Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

11:11:44 14.08.2014

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin türlerine göre müracaatlarının alınması, onaylanması, şekil ve muhtevalarının tespit edilmesi, temin ve tanzimine ilişkin usul ve esasları kapsar.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Dayanak .

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Biyometrik fotoğraf: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının belirlediği standartlardaki pasaportlarda kullanılacak fotoğrafı,

c) Dış temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Elçiliğini, Başkonsolosluğunu ve Konsolosluğunu,

ç) Diplomatik pasaport: Kanunda geçen diplomatik pasaportu,

d) Gemiadamı cüzdanı: Gemi mürettebatına yetkili makamlarca usulüne uygun olarak verilen ve kara suları ile liman şehirlerine karşılıklılık esasına göre giriş çıkış imkanı sağlayan belgeyi,

e) Genel müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

f) Harç bedeli: 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifede pasaport süreleri için belirlenen harç bedelini,

g) Hizmet pasaportu: Kanunda geçen hizmet damgalı pasaportu,

ğ) Hologram: Lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu kaydı,

h) Hudut geçiş belgesi: Hudut makamlarının hududa ilişkin konularda görüşmek üzere karşı taraf topraklarına geçmelerini sağlayan belgeyi,

ı) Hudut makamı: Hudut antlaşma ve protokollerinin uygulanması ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen makamları,

i) Hususi pasaport: Kanunda geçen hususi damgalı pasaportu,

j) İl birimleri: İl pasaport şube müdürlükleri ve ilçe pasaport birimlerini,

k) Kanun: 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununu,

l) Kontrol amiri: Alınan pasaport müracaatının kontrolünü yapan personeli,

m) Muvafakatname: Yetkili makam önünde ya da konsolosluklarda konsolosluk görevlileri önünde velisi ya da vasisi olduğu kişi hakkında yapılacak işlemi uygun görme, onama, işleme razı olma, işleme dair rızasının olmasını ve buna ilişkin yazılı beyanını,

n) Onay amiri: Alınan ve kontrol edilen pasaport müracaatını tanzim edilmek üzere onaylayan yetkili amiri ya da konsolosluklarda konsolosluk görevlilerini,

o) Pasaport: Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgeyi,

ö) Pasaport değerli kağıt bedeli: Tüm pasaport türleri için Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıt bedelini,

p) Pasavan ve idari mektup: Antlaşmalarla tespit edilen hudut bölgesi içerisinde oturan ve karşı taraf hudut bölgesi içerisinde meydana gelen acil ve zorunlu işlerini takip edebilmek için Türk vatandaşlarına kısa süreli düzenlenen belgeyi,

r) Seyahat belgesi: Türk vatandaşlarına ülkeye dönüşlerini temin için düzenlenen belgeyi,

s) Talep formu: Hususi veya hizmet damgalı pasaportları alacak kişiler adına kurumlarınca düzenlenerek yetkili amir tarafından onaylanan belgeyi,

ş) Uçak mürettebatı belgesi: Havayolu uluslararası ulaşım araçları memur ve mürettebatına idarelerce anlaşmalarda belirtilen örneğine ve usulüne uygun olarak verilen ve görevleri süresince havalimanı bulunan şehirlere giriş ve çıkışlarına imkân sağlayan belgeyi,   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

t) Umuma mahsus pasaport: Kanunda geçen umuma mahsus pasaportu,

u) Yonga: Pasaport gibi belgelerde bilgilerin güvenli olarak dijital ortamda saklanmasını sağlayan, temaslı/temassız türleri bulunan entegre devreyi,

ifade eder .

İKİNCİ BÖLÜM

Pasaport Türleri ve Pasaport Vermeye Yetkili Makamlar

Pasaport ve pasaport yerine geçerli belgeler .

MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve pasaport yerine geçerli belgeler şunlardır:

a) Pasaport türleri:

1) Diplomatik pasaport.

2) Hususi pasaport.

3) Hizmet pasaportu.

4) Umuma mahsus pasaport.

5) Yabancılara mahsus pasaport.

b) Pasaport yerine geçerli belgeler:

1) Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiş belgeleri.

2) Gemiadamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve mürettebatına verilen belgeler.

3) Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.

Diplomatik pasaport

MADDE 6 – (1) Diplomatik pasaport; Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyanlara pasaport sahibinin görevi ve mahiyetine göre Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Hususi pasaport

MADDE 7 – (1) Hususi pasaport; Kanunda belirtilen şartları taşıyanlara altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde, yurt içinde İçişleri Bakanlığının vereceği yetkiye göre Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

(2) Hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.

Hizmet pasaportu

MADDE 8 – (1) Hizmet pasaportu; Kanunun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasında belirtilen şartları taşıyanlara, altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde yurt içinde İçişleri Bakanlığının vereceği yetkiye göre Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

Umuma mahsus pasaport

MADDE 9 – (1) Umuma mahsus pasaport; Kanunun 15, 16 ve 17 nci maddelerine göre altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde yurt içinde Valilikler, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Yabancılara mahsus pasaport

MADDE 10 – (1) Yabancılara mahsus pasaport; Kanunun 18 inci maddesine göre, İçişleri Bakanlığı adına illerde Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının talebi veya onay vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

(2) Bu pasaportlar üç aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığının takdirine göre belirlenecek sürelerde verilir.

Pasavan, idari mektup ve hudut geçiş belgesi

MADDE 11 – (1) Pasavan ve idari mektup, antlaşmalarla tespit edilen hudut bölgesi içerisinde oturan Türk vatandaşlarına karşı taraf hudut bölgesi içerisinde meydana gelen acil ve zorunlu işlerini takip edebilmek için hudut komisyonlarının belirlediği sürelere göre hudut makamları tarafından düzenlenir.

(2) Hudut geçiş belgesi, hudut makamlarının hududa ilişkin konularda görüşmek üzere karşı taraf topraklarına geçmelerini sağlamak üzere belirli sürelerde düzenlenir.

(3) Hudut makamlarınca verilen idari mektup, pasavan ve hudut geçiş belgeleri ile ilgili usul ve esaslar, Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından belirlenir .

Gemiadamı cüzdanı

MADDE 12 – (1) Gemiadamı cüzdanı vermeye yetkili makamlarca düzenlenen gemiadamı cüzdanları, Genel Müdürlükçe yetki verilmiş il emniyet müdürlükleri ile liman başkanlıklarının bulunduğu yetkilendirilmiş ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından kayıt ve tahkikat işlemleri yapılarak tasdik edilir.

(2) Gemiadamı cüzdanı tasdik işlemi için;

a) T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanı,

b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet fotoğraf,

c) Müracaat sahibi tarafından doldurulan talep formu,

ç) 18 yaşından küçükler için muvafakatname,

d) İlgili kurum tarafından tanzim edilen gemiadamı cüzdanı,

istenir.

Uçak mürettebatı belgesi

MADDE 13 – (1) Uçak mürettebatı belgesi müracaatları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından alınır, tamamlanan müracaatlar tahkikat işlemleri için il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

(2) İl emniyet müdürlüğünce tahkikatları sonuçlandırılan şahısların müracaat evrakları uçak mürettebatı belgesi tanzim edilmek üzere yetkili kuruma gönderilir.

(3) Tanzim edilen uçak mürettebatı belgesi il emniyet müdürlüğünce kayıt altına alınarak, hologram yapıştırılmak suretiyle tasdik edilir ve kart sahibinin kendisine veya firmalarınca yetkilendirilmiş görevlilerine imza karşılığı teslim edilir.

Seyahat belgesi ve benzeri belgeler

MADDE 14 – (1) Dış temsilcilikler tarafından yapılacak değerlendirmeye göre, geçerli pasaportları olmayan veya bulundukları ülke makamlarınca hakkında sınır dışı kararı verilen kişinin yurda dönüşünü teminen, Kanuna uygun olarak, Seyahat belgesi ve benzeri belgeler düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pasaport Müracaatlarının Alınması, Onaylanması ve Tanzim Edilmesi

Pasaport müracaatlarının alınması

MADDE 15 – (1) Diplomatik pasaportlarla ilgili müracaat işlemleri Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

(2) Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar İçişleri Bakanlığı adına valiliklerce verilir. Valiler, bu yetkilerini vali yardımcılarına, kaymakamlara, il veya ilçe birimlerine devredebilir.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

(3) Hususi ve hizmet pasaportlarının müracaat işlemleri, yurt içinde sadece il emniyet müdürlüklerince, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilciliklerce yapılır.

(4) Umuma mahsus pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde il birimlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce yapılır.

Pasaport müracaatında gerekli belgeler

MADDE 16 – (1) Pasaport alacak kişinin bizzat müracaatı esastır. İlgiliden durumuna göre aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı.

b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet biyometrik fotoğraf.

c) Pasaport değerli kağıt bedeli ödendi makbuzu.

ç) Umuma mahsus pasaportlar için harç bedeli ödendi makbuzu.

d) Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi.

e) Kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı.

f) Varsa daha önce alınmış geçerliliği olan pasaport.

g) Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları için talep formu.

ğ) Hak sahibinden dolayı diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu alacak ergin olan çocukları için öğrenci belgesi.

h) Hak sahibinden dolayı diplomatik pasaport alacak ergin çocuklar için taahhütname belgesi.

ı) Diplomatik pasaport alacak resmi unvan sahibi için atama, görevlendirme veya olur belgesi.

i) 7 yaşını bitirmiş müracaat sahiplerinden polis makamlarınca verilen parmak izi alındı belgesi.

(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler konsolosluklarda yapılan işlemlerde istenmez. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı belgelerin istenmesi veya bu belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile bunların geçerliliği genelge ile düzenlenir.

Pasaport müracaatlarının onaylanması

MADDE 17 – (1) Müracaatları tamamlanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar kontrol amirinin yazılı ve elektronik ortamda onaylamasından sonra pasaportu imzalamaya yetkili kişinin onayına müteakip onay amiri tarafından onaylanır. Konsolosluklarda alınan başvurular doğrudan onay amirine gönderilir.

(2) Müracaatları tamamlanan diplomatik pasaportların onay işlemleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Pasaport ve seyahat belgelerinin tanzimi

MADDE 18 – (1) Yurt içinde il birimlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce onaylanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport müracaatları Bakanlık adına Genel Müdürlük tarafından tanzim edilir.

(2) Diplomatik pasaportlar Dışişleri Bakanlığı tarafından tanzim edilir.

(3) Seyahat belgeleri dış temsilcilikler tarafından tanzim edilir.

(4) Yabancılara mahsus pasaportlar Bakanlıkça belirlenecek birim tarafından tanzim edilir.

Pasaport müracaatına ve tanzimine ait usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Kanunun uygulanması ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar ayrıca Bakanlıkça çıkarılacak genelgeler ile düzenlenir.

Pasaport defterlerinin şekli ve muhtevası

MADDE 20 – (1) Ülkemiz adına verilen pasaportların şekli ve muhtevası Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları (MRTD) çerçevesinde 9303 sayılı belge ve eklerine uygun olarak, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında önceden yapılmış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak protokoller çerçevesinde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pasaport defterlerinin basımı

MADDE 21 – (1) Pasaportların basım veya bastırılması, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ve 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yerine getirilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) En geç iki yıl içerisinde tamamlanmak kaydıyla gerekli fiziki ve teknik altyapı oluşturuluncaya kadar dış temsilciliklerde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen belge istenmez.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı .

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlarınca yürütülür.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr

2019 YILINDA MADEN RUHSAT SAHİPLARİNE  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANDI

MAPEG 2019Yılında maden ruhsat sahiplerine uygulanacak para cezalarını açıkladı. Yıllara göre uygulanan cezalar aşağıdaki tablodaki gibidir.  

MAPEG  ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN 2019 YILI MALİ YETERLİLİK MİKTARLARINI AÇIKLADI

MAPEG 2019 yılı için mali yeterlilik miktarlarını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlar tabloda görülmektedir   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Por

2019 YILI MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için maden ruhsat bedellerini açıkladı Maden arama ve işletme dönemi maden ruhsat bedelleri aşağıdaki gibidir. 2019 Yılı Maden ruhsat Bedelleri   2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ

2019 YILI MADEN SEVK FİŞİ BEDELİ 19 TL OLDU

Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında " Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat saha

MAPEG e-SEVK FİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU YAYIMLADI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN BİLGİLENDİRME. e-Sevk Fişi Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Bilindiği üzere Maden Kanununun 12. maddesinde “ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur”, yine Maden Yönetmeli

MADENCİLER DİKKAT MAPEG MADENCİLİKTE BEYAN VE TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İnternet sayfasında yayımlanan duyuru ÖNEMLİ DUYURU "01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortam

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI VE DİĞER BÜTÜN SİGORTA İŞLERİNDE MADEN SEKTÖRÜNE  HİZMET EDİYOR. Şener Sigorta Yetkilisi Halis Şener tarafından yapılan açıklamada:  &ldqu

ÇİN'E YAPTIRIMLAR VE DOLAR ARTIŞI MERMER SEKTÖRÜ İÇİN ABD'YE İHRACAT FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Marbcon Şirket Müdürü Kubilay Seçen ABD 'nin Çin doğal taşına yaptırcağı yaptırımlar, Mermer Sektörü için büyük fırsat olduğunu belirtti. Seçen konuşmasında: "ABD Ticaret Temsilciliğinin (UST

MARBCON INC ŞİRKETİNDEN SEKTÖRE BÜYÜK HİZMET HER MERMER ÜRETİCİSİ İHRACAT YAPABİLİR.

Amerikan Türk Mermer Danışmalık şirketi, Marbcon Inc, stratejik danışmanlık, yurtdışı eğitim, dış pazarlara açılma, ihracat, ABD pazarına giriş, KOBİ iş rehberliği, uluslararasılaşma ve uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE), ticaret heyeti, VIP turlar ve teşvik seyahatleri, uluslar

MAPEG 700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 3

MADENCİLER DİKKAT KEP ADRESİNİ BİLDİRMEYENLERE İDARİ PARA CEZASI

MAPEG Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru yayımladı. Duyuruda 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği 09/07/2018 tarihinden önce "KEP" adreslerini MİGEM'e yazılı dilekçe ile bildirmeyen ruhsat ve hak sahibi g

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLARININ YARDIMCILARI ATANDI

Atamalar 23 Temmuz 2018 Tarihli ve 30487 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ,

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 600 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK

MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 ade

MAPEG MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BELİRLENDİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 Kararnamesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, gö

KHK İLE MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK BİRLEŞTİRİLDİ

MADDE 118- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun; a)     35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu tutar, üç katma kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.” b)  47 inci maddesinin altıncı fıkrasına

MADENCİLER DİKKAT ÇED YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrese

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA  İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 s

MADEN KANUNUNDA DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7103 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. İZİNSİZ MADEN ÜRETİMİNE HAPİS CEZASI GELDİ.

 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler .yayımlandı . İlgili kanun maddeleri :     MADDE 32-4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞİM PLATFORMU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ SEÇİMLERİNDE İDDİALI

Ankara’da gözler bu seçime çevrildi. Jeoloji mühendisleri odası seçimlerinin öncesinde Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seçim sonuçları şimdiden merak ediyor ve Jeoloji Mühendis

RUHSATSIZ KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS GELİYOR

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hü

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik   YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/9/2013 tari

MİTHAT CANSIZ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Bugün Resmi Gazete'de  Mithat Cansız'ın Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Atandığı yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/474 1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Maden İşleri

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİK MADEN VE MERMER SAHALARINI İLAN ETTİ İHALE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun zamandır , ihale açmayan MİGEM bu gün 1246 Maden ve Mermer sahalarını ihaleye açtı. MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun h&uum

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YÖNETMELİK   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahaların

MADEN YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 Maden Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'  de yayımlanan 6592 sayılı  Maden Kanunundan   2,5 yıl sonra yayımlanan   Maden  Yönetmeliğin tamamı için aşağıdaki sayfamızı tıklayarak z

AVRASYA'NIN EN KAPSAMLI MADEN FUARI 24-27 KASIM TARİHLERİNDE TÜYAP İSTANBUL'DA

Maden Sektöründe Avrasya’nın En Kapsamlı Fuarı Maden Türkiye 2016 24-27 Kasım Tarihlerinde Tüyap İstanbul’da Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğinde düzenlenen Maden Türkiye Fuarı, 2016 yılında da made

YTK PERSONEL EĞİTİMLERİ 31 EKİM DE BAŞLIYOR

  YTK EĞİTİM PROGRAMI 03/06/2016 tarih ve 29731 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren YTK ile ilgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre “Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde yapılan tüm baş
Tüm Haberler | Haber Arşivi