Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. MADEN ATIKLARI DA BU TEBLİĞ KAPSAMINDA

13:51:20 18.01.2013

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler .
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınmasıkendi mevzuatıile kurala bağlanmışolan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esaslarıkapsar .
(2) Bu Tebliğ;
a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını,  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

b) Uluslararasıanlaşmalar ile savaşhali ve olağanüstühallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ile Türk SilahlıKuvvetlerine ait olan ya da Türk SilahlıKuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncümaddeleri ile 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılıÇevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak,
(2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile UluslararasıTaşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla UluslararasıTaşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
b) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,
c) Atık kategorileri: Yönetimleri açısından farklılık gösteren ve Ek-1’deki atık kodlarına göre sınıflandırılan atıkları,
ç) Araçpark yeri: Tehlikeli atık taşıyan araçların taşıma işlemi yapmadıklarızaman bulunacaklarıve Ek-IV’te verilen teknik özellikleri haiz alanları,
d) Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı(ATHS): Sistemin kullanımı sırasında mobil cihazların işletilmesi sırasında, sahadaki araçlara ve araçların ait olduklarıfirmalara eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti verecek olan Türkiye’de yerleşik kurum ya da işletmeleri,
e) AraçTakip Servis Sağlayıcısı(ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bulunan mobil cihazların montajıve bakımıdâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp, Bakanlık sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolünükullanarak gönderecek, Türkiye’de bulunan kurum ya da işletmeleri,
f) Atık taşıma araçlisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara ait araçlara verilen Ek-3’teki belgeyi,
g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara verilen Ek-2’deki belgeyi,
ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
h) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
ı) Çevre lisansı/Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,
i) İşaretlemeler: Lisanslıaraçlar üzerinde bulunması31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşınmasıHakkında Yönetmelik ile belirlenmişve tehlike sınıfınıgösteren etiketlerin ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri,
j) Mevzuat: 2872 sayılıÇevre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılıKarayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatı,
k) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek, araçkonum bilgisi, aracın durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve AraçTakip Servis Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletişim modülüve veri girişpanelinden oluşan cihazı,
l) Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklüaraçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan sistemi,
m) Özel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan ve üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle, yönetimleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenmişolan atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akümülatör, atık pil, ömrünütamamlamışlastikler, ömrünütamamlamışaraçlar ile atık elektrikli ve elektronik eşyaları,
n) Seyyar konteyner: Kamyonun kasası üzerine monte edilip sökülebilen yekpare konteyneri,
o) Tehlikeli atık: Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmişolan özel atıklar ve tıbbi atık hariçolmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde (*) ile işaretlenmişatıkları,
ö) Tıbbi atık: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinde tanımlanan atıkları,
p) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan bertarafı/geri kazanımına kadar olan süreçte; atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin, taşınan atık ile uyumunun kontrolünü,
r) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların KontrolüYönetmeliğinin Ek-9’unda yer alan ve il müdürlüklerince basılarak ücret karşılığıatık üreticisi veya yetkilendirilmişkuruluşlara verilen formu,
s) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgeyi,
ifade eder.

Genel ilkeler . . .
MADDE 5 (1) Bu Tebliğkapsamında belirtilen atıkların taşınmasında aşağıdaki kurallara uyulur.
a) Bu Tebliğkapsamında kullanılacak taşıtların (araçların), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşınmasıHakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR)’nın 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlerine uygun olmasıgerekir. Söz konusu taşıtların üretimi yurt içinde ise, bu taşıtların ADR’ye uygun olduğunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmişbelge ile, yurt dışından ithal edilmiştaşıtlardan ise ilgili otoritesinden alınmışADR’ye uygunluk veya tip onay belgesi ile belgelendirilmesi gerekir.
b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansıalınır.
c) Bu Tebliğ kapsamında olan atıkların taşınmasıişlemleri sırasında, MoTAT sistemi kullanılır. Bu Tebliğhükümlerine uygun olarak mobil cihaz takılmayan araçlar ile bu Tebliğ kapsamında olan atıklar taşınamaz.
ç) UATF’de yer alan bilgiler, atık taşıyan araçüzerine monte edilecek olan mobil cihaz kullanılarak sisteme aktarılır ve aynızamanda basılıUATF bu Tebliğin altıncıbölümüçerçevesinde doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanır.
d) Bu Tebliğ kapsamındaki atıklarıtaşıyan araçların MoTAT Sistemine kaydedilmesi ve bu araçlarla atık taşınmasısırasında, taşınan atığa ait UATF’nin çevrimiçi doldurulmasıesastır. Ayrıca taşınan atığa ait basılıUATF’ler taşıma süresince lisanslıaraçta bulundurulur.
e) Taşıma işlemlerinde her bir atık için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan 6 haneli atık kodlarıkullanılır.
f) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ündeki 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıklarıbaşlığıaltında yer alan atıklar ile tek seferde 50 kg altında taşınacak olan tıbbi atıklar hariçdiğer atıklar için lisanslıaraçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için basılıUATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslıgeri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır.
g) Tıbbi atıkların taşınmasıesnasında Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinin Ek-1/c’sinde yer alan küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarıhariçatık miktarıgözetmeksizin UATF kullanılır.
ğ) Tıbbi atıklar hariçolmak üzere 50 kg altında olan atıkların kargo ile taşınmasıancak uluslararasıtehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge almışolan kargo şirketlerince yapılır.
h) Bu Tebliğkapsamında yer alan atıkların, bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen hükümler saklıkalmak kaydıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansıalmışgeri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslıaraçlarla taşınır.
ı) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynıamaçla ve aynıüretici/ithalatçıtarafından tekrar kullanımıamacıyla toplanarak taşınmasıüretici/ithalatçısorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıklarıtaşımak amacıyla kullanacaklarıaraçbilgilerini bulunduklarıilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılıolarak bildirir. Atığın taşınmasınımüteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçıtarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.
i) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanmasıve taşınmasıhalinde bu maddenin (ı) fıkrasıhükümleri uygulanmaz.
j) Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araçatıkla yüklüiken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen ve Ek-IV’te verilen özelliklere haiz araçpark yerlerinde park edilir. Park alanında acil durumlara karşıgüvenlik önlemleri alınır.
k) Tıbbi atıklar hariçolmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günügeçemez.
l) Mobil cihazlar ve iletişim altyapıhizmetleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmişATSS’ler tarafından sağlanır.
m) Mobil cihazlarıve iletişim altyapıhizmetlerinin sahadaki işletim ve kullanım desteği ile eğitim hizmetlerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ATHS’ler verir.
n) Mevcut mobil cihazıve iletişim alt yapısıolan firmalar, Bakanlıkça talep edilen şartlarıve gerekli entegrasyonu sağlamasıdurumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir.
o) Bakanlık sistemin işletimi sırasında atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işletimsel destek vermez, bu hizmet destek ihtiyacının konusuna göre ATHS ya da ATSS’ler tarafından sağlanır.
ö) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan ve 21/10/2010 tarihli ve 2010/190 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk SigortalarıHakkında Karara göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda mali sorumluluk sigortasıyaptırılır.
p) Atığın taşınmasıişlemlerinde; ağırlık ölçümüsırasında ölçüm cihazlarından kaynaklanan atık ağırlığının % 5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalıUATF üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve atık kodunun belirlenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolüyapılmasıesastır.
r) Bu Tebliğkapsamında kullanılacak ve ADR Bölüm 6’da tanımlanan kaplar (ambalajlar); akredite bir kuruluştarafından test edilmişve UN numarasıverilerek sertifikalandırılmışolmalıdır. Tehlikeli atıkların karayolu ile taşınmasında bu kaplar kullanılır.

İKİNCİBÖLÜM
Yükümlülükler
Bakanlığın merkez teşkilatının görev ve yetkileri .

MADDE 6 (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma esaslarınıbelirlemek.
b) Mobil Atık Takip Sistemini oluşturmak.
c) ATHS’leri yetkilendirmek ve yükümlülüklerini yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda ATHS’nin yetkisini iptal etmek.
ç) Mobil cihazın özeliklerini belirlemek.
d) Mobil cihaz için başvuran ATSS’lere yeterlilik vermek, yeterliliğini denetlemek ve ATSS’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal etmek.

İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 7 (1) İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma lisansıalmak üzere başvuran firma ve araçlara, 19 uncu ve 20 nci maddelerde istenen bilgi ve belgeler doğrultusunda lisans vermek.
b) Lisanslandırma işlemlerini MoTAT Sistemi kullanarak gerçekleştirmek, firma ve araçlarıkayıt altına almak.
c) Firma ve firmaya bağlıher bir araçiçin ayrıayrılisans belgesi düzenlemek.
ç) UATF stok ve satışbilgilerini MoTAT Sistemini kullanarak kayıt altına almak.
d) MoTAT Sistemini kullanarak UATF’leri ücreti karşılığında atık üreticisine veya yetkilendirilmişkuruluşlara vermek.
e) Araçlarıyılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansınıiptal etmek, lisans verilen ve lisansıiptal edilen firma ve araçbilgilerini Bakanlığa bildirmek.
f) 5 inci maddede esasıbelirtilen tutarlılık kontrolünüyapmak.
g) Atık taşıma lisansıalmak üzere başvuran firmanın talebine istinaden araçla taşınabilecek olan atık kodlarınıbelirlemek.

Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri
MADDE 8 (1) Bakanlıktan lisans almışgeri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sadece UATF olan atıklarıtesise kabul etmek.
b) 5 inci maddede belirtilen tutarlılık kontrolünüyapmak ve tutarsızlık durumunda il müdürlüğüne bildirmek.
c) Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de onaylamak.
ç) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncıbölümde tanımlanan prosedüre uymak.

Atık üreticisinin yükümlülükleri .
MADDE 9 (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bağlıolduklarıil müdürlüklerine başvurarak, Bakanlık veri tabanına kayıt olmak.
b) Atıkların araca yüklenmesi işlemi ile birlikte mobil cihaz kullanılarak girilen bilgilerin basılıve ıslak imzalıolan UATF ile aynıolduğunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Bakanlık çevrimiçi uygulamalarınıkullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini görmek, kontrol etmek ve uyuşmazlık durumunda bağlıolduklarıil müdürlüğüne durumu bildirmek.
ç) Atık taşıma işlemini yapacak olan lisanslıfirmanın ve bu firmaya bağlıaracın lisans belgelerini kontrol etmek, atık taşıma lisansıolmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taşıma işlemi yapmamak, bu tür firmaların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermek.
d) UATF’leri il müdürlüklerinden temin etmek, ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncıbölümde tanımlanan prosedüre uymak.

Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri
MADDE 10 (1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma/araçlisansıalmak ve bu Tebliğle belirlenen şartlara uymak.
b) Araçlara mobil cihaz taktırmak ve kullanmak.
c) ATHS’lerle koordineli çalışmak.
ç) Atık taşıyan araçlar için ADR mevzuatıyükümlülüklerini yerine getirmek.
d) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncıbölümde tanımlanan prosedüre uymak.
e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasınıyaptırmak.

Araçtakip servis sağlayıcılarının görev ve yükümlülükleri
MADDE 11 (1) ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistem kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısınısağlamak ve sürdürmek.
b) Araçtakip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlıklarınıbelgelemek ve Bakanlıktan yetki almak.
c) Üzerinde Bakanlık tarafından belirlenecek özellikteki UATF yazılımıyüklenmiş, araçkonum ve araçseyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek, cihazın montajınıyapmak veya yaptırmak.
ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağınıkurmak.
d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcıbilgileri ve lisanslıaraçkimlik bilgilerini Bakanlık internet tabanlıuygulamalarınıkullanarak girmek ve eşleştirmek.
e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak.
f) Veri kaybıyaşanmamasıiçin gerekli önlemleri almak.

Atık takip hizmet sağlayıcılarının görev ve yetkileri
MADDE 12 (1) ATHS’lerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistemin sahadaki uygulamasısırasında gerekli olan kullanıcıeğitimlerini vermek, işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak.
b) Lisanslıfirma yetkilileri ve lisanslıaraçsürücülerine mobil cihaz kullanımıeğitimlerini vermek.
c) Verilen eğitimlere ilişkin belge düzenlemek, Bakanlık internet tabanlıuygulamalarınıkullanarak bu belgeye ait bilgileri Bakanlığa bildirmek.
ç) Bakanlık bünyesindeki atık taşıma uygulamalarının eğitimini; lisanslıatık taşıma firmalarına, lisanslıaraçsürücülerine, geri kazanım ve bertaraf tesislerine vermek.
d) Lisanslıaraçve araçüzerinde bulunan mobil cihaz arızalarında arızayıkayıt altına almak, arıza kaydınımüteakip durumu MoTAT sistemi üzerinden en geç1 saat içinde Bakanlığa raporlamak, acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınmasıamacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.
e) Firmalar ile Sistem Abonmanlık Sözleşmelerinin imzalanmasıve takibini gerçekleştirmek.
f) Abonelik süreçlerinde oluşan problemleri Bakanlığa bildirmek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Mobil Atık Taşıma Sistemi .
Sistemin genel tanımı
MADDE 13 (1) Sistem, her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınmasını, yüklüaraçların seyir halindeyken takip edilmesini ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir.
(2) MoTAT sistemi, Atık Taşıma Firma Lisansıve Atık Taşıma AraçLisansıverilmesi aşamasından itibaren Bakanlık ilgili birimleri, il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslıatık taşıma firmalarıve lisanslıgeri kazanım/bertaraf tesislerince atıkların taşınmasısırasında kullanılır.
(3) Sistem kapsamında; atık taşıma firmalarının ve araçlarının lisanslarıçevrimiçi olarak kayıt altına alınır, UATF bilgileri mobil cihazlar kullanılarak sisteme girilir, yüklüaraçlar seyir halindeyken takip edilir, kayıt altına alınan UATF’ler lisanslıgeri kazanım veya bertaraf tesislerince denetlenerek onaylanır. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

Lisanslandırma işleminde kullanılacak sistem
MADDE 14 (1) Lisanslandırma işlemlerinde;
a) Firma ve bu firmalara bağlıaraçlara, il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kullanılarak lisans verilir.
b) Firma ve araçbilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafından otomatik olarak lisans numarasıüretilir.
c) Lisansa ilişkin tüm bilgi girişi yapıldıktan sonra matbu lisans belgesi çıktısısistem üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

Taşıma işlemleri sırasında kullanılacak sistem
MADDE 15 (1) Taşıma işlemlerinde;
a) Taşıma işlemleri başlamadan önce mobil cihaz kullanılarak UATF bilgilerinin girilmesi esastır. Atık üreticisinin atığıteslim ettiği veya araçsürücüsünün atığıteslim aldığıcoğrafi noktada, taşınacak atık ve atığın gideceği geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslıtesise ilişkin bilgiler mobil cihaz kullanılarak sisteme girilir.
b) Teknik aksaklıklar nedeni ile mobil cihaz kullanılarak sisteme girilmeyen UATF kayıtları, atığın araca yüklenmesini takip eden en geç12 saat içinde ve atık geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslıtesise ulaşmadan Bakanlık tarafından sağlanan internet tabanlıuygulama kullanılarak taşıma firmasıtarafından sisteme girilir.
c) Çevrimiçi taşıma uygulamasıkullanımıiçin atık taşıma firmasına il müdürlüklerince lisans aşamasında verilen kullanıcıkodu ve şifresi kullanılır.
ç) Mobil cihaz kullanılmadan internet tabanlıuygulama ile yapılan veri girişleri için ilgili firma teknik aksaklığıbelgelemekle yükümlüdür. Bakanlık ve il müdürlükleri bu şekilde yapılan girişleri inceler ve uygunluğu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan girişve taşıma işlemleri için 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda idari yaptırım uygulanır.
d) Araç, geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslıtesise ulaştığında yapılan atık teslimatımobil cihaz kullanılarak Bakanlığa bildirilir. Boşaltma işlemleri sırasında mobil cihaz kullanılarak girilen bilgiler geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslıtesisin yetkili kullanıcılarıtarafından onaylanır.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Lisanslandırma İşlemleri
Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar
MADDE 16 (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Atık taşıma firma lisansıve atık taşıma araçlisansıgerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir. Bu Tebliğkapsamında yer alan atıklarıtaşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kullanacaklarıaracın bu işe uygunluğunu gösteren ve 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur ve lisans alır.
b) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenen mobil cihaz bulundurulur.
c) Firma lisans süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda lisans için gerekli şartların halen sağlandığının belgelenmesi ve firmanın talep etmesi halinde aynışartlar altında yenilenir. Firmaya bağlıaraçlisansıgeçerlilik süresi, firma lisansıgeçerlilik süresini aşamaz.
ç) Lisans yenileme başvurularımevcut lisansın bitiştarihinden en az 45 gün öncesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.
d) Firma lisansıve araçlisansıücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik BakanlığıDöner Sermaye İşletmesi Müdürlüğütarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araçiçin araçlisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araçlisanslarıyla birlikte firma lisansıyenilenir ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.
e) Firma ve firmaya bağlıher bir araçiçin Ek-II ve Ek-III’te örnekleri verilen lisans belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrıayrıdüzenlenir.
f) Mevzuata aykırıfiillerden dolayıfirma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlıtüm araçlisanslarıda iptal edilir. Lisansıiptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.
g) Firma lisansıalınabilmesi için en az bir araçiçin lisans alınmasızorunludur. Tek başına firma lisansıya da tek başına araçlisansıverilemez.
ğ) Atık taşıma firma lisansıve atık taşıma araçlisansıdevredilemez. Lisans alma şartlarında bir değişiklik olmasıdurumunda lisans yenilenir.
h) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlıolduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlıolmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansıfarklıbir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araçlisansına ilişkin bilgiler firma lisansınıveren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen araçlisanslarınıda içerecek şekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce yenilenir.
ı) Firma, lisans ile birlikte bağlıolduğu İl Müdürlüğünden MoTAT sistemini kullanabilmek için gerekli olan kullanıcıkodu ve şifre bilgilerini alır.
i) Firma, atık taşıma işlemleri sırasında kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sistemini kullanarak bildirir ve Bakanlık ile temel iletişimini bu sistem üzerinden gerçekleştirir.
j) Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlübilgiden sorumludur ve araçlara takılıolan mobil cihaz kullanılmadan yapılan veri girişleri için arızayıbelgelemesi gerekir.
k) Firma, taşıdığıyükün özelliğine göre araçlarında Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaşınmasıHakkında Yönetmelik ile belirlenmişve tehlike sınıfınıgösteren etiketleri ve ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri kullanır.
l) Taşıma lisansıalan firmalar, araçlisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımıtarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansıve araçlisansısüreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.

Lisans alacak firmalarda aranacak şartlar
MADDE 17 (1) Taşıma Lisansıalacak firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmişyetki belgesine (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3) sahip olmak.
b) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşınmasıHakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen hükümlere göre güvenlik danışmanıbulundurmak.
c) Atıkların taşınmasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşınmasıHakkında Yönetmelik hükümleri geçerli olup, söz konusu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde verilen yükümlülükleri sağlamak.

Lisans alacak firmaların araçlarında ve bu araçlarda çalıştırılacak sürücülerde aranacak şartlar
MADDE 18 (1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Atık taşıma lisansıdüzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmişgeçerli yetki belgesine kayıtlıolmasıgerekir.
b) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynıaraçta aynıkap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynıolmasıgerekir. Farklıatıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynıaraçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır. Tıbbi atıkların taşınacağıaraçların teknik özellikleri Ek-V’de yer almaktadır. Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynıaraçta taşınamaz. Tıbbi atık taşıma aracıile başka atık taşınamaz.
c) Taşınan atığa uygun işaretler taşıma sırasında araca takılır. Tankerlerde her bölmede bulunan farklıatıklar için uygun işaretlemeler bulundurulur.
ç) Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanılacak gerekli malzeme, lisans başvurusu sırasında ve her bir taşıma işleminde araçta bulundurulur.
d) Atık taşıyacak araçların model yaşı10’dan büyük olamaz. Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde yer alan “M”kategorisi araçlar ve “O”kategorisi araçlar hariçmotorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.
e) “O”sınıfırömorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakasıaraçlisans belgesinde belirtilir. Römorklar kayıtlıçekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.
f) Sıvıatıkların tanker ile taşınmasıdurumunda, taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olmasıgerekir.
g) Taşımanın variller içinde yapılmasıdurumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçlarıhariçdiğer araçların zemininin taşınan atığın toplam hacmine göre sızıntıyıtoplayabilecek mazgal yapısıile donatılmasıgerekir.
ğ) Taşımanın panelvan tipi araçlarla yapılmasıdurumunda; sürücüile atık taşınan bölüm atıktan kaynaklanan risklere karşıizole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığıyük kısmının üzerinde bir havalandırma bulundurulur.
h) Atık, dökme olarak taşınmasıdurumunda sızdırmaz konteyner türükasa ile taşınır. Dökme olarak atığın taşınmasıesnasında başka bir atık taşınamaz.
ı) Taşımada konteyner kullanılmasıhalinde konteynerlerin zemini sızıntılara karşıyüksekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınmasıamacıyla konteyner üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra numarasıdikey yüksekliği en az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaralarıtaşıma firma lisans no-konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.
i) Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve tankerlerde farklıbir atığın taşınmasıhalinde 29/1/2011 tarihli ve 27125 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır.
j) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşısıvıatık temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasınıengelleyici ve sıvıatığıemen aparatlar içerir.
k) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatname araçlarda bulundurulur.
l) Tıbbi atık taşıma aracıhariçolmak üzere taşıma aracıkasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan Atık Taşıma Aracıibaresi bulundurulur. Bu ibarenin altında taşınan atığın kategorisi, Ek-1’de yer alan listedeki başlıklarıiçeren portatif yazıbulundurulur. Firma logosu ve reklamlarıtehlikelilik işaretlerini kapatacak büyüklükte olamaz. Tıbbi atık taşıyacak araçların renklerin, araçüzerinde bulunacak yazıların ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğine uygun olmasıgerekir.
m) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmışbir ATSS tarafından sağlanmışolan mobil cihazın bulunmasıve araçsürücülerinin yetkili bir ATHS tarafından gerekli eğitimleri almışolmasıgerekir.
n) Açık kasalıtaşıma araçlarında atık yüklendikten sonra üzeri ağ, branda gibi malzeme ile kapatılır.
o) Tıbbi atıkların taşınmasında “O”sınıfırömorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalıaraçlar ile konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.
(2) Lisans alacak araçsürücüleri için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaşınmasıHakkında Yönetmelik gereği, SRC5 türümesleki yeterlilik belgesine sahip olunması.
b) Atık taşımacılığıyapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması.
c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnameler konusunda eğitimli olunması.
ç) Mobil cihazın kullanımıkonusunda eğitim alınmışolması.

Firma lisansıbaşvurusunda istenen belgeler . . .
MADDE 19 (1) Aracın bağlıolduğu firmanın lisanslandırılmasıiçin il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.
b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.
c) Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri.
ç) Lisans alacak araçların plakalarınıihtiva eden firma yetkililerince imzalıyazı.
d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmışgeçerli yetki belgesi örneği (noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3).
e) Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk SigortalarıHakkında Karar doğrultusunda yapılan mali sorumluluk sigortası.
f) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

Araçlisansıbaşvurusunda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 20 (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Aracın ait olduğu firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.
b) Araçruhsat fotokopisi.
c) Taşınacak atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre atık kodlarılistesi.
ç) Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan A-Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri-H kodları).
d) Atığın taşınacağıambalaj türü.
e) Taşınacak atığın her biri için ayrıayrıfiziksel ve kimyasal özelliği.
f) Olabilecek kazalara karşıilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.
g) Araçlara monte edilmişmobil cihaza ilişkin satışsözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçlarıve kullanıcıeğitim belgeleri.
ğ) Atık taşıyacak her bir araçiçin aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşımasıkonusunda uygunluğunu gösteren, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmişperiyodik araçmuayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi.
h) Araç sürücülerinin ad-soyadı, TC kimlik numarası, SRC5 türümesleki yeterlilik belgesi, sürücüehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.
ı) Sürücülerin, aracın bağlıbulunduğu firmada çalıştığınıgösterir sigorta kayıtları.
i) Tıbbi atık taşıma aracının bu tebliğin Ek-V’inde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor.
j) İl müdürlüğügerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

BEŞİNCİBÖLÜM
AraçTakip Servis Sağlayıcıları ile Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının Nitelikleri ve Yetkilendirilme
Araçtakip servis sağlayıcılarının nitelikleri
MADDE 21 (1) ATSS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ülke genelinde bir defada en az 500 araçlık sistem teslimatınıyapmışolmak ve bunu belgelemek.
b) Bir sistemde en az 10.000 mobil birimin aktif olarak kullanılmakta olduğunu belgelemek.
c) ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmak.
ç) Mobil birimlerde E-mark belgesi bulundurmak.
d) Türkiye genelinde bütün büyük illerde ve toplamda en az 50 ilde sözleşmeli yetkili servisi bulunmak.
e) Mobil birimlerin tesisi ve desteği için yetkili servislerde eğitimli personel bulundurmak.

Atık takip hizmet sağlayıcılarının nitelikleri
MADDE 22 (1) ATHS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık FirmalarıHakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrasıbakımıve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsayan atık yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.
b) Kullanıcıhatalarıve talepleri için yedi gün yirmi dört saat çalışacak, çağrımerkezine sahip olmak.
c) ATHS’de 7/24 acil yardım ve teknik destek alanlarında çalıştırmak üzere bilgi işlem, kimya ve çevre konularında uzmanlaşmış, araçtakip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konularında eğitilmişen az 3 çevre görevlisini bünyelerinde bulundurmak.
ç) Gerekli eğitimleri verebilecek nitelikte eğitimci kadrosuna sahip olmak ya da bu nitelikteki kişileri istihdam etmek.
d) Eğitim belgesi düzenlemek.

Araçtakip servis sağlayıcılarıve atık takip hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi
MADDE 23 (1) 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri sağlayan ve bunu belgeleriyle birlikte Bakanlığa sunan ATSS ve ATHS’ler Bakanlıkça yetkilendirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve Kullanımı
Ulusal Atık Taşıma Formu
MADDE 24 (1) Bu Tebliğkapsamında belirlenen atıkların taşınmasısırasında UATF kullanılır.
(2) UATF’ler çevrim içi olarak MoTAT sistemi kullanılarak sisteme aktarılır. Ancak basılıUATF’ler de taşıma süresince araçta bulundurulur.
(3) UATF’ler atık üreticileri veya yetkilendirilmişkuruluşlarca il müdürlüklerinden ücreti mukabili temin edilir.

Ulusal atık taşıma formlarının kullanımı
MADDE 25 (1) Tehlikeli Atıkların KontrolüYönetmeliği (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarırenktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcıtarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A) , (B) , (C) , (D) formları, uluslararasıtaşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A) , (B) , (C) , (D) , (E) formlarıdoldurulur. (A) , (C) ve (E) formlarıiki nüsha halinde düzenlenir. Bu formlardan;
a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir.
b) (A) , (B) , (C) , (E) formlarıtaşıma esnasında bulundurulmak kaydıile taşıyıcıya verilir.
c) (E) formu uluslararasıtaşımada, taşıyıcıtarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshasıgönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir.
ç) (A), (B) ve (C) formu taşıyıcıtarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formlarıatıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır ve bir nüshasıüreticiye teslim edilir.
d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluştarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshasıbertarafçıtarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra valiliğe gönderilir.
e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.
(2) Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları, üçyıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.

YEDİNCİBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler . . .
Atıkların karayolunda taşınması esnasında yapılacak denetimlerin esasları ve uygulanacak idari yaptırımlar
MADDE 26 (1) Atıkların karayolunda taşınmasıesnasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile kamu kurumlarıarasında protokoller ile düzenlenen yol denetimleri sırasında aşağıdaki belgeler ve araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir.
a) İl müdürlüğütarafından araca ve bağlı bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin noter tarafından onaylanmış bir örneği.
b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.
c) Taşıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede gerekli olan malzeme ve gereçler.
ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan almışolduğu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi.
d) Taşınan atık için düzenlenen UATF.
e) Aracın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.
f) ADR’nin Bölüm 8.1.2’sine uygun bilgi ve belgeler.

İdari yaptırımlar
MADDE 27 (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2872 sayılıÇevre Kanununda yer alan ilgili yaptırımlar uygulanır.
Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları
GEÇİCİMADDE 1 (1) Mevcut atık taşıma lisansıolan firmalar ve araçlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde lisanslarınıbu Tebliğe uygun olarak yeniler.
Mobil cihaz taktırılması zorunluluğu
GEÇİCİMADDE 2 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almışolan firmaların araçlarına bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip 1 yıl içinde mobil cihazıtaktırılır ve gerekli eğitimlerin alınmasısağlanır.  . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

Yürürlük
MADDE 28 (1) Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 29 (1) Bu Tebliğhükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanıyürütür  .


 ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

99 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ilan edildi 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 99 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30. mad

MAPEG MADEN RUHSATLARI İHALE EDECEK MADEN SAHALARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ GAZETE'DE 766 MADEN SAHASININ İHALE EDİLECEĞİNİ DUYURDU. 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 766 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanunu

MAPEG YENİ MADEN RUHSATLARI İHALE LİSTELERİ YAYIMLADI 

  431 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 431 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.maddesine göre il

MADEN RUHSATLARINDA BORCU YOKTUR BELGESİ İSTENMEYECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Madencilik Sektörüne Kovid-19 esteğinin ardından Mapeg Genel Müdürlüğü sayfasından ayrıntılar hakkında yeni duyuru yayımlandı. 22/03/2020 tarihinde Sayın Bakanımız’a arz ettiğimiz Madencilik sektörün&

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE KOVİD-19 DESTEĞİ DEVLET HAKKI, RUHSAT BEDEL ÖDEMELERİ ARALIK AYINA ERTELENDİ

Bakanlığın duyurusunda Nisan ayı evrakları, projeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Devlet hakkı, ruhsat bedellerini ödeme süreleri ise 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. Aynı duyuru kapsamında deprem bölgelerinde etkilenen ruhsat sahipleri de aynı hakl

MAPEG YÜZLERCE MADEN RUHSATINA CEZA KESTİ

MAPEG YÜZLERCE RUHSATA CEZA KESTİ Resmi Gazete'de yayımlanan ilan . Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsa

MAPEG MADEN İHALELERİNİ CORONA-19 NEDENİYLE ERTELEDİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yapmış olduğu duyuruda: COVİD-19 virüs salgınını önleme amaçlı, ülkemizde genelinde alınan önlemler nedeniyle; 171. ihale grubu ihale tarihi 20.03.2020 tarih ve sonrasında olanlar ile 160. ihale grup, 173. ihale

(TENMAK) TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER ve MADEN ARAŞTIRMA KURUMU KURULDU

28 Mart 2020 Tarihli ve 31082 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57) Kararname ile özel bütçeli (TENMAK) TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER ve MADEN ARAŞTIRMA KURUM

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2020/10) MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayıml

MADENCİLİK SEKTÖRÜ MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURU YAYIMLADI. Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koron

SAYIN BAKANIMIZ FATİH DÖNMEZ MADENCİLİK SEKTÖRÜ EKONOMİK PAKETTEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız  Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını en aza indirmek ve vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firm

MAPEG 7 ADET MADEN SAHASINI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEK

7 ADET MADEN SAHASI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona e

MAPEG 89 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İHALE EDECEK SAHA KOORDİNATLARI İÇİN TIKLAYIN

89 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 89 adet m

İNTERNET ÜZERİNDEN MADEN RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİNDE DANIŞABİLİRSİNİZ

KORONA VİRÜSE KARŞI ALINMAKTA OLAN TEDBİRLER KAPSAMINDA MAPEG DUYURU YAYIMLADI MAPEG 17.03.2020 tarihli duyurusu; Koronavirüse karşı alınmakta olan tedbirler kapsamında, personelimizin ve siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığını koruyabilmek adına 16.03.2020 Paz

MAPEG 284 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İKİNCİ DEFA İHALE EDECEK

284 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEKTİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona er

491 ADET MADEN SAHASI DAHA İHALE EDİLECEK 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  ilana göre:   6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuk

MAPEG SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

383 MADEN SAHASI 5 AYRI DUYURU İLE İHALEYE ÇIKARILDI

MAPEG 305 maden sahasını ikinci defa olmak üzere , 52 ve 22 maden sahasını ayrı listeler halinde  ilk defa ihaleye çıkardı.   3 adet küçük alan maden sahası ise mücavirinde bulunan ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Aydın-İzmir illeri dahilin

MAPEG JEOLOJİ, MADEN, JEOFİZİK VE PETROL MÜHENDİSLERİ ALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:   MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI   Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli

TKİ ŞIRNAK'TA BULUNAN ASFALTİT SAHASINI İHALE İLE DEVREDECEK

ASFALTİT SAHASI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sicil 87179 ruhsat numaralı asfaltit sahasının işletme hakkının sözleşmede belirlenen bedel karşılığında ruhsat devri ile ihale edilmesi işidir.  

320 ADET MADEN SAHASI İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEK

MADEN SAHALARI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEKTİR  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden   Resmi Gazete'de yapılan ilanda  " 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Ka

35 MADEN SAHASI İHALE EDİLECEK

MAPEG  Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre 35 maden ruhsatını ihale edilecek. daha önce ilan edilip iptal edilen 1102 ruhsat sahası hakkında henüz bir bilgi verilmemektedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: "6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213

MADENLERDE İDARİ PARA CEZALARI MAHKEMELİK OLUYOR. HUKUK DANIŞMANLARIMIZ HİZMETİNİZDE.

MarblePort’tan Madencilik Sektörüne yeni hizmet. Mühendislik hizmeleri yanında Hukuk Müşavirlerimiz de sizlerin hizmetinde. MAPEG tarafından maden ruhsatlarına verilen para cezaları maden ruhsatlarının düşmesine kadar gidiyor. Hemen her sektöre teşvik u

MAPEG 1102 SAHANIN İHALESİNİ ERTELEDİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 08/08/2019 tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan İhale  duyurusunda belirtilen 1102 sahanın ihalesini erteledi. Mapeg resmi sitesi  www.mapeg.gov.tr de yapılan açıklamada, sebepleri belirtilmeden, ileri bir tarihe ertelen

MAPEG 1102 MADEN RUHSATI İHALE EDİLECEK. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MAPEG maden sahalarını ihale ediyor. Resmi Gazete'de Yayımlandı. 1102 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanu

MAPEG GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE CEVAT GENÇ ATANDI. MİTHAT CANSIZ GÖREVDEN ALINDI. Profesör Doktor Şeref Kalaycı bakan yardımcılığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalar yaptı.  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak, yerine Profesör Doktor Şeref Kalaycı getirildi.   Söz konusu Karara göre, Maden ve Petrol İş

7176 SAYILI KANUN İLE MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7176 Sayılı BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un  Resmi Gazete'de yayımlanan 7-14 maddeleri Maden Kanunu ile  ilgili. İlgili Maddeler. MADDE 7 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47 nci m

MAPEG 500 MADEN RUHSATINI İHALE EDECEK

Mapeg 500 Maden Sahasını ilale ediyor İHALE İLANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleriuyarınca hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahası i

7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MADDE 1 –14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “arama, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

PROFESÖR TÜLİN DURUKAN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Tülin Durukan neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu Yamaç Grup Eğitim Sağlık Proje Ltd.Şti üzerinden bir bazalt madeni sahasını rödovans ile kiralamış. Kısa bir zaman sonra icralık ve mahkemelik olmuşlar. Pr
Tüm Haberler | Haber Arşivi