİNDE MADEN SEKTÖRÜNE  HİZMET EDİYOR. Şener Sigorta Yetkilisi Halis Şener tarafından yapılan açıklamada:  &ldqu

ÇİN'E YAPTIRIMLAR VE DOLAR ARTIŞI MERMER SEKTÖRÜ İÇİN ABD'YE İHRACAT FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Marbcon Şirket Müdürü Kubilay Seçen ABD 'nin Çin doğal taşına yaptırcağı yaptırımlar, Mermer Sektörü için büyük fırsat olduğunu belirtti. Seçen konuşmasında: "ABD Ticaret Temsilciliğinin (UST

MARBCON INC ŞİRKETİNDEN SEKTÖRE BÜYÜK HİZMET HER MERMER ÜRETİCİSİ İHRACAT YAPABİLİR.

Amerikan Türk Mermer Danışmalık şirketi, Marbcon Inc, stratejik danışmanlık, yurtdışı eğitim, dış pazarlara açılma, ihracat, ABD pazarına giriş, KOBİ iş rehberliği, uluslararasılaşma ve uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE), ticaret heyeti, VIP turlar ve teşvik seyahatleri, uluslar

MAPEG 700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 3

MADENCİLER DİKKAT KEP ADRESİNİ BİLDİRMEYENLERE İDARİ PARA CEZASI

MAPEG Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru yayımladı. Duyuruda 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği 09/07/2018 tarihinden önce "KEP" adreslerini MİGEM'e yazılı dilekçe ile bildirmeyen ruhsat ve hak sahibi g

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLARININ YARDIMCILARI ATANDI

Atamalar 23 Temmuz 2018 Tarihli ve 30487 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ,

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 600 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK

MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 ade

KHK İLE MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK BİRLEŞTİRİLDİ

MADDE 118- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun; a)     35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu tutar, üç katma kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.” b)  47 inci maddesinin altıncı fıkrasına

MADENCİLER DİKKAT ÇED YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrese

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA  İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 s

MADEN KANUNUNDA DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7103 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. İZİNSİZ MADEN ÜRETİMİNE HAPİS CEZASI GELDİ.

 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler .yayımlandı . İlgili kanun maddeleri :     MADDE 32-4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞİM PLATFORMU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ SEÇİMLERİNDE İDDİALI

Ankara’da gözler bu seçime çevrildi. Jeoloji mühendisleri odası seçimlerinin öncesinde Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seçim sonuçları şimdiden merak ediyor ve Jeoloji Mühendis

RUHSATSIZ KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS GELİYOR

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hü

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik   YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/9/2013 tari

MİTHAT CANSIZ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Bugün Resmi Gazete'de  Mithat Cansız'ın Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Atandığı yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/474 1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Maden İşleri

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİK MADEN VE MERMER SAHALARINI İLAN ETTİ İHALE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun zamandır , ihale açmayan MİGEM bu gün 1246 Maden ve Mermer sahalarını ihaleye açtı. MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun h&uum

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YÖNETMELİK   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahaların
Tüm Haberler | Haber Arşivi