Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

08:24:20 21.09.2017

YÖNETMELİK
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanların,
b) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanların,
c) Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanların,
ç) Tesis şartına bağlı ihale alanlarının,
d) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile ihalelik durumdaki sahaların ve alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilen alanların,
e) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkının bu ruhsat sahipleri arasında,
f) Kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan ruhsat sahalarının,
g) Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında iptal edilen ruhsat sahaları alan sınırlamasına bakılmaksızın,
ihale edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,
b) Aritmetik ortalamanın %50’si: İhaleye verilen geçerli kapalı teklif bedellerinin toplamının geçerli teklif sayısına bölünmesiyle bulunan tutarın yarısını,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Erişim numarası: Genel Müdürlük bilgi işlem sistem kayıtlarında ihalesi yapılacak pafta ve koordinatları belirtilen alanları ifade eden numarayı,
d) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
e) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarda ruhsat, sertifika ve maden hakkının müracaatçılar arasından seçilecek gerçek veya tüzel kişi üzerine bırakıldığını gösteren ve Genel Müdürlüğün onayı ile tamamlanan işlemleri,
f) İhale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu oluşan bedeli,
g) İhale bedelinin yatırılacağı yer: İhalede teklif edilen ihale bedelinin yatırılması için ihale şartnamesinde belirtilen banka hesabını,
ğ) İhale bedelleri yatırma takip çizelgesi: Yapılan ihale sonucunda oluşan nihai teklifleri ve ihale bedelinin yatırılma tarihlerini gösteren, ihale salonunda hazır bulunan müracaatçılara ve komisyon üyelerine imzalattırılan formu (EK-1),
h) İhale ilanı: Resmî Gazete’de yayımlanmayı ve ihale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların Genel Müdürlük internet sayfasında ilanını,
ı) İhale komisyonu: Genel Müdürlükçe görevlendirilen biri başkan olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşan komisyonu,
i) İhale müracaat formu: Bu Yönetmelik ekinde yer alan “Ruhsat/Sertifika İhale Müracaat Formunu” (EK-2),
j) İhale şartnamesi: Genel Müdürlükçe hazırlanan ve ihale koşullarını düzenleyen belgeyi,
k) İhale teminatı: İhale şartnamesinde belirtilen tutarda ve koşullarda, ilgili muhasebe biriminin hesabına aktarılmak üzere Bakanlıkça belirlenecek banka hesabına müracaatçı tarafından yatırılan Türk Lirası cinsinden nakit para makbuz aslını veya süre yönünden geçici ve süresiz banka teminat mektubunu,
l) İhale tutanağı: Yapılan ihale sonucu ihale başvuru evraklarının uygunluğunu gösteren ihale salonunda komisyon üyeleri ve müracaatçılara imzalatılan tutanağı (EK-3),
m) İhalenin yapılacağı yer: Genel Müdürlükçe belirlenen, Genel Müdürlük internet sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilen yeri,
n) İşletme ruhsat taban bedeli: Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ve ihaleye katılmak amacı ile müracaatçı veya talep eden tarafından yatırılması gereken bedeli,
o) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,
ö) Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
p) Müracaatçı: İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişileri,
r) Özel alan: İlgili kurumlar tarafından koordinatları Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, I/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarını,
s) Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,
ş) Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlarında ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı,
t) Taban ihale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak kaydı ile Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen bedeli,
u) Talep eden: II. Grup (a) ve (c) bendinde yer alan maden alanlarına ilişkin koordinatları verilerek Genel Müdürlük tarafından ihaleye çıkarılmasını isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Teklif mektubu: İhaleye katılacak olan müracaatçıların kapalı zarf içinde verdikleri teklifi (EK-4),
v) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici üniteleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İhale Usulü, Müracaat ve İhale Şartnamesi
İhale usulü
MADDE 5 – (1) İhaleler, açık ihale usulü ile yapılır. Teklifler kapalı olarak alınır. Geçerli kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin üzerinde kalanlar arasında açık artırma ihale usulü ile ihaleye devam edilir. Aritmetik ortalamanın %50’sinin üzerinde tek teklifin kalması halinde, bu teklife göre ihale sonuçlandırılır.
İhaleye müracaat  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
MADDE 6 – (1) İhaleye açılan sahaların ihalelerine medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılmak için ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun olarak başvuruda bulunulması zorunludur.
(2) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:
a) Gerçek kişiler için:
1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-2),
2) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi,
3) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi,
4) Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,
5) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,
6) İhale teminatının bankaya yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
7) İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,
8) Teklif mektubu (EK-4).
b) Tüzel kişiler için:
1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-2),
2) Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
3) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,
4) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
5) Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,
6) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,
7) İhale teminatının bankaya yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
8) İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,
9) Teklif mektubu (EK-4).
(3) Müracaatçı, katılacağı her bir ihale için ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak, ihale teklif zarfı kapalı olarak, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen saat aralığında, yer ve tarihte sıra numarası karşılığında ihale komisyonuna teslim eder. İhale teklif zarfının üzerine sahanın ili, erişim numarası ve teklif sahibinin ismi/unvanı yazılır. Komisyon tarafından, ihale teklif zarfının üzerine sıra numarası kaydedilir. Eksik bilgi ve belgeler ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
(4) Müracaatçı bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgi ve belgeleri her bir teklif için ayrı ayrı olarak vermek zorundadır. Bu belge ve bilgiler iade edilmez, başka bir müracaat için kullanılamaz.
İhale şartnamesi  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
MADDE 7 – (1) İhale şartnamesi, ihale konusu işlerin özelliğini belirtecek şekilde Genel Müdürlükçe hazırlanır ve internet sayfasında yayımlanır. Müracaatçılar, ihale şartname bedelini Genel Müdürlükçe belirlenen banka hesabına yatırır.
(2) İhale şartnamesi, yapılacak ihaleye göre aşağıdaki hususları içerir:
a) İhale edilecek sahanın ili ve erişim numarasını,
b) İhale edilecek sahanın taban ihale bedeli, ihale teminat tutarı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedeli ile bunların ödeme yerleri ve süreleri,
c) İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saati,
ç) Müracaatçılarda aranılan şartlar ve istenilen belgeleri,
d) Genel Müdürlüğün ihaleyi ertelemeye veya iptal etmeye yetkili olduğu,
e) Kapalı teklif ve açık artırma yoluyla ihale uygulama şekli,
f) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,
g) İhale edilecek sahanın bulunduğu listenin ilana çıkarıldığı tarihi,
ğ) İhale teklif zarfının kapalı olarak, teslim edileceği saat aralığı, yer ve tarihi.
(3) Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ihale şartnamesinde açıkça belirtilmek kaydıyla enerji, ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar ihale şartnamesi ile belirlenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Talepleri ve İhale Edilecek Sahalar
İhale talebinin yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) II. Grup olarak ruhsatlandırılmamış alanların, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler kapsamında ihaleye çıkarılması, Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlaması dahilinde koordinatları belirtilerek ve işletme ruhsat taban bedeli yatırılarak, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilenler tarafından talep edilebilir. İhaleye çıkartılması talep edilen alanlar Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülenler talep tarihi itibarıyla II. Grup ihalelik saha haline getirilir.
(2) İhalelik saha konumunda bulunan II. Grup (a), (b) ve (c) bendi maden sahalarının ihalesi II. Grup veya II. Grup (a), (b) ve (c) bendi olarak yapılır. II. Grup maden sahalarının alt bent belirtilmeksizin ihale edilmesi halinde, bu sahaların ihalesini kazanan kişi yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla II. Grupta yer alan herhangi bir bent yönünde tercihini yaparak almak istediği ruhsatı belirler.
(3) Birinci fıkra kapsamında bir alanın ihale edilmesini talep edenlerden, bu sahaların ilk ihalesinde ayrıca işletme ruhsat taban bedeli alınmaz. İhaleye katılmayanların yatırmış olduğu işletme ruhsat taban bedeli iade edilmez. Ancak müracaat edilen alan Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra ihale edilemeyecek alan olması durumunda, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli iade edilir.
(4) Birinci fıkra dışındaki alanların ihale edilmesi Genel Müdürlükten koordinatlı veya erişim numarası belirtilerek dilekçe ile talep edilebilir. Talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülenler talep tarihi itibarıyla ihalelik saha haline getirilir. Bu taleplerde işletme ruhsat taban bedeli alınmaz.
(5) Genel Müdürlük, ruhsatlandırılmamış boş alanları talep olmaksızın değerlendirerek ruhsatlandırmaya uygun olan alanları ihalelik saha olarak belirleyerek, tek başına veya mücavirindeki ihalelik alanlarla birlikte tek saha olarak ihaleye çıkarabilir.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
Büyük ve küçük alanların ve sahaların ihale edilmesi
MADDE 9 – (1) Yürürlükteki ruhsat sahaları arasında bulunan; birbirine yakın ya da karşılıklı iki kenar arasındaki mesafenin yüz metreden az olması veya tek başına madencilik faaliyeti yapılamayacak kadar küçük alan olması durumunda, bu alanın ihalesi madencilik yapılabilecek konumda ve belirlenen alana bitişik en az iki ortak noktası bulunan ruhsatların sahipleri arasında yapılır. Bu ihaleye ilişkin ilgili ruhsat sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesinde Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedeli ve ihale tarihi belirtilerek ilan edilir. Bu alan, ihale bedeli yatırıldıktan sonra ruhsat safhasına bakılmaksızın ihaleyi kazananın ruhsatına ilave edilir. Mesafeler, madenin cinsi, maden işletme yöntemi ve benzeri hususlar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe artırılabilir veya azaltılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.
(2) Yürürlükteki ruhsat sahası veya sahaları arasında bulunan; birbirine yakın ya da karşılıklı iki kenar arasındaki mesafenin yüz metreden az olması veya tek başına madencilik faaliyeti yapılamayacak kadar küçük alan olması ve belirlenen alana bitişik en az iki ortak noktası bulunan ruhsat veya ruhsatların sahiplerinin aynı olması halinde, bu alan ihale yapılmaksızın işletme ruhsat taban bedeli ve Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedeli yatırılarak talep edenin ruhsatına, ruhsat safhasına bakılmaksızın ilave edilir. Mesafeler, madenin cinsi, maden işletme yöntemi ve benzeri hususlar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe artırılabilir veya azaltılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.
(3) İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi için uygun büyüklükte olmayan sahalar, mücavirinde ruhsatlandırılmamış boş alanlar veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilebilir.
(4) İhalelik sahalardan; jeolojik yapısı, konumu, rezervi, işletmecilik yöntemi, madenciliğe dayalı tesislerin hammadde ihtiyacı, madenin bulunduğu bölgenin ihtiyaçları gibi hususları göz önüne alınarak madenlerin ekonomik olarak işletilebilmesine yönelik aynı gruptaki birden fazla saha için alan sınırlamasına bakılmaksızın tek teklif alınarak veya bir saha birden fazla sahaya bölünerek ihale işlemi gerçekleştirilebilir. İhale sonucunda bu sahalar ruhsat gruplarına göre Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına uygun olarak ruhsatlandırılır.
(5) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen sahaların ruhsatlandırılmasında Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlaması aranmaz.
(6) İhaleye müracaat olmaması veya ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde, bu sahalar yeniden ihale programına alınır.
Tesis şartına bağlı ihale
MADDE 10 – (1) Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, kalitesi, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ihale şartnamesinde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar ihale şartnamesi ile belirlenebilir.
(2) En az ortak iki noktası bulunan ihalelik sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın tek saha olarak tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bakılmaksızın tek ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılabilir.
(3) İhalelik durumda olan sahaların çevresindeki ruhsatlandırılmamış boş alanlar veya diğer ihalelik sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın tek saha olarak tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bakılmaksızın tek ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılabilir.
(4) Birbirine mücavir olmayan ve rezervi bir bütünlük teşkil etmeyen ihalelik sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birlikte tesis şartına bağlı ihale edilebilir, bu sahalar ayrı ayrı ruhsatlandırılabilir.
(5) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki sahalar, tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve ruhsatlandırılabilir.
(6) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamı dışındaki ihalelik sahalar ve boş alanlar, tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve ruhsatlandırılabilir.
Çakışan işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması
MADDE 11 – (1) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması hâlinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilerek, ihaleyi kazananın ihale yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde söz konusu maden hakkı ihaleyi kazananın ruhsatına dâhil edilir. Bu ihaleye ilişkin ilgili ruhsat sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesinde Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedeli ve ihale tarihi belirtilerek ilan edilir.
Özel alanlar ile çakışan sahaların ihalesi
MADDE 12 – (1) İhalelik durumdaki ruhsat sahalarının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen özel alanlar ile çakıştığının tespit edilmesi halinde, bu sahalar ihaleye çıkarılmadan önce Genel Müdürlükçe ilgili kurumların görüşü alınarak ihale edilip edilmeyeceğine karar verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale ve İlan İşlemleri
İhale komisyonu ve karar alınması
MADDE 13 – (1) İhale komisyonu, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, daire başkanları ve konusunda uzman personelden olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
(2) İhtiyaç olması halinde birden fazla ihale komisyonları oluşturulabilir.
(3) İhale komisyonu eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Mazereti nedeni ile ihale komisyonuna katılamayan asil üye yerine yedek üye katılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara katılmayan üye karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalamak zorundadır.
İhale ilanı
MADDE 14 – (1) İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanır. Ayrıca ihaleye açılan her bir saha için açıklayıcı ihale bilgileri Genel Müdürlük internet sayfasında ihale tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir.
İhale ilanında yer alacak hususlar
MADDE 15 – (1) İhaleye çıkarılacak sahaların ilanlarında aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Resmî Gazete ilanında:
1) İhaleye çıkarılacak sahaların Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edileceği tarih, ihale şekli ve ihale bilgileri,
2) İlan edilen sahaların ihalesine katılmak için başvuru şekli,
3) Başvuru yapılmayan sahaların yeniden ihale edileceği.
b) Genel Müdürlük internet sayfasında:
1) Resmî Gazete ilan bilgileri,
2) İhale edilecek sahanın ili, erişim numarası, ruhsat grubu, alanı, pafta ve koordinatları,
3) Taban ihale bedeli, ihale teminat tutarı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedeli ile bunların ödeme yerleri ve süreleri,
4) İlan edilecek sahalara ilişkin olarak, ihaleye katılanların ihale teklif zarfını teslim edeceği yer ve saat,
5) İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat.
İhale işlem dosyası
MADDE 16 – (1) İhaleye çıkarılacak sahalarla ilgili her ihale için Genel Müdürlükçe komisyon başkan ve üyelerine verilmek üzere; ihale şartnamesi ve ihalesi yapılacak sahaya ait bilgilerin yer aldığı bir dosya hazırlanır.
(2) Her ihaleyle ilgili bütün belge ve bilgiler, oluşturulan ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.
Taban ihale bedelinin tespiti
MADDE 17 – (1) Taban ihale bedeli, işletme ruhsat taban bedelinden az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe sahanın ruhsat safhası, konumu, rezerv bilgileri ve piyasa şartları dikkate alınarak belirlenir.
İhale teminatı
MADDE 18 – (1) İhalelerde ihale şartnamesinde belirtilen banka hesabına Türk Lirası cinsinden yatırılan nakit para veya bankalardan alınacak geçici ve süresiz teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilir.
(2) İhale teminatı; işletme ruhsat taban bedelinden ve Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen taban ihale bedelinden az olmamak kaydıyla, müracaatçı tarafından verilen kapalı teklifin %20’sinden az olamaz. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılır.
(3) Açık artırma için ek bir ihale teminatı alınmaz.
(4) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde, ihale şartnamesinde belirtilmek kaydıyla teminat miktarını ve oranını değiştirebilir.
İhale için müracaat yapılmayan sahalar  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
MADDE 19 – (1) Kanun kapsamında ihaleye açılan ve ihalesine müracaat edilmeyen sahalar yeniden ihale programına alınır. Yapılacak yeni ihalede, taban ihale bedeli yeniden belirlenebilir.
İhale tekliflerinin değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) İhale komisyonu, ihale komisyonuna kapalı olarak teslim edilen ihale teklif zarfı, ihale salonunda komisyon üyeleri ve müracaatçılar önünde açılır.
(2) İhale komisyonu, ihalesi yapılacak sahaya ait müracaat sahiplerinin belgelerini inceler. Evrakları eksik olanların teklifleri geçersiz sayılır.
(3) Aynı erişim numaralı sahaya;
a) Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından birden fazla, aynı gerçek kişi hem kendi, hem de başka gerçek ve/veya tüzel kişi adına asaleten/vekâleten ve aynı gerçek kişi birden fazla vekâleten müracaatta bulunamaz. Aksine hareket edenlerin teklifleri geçersiz sayılır.
b) Şirket adına müracaat edilmesi durumunda, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve şirket yetkilileri kendi adına veya vekâleten aynı sahaya müracaatta bulunamaz. Aksi durumda sadece tüzel kişinin müracaatı kabul edilir.
(4) İhale komisyonunca;
a) Kapalı teklifler, müracaatçılar önünde açılır ve okunur. Kapalı teklife göre teminat miktarları yeterli olmayanların teklifleri geçersiz sayılır. Teklifleri uygun olmayan müracaatçılar bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılmak için müracaatta bulunmasına rağmen tekliflerin açılması esnasında salonda bulunmayan ve açık artırmaya katılmayanların kapalı teklifi geçerli sayılır.
b) İlana çıkarılan sahanın ihalesine tek müracaatçının katılması veya geçerli tek teklifin olması halinde bu teklife göre ihale tamamlanır.
c) Birden fazla geçerli kapalı teklifin olması halinde, aritmetik ortalamanın %50’sinin üstünde olanlar açık artırmaya katılma hakkı elde eder. İhalede verilen geçerli tüm kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmaz ve açık artırmaya katılamaz.
ç) Açık artırmaya, kapalı teklifte verilen en yüksek bedel üzerinden ve açık artırmaya hak kazanan kapalı teklifte en düşük teklifi veren müracaatçıdan başlanır. Açık artırmaya her defasında en düşük teklifi veren müracaatçıdan başlanarak ihale sonuçlanıncaya kadar devam edilir. Açık artırmada sırası gelen ve teklifi artırmayan müracaatçı açık artırma dışında kalır.
d) Açık artırmada artırım oranlarının üst ve alt sınırları ihale şartnamesinde belirtilir.
e) Müracaatçıların geçerli kapalı teklifleri ve açık artırmada yaptıkları teklifleri, her müracaatçı için kapalı veya açık artırmada yaptığı en yüksek teklif esas alınarak, bütün teklifler en yüksek tekliften başlamak üzere sıralanarak ihale bedeli yatırma takip çizelgesi oluşturulur.
f) İhale bedelleri yatırma takip çizelgesi ve ihale tutanağı ihaleye katılanlar ve komisyon üyeleri tarafından da imzalanır.
İhalenin sonuçlanması
MADDE 21 – (1) İhale komisyonu, teklif edilen ihale bedelini uygun görmesi halinde; ihaleyi kazanan ilgiliye, ihale bedelini yatırması için on iş günü, ihaleye birden fazla kişinin katılması halinde ikinci ve sonraki teklif sahiplerine beşer iş günü süre verir. İhale bedeli yatırma takip çizelgesi sıralamasında kendisinden önceki müracaatçının yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ihale bedelini yatırma sırası gelen müracaatçı, teklif ettiği ihale bedelini beş iş günü içinde ilgili yerlere yatırmak zorundadır.
(2) İhale bedeli yatırma takip çizelgesi, müracaatçıların takip etmeleri için Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanır. Müracaatçıya, ayrıca tebligat yapılmaz.
(3) İhaleyi kazananın ve sırası gelenin süresi içerisinde ihale bedelini yatırması zorunludur. Aksi halde müracaatçı hakkını kaybeder ve ihale teminatı irat kaydedilir.
(4) İhaleyi kazananlar ihale bedelini yatırıncaya kadar sıralamadaki diğer müracaatçıların ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir. Sırası gelen müracaatçının ihale bedelini yatırması halinde ihale süreci son bulur ve sıralamada sonra gelen müracaatçıların ihale teminatları iade edilir.
(5) İhale işlemi sonucunda değerlendirme dışı kalan teklif sahiplerinin ihale teminatları, ihaleden sonra iade edilir.
İhale işleminin kesinleşmesi
MADDE 22 – (1) İhale, Genel Müdürlük Makamının onayı ile kesinleşir.
(2) Sahaların ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır.
İhalenin ertelenmesi ve iptali
MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi erteleyebilir. Teklif zarfları açılmadan ihalenin ertelenmesi durumunda, ertelenen ihaleye sadece daha önce başvuruda bulunanlar katılır.
(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda müracaatçılar bir hak talep edemez. Ancak, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve teminatlar iade edilir.
(3) İhale teklif zarfının kapalı olarak teslim edilmesi için tespit olunan tarih, daha önce öngörülemeyen tatil gününe rastlamışsa, ihale teklif zarfı kapalı olarak tatili takip eden ilk iş gününde aynı saat aralığı ve yerde teslim edilir.
(4) İhale için tespit olunan tarih, daha önce öngörülemeyen tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.
İhale sonucunun ilanı ve tebligat
MADDE 24 – (1) Kapalı teklif vermesine rağmen ihale salonunda hazır bulunmayan veya ihalede hazır bulunup da ihale komisyonu tarafından hazırlanan ihale tutanağı ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesini imzalamayan müracaatçılar ve ihaleye teklif verenler de ihale tutanağını ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesini imzalamış sayılır.
(2) İhale tutanağı ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesi tebligat yerine geçer.
(3) İhale sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihale sonuçları ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmaz.
Ruhsatlandırma  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
MADDE 25 – (1) İhale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan ilgiliye, arama veya işletme ruhsatı düzenlenmesi için Maden Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha durumuna getirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluklar ve yaptırımlar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;
a) İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler, bir yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlük tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.
b) Müracaatçılar, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili araştırmayı ihaleden önce yapmaları zorunludur. Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk müracaatçıya aittir. İhaleden sonra, ruhsat düzenlenmeden önce veya ruhsat düzenlendikten sonra Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinlerin alınamaması ve/veya ruhsatın herhangi bir neden ile iptal edilmesi durumunda işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez. Ancak, bu sahaların Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel alanlardan birisi ile çakıştığının tespit edilmesi durumunda ve müracaatçının talebi halinde ruhsat düzenlenmeden önce ihale bedeli iade edilir, işletme ruhsat taban bedeli iade edilmez, ruhsat düzenlendikten sonra ise işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez.
(2) Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya sahte belge kullananlar ile bu fiillere teşebbüs edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler ile bu kişilerin adına hareket ettikleri gerçek ve tüzel kişiler, iki yıl süre ile kendi adına veya vekâleten, Genel Müdürlük tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .
(3) İhaleden sonra sahte belge kullanılarak ihalenin kazanıldığının tespit edilmesi halinde müracaatçının teminatı irat kaydedilerek ruhsat/sertifikası iptal edilir. İhale bedeli iade edilmez. Bu durum diğer müracaatçılara bir hak sağlamaz. Ayrıca sahte belge kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere; Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel katılamaz.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.
 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanların,
b) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanların,
c) Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanların,
ç) Tesis şartına bağlı ihale alanlarının,
d) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile ihalelik durumdaki sahaların ve alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilen alanların,
e) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkının bu ruhsat sahipleri arasında,
f) Kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan ruhsat sahalarının,
g) Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında iptal edilen ruhsat sahaları alan sınırlamasına bakılmaksızın,
ihale edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,
b) Aritmetik ortalamanın %50’si: İhaleye verilen geçerli kapalı teklif bedellerinin toplamının geçerli teklif sayısına bölünmesiyle bulunan tutarın yarısını,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Erişim numarası: Genel Müdürlük bilgi işlem sistem kayıtlarında ihalesi yapılacak pafta ve koordinatları belirtilen alanları ifade eden numarayı,
d) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
e) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarda ruhsat, sertifika ve maden hakkının müracaatçılar arasından seçilecek gerçek veya tüzel kişi üzerine bırakıldığını gösteren ve Genel Müdürlüğün onayı ile tamamlanan işlemleri,
f) İhale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu oluşan bedeli,
g) İhale bedelinin yatırılacağı yer: İhalede teklif edilen ihale bedelinin yatırılması için ihale şartnamesinde belirtilen banka hesabını,
ğ) İhale bedelleri yatırma takip çizelgesi: Yapılan ihale sonucunda oluşan nihai teklifleri ve ihale bedelinin yatırılma tarihlerini gösteren, ihale salonunda hazır bulunan müracaatçılara ve komisyon üyelerine imzalattırılan formu (EK-1),
h) İhale ilanı: Resmî Gazete’de yayımlanmayı ve ihale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların Genel Müdürlük internet sayfasında ilanını,
ı) İhale komisyonu: Genel Müdürlükçe görevlendirilen biri başkan olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşan komisyonu,
i) İhale müracaat formu: Bu Yönetmelik ekinde yer alan “Ruhsat/Sertifika İhale Müracaat Formunu” (EK-2),
j) İhale şartnamesi: Genel Müdürlükçe hazırlanan ve ihale koşullarını düzenleyen belgeyi,
k) İhale teminatı: İhale şartnamesinde belirtilen tutarda ve koşullarda, ilgili muhasebe biriminin hesabına aktarılmak üzere Bakanlıkça belirlenecek banka hesabına müracaatçı tarafından yatırılan Türk Lirası cinsinden nakit para makbuz aslını veya süre yönünden geçici ve süresiz banka teminat mektubunu,
l) İhale tutanağı: Yapılan ihale sonucu ihale başvuru evraklarının uygunluğunu gösteren ihale salonunda komisyon üyeleri ve müracaatçılara imzalatılan tutanağı (EK-3),
m) İhalenin yapılacağı yer: Genel Müdürlükçe belirlenen, Genel Müdürlük internet sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilen yeri,
n) İşletme ruhsat taban bedeli: Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ve ihaleye katılmak amacı ile müracaatçı veya talep eden tarafından yatırılması gereken bedeli,
o) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,
ö) Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
p) Müracaatçı: İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişileri,
r) Özel alan: İlgili kurumlar tarafından koordinatları Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, I/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarını,
s) Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,
ş) Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlarında ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı,
t) Taban ihale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak kaydı ile Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen bedeli,
u) Talep eden: II. Grup (a) ve (c) bendinde yer alan maden alanlarına ilişkin koordinatları verilerek Genel Müdürlük tarafından ihaleye çıkarılmasını isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Teklif mektubu: İhaleye katılacak olan müracaatçıların kapalı zarf içinde verdikleri teklifi (EK-4),
v) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici üniteleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İhale Usulü, Müracaat ve İhale Şartnamesi
İhale usulü
MADDE 5 – (1) İhaleler, açık ihale usulü ile yapılır. Teklifler kapalı olarak alınır. Geçerli kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin üzerinde kalanlar arasında açık artırma ihale usulü ile ihaleye devam edilir. Aritmetik ortalamanın %50’sinin üzerinde tek teklifin kalması halinde, bu teklife göre ihale sonuçlandırılır.
İhaleye müracaat
MADDE 6 – (1) İhaleye açılan sahaların ihalelerine medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılmak için ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun olarak başvuruda bulunulması zorunludur.
(2) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:
a) Gerçek kişiler için:
1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-2),
2) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi,
3) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi,
4) Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,
5) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,
6) İhale teminatının bankaya yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
7) İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,
8) Teklif mektubu (EK-4).
b) Tüzel kişiler için:
1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-2),
2) Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
3) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7176 SAYILI KANUN İLE MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7176 Sayılı BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un  Resmi Gazete'de yayımlanan 7-14 maddeleri Maden Kanunu ile  ilgili. İlgili Maddeler. MADDE 7 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47 nci m

MAPEG 500 MADEN RUHSATINI İHALE EDECEK

Mapeg 500 Maden Sahasını ilale ediyor İHALE İLANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleriuyarınca hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahası i

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr

2019 YILINDA MADEN RUHSAT SAHİPLARİNE  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANDI

MAPEG 2019Yılında maden ruhsat sahiplerine uygulanacak para cezalarını açıkladı. Yıllara göre uygulanan cezalar aşağıdaki tablodaki gibidir.  

MAPEG  ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN 2019 YILI MALİ YETERLİLİK MİKTARLARINI AÇIKLADI

MAPEG 2019 yılı için mali yeterlilik miktarlarını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlar tabloda görülmektedir   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Por

2019 YILI MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için maden ruhsat bedellerini açıkladı Maden arama ve işletme dönemi maden ruhsat bedelleri aşağıdaki gibidir. 2019 Yılı Maden ruhsat Bedelleri   2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ

2019 YILI MADEN SEVK FİŞİ BEDELİ 19 TL OLDU

Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında " Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat saha

MAPEG e-SEVK FİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU YAYIMLADI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN BİLGİLENDİRME. e-Sevk Fişi Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Bilindiği üzere Maden Kanununun 12. maddesinde “ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur”, yine Maden Yönetmeli

MADENCİLER DİKKAT MAPEG MADENCİLİKTE BEYAN VE TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İnternet sayfasında yayımlanan duyuru ÖNEMLİ DUYURU "01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortam

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI VE DİĞER BÜTÜN SİGORTA İŞLERİNDE MADEN SEKTÖRÜNE  HİZMET EDİYOR. Şener Sigorta Yetkilisi Halis Şener tarafından yapılan açıklamada:  &ldqu

ÇİN'E YAPTIRIMLAR VE DOLAR ARTIŞI MERMER SEKTÖRÜ İÇİN ABD'YE İHRACAT FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Marbcon Şirket Müdürü Kubilay Seçen ABD 'nin Çin doğal taşına yaptırcağı yaptırımlar, Mermer Sektörü için büyük fırsat olduğunu belirtti. Seçen konuşmasında: "ABD Ticaret Temsilciliğinin (UST

MARBCON INC ŞİRKETİNDEN SEKTÖRE BÜYÜK HİZMET HER MERMER ÜRETİCİSİ İHRACAT YAPABİLİR.

Amerikan Türk Mermer Danışmalık şirketi, Marbcon Inc, stratejik danışmanlık, yurtdışı eğitim, dış pazarlara açılma, ihracat, ABD pazarına giriş, KOBİ iş rehberliği, uluslararasılaşma ve uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE), ticaret heyeti, VIP turlar ve teşvik seyahatleri, uluslar

MAPEG 700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 3

MADENCİLER DİKKAT KEP ADRESİNİ BİLDİRMEYENLERE İDARİ PARA CEZASI

MAPEG Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru yayımladı. Duyuruda 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği 09/07/2018 tarihinden önce "KEP" adreslerini MİGEM'e yazılı dilekçe ile bildirmeyen ruhsat ve hak sahibi g

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLARININ YARDIMCILARI ATANDI

Atamalar 23 Temmuz 2018 Tarihli ve 30487 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ,

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 600 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK

MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 ade

MAPEG MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BELİRLENDİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 Kararnamesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, gö

KHK İLE MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK BİRLEŞTİRİLDİ

MADDE 118- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun; a)     35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu tutar, üç katma kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.” b)  47 inci maddesinin altıncı fıkrasına

MADENCİLER DİKKAT ÇED YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrese

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA  İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 s

MADEN KANUNUNDA DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7103 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. İZİNSİZ MADEN ÜRETİMİNE HAPİS CEZASI GELDİ.

 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler .yayımlandı . İlgili kanun maddeleri :     MADDE 32-4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞİM PLATFORMU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ SEÇİMLERİNDE İDDİALI

Ankara’da gözler bu seçime çevrildi. Jeoloji mühendisleri odası seçimlerinin öncesinde Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seçim sonuçları şimdiden merak ediyor ve Jeoloji Mühendis

RUHSATSIZ KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS GELİYOR

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hü

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik   YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/9/2013 tari

MİTHAT CANSIZ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Bugün Resmi Gazete'de  Mithat Cansız'ın Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Atandığı yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/474 1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Maden İşleri

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİK MADEN VE MERMER SAHALARINI İLAN ETTİ İHALE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun zamandır , ihale açmayan MİGEM bu gün 1246 Maden ve Mermer sahalarını ihaleye açtı. MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun h&uum

MADEN YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 Maden Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'  de yayımlanan 6592 sayılı  Maden Kanunundan   2,5 yıl sonra yayımlanan   Maden  Yönetmeliğin tamamı için aşağıdaki sayfamızı tıklayarak z
Tüm Haberler | Haber Arşivi