Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

KOCAELİ VE VAN'DA JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEK

13:38:23 14.02.2014

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli İl Özel İdaresinden:

JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA RUHSAT SAHASI
1 - İhale Konusu İş :
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
A)- Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Akçat-Avcıköy-İhsaniye-Suludere Köyleri sınırlarında, Ruhsat No:3282688, 2400,00 hektar alana sahip, G23dl, G23d2, G23d3, G23d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta
Sağa (Y) 718000 725000 725000 723000 723000 718000
Yukarı (X) 4503000 4503000 4501000 4501000 4499000 4499000
 

B) - Tahmin Edilen Bedel:
İlçe Köyü Alan (Hektar) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Karamürsel Akçat-Avcıköy-
İhsaniye Suludere
2400,00 40.000,00 TL 1.200,00 TL 27/02/2014 10.00
 

DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI
2 - İhale Konusu İş :
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
A) - Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Ovacık Köyü sınırlarında, Ruhsat No:3248846, 4699,99 hektar alana sahip, G23al, G22b2, F22c3, F23d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta
Sağa (Y) 708000 713000 713000 715000 715000 710000 710000 708000
Yukarı(X) 4545000 4545000 4543000 4543000 4538000 4538000 4537000 4537000
 

B)- Tahmin Edilen Bedel:

İlçe Köyü Alan (Hektar) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Gebze Ovacık 4699,99 38.364,14 TL 1.150,92 TL 27/02/2014 10.15
  
JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA RUHSAT SAHASI 
3 - İhale Konusu İş :
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
A)- Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Siyretiye-İrşadiye-Mamuriye Köyü sınırlarında, Ruhsat No:3248845, 899,00 hektar alana sahip, G23c4 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

1.POLİGON
  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta
Sağa (Y) 737000 740000 740000 738670 738670 738570
Yukarı (X) 4500000 4500000 4497000 4498000 4498100 4498100
2.POLİGON
  1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta
Sağa (Y) 737000 738570 738670 738670 740000 737000
Yukarı (X) 4500000 4498100 4498100 4498000 4497000 4497000
 

B)- Tahmin Edilen Bedel:

İlçe Köyü Alan (Hektar) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Gölcük Siyretiye-İrşadiye-Mamuriye 899,00 24.494,55 TL 734,84 TL 27/02/2014 10.30
 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer:İl Özel İdaresi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Turan Güneş Cad. Kadıköy Mah. No:98 İzmit/KOCAELİ
b) Hangi Şartlarda Alınacağı:İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi IBAN:TR40 0001 0001 6336 7025 9950 03 nolu hesaba yatırılacaktır.
4 - İhalenin :
a) Yapılacağı Yer:Kocaeli İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu. Turan Güneş Cad. Kadıköy Mah. No:98 İzmit/KOCAELİ
b) Yapılacağı Tarih/Saat:Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
c) Usulü:2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü
5 - Tekliflerin:
a) Verileceği Yer:Kocaeli İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü Turan Güneş Cad. Kadıköy Mah. No:98 İzmit/KOCAELİ
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati:27/02/2014 Perşembe günü
3282688 Ruhsatlı saha için saat: 10.00
3248846 Ruhsatlı saha için saat: 10:15
3248845 Ruhsatlı saha için saat: 10:30
6 - İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi,
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti,
c) Tüzel Kişi İstekliler;
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi,
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) İl Özel İdaresi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış ihale şartnamesi,
h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,
ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu,
j) Vergi borcu yoktur yazısı.
7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Van İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:
Van İli Muradiye İlçesi Kemerköprü, Akçadağ ve Keçikıran Köyleri hudutları içerisinde ihale edilecek olan ve muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı koordinatları aşağıda belirtilmiş olan AR 0010, AR 0011 ve AR 0012 Ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak ve doğal mineralli su arama Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 Maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.
İhale, İl Encümeni tarafından, İpek yolu üzerinde bulunan Van İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki (A Kampusu) İl Encümeni Toplantı salonunda,26/ Şubat 2014 Tarihinde, Çarşamba günü, saat 13.00′da başlayacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Van İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir, bedelli ödenmek suretiyle şartname örneği alınması gerekir.(Şartname bedeli 100.00.-TL’dir)
İhale Edilecek Sahalar:
Van İli, Muradiye İlçesi Kemerköprü Köyü 4999,70 hektar alana sahip, AR 0010 no’lu saha.
  1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Y (SAĞA) 385857 389430 389430 385857
X (YUKARI) 4328833 4328833 4314840 4314840
 
Van İli, Muradiye İlçesi Akçadağ Köyü 4999,70 hektar alana sahip, AR0011 no’lu saha.
  1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Y (SAĞA) 385857 382284 382284 385857
X (YUKARI) 4314840 4314840 4328833 4328833
 
Van İli, Muradiye İlçesi Keçikıran Köyü 4999,70 hektar alana sahip, AR 0012 no’lu saha.
  1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Y (SAĞA) 382284 378711 378711 382284
X (YUKARI) 4314840 4314840 4328833 4328833
 

İhaleye girebilmek için;
a) Gerçek Kişiler;
1. Nüfus cüzdanı sureti.
2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarasını,
3. Noterden onaylı imza beyannamesi,
4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname,
6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.
7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu, (Teminatını nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
8 - Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya göstereceği bankaya yatırmaları gerekir)
b) Tüzel Kişiler;
1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2. Vergi Levhası (onaylı),
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname,
6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.
7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. (Teminatını nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
8 - Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya göstereceği bankaya yatırmaları gerekir)
Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin istenilen belgelerini 26/02/2014 Tarihinde saat 13.00’a kadar İl Encümeni Başkanlığına teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

S.No Kiraya Verilecek
Yerin Adı
Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Dosya Bedeli İhale Gün
veSaati
1- Van İli Muradiye İlçesi Kemerköprü Köyü 4999,70 hektar alana sahip AR:0010 nolu ruhsatlı saha 90.000.00.-TL 2.700.00.-TL 100.00.-TL 26/02/201413.00
2- Van İli Muradiye İlçesi Akçadağ Köyü 4999,70 hektar alana sahip AR:0011 nolu ruhsatlı saha 90.000.00.-TL 2.700.00.-TL 100.00.-TL 26/02/201413.10
3- Van İli Muradiye İlçesi Keçikıran Köyü 4999,70 hektar alana sahip AR:0012 nolu ruhsatlı saha 90.000.00.-TL 2.700.00.-TL 100.00.-TL 26/02/201413.20
 
İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr

2019 YILINDA MADEN RUHSAT SAHİPLARİNE  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANDI

MAPEG 2019Yılında maden ruhsat sahiplerine uygulanacak para cezalarını açıkladı. Yıllara göre uygulanan cezalar aşağıdaki tablodaki gibidir.  

MAPEG  ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN 2019 YILI MALİ YETERLİLİK MİKTARLARINI AÇIKLADI

MAPEG 2019 yılı için mali yeterlilik miktarlarını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlar tabloda görülmektedir   . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Por

2019 YILI MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için maden ruhsat bedellerini açıkladı Maden arama ve işletme dönemi maden ruhsat bedelleri aşağıdaki gibidir. 2019 Yılı Maden ruhsat Bedelleri   2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ

2019 YILI MADEN SEVK FİŞİ BEDELİ 19 TL OLDU

Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında " Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat saha

MAPEG e-SEVK FİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU YAYIMLADI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN BİLGİLENDİRME. e-Sevk Fişi Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Bilindiği üzere Maden Kanununun 12. maddesinde “ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur”, yine Maden Yönetmeli

MADENCİLER DİKKAT MAPEG MADENCİLİKTE BEYAN VE TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İnternet sayfasında yayımlanan duyuru ÖNEMLİ DUYURU "01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortam

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

ŞENER SİGORTA MADEN SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI VE DİĞER BÜTÜN SİGORTA İŞLERİNDE MADEN SEKTÖRÜNE  HİZMET EDİYOR. Şener Sigorta Yetkilisi Halis Şener tarafından yapılan açıklamada:  &ldqu

ÇİN'E YAPTIRIMLAR VE DOLAR ARTIŞI MERMER SEKTÖRÜ İÇİN ABD'YE İHRACAT FIRSATINA DÖNÜŞEBİLİR

Marbcon Şirket Müdürü Kubilay Seçen ABD 'nin Çin doğal taşına yaptırcağı yaptırımlar, Mermer Sektörü için büyük fırsat olduğunu belirtti. Seçen konuşmasında: "ABD Ticaret Temsilciliğinin (UST

MARBCON INC ŞİRKETİNDEN SEKTÖRE BÜYÜK HİZMET HER MERMER ÜRETİCİSİ İHRACAT YAPABİLİR.

Amerikan Türk Mermer Danışmalık şirketi, Marbcon Inc, stratejik danışmanlık, yurtdışı eğitim, dış pazarlara açılma, ihracat, ABD pazarına giriş, KOBİ iş rehberliği, uluslararasılaşma ve uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE), ticaret heyeti, VIP turlar ve teşvik seyahatleri, uluslar

MAPEG 700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 3

MADENCİLER DİKKAT KEP ADRESİNİ BİLDİRMEYENLERE İDARİ PARA CEZASI

MAPEG Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru yayımladı. Duyuruda 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği 09/07/2018 tarihinden önce "KEP" adreslerini MİGEM'e yazılı dilekçe ile bildirmeyen ruhsat ve hak sahibi g

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLARININ YARDIMCILARI ATANDI

Atamalar 23 Temmuz 2018 Tarihli ve 30487 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ,

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 600 ADET MADEN SAHASI İHALE EDECEK

MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 ade

MAPEG MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BELİRLENDİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 Kararnamesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, gö

KHK İLE MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK BİRLEŞTİRİLDİ

MADDE 118- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun; a)     35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu tutar, üç katma kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.” b)  47 inci maddesinin altıncı fıkrasına

MADENCİLER DİKKAT ÇED YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrese

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA  İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

İŞYERLERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 s

MADEN KANUNUNDA DA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7103 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. İZİNSİZ MADEN ÜRETİMİNE HAPİS CEZASI GELDİ.

 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler .yayımlandı . İlgili kanun maddeleri :     MADDE 32-4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞİM PLATFORMU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ SEÇİMLERİNDE İDDİALI

Ankara’da gözler bu seçime çevrildi. Jeoloji mühendisleri odası seçimlerinin öncesinde Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seçim sonuçları şimdiden merak ediyor ve Jeoloji Mühendis

RUHSATSIZ KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS GELİYOR

Yeni torbada; istihdam artışı için teşvikler, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madencilik yapana hapis cezası gibi düzenlemeler yer alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hü

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik   YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/9/2013 tari

MİTHAT CANSIZ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Bugün Resmi Gazete'de  Mithat Cansız'ın Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Atandığı yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/474 1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Maden İşleri

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİK MADEN VE MERMER SAHALARINI İLAN ETTİ İHALE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun zamandır , ihale açmayan MİGEM bu gün 1246 Maden ve Mermer sahalarını ihaleye açtı. MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun h&uum

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YÖNETMELİK   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahaların

MADEN YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 Maden Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'  de yayımlanan 6592 sayılı  Maden Kanunundan   2,5 yıl sonra yayımlanan   Maden  Yönetmeliğin tamamı için aşağıdaki sayfamızı tıklayarak z

AVRASYA'NIN EN KAPSAMLI MADEN FUARI 24-27 KASIM TARİHLERİNDE TÜYAP İSTANBUL'DA

Maden Sektöründe Avrasya’nın En Kapsamlı Fuarı Maden Türkiye 2016 24-27 Kasım Tarihlerinde Tüyap İstanbul’da Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğinde düzenlenen Maden Türkiye Fuarı, 2016 yılında da made

YTK PERSONEL EĞİTİMLERİ 31 EKİM DE BAŞLIYOR

  YTK EĞİTİM PROGRAMI 03/06/2016 tarih ve 29731 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren YTK ile ilgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre “Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde yapılan tüm baş
Tüm Haberler | Haber Arşivi